Luke 10

Ámá 72 nɨrí̵pearɨ yaxwí̵ urowárapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nurɨmáná ámá ámɨ wíyo 72 nɨrí̵pearɨ aŋí̵ xí̵o uní̵á ayí̵ ayo nánɨ wau'nɨ wau'nɨ xámɨ umeapí̵rɨ nánɨ nurowárapɨrɨ 2re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ xwɨyí̵á yaŋí̵ seaiapowárí̵áyí̵, ayí̵ aiwá yóí̵ pí̵rɨpí̵rí̵ ninɨrɨ mɨnɨpaxí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá seyí̵ne' aiwá apɨ mipí̵rɨ nánɨ obaxí̵ mimónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo ámá wínɨ enɨ aiwá mipí̵rí̵nɨŋí̵ nimónɨro xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ yaŋí̵ wiowárɨpí̵rɨ nánɨ yarɨŋí̵ wípoyɨ.” nurɨrɨ 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' óí̵ nionɨ searí̵áyo u'poyɨ. Ámá wí sí̵wí sayí̵ sipɨsipí̵ roanarɨgí̵ápánɨŋí̵ seaipí̵rí̵e nánɨ searowárarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 4re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nuróná nɨgwí̵ wowí̵ bɨranɨ, í̵á árupiaŋí̵ wu'ranɨ, sɨkwí̵ su'ranɨ, nɨmeámɨ mupanɨ. Óí̵ e ámáyo nɨwɨnɨrí̵ná yayí̵ ninɨro e e'í̵ mɨŋweapanɨ. 5Aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwirí̵ná yayí̵ nɨwirɨ xámɨ re urí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘ “Seyí̵ne' Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro oŋweápoyɨ.” neaimónarɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 6Aŋiwámɨ xiáwo sanɨŋo imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á yayí̵ nɨwirí̵ná e urí̵ápɨ mɨdɨdí̵ mikɨxepanɨ. Aŋí̵ xiáwo sanɨŋo mimónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná yayí̵ apɨ mɨdɨdí̵ wikɨxe'í̵rɨxɨnɨ. 7Aŋí̵ giwɨ giwámɨ nɨpáwiro nɨŋwearí̵ná aiwá tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ seaiapí̵ápɨ ananɨ nɨnɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá nɨgwí̵ omɨŋí̵ nerí̵ná nɨgwí̵ meaarɨgí̵ápa soyí̵ne' wáí̵ nemero nionɨ omɨŋí̵ nɨniirí̵ná iniɨgí̵ tí̵nɨ aiwá tí̵nɨ seaiapí̵áyí̵ nɨgwí̵nɨŋí̵ wayí̵á nɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa aiwá oneaiapí̵poyɨnɨrɨ aŋí̵ wiwá wiwámɨ emepí̵rɨxɨnɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwiro ŋweáí̵iwámɨ dánɨ aŋí̵ axí̵pimɨ ámɨ wiwámɨ ŋweanɨro nánɨ mupa e'í̵rɨxɨnɨ. 8Aŋí̵ gɨpɨ gɨpimɨ nɨre'morí̵ná aiwá míraŋí̵ seaianɨro ‘Aŋí̵yo nánɨ eɨnɨ.’ nɨsearɨmɨ u'í̵áyo nu'mɨ nuro pí pí aiwá seaiapí̵ápɨ sa ananɨ ní̵í̵rɨxɨnɨ. 9Aŋí̵ apimɨ sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyo naŋí̵ wimɨxɨro ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵á aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ urɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 10E nerɨ aiwɨ aŋí̵ gɨpɨ gɨpimɨ nɨre'morí̵ná ayí̵ nɨseairɨmeámɨ wigí̵ aŋí̵yo nánɨ mɨseaupa e'áná nuro óí̵ aŋí̵ apimɨ nánɨ inɨŋí̵yimɨ dánɨ re urí̵í̵rɨxɨnɨ, 11‘Seyí̵ne' dɨŋí̵ re mopí̵rɨ nánɨ, “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ neameŋweámɨnɨrɨ e'í̵ aiwɨ nene apɨ nánɨ mɨneaimónarɨŋagɨ nánɨ xí̵o xeanɨŋí̵ neaiapɨní̵árí̵anɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ xwí̵á sikí̵ segí̵ aŋí̵ rɨpimɨ dáŋí̵ aí negí̵ sɨkwí̵yo xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ seasiarɨŋwɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ 12re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aga nepa seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ ámá aŋí̵ Sodomɨ ŋweaagí̵áyí̵ —Eŋíná Sodomɨ ŋweaagí̵áyí̵ rí̵ánɨ nɨkɨróa warɨŋagí̵a Gorɨxo aŋí̵namɨ dánɨ rí̵á mamówáráná nɨyonɨ rí̵á nɨŋɨnigɨnɨ. Sí̵á ayimɨ ayo Gorɨxo xeanɨŋí̵ xwe' nɨwirɨ aiwɨ ámá soyí̵ne' arí̵á mɨseaí xe ou'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seaní̵áyo Gorɨxo xeanɨŋí̵ nɨwirí̵ná Sodomɨ ŋweaagí̵áyo rí̵nɨŋí̵ winɨní̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ winɨní̵ámanɨ. Seáyɨ e mu'roní̵árɨnɨ.

Aŋí̵ bɨ bimɨ ŋweáyí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋagí̵a ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13“Isɨrerɨyí̵ne' ‘Gorɨxo nene nánɨ aga wimónarɨnɨ.’ yaiwinarɨŋagí̵a aí xeanɨŋí̵ o seaikárɨní̵ápɨ ayɨkwí̵ meŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨ. Isɨrerɨyí̵ne' aŋí̵ yoí̵ Korasinɨyɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ne' tí̵nɨ aŋí̵ yoí̵ Betɨsaida ŋweagí̵áyí̵ne' tí̵nɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. E'máyí̵ aŋí̵ yoí̵ Taiayɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweáyí̵ tí̵nɨ Saidonɨyɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweáyí̵ tí̵nɨ emɨmí̵ nionɨ seaíwapɨyiŋápɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ eŋíná nɨsanɨro iyí̵á írɨkwí̵ wu' pánɨro rí̵á uráwí̵yo iwieánɨro yanɨrɨ egí̵árɨnɨ. 14Gorɨxo ámá nɨyonɨ xeanɨŋí̵ winí̵áyimɨ xeanɨŋí̵ Taia ŋweáyo tí̵nɨ Saidonɨ ŋweáyo tí̵nɨ winí̵ápɨ tí̵nɨ seyí̵ne' seaikárɨní̵ápɨ tí̵nɨ axí̵pɨ imónɨní̵ámanɨ. Seyí̵ne' seaikárɨní̵ápɨ seáyɨ e mu'roní̵árɨnɨ. 15Isɨrerɨyí̵ne', Kapaneamɨ ŋweáyí̵ne' ‘Gorɨxo aŋí̵namɨ nánɨ nɨneameámɨ neayiní̵árɨnɨ.’ nɨyaiwiro seáyɨ e rɨyarɨŋoɨ? Rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo nɨseamamówárɨní̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 16wiepɨsarɨŋí̵yo ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ soyí̵ne' wáí̵ urɨmearí̵ná arí̵á seaíí̵áyí̵ nionɨ enɨ arí̵á niarɨŋoɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ arí̵á mɨseaipa e'í̵áyí̵ nionɨ enɨ arí̵á mɨniarɨŋoɨ. Nionɨ arí̵á mɨnipa e'í̵áyí̵ Gorɨxo, nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ arí̵á mɨwiarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámá 72 imónɨgí̵áwa ámɨ Jisasomɨ wímeagí̵á nánɨrɨnɨ.

17Ámá 72 urowárapɨŋí̵yí̵ ámɨ dɨŋí̵ yayí̵ nɨyaiwia nɨbɨro Jisasomɨ nɨwímearo re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yo aí none yoí̵ joxɨyá nɨrɨrane mɨxí̵ umáɨnowáráná ananɨ arí̵á nɨneaimɨ e'í̵ warɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 18o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' imí̵óyo mɨxí̵ umáɨnowárarí̵ná nionɨ Seteno —O imí̵óyo xɨráónɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. O ápiaŋwí̵nɨŋí̵ aŋí̵namɨ dánɨ pie'rónaparɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 19Arí̵á nípoyɨ. Nionɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ seaiapowárɨŋá eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' weaxí̵á tí̵nɨ wáre' tí̵nɨ ananɨ xórórí̵ ero Seteno, í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ seaíwapɨyarɨŋomɨ ananɨ xórórí̵ wiro epaxí̵rɨnɨ. E yarí̵ná wí xwɨrí̵á seaikɨxení̵ámanɨ. 20E nɨsearɨrɨ aiwɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnowáráná arí̵á nɨseairo e'í̵ warɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seáyɨ e nimónɨro yayí̵ mepanɨ. Sa rɨpɨ nánɨnɨ yayí̵ e'poyɨ. Aŋí̵namɨ íkwí̵ ámá we' rónɨŋí̵yí̵ nánɨ ŋwɨrárɨnɨŋí̵namɨ segí̵ yoí̵ enɨ ŋwɨrárɨnɨŋagɨ nánɨ yayí̵ e'poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Gorɨxomɨ seáyɨ e umeŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋagɨ nánɨ axíná yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ nerɨ Gorɨxomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápoxɨnɨ, xwí̵á imɨxɨrɨ aŋí̵na imɨxɨrɨ eŋoxɨnɨ, wiepɨsarɨŋowa yarɨgí̵á apɨ nánɨ ámá seáyɨ e nimónɨro ‘Nionɨ nɨgí̵pɨ dɨŋí̵ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋáonɨ nánɨ go níwapɨyinɨŋoɨ?’ rɨní̵áyo joxɨ yumí̵í wirɨ ámá ‘Nionɨ niaíwoní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ mají̵á imónɨŋáonɨ nánɨ ananɨ níwapɨyiɨ.’ rɨní̵áyo joxɨ wí̵á rókiamorɨ yarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ seáyɨ e rɨmearɨŋɨnɨ. Ápe, joxɨ ‘E oemɨnɨ.’ simónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 22re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápo amɨpí xwí̵á rɨrímɨ nɨrímɨnɨ yaní̵wá nánɨ í̵ánɨŋí̵ niepí̵xí̵niasiŋí̵rɨnɨ. Ámá wo Gorɨxomɨ xewaxo nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á mimónɨnɨ. Gí̵ áponɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. Ámá wo ápo nánɨ enɨ nɨjí̵á mimónɨnɨ. Xewaxonɨnɨ nɨjí̵árɨnɨ. Ámá ‘Xewaxonɨ gí̵ ápo nánɨ wí̵á orókiamómɨnɨ.’ yaiwíí̵áyí̵, ayí̵ enɨ gí̵ ápo nánɨ nɨjí̵á imónɨŋoɨ.” nɨrɨrɨ 23nɨkɨnɨmónɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa wigí̵pɨ ŋweaŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ awamɨnɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí nionɨ erɨ xwɨyí̵á rɨrɨ yarɨŋápɨ soyí̵ne' sɨŋwí̵ nanayíí̵ápɨ nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ seáyɨ e dánɨ seainɨpaxí̵rɨnɨ. 24Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵á obaxí̵yí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ ináyí̵yí̵ tí̵nɨ amɨpí soyí̵ne' sɨŋwí̵ nanarɨgí̵ápɨ ‘Sɨŋwí̵ owɨnaneyɨ.’ nɨrɨro aiwɨ wí sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa ero amɨpí soyí̵ne' arí̵á niarɨgí̵ápɨ ‘Arí̵á owianeyɨ.’ nɨrɨro aiwɨ wí arí̵á mɨwipa ero yagí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ seainɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ Samariayí̵ wo xeŋwí̵ womɨ wá wianɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Ámá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wo “Jisaso eŋí̵ eánɨŋorí̵anɨ? Iwamí̵ó owíwapɨyimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, nionɨ arɨre nerɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋáonɨ imónɨmí̵árɨnɨ?” urí̵agɨ 26Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ arɨre nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ? Joxɨ í̵á nɨrorí̵ná arɨre rɨnɨŋagɨ roarɨŋí̵rɨnɨ?” urí̵agɨ 27o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Joxɨ dɨxí̵ Ámɨná Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ nerí̵ná dɨxí̵ xwioxí̵ o nánɨ yayí̵ osinɨnɨrɨ erɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵dɨrɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Jɨwanɨŋoxɨ dɨŋí̵ sɨpí inarɨŋí̵pa ámá joxɨ tí̵nɨ ŋweagí̵áyí̵ nánɨ enɨ axí̵pɨ siní̵wɨnɨgɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.” urí̵agɨ 28Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ xɨxenɨ rarɨŋɨnɨ. E nerí̵náyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋoxɨ nimónɨrɨ anɨŋí̵ ŋwearí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 29ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ meweŋo ámá ní̵nɨ xewanɨŋo nánɨ re oyaiwípoyɨnɨrɨ “O ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámá xí̵o tí̵nɨ ŋweagí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ arɨrá wiarɨŋorí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ tí̵nɨ nawínɨ ŋweaŋwáyí̵ gɨyí̵rí̵anɨ? Ámá gɨyí̵ nánɨ niɨwanɨŋonɨ dɨŋí̵ sɨpí inarɨŋápa dɨŋí̵ sɨpí axí̵pɨ e ninɨŋoɨ?” Yarɨŋí̵ e wíáná 30Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo aŋí̵ yoí̵ Jerusaremɨyɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aŋí̵ yoí̵ Jerikoyɨ rɨnɨŋí̵yo nánɨ wearí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá ámáyá amɨpí í̵wí̵ oxaurápaneyɨnɨro yarɨgí̵á wa omɨ í̵á nɨxero xegí̵ rapɨrapí̵ wirɨro iwaŋí̵ me'pero rɨxa nape'nɨmearí̵ná pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ. Rɨxa numáná eŋáná 31apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo enɨ óí̵ axí̵yimɨ nɨwerí̵ná wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Iwaŋí̵ me'pe'í̵o daiwo weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ arɨrá bɨ mɨwí orɨwámɨ dánɨ mu'roŋɨnigɨnɨ. 32Ámɨ Judayí̵ wigí̵ yoí̵ Ripaiyɨ rɨnɨgí̵áyí̵ wo —Ripaiyí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ arɨrá wiarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ripaiyɨ rɨnɨgí̵á wo iwaŋí̵ me'pe'í̵o weŋe nɨre'morɨ nɨwɨnɨrɨ aiwɨ o enɨ orɨwámɨ dánɨ mu'roŋɨnigɨnɨ. 33E nerɨ aiwɨ ámá Samariayí̵ wo —Samariayí̵ tí̵nɨ Judayí̵ tí̵nɨ eŋíná dánɨ xepɨxepá rónagí̵árɨnɨ. Samariao enɨ aŋí̵ wíyo nánɨ nurí̵ná wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá iwaŋí̵ nearɨ tí̵o riwo weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ omɨ wa nɨwianɨrɨ 34aŋwɨ e nurɨ iniɨgí̵ wainí̵ bɨ tí̵nɨ raní̵ bɨ tí̵nɨ iwaŋí̵ weáí̵áyo gí̵nií̵ wirɨ wí̵á utɨrɨ nemáná nɨmí̵eyoarɨ xegí̵ dogíyo seáyɨ e nɨŋwɨrárɨrɨ nɨmeámɨ aŋí̵ ámá amɨ amɨ dánɨ nɨbɨrɨ we'í̵rɨxɨnɨrɨ mɨrɨnɨŋí̵ wiwámɨ nánɨ nurɨ e meweŋo 35wí̵ápɨ tí̵nɨ íkwí̵ wɨní̵xau' nɨroarɨ aŋiwámɨ mearɨŋomɨ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá romɨ nɨgwí̵ rɨnamɨ dánɨ píránɨŋí̵ me'ɨrɨxɨnɨ. Rɨna anɨpá imónáná o nánɨ joxɨ dɨxí̵ nɨgwí̵ xwɨrí̵á ikɨxe'ánáyí̵ ámɨ nionɨ nɨbɨrí̵ná nionɨyá xɨxenɨ mɨnɨ siapɨmí̵árɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨmáná 36ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ meweŋomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ arɨre yaiwiarɨŋɨnɨ? Iwaŋí̵ nearɨ tí̵omɨ ámá wau' wo nɨwɨnɨro aí awa go o tí̵nɨ ŋweagí̵á wónɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá wiŋɨnigɨnɨ?” uráná 37ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ meweŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Ámá nɨwɨnɨrí̵ná wa nɨwianɨrɨ naŋí̵ wiiŋo o tí̵nɨ ŋweagí̵á wónɨŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso “Joxɨ enɨ nurɨ axí̵pɨ e ne'ra u'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Mataí tí̵nɨ xɨnapí Mariaí tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

38Jisaso wiepɨsarɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ óí̵yo nuróná aŋí̵ bimɨ re'móáná apɨxí̵ wí Mataíyɨ rɨnɨŋí aiwá míraŋí̵ winɨ xegí̵ aŋí̵yo nánɨ nɨwirɨmeámɨ nurɨ ŋweaŋáná 39í xegí̵ xexɨrí̵meáí Mariaíyɨ rɨnɨŋí nɨbɨrɨ Jisasoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨŋweámáná oyá pí̵ne' arí̵á wiarí̵ná 40Mataí aiwá rɨyamí̵ emɨnɨrɨ yarí̵ná upupí̵gí̵ winarɨŋagɨ nɨbɨrɨ Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, niínɨ aiwá rɨyamí̵ yarí̵ná gí̵ nɨrɨxí̵meáí pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ nɨbɨrɨ ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ? Í saŋí̵ nɨrápɨnɨ nánɨ urowáre'napeɨ.” urí̵agɨ 41Ámɨnáo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mataíxɨ, Mataíxɨ, jíxɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ morɨ amɨpí obaxí̵ nánɨ ayá sí̵wí̵ rɨrorɨ yarɨŋɨnɨ. 42E nerɨ aí jíxɨ anɨŋí̵ miní̵ epaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ obaxí̵manɨ. Aga ná bɨnɨrɨnɨ. Mariaí apɨ nánɨ dɨŋí̵ neyírorɨ arí̵á niarɨnɨ. Í dɨŋí̵ eyíroarɨŋí̵pɨ mɨdɨdí̵ mɨwikɨxepa nerɨ jíxɨ nɨrí̵í̵pɨ bɨ urɨmɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK