John 9

Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1E nemo nɨpurí̵ná wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá wo xɨnáí xɨrɨŋe dánɨ sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ ne'ra uŋo ŋweaŋagɨ wɨnáná 2xegí̵ wiepɨsarɨŋowa enɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, í̵wí̵ go eŋí̵pimɨ dánɨ xɨnáí sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ ro xɨrɨŋí̵rɨnɨ? Xí̵o e'agɨ nánɨranɨ, xanɨyau' e'agí̵i nánɨranɨ?” yarɨŋí̵ e wíagí̵a 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro í̵wí̵ e'agɨ marí̵áɨ, xanɨyau' enɨ í̵wí̵ e'agí̵i marí̵áɨ, sa omɨ dánɨ emɨmí̵ Gorɨxoyá sɨwánɨŋí̵ inɨní̵a nánɨ e eŋo xɨrɨŋí̵rɨnɨ. 4Agwɨ sɨnɨ ikwáwɨyíná imónɨŋáná emɨmí̵ nɨrowáre'napɨŋo ‘E e'wɨnɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pɨ e'wanɨgɨnɨ. Árí̵wɨyíná ámá wo emɨmí̵ mepaxí̵ imónɨŋíná rɨxa aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Dɨŋí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Xí̵omɨ pɨkíáná árí̵wɨyínɨŋí̵ imónɨní̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e nurɨrɨ 5ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná ámá ní̵nɨyí̵ nánɨ wí̵á wókímɨxɨŋɨnɨ.” nurárɨmɨ 6xwí̵áyo reaŋwí̵ nu'rɨmáná xwí̵á tí̵nɨ reaŋwí̵ tí̵nɨ yiyí̵ nɨdɨrɨ ámáoyá sɨŋwí̵yo xópe' nɨwimáná 7re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nurɨ ipí Siroamɨyɨ rɨnɨŋí̵wámɨ nánɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ mewárɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ. E rɨnɨŋí̵wámɨ nánɨ nurɨ sí̵mɨmaŋí̵yo wayí̵ róneɨ.” urowárí̵agɨ o nurɨ sí̵mɨmaŋí̵yo wayí̵ nɨrónɨmáná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa sɨŋwí̵ anɨŋo bɨŋɨnigɨnɨ. 8Rɨxa sɨŋwí̵ anɨŋo barɨŋagɨ ámá aŋí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e ŋweagí̵áyí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro sɨŋwí̵ supárɨŋo eŋagɨ nánɨ e'í̵ nɨŋweámáná aiwá nánɨ rɨxɨŋí̵ urago barɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ e nɨŋweámáná aiwá nánɨ rɨxɨŋí̵ neararɨŋo menɨranɨ?” nɨra warí̵ná 9wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ayí̵ orɨnɨ.” nɨra warí̵ná wí “Oweoɨ, ayí̵ o yapɨ imónɨŋí̵yí̵ worɨnɨ.” nɨra warí̵ná xewanɨŋo arí̵kí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ onɨrɨnɨ.” urarɨŋagɨ 10ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ arɨge nerɨ dɨxí̵ sɨŋwí̵ oxoáɨnɨ?” urí̵agí̵a 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Jisasoyɨ rarɨgí̵o xwí̵á bimɨ reaŋwí̵ nu'rɨrɨ yiyí̵ nɨdɨrɨ gí̵ sɨŋwí̵yo xópe' nɨnimáná re nɨrɨŋoɨ, ‘Joxɨ ipí Siroamɨwámɨ nánɨ nurɨ wayí̵ róneɨ.’ nɨrí̵agɨ nionɨ nurɨ wayí̵ nɨrónɨrí̵ná re e'ɨnɨ. Sɨŋwí̵ noxoarɨ aní̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 12ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá o ge ŋweanɨ?” urí̵agí̵a o “Nionɨ mají̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 13ámá ayí̵ sí̵á Jisaso xwí̵ápimɨ reaŋwí̵ nu'rɨrɨ yiyí̵ nɨdɨrɨ omɨ sɨŋwí̵ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵yi Sabarí̵áyi eŋagɨ nánɨ ámá xámɨ sɨŋwí̵ supáragomɨ Parisiowa tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra nuro wáráná 15Parisiowa enɨ omɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ arɨge nerɨ sɨŋwí̵ oxaóí̵rɨnɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O xwɨrɨŋwí̵ bɨ tí̵nɨ gí̵ sɨŋwí̵yo xópe' níáná nionɨ nurɨ wayí̵ nɨrónɨrí̵ná sɨŋwí̵ oxoáɨnɨ.” urí̵agɨ 16Parisiyí̵ wí̵a re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ámá o Sabarí̵á nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ xopɨrárí̵ nɨyayirɨ nánɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e dánɨ bɨŋomanɨ.” nɨra warí̵ná wí̵a re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ámá í̵wí̵ yarɨŋí̵yí̵ wo eŋánáyí̵, arɨge nerɨ emɨmí̵ o yarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ epaxí̵rɨnɨ?” nɨra nuróná dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ nepayoro nánɨ 17ámɨ sɨŋwí̵ supáragomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “O dɨxí̵ sɨŋwí̵ roxaóí̵ eŋagɨ nánɨ pí ámáoxɨnɨ rarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo menɨranɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

18O xegí̵ sɨŋwí̵ oxoáí̵yí̵ nánɨ píránɨŋí̵ áwaŋí̵ urarɨŋagɨ aiwɨ xámɨ sɨŋwí̵ supáragomɨ aiwɨ Judayí̵ ámɨnáowa arí̵á mɨwipa nero re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Nepa sɨŋwí̵ supárago ámɨ sɨŋwí̵ manɨŋorɨnɨ.” nɨyaiwiro “Ámá sɨŋwí̵ oxoáoyá xanɨyau' obí̵piyɨ.” nɨrɨro ayau' rɨxa báná 19yarɨŋí̵ nɨwiróná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Niaíwí̵ ayagwíyáoranɨ? Ayagwí re rɨrarɨŋiɨ, ‘Xɨnáí nɨxɨrɨrí̵ná sɨŋwí̵ supárɨŋo xɨrɨŋí̵rɨnɨ.’ rɨrarɨŋiɨ? E xɨrɨŋí̵ eŋánáyí̵, arɨge nerɨ agwɨ sɨŋwí̵ noxoarɨ anarɨnɨ?” urí̵agí̵a 20xanɨyau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ayí̵ yegí̵ íwo eŋagɨ nánɨ yayawi nɨjí̵árɨnɨ. Xɨnáí nɨxɨrɨrí̵ná sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ eŋí̵yí̵ nánɨ enɨ yayawi nɨjí̵árɨnɨ. 21E nerɨ aí agwɨ o sɨŋwí̵ oxoáí̵yí̵ nánɨ yayawi mají̵árɨnɨ. Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵yí̵ woxoáo nánɨ enɨ yayawi mají̵árɨnɨ. Xewanɨŋomɨ yarɨŋí̵ wípoyɨ. Sɨnɨ onomanɨ. Xewanɨŋo nánɨ áwaŋí̵ osearɨnɨ.” urɨgí̵isixɨnɨ. 22Xanɨyau' Judayí̵ ámɨnáowa nánɨ wáyí̵ winí̵agɨ nánɨ e urɨgí̵isixɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Judayí̵ ámɨnáowa re rɨnárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ, “Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ Jisaso nánɨ waropárí̵ nero ‘ “O Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ.” neaimónarɨnɨ.’ ránáyí̵, rotu' aŋí̵yo dánɨ yoí̵ emɨ kwí̵rɨmoaní̵wárɨnɨ.” 23rɨnárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ xanɨyau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Onomanɨ. Xewanɨŋomɨ yarɨŋí̵ wípoyɨ.” urí̵agí̵i 24Parisiowa ámɨ “Sɨŋwí̵ supárago obɨnɨ.” nɨrɨro o rɨxa báná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ Gorɨxomɨnɨ seáyɨ e numí̵eyoarɨ waropárí̵ ineɨ. Ámá ‘Naŋí̵ nimɨxɨŋoɨ.’ rarɨŋo í̵wí̵ yarɨŋí̵yí̵ wo eŋagɨ nánɨ none nɨjí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ waropárí̵ ineɨ.” urí̵agí̵a 25o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O í̵wí̵ yarɨŋoranɨ? Naŋoranɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. E nerɨ aí rɨpɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Xámɨ sɨŋwí̵ supáragáonɨ aiwɨ agwɨ o níí̵pimɨ dánɨ sɨŋwí̵ noxoarɨ anɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 26awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “O pí síí̵rɨnɨ? Arɨge nerɨ dɨxí̵ sɨŋwí̵ roxoáí̵rɨnɨ?” urí̵agí̵a 27o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ rɨxa áwaŋí̵ searí̵agɨ aí arí̵á mɨniarɨŋoɨ. Arɨge nɨyaiwiro ‘Ámɨ arí̵á osianeyɨ.’ nɨrarɨŋoɨ? Soyí̵ne' enɨ rɨxa xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónanɨro mɨrɨpa rɨyarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 28awa ikayí̵wí̵ numearɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Xewanɨŋoxɨnɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ woxɨrɨnɨ. None neaiepɨsagí̵ Mosesoyáonerɨnɨ. 29None Mosesomɨ xwɨyí̵á Gorɨxo urɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ. E nerɨ aí ámá oyí̵ e dáŋorí̵anɨrɨ none mají̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a 30ámá o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' rarɨgí̵ápɨ ududí̵ ninɨpaxí̵ rarɨŋoɨ. Soyí̵ne' o bɨŋe dánɨ mají̵á eŋagí̵a aiwɨ o gí̵ sɨŋwí̵ noxaóí̵rɨnɨ. 31Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ uráná arí̵á mɨwipa yarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nene nɨjí̵árɨnɨ. E nerɨ aí ámá go go Gorɨxomɨ we'yo numerɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, Gorɨxo ámáomɨ arí̵á nɨwirɨ xí̵o rɨxɨŋí̵ urarɨŋí̵pɨ nánɨ arɨrá wipaxí̵rɨnɨ. 32Aga eŋíná dánɨ aí nene arí̵á wí re mɨwiŋwárɨnɨ, ‘Ámá wo nɨwiápí̵nɨmearɨ xɨnáí xɨrɨŋe dánɨ sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ oxoáɨnigɨnɨ.’ rarɨŋagí̵a arí̵á mɨwiŋwárɨnɨ.” nurɨrɨ 33re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá o Gorɨxo tí̵ŋí̵ e dánɨ mɨbɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, xí̵o yarɨŋí̵pɨ bɨ epaxí̵ imónɨmɨnɨrɨ e'í̵manɨ.” urí̵agɨ 34awa mɨxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Í̵wí̵ ninɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨxɨrɨŋoxɨnɨ, joxɨ none rɨneare'wapɨyarɨŋɨnɨ?” nurɨmáná xegí̵ yoí̵ emɨ kwí̵rɨmogí̵awixɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

35Jisaso “Ámá sɨŋwí̵ supáragoyá yoí̵ kwí̵rɨmóoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ o nánɨ pí̵á nemerɨ nɨwímeámáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámá imónɨŋomɨ dɨŋí̵ rɨwɨkwí̵roŋɨnɨ?” urí̵agɨ 36o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá imónɨŋo gorɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rómɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨreɨ.” urí̵agɨ 37Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ joxɨ rɨxa sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ sɨŋánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ tí̵nɨ rɨnarɨgwí̵í ronɨ, ayí̵ onɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 38o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ rɨxa dɨŋí̵ rɨkwí̵roŋɨnɨ.” nurɨmɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ yayí̵ wiŋɨnigɨnɨ.

39Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nɨyonɨ epayómí̵a nánɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ bɨŋárɨnɨ. Ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ sɨŋwí̵ anɨpí̵rɨ imónɨro sɨŋwí̵ anɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ sɨŋwí̵ supárɨpí̵rɨ imónɨro epí̵rí̵a nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” rí̵agɨ 40Parisi xí̵o tí̵nɨ aŋwɨ e rówapɨgí̵áwa re urɨgí̵awixɨnɨ, “None nánɨ enɨ ‘Sɨŋwí̵ supárɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.’ rɨneararɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 41Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' sɨŋwí̵ supárɨgí̵oyí̵ne' sɨŋwɨrɨyí̵, rí̵wí̵ nɨmoarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵manɨ. E nerɨ aí soyí̵ne' ‘Sɨŋwí̵ anɨŋwáonerɨnɨ.’ nɨrɨro nánɨ rí̵wí̵ nɨmoarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK