Jude 1

Jutonɨ —Nionɨ Jisasɨ Kiraisomɨ xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Jemisomɨ xexɨrí̵meáonɨrɨnɨ. Nionɨ payí̵ rɨna seyí̵ne' nánɨ —Seyí̵ne' ápo Gorɨxo nionɨyáyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayirɨ xewaxo Jisasɨ Kiraiso nánɨ awí seameŋweairɨ seaiŋí̵yí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ nɨrɨrɨ payí̵ rɨna eaarɨŋɨnɨ.
Copyright information for AAK