Luke 1

Ámá obaxí̵ amɨpí Jisaso xɨnáí xɨrɨŋe dánɨ nene tí̵ŋí̵ e imónɨŋí̵pɨ nánɨ “Rí̵wamɨŋí̵ oeaaneyɨ.” nɨyaiwiro ámá iwamí̵ó dánɨ Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro arí̵á wiro egí̵áyí̵ wáí̵ nemerí̵ná “Jisaso e eŋí̵rɨnɨ. E eŋí̵rɨnɨ.” nura u'í̵ápɨ rí̵wamɨŋí̵ eáagí̵a aiwɨ nionɨ enɨ “ ‘Gí̵ ámɨnáoxɨ Tiopirasoxɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨrɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ awa xámɨ eagí̵ápɨ nionɨ í̵á nɨrorɨ sɨŋwí̵ wɨnagí̵áyo yarɨŋí̵ nɨwia nurɨ e nemáná píránɨŋí̵ dɨŋí̵ neŋwɨperɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ joxɨ nánɨ wiowáre'napɨmí̵ɨnɨ.’ E nerí̵ná naŋí̵rɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ yarɨŋɨnɨ. Joxɨ í̵á nɨrorɨ amɨpí rɨre'wapɨyigí̵ápɨ aga xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨrí̵a nánɨ yarɨŋɨnɨ.

Aŋí̵nají̵ wo “Irisabetí Jonoyɨ rɨnɨŋo xɨrɨní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Eŋíná Judayí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Xerotoyɨ rɨnɨŋo meŋweaŋáná ámá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á wo, Sekaraiaoyɨ rɨnɨŋo ŋweaŋí̵rɨnɨ. O xegí̵ ámáyí̵ Abaijaoyárɨnɨ. O xegí̵ ámáyí̵ eŋíná dánɨ Gorɨxoyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Sekaraiao xegí̵ apɨxí yoí̵ Irisabetírɨnɨ. Í xegí̵ ámáyí̵ arí̵o Eronoyáyí̵rɨnɨ. Í xegí̵ ámáyí̵ enɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayau' Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ eri Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ rɨrɨ sekaxí̵ rɨrɨ eŋí̵yo mɨwiaíkí eri neri aí Irisabetí rí̵paíwí̵ eŋí eŋagɨ nánɨ niaíwí̵ mayí̵yau' e ne'ra nuri rɨxa xweyaŋí̵ apiaŋí̵ imónɨgí̵írɨnɨ. O xegí̵ ámáyí̵ Abaijaɨ rɨnɨgí̵áyí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ rɨdɨyowá nero wigí̵ yarɨgí̵ápa yarí̵ná xí̵o tí̵nɨ enɨ nawínɨ nero wigí̵ nerí̵ná yarɨgí̵ápa “None gí̵mɨnɨ go ‘Ŋwí̵áxɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵wámɨ páwinɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwiro yarɨgí̵ápa e nero Sekaraiao Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awawá Gorɨxoyá tí̵ŋí̵ e “Ŋwí̵áxɨnɨ.” rɨnɨŋe nɨpáwirɨ rí̵á awí̵í dɨŋí̵ eaarɨŋí̵pɨ nánɨ oikeanɨrɨ rí̵peááná 10 oxí̵ apɨxí̵ bí̵anɨrɨwámɨnɨ rówapɨgí̵áyí̵ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urarí̵ná o awawá Gorɨxoyá tí̵ŋí̵ e nɨpáwirɨ Gorɨxo nánɨ rí̵á awí̵í dɨŋí̵ earɨŋí̵pɨ nikearí̵ná 11 wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵nají̵ wo rí̵á sɨŋwɨrí̵á we' náu'mɨnɨ peyarɨŋí̵mɨ dánɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨ yarɨŋe aí gínánɨŋí̵ nɨbɨrɨ rónapɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ 12 óí̵ nerɨ wáyí̵ ikárɨnarí̵ná 13 aŋí̵najo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sekaraiaoxɨnɨ, wáyí̵ mikárɨnɨpanɨ. Dɨxí̵ niaíwí̵ nánɨ yarɨŋí̵ wíí̵pɨ Gorɨxo rɨxa arí̵á sinɨ. Dɨxí̵ apɨxí niaíwí̵ oxí̵ wo rɨxɨrɨyíáná joxɨ yoí̵ Jonoyɨ wí̵rí̵ɨrɨxɨnɨ. 14 Omɨ nɨxɨráná joxɨ seáyɨ e nimónɨrɨ yayí̵ yarí̵ná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ enɨ yayí̵ epí̵rí̵árɨnɨ. 15 O Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ámá ámɨná eŋí̵ eánɨŋónɨŋí̵ imónɨní̵árɨnɨ. O iniɨgí̵ wainí̵ mɨnɨpa erɨ papɨkí̵ yarɨgí̵áyí̵ mɨnɨpa erɨ ení̵árɨnɨ. O sɨnɨ xegí̵ xɨnáíyá agwí̵yo eŋáná Gorɨxoyá kwíyí̵ ukɨkayoní̵árɨnɨ. 16 O segí̵ ámá Isɨrerɨyo uráná obaxí̵ arí̵á nɨwiro í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro Gorɨxo wigí̵ Ámɨnáomɨ ámɨ xí̵dɨpí̵rí̵árɨnɨ. 17 Dɨxí̵ íwo kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xegí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaomɨ ukɨkayoŋáná eŋí̵ neánɨrɨ yagí̵pí̵nɨŋí̵ Jono axí̵pí̵nɨŋí̵ e erɨ rɨrɨ ení̵árɨnɨ. Xewaxowa tí̵nɨ xanowa tí̵nɨ pɨyí̵á wí̵rɨnɨro ámá uyí̵nií̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro we' rónɨŋí̵ imónɨro e'í̵rɨxɨnɨrɨ Jono Gorɨxoyá Ámɨnáomɨ xámɨ umeaní̵árɨnɨ. Dɨxí̵ Isɨrerɨyí̵ e ero Gorɨxoyá Ámɨnáomɨ yeáyí̵ wurí̵nɨro epí̵rɨ nánɨ oimónɨrɨ xámɨ umeaní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 18 Sekaraiao aŋí̵najomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨge nerɨ nionɨ nɨjí̵á imónɨmɨ nɨrarɨŋɨnɨ? Nionɨ rɨxa xweyaŋonɨrɨnɨ. Gí̵ apɨxí enɨ rɨxa apiaŋírɨnɨ.” urí̵agɨ 19 aŋí̵najo ámɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ yoí̵ Gebɨrieronɨrɨnɨ. Gorɨxoyá sí̵mɨmaŋí̵ e roarɨŋáonɨrɨnɨ. Gorɨxo nionɨ xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵ apɨ áwaŋí̵ urɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋoɨ. 20 Amɨpí nionɨ xámɨ rɨrí̵áyí̵ nimónɨríná nimónɨní̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ xwɨyí̵á nionɨ rɨrí̵áyí̵ joxɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵roarɨŋagɨ nánɨ joxɨ ámɨ xwɨyí̵á bɨ mɨrɨpa imónɨrɨ maŋí̵ pí̵rónɨrɨ erɨ eɨ. Xámɨ nionɨ rɨrí̵áyí̵ nimónɨríná íná ámɨ xwɨyí̵á rɨrí̵a nánɨyɨ.” nurɨrɨ sɨnɨ e nura warí̵ná 21 oxí̵ apɨxí̵ Sekaraiao nánɨ wenɨŋí̵ nero wáí̵ e rogí̵áyí̵ ayá wí sí̵á órɨnɨŋagɨ nánɨ ududí̵ nero “Sekaraiao pí rí̵a yarɨnɨ?” nɨyaiwiro 22 o nɨpeyeááná xwɨyí̵á murɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨro “Gorɨxoyá awawá tí̵ŋí̵ e nerí̵ná orɨŋá bɨ rí̵a wɨnɨgoɨ?” yaiwiarí̵ná o “Xwɨyí̵á arɨge rɨmí̵ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xegí̵ maŋí̵ nɨpí̵rónɨrɨ nánɨ we' árɨxá ne'ra uŋɨnigɨnɨ. 23 Sekaraiao aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ xegí̵ omɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ yoparí̵pɨ nemɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ yoaŋɨnigɨnɨ.

24 O aŋí̵ e nánɨ nɨyoarɨ xiepímɨ nɨwímearɨ nɨŋweagí̵isáná re eŋɨnigɨnɨ. Irisabetí niaíwí̵ agwí̵ nerɨ aŋí̵yo ínɨmɨ pí̵nɨ ŋweaŋáná emá we' wu' mu'róáná 25 í re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ayá nɨnɨrɨmɨxɨrɨ dɨŋí̵ nɨkɨkayoŋagɨ nánɨ niínɨ agwí̵ eŋárɨnɨ. Niínɨ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ayá ninarɨŋí̵pɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ niŋí̵rɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

Mariaímɨ “Jisasoyɨ rɨnɨŋo xɨrɨrí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26 Gorɨxo, Irisabetí niaíwí̵ agwí̵ nerɨ emá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo rɨxa eŋáná o aŋí̵nají̵ xegí̵ yoí̵ Gebɨrieromɨ apɨxí̵ wí ŋweaŋe nánɨ —Í xegí̵ yoí̵ Mariaíyɨ rɨnɨŋírɨnɨ. Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Nasaretɨyo ŋweaŋírɨnɨ. Í ŋweaŋe nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ. Í apɨxí̵ apɨyáí sɨnɨ oxí̵ tí̵nɨ memearɨŋírɨnɨ. Í ámá wo xegí̵ yoí̵ Josepoyɨ rɨnɨŋo —O mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá í̵wiárí̵awe' worɨnɨ. O xegí̵ meámɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋírɨnɨ. 28 Gorɨxo aŋí̵najo í tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáráná o nurɨ ímɨ re ure'meaŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ ríxɨ apánɨrɨnɨ. Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyirɨ dɨŋí̵ rɨkɨkayorɨ sinɨ.” urí̵agɨ 29 Mariaí arí̵á e nɨwirɨ ududí̵ nikárɨnɨrɨ dɨŋí̵ re nɨpɨkíga uŋɨnigɨnɨ, “O pí nánɨ rí̵a nɨrarɨnɨ?” yaiwiarí̵ná 30 aŋí̵najo re urɨŋɨnigɨnɨ, “ Mariae, wáyí̵ mepanɨ. Gorɨxo jíxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyinɨ. 31 Arí̵á eɨ. Jíxɨ niaíwí̵ agwí̵ nerɨ niaíwí̵ oxí̵ wo nɨxɨrɨrí̵náyí̵ yoí̵ Jisasoyɨ wí̵rɨrí̵árɨnɨ. 32 O Ámɨnáo nimónɨrɨ ámá nɨyonɨ seáyɨ e mu'rónɨní̵árɨnɨ. Ayí̵ o nánɨ re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Niaíwí̵ Gorɨxo aŋí̵ seáyɨ e'mɨ ŋweaŋoyáorɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ. Xiáwo Depito ámá Isɨrerɨyí̵ ní̵nɨ yeáyí̵ urí̵nayagí̵ápa dɨxí̵ niaíwo enɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ e nimónɨrɨ í̵wiárí̵awe' Jekopoyáyo anɨŋí̵ miní̵ umeŋweaní̵árɨnɨ. O mɨxí̵ ináyo yapɨ nimónɨrɨ ámá xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ numeŋwearí̵ná wí nɨpie'roní̵ámanɨ. Anɨŋí̵ umeŋweaní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 34 Mariaí aŋí̵najomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niínɨ sɨnɨ oxí̵ womɨ mɨmeánɨŋáyo joxɨ nɨrí̵í̵yí̵ arɨre nerɨ emí̵árí̵anɨ?” urí̵agɨ 35 aŋí̵najo ámɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ jíxɨ tí̵ámɨnɨ bɨrɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxo seáyɨ e'mɨ ŋweaŋoyápɨ jíxɨ rɨkɨkayorɨ siní̵á eŋagɨ nánɨ niaíwí̵ jíxɨ xɨrí̵oyí̵ nánɨ ‘Ŋwí̵áorɨnɨ.’ rɨro ‘Niaíwí̵ Gorɨxoyáorɨnɨ.’ rɨro epí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 36 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á eɨ. Dɨxí̵ rɨrówáí Irisabetí rɨxa apiaŋí aí niaíwí̵ oxí̵ wo agwí̵ enɨ. ‘Oxí̵ roŋíxɨrɨnɨ.’ urarɨgí̵í aiwɨ agwɨ rɨxa agwí̵ tí̵ŋí eŋáná emá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo imónɨnɨ. 37 Amɨpí wí Gorɨxo mimɨxɨpa epaxí̵ wí menɨnɨ.” urí̵agɨ 38 Mariaí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xewanɨŋínɨ Gorɨxoyá xɨnáíní̵nɨŋí̵ imónɨŋáínɨ omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ yarɨŋɨnɨ. Joxɨ nɨrí̵í̵yí̵ ananɨ nimɨxɨnɨgɨnɨ.” uráná aŋí̵najo ímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ.

Mariaí Gorɨxomɨ seáyɨ e umeŋí̵ nánɨrɨnɨ.

39 Mariaí, aŋí̵najo e nurárɨmɨ u'áná, í nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋí̵nɨ nɨyirɨ dí̵wí̵nɨ eŋe Judia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ bimɨ nánɨ nurɨ 40 nɨre'morí̵ná Sekaraiaoyá aŋí̵yo nɨpáwirɨ xɨrówáí Irisabetímɨ yayí̵ wíáná 41 í arí̵á nɨwirí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Niaíwí̵ agwí̵ eŋo xɨxoyí̵mí̵ wirɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵ímɨ ukɨkayorɨ wíagɨ 42 pí̵ne' eŋí̵ tí̵nɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ nɨyonɨ nánɨ Gorɨxo jíxɨnɨ píránɨŋí̵ simɨxɨŋí̵rɨnɨ. Dɨxí̵ niaíwí̵ agwí̵ eŋomɨ enɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 43 yayí̵ numerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Ámɨnáomɨ xɨnáíxɨ imónɨríxɨ, arɨre nerɨ niínɨ tí̵ámɨnɨ bí̵ɨnɨ?” nurɨrɨ 44 áwaŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, jíxɨ yayí̵ níáná arí̵á nɨsirí̵ná gí̵ niaíwí̵ agwí̵yo ínɨŋo yayí̵ nerɨ xɨxoyí̵mí̵ níagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 45 Jíxɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá rɨrɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨ ‘O nɨrí̵í̵yí̵ nepa nimónɨní̵árɨnɨ.’ yaiwirɨ e'í̵ eŋagɨ nánɨ xewanɨŋíxɨ yayí̵ siní̵wɨnɨgɨnɨ.” uráná 46 Mariaí re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ xwioxí̵yo dánɨ re yaiwiarɨŋɨnɨ, ‘Ámɨnáomɨ seáyɨ e oumemɨnɨ.’ yaiwiarɨŋɨnɨ. 47 Gorɨxo, niínɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵o nánɨ aga yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ninarɨnɨ. 48 Niínɨ o xegí̵ xɨnáíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋáínɨ aiwɨ o dɨŋí̵ nɨkɨkayoŋo eŋagɨ nánɨ niínɨ yayí̵ ninarɨnɨ. Ámá agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ niínɨ seáyɨ e nɨmero rí̵wí̵yo ŋweapí̵rí̵áyí̵ enɨ seáyɨ e nɨmero nerí̵ná re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Gorɨxo ímɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ. 49 Gorɨxo, eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋo saŋí̵ onɨmiá mɨnɨrápɨŋorɨnɨ. Gorɨxo ŋwí̵áo nerɨŋí̵yo dánɨ we' rónɨŋorɨnɨ. 50 Ámá gínɨ gíná ŋweagí̵áyí̵ xí̵omɨ wáyí̵ nɨwiro sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ wurí̵ní̵áyo wá wianarɨŋorɨnɨ. 51 O eŋí̵ neánɨrɨ wíyo arɨrá wiemerɨ wíyo xopɨrárí̵ wiemerɨ nerí̵ná ámá dɨŋí̵ í̵wí̵ nánɨ nɨkɨkayorɨ ero weyí̵ menɨro yarɨgí̵áyí̵ dowiakínɨrɨ 52 mɨxí̵ ináyí̵ seáyɨ e'mɨ imónɨgí̵áwamɨ mamówárɨrɨ ámá sɨpípiamɨ seáyɨ e wimɨxɨrɨ nerɨ 53 ámá agwí̵nɨ yarɨgí̵áyo aiwá naŋí̵ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyinɨ wimɨxɨyirɨ nerɨ ámá amɨpí mu'rónɨgí̵áyo anɨpá urowárapɨrɨ eŋorɨnɨ. 54 Amɨpí nɨgí̵ arí̵owayá sí̵mɨmaŋí̵yo urɨŋí̵yí̵ dɨŋí̵ yaíkiá mɨmó anɨŋí̵ dɨŋí̵ morɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋwae'ne Isɨrerene arɨrá neairɨ eŋorɨnɨ. 55 O arí̵o Ebɨrí̵amo nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ nánɨ omɨ tí̵nɨ xegí̵ í̵wiárí̵awe' nenenɨ tí̵nɨ ayá anɨŋí̵ nɨnearɨmɨxa uní̵árɨnɨ.” Mariaí e nɨra uŋɨnigɨnɨ. 56 Irisabetí tí̵nɨ nɨŋweaŋɨsáná rɨxa emá wau' wo mu'róáná ámɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ uŋɨnigɨnɨ.

Jonomɨ xɨrɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

57 Irisabetí rɨxa niaíwí̵ xɨrɨmɨnɨrɨ imónɨŋáná niaíwí̵ sɨŋwí̵ nɨwanɨrɨ oxí̵ wo xɨrɨŋɨnigɨnɨ. 58 Oxí̵ wo xɨráná í xegí̵ u'rɨxí̵meá tí̵nɨ ámá aŋí̵ ayo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ arí̵á re wigí̵awixɨnɨ, “Irisabetímɨ Gorɨxo ayá urɨmɨxí̵agɨ nánɨ niaíwí̵ wo xɨrɨŋoɨ.” Arí̵á e nɨwiro í tí̵nɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ yarí̵ná 59 rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo imónáná ayí̵ niaíwí̵ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwianɨro nɨbɨro yoí̵ axí̵pɨ xano wí̵rɨnɨŋí̵pɨ Sekaraiaoyɨ wí̵ranɨro nánɨ yarí̵ná 60 xɨnáí “Oweoɨ!” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nene ámɨ yoí̵ axí̵pɨ Sekaraiaoyɨ wí̵rɨpaxí̵ menɨnɨ. Jonoyɨ owí̵raneyɨ.” urí̵agɨ 61 ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ oxoyá xoayowa aí wo yoí̵ ‘Jonoyí̵ rɨwí̵rɨnɨnɨ? Oweoɨ.” nurɨro 62 xano arí̵á enɨ pí̵rónɨŋagɨ nánɨ we' árɨxá nɨwiro we' tí̵nɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ yoí̵ gí̵pɨ ‘Owí̵rɨmɨnɨ.’ yaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 63 Sekaraiao pɨraiporí̵á nánɨ árɨxá wíagɨ umeaíáná o rí̵wamɨŋí̵ re eaŋɨnigɨnɨ, “Xegí̵ yoí̵ Jonorɨnɨ.” e eáagɨ ayí̵ ududí̵ nero Jonoyɨ wí̵rí̵í̵yí̵ “Pí nánɨ rí̵a wí̵rarɨnɨ?” yaiwiarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 64 Ámɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ maŋí̵ nexoarɨ xwɨyí̵á rɨpaxí̵ nimónɨrɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e numerɨ yarí̵ná 65 ámá aŋí̵ ayo dáŋí̵yí̵ ududí̵ ne'ra nuro aŋí̵ nɨyonɨ Judia pɨropenɨsí̵ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo amɨ gɨmɨ ŋweagí̵á pí̵ne' “Irisabetí niaíwí̵ xɨráná xano Sekaraiao maŋí̵ pí̵rónɨŋo maŋí̵ exoaŋoɨ.” rí̵agí̵a arí̵á nɨwiro 66 dɨŋí̵ aumau'mí̵ ninɨro Gorɨxo Jonomɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nɨwɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Niaíwí̵ o rí̵we'ná pí pí ámá imónɨní̵árí̵anɨ?” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Sekaraiao wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo yapɨ rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

67 Xano Sekaraiaomɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋáná o wí̵á rókiamorɨgí̵á wónɨŋí̵ nimónɨrɨ Jisaso nánɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, 68 “Isɨrereneyá Ámɨná Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. O xegí̵ ámae'ne arɨrá neairɨ yeáyí̵ neayimɨxemearɨ nɨneairí̵ná 69 nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ wo iwiaroŋoɨ. O xí̵oyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiagí̵ Depitoyá í̵wiárí̵awe' worɨnɨ. 70 Eŋíná o nánɨ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áwa xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵ nɨwurɨyirí̵ná negí̵ arí̵owamɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, 71 ‘Ámá nene mɨxí̵ neaiarɨgí̵áyí̵ nánɨ e'í̵ neamínɨrɨ wikí̵ tí̵nɨ neaiarɨgí̵áyí̵ nánɨ e'í̵ neamínɨrɨ ení̵árɨnɨ.’ urɨgí̵awixɨnɨ. 72 Gorɨxo negí̵ arí̵owamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ wá nɨseawianɨrɨ xwɨyí̵á sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Nemí̵árɨnɨ.” nɨrɨrɨ re'roárɨŋáyí̵ sí̵mí̵ e nɨtɨnɨrɨ nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ nurɨrɨ 73 negí̵ arí̵o írɨŋo Ebɨrí̵amomɨ sí̵ŋá tí̵ŋí̵ e dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Mɨxí̵ seaianɨro yarɨgí̵áyo aiwɨ e'í̵ seamínɨmí̵árɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. Mɨxí̵ neaianɨro yarɨgí̵áyí̵ emɨ neamamóáná nene ámɨ wáyí̵ wí me' amɨpí o ŋwí̵ ikaxí̵ nearɨŋí̵yí̵ nɨxí̵dɨrane nɨŋwearane 75 sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearí̵ná we' rónɨŋí̵ imónɨrane sanɨŋí̵ imónɨrane nerane píránɨŋí̵ xí̵daní̵wárɨnɨ.” Sekaraiao e nɨrí̵ɨsáná 76 xewaxo Jono sɨnɨ pí̵omɨ re umearɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwoxɨnɨ, ayí̵ re rɨrɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Gorɨxo seáyɨ e ŋweaŋoyá wí̵á rókiamoarɨŋoxɨrɨnɨ.’ rɨrɨpí̵rí̵árɨnɨ. Joxɨ Ámɨnáomɨ óí̵ nɨwimoirɨ xámɨ umearí̵árɨnɨ. 77 Joxɨ óí̵ nɨwimoirí̵ná xegí̵ ámáyo re urayirí̵árɨnɨ, ‘Seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro e'áná Gorɨxo segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ yokwarɨmí̵ nɨseaiirɨ “Ananɨ eɨnɨ.” searɨní̵árɨnɨ.’ urayirí̵árɨnɨ.” Sekaraiao e nɨrɨrɨ ámɨ 78 re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo wá neaomɨxɨrɨ ayá neawianɨrɨ neaiarɨŋorɨnɨ. O nene nánɨ aŋí̵namɨ dánɨ sogwí̵ wí̵á ókiarɨŋí̵nɨŋí̵ wí̵á neaókie'napɨní̵árɨnɨ. O nene sí̵á yinɨŋí̵mɨ ŋweaŋwae'ne ámá nɨpeanɨrɨ yarɨŋwae'ne óí̵ sanɨŋí̵yimɨ neawárɨní̵a nánɨ nene nɨneame'ra nɨneaurɨ wí̵á neaómɨxɨyiní̵árɨnɨ.” Sekaraiao e rɨŋɨnigɨnɨ.

80 Niaíwí̵ Jono xwe' nerí̵ná xegí̵ dɨŋí̵ enɨ rɨxa eŋí̵ neánɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ níga nurí̵ná ámá dɨŋí̵ meaŋí̵ e nɨŋweaŋɨsáná xegí̵ Isɨrerɨyo xewanɨŋo sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK