Luke 11

Ayí̵ Gorɨxomɨ nurɨrí̵ná rɨpaxí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso wí e nurɨ rɨxa Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwimáná eŋáná xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, Jono wayí̵ nɨneameaia wago xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wipí̵rɨ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵pa joxɨ enɨ e neare'wapɨyiɨ.” urí̵agɨ 2o awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná re urí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘Ápoxɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ joxɨnɨ ŋwí̵áoxɨ eŋagɨ nánɨ we'yo rɨme'í̵rɨxɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. “Joxɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋwearí̵ápɨ sɨŋánɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” neaimónarɨnɨ. 3Nene aiwá sí̵á ayí̵ ayimɨ naní̵wá nánɨ neaiayíɨrɨxɨnɨ. 4Ámá nene í̵wí̵ neaíí̵áyo yokwarɨmí̵ wiíagwɨ nánɨ joxɨ nene í̵wí̵ yarɨŋwáyí̵ yokwarɨmí̵ neaiíɨrɨxɨnɨ. Ámá wí eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵rí̵anɨrɨ iwamí̵ó owíwapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨneanɨpa e'ɨrɨxɨnɨ.’ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná e urí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 5E nurɨmáná ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' woxɨ dɨxí̵ ámá aŋí̵ wí e dáŋí̵ wo árɨwegí̵yo símeááná aiwá meŋagɨ nánɨ joxɨ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ womɨ nurɨ aiwá nánɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná re urɨrí̵ɨnɨ, ‘Gí̵ ámá aŋí̵ wí e dáŋí̵ wo aŋí̵ wíyo nánɨ u'ní̵o rɨxa árɨwegí̵ ríná nímeáagɨ omɨ aiwá bɨ mɨnɨ wimɨ nánɨ meŋagɨ nánɨ joxɨ tí̵e nánɨ rɨxɨŋí̵ barɨŋɨnɨ. Aiwá biau' bɨ nɨnɨmeairɨre'ɨnɨ?’ uráná aŋí̵yo ínɨmɨ dánɨ, sá weŋí̵mɨ dánɨ re rɨrɨnɨŋoɨ, ‘Aiwá nánɨ ayá wí mɨnɨrɨŋweapanɨ. Aŋí̵ ówaŋí̵ nɨyárɨmáná niaíwí̵pia tí̵nɨ íkwiaŋwí̵yo rɨxa sá weŋwɨnɨ. Nionɨ wí nɨwiápí̵nɨmearɨ aiwá rɨmeaipaxí̵ menɨnɨ.’ rɨrɨnɨŋoɨ. 8Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Aŋí̵ xiáwo aiwá nánɨ rɨxɨŋí̵ bí̵o xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋí̵ wo aiwɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xí̵o rɨxɨŋí̵ urarɨŋí̵yí̵ umeaipaxí̵manɨ. E nerɨ aiwɨ arí̵kí rɨxɨŋí̵ urayarí̵ná nɨwiápí̵nɨmearɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ mɨnɨ winɨgɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 9Ayɨnánɨ nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Soyí̵ne' Gorɨxomɨ amɨpí wí nánɨ yarɨŋí̵ wíáná o ananɨ mɨnɨ seaiapɨní̵árɨnɨ. Rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná amɨpí wí o tí̵ŋí̵ e nánɨ pí̵á nerí̵nánɨŋí̵ ananɨ meapí̵rí̵árɨnɨ. Rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná wáí̵ e nɨrómáná wakwí̵ óránánɨŋí̵ o ananɨ arí̵á nɨsirɨ aŋí̵ ówaŋí̵nɨŋí̵ rí̵kwiinɨgɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá ní̵nɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urayarí̵náyí̵ ayí̵ ananɨ wí meapí̵rí̵árɨnɨ. Ámá gɨyí̵ amɨpí wí nánɨ pí̵á nerí̵ná ananɨ meapí̵rí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ wáí̵ e dánɨ wakwí̵ óráná o ananɨ aŋí̵ ówaŋí̵ wí̵kwiiní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

11Ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoyí̵ne' woxɨ dɨxí̵ íwo nɨbɨrɨ peyí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ rɨránáyí̵, weaxí̵á nɨmearɨ wirɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, wí e wirɨme'ɨnɨ. 12Iŋí̵ kímɨŋí̵ nánɨ enɨ rɨxɨŋí̵ rɨránáyí̵, wáre' nɨmearɨ wirɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, e enɨ nɨmearɨ wirɨme'ɨnɨ. 13Soyí̵ne' í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵oyí̵ne' aiwɨ segí̵ niaíwí̵ rɨxɨŋí̵ searánáyí̵, ananɨ amɨpí awiaxí̵yí̵ anɨpá mɨnɨ wiarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. E nerɨ aí segí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋo aŋɨpaxí̵rɨnɨ. ‘Omɨ gɨyí̵ gɨyí̵ rɨxɨŋí̵ uránáyí̵, kwíyí̵ oyápɨ aí ananɨ mɨnɨ winí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“O eŋí̵ eánɨŋí̵ oboyá tí̵nɨ yarɨnɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

14Jisaso, imí̵ó maŋí̵ pí̵rónɨŋí̵ womɨ —O ámá womɨ dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋagɨ nánɨ ámáo enɨ maŋí̵ pí̵rónɨŋorɨnɨ. Imí̵omɨ mɨxí̵ umáɨnowáráná imí̵o e'í̵ u'áná ámá maŋí̵ pí̵rónɨŋo ámɨ pí̵ne' rɨŋɨnigɨnɨ. Ámɨ pí̵ne' rarɨŋagɨ 15ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro ududí̵ nero aí 16ámá wí re rɨgí̵awixɨnɨ, “O imí̵ó mɨxí̵ numáɨnowárɨrí̵ná imí̵ó xɨráónɨŋí̵ imónɨŋo —O xegí̵ yoí̵ bɨ Bieseburoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Oborɨnɨ. O eŋí̵ weámɨxowárí̵agɨ nánɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ oyá tí̵nɨ umáɨnowárarɨŋí̵rɨnɨ.” rarí̵ná ámá ámɨ wí “Jisaso eŋí̵ eánɨŋorí̵anɨ? Iwamí̵ó owíwapɨyaneyɨ.” nɨrɨnɨro nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Aŋí̵namɨ dánɨ emɨmí̵ bɨ iwamí̵ó neaíwapɨyiɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ 17o wigí̵ yaiwigí̵á nánɨ adadí̵ nɨwirɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gwí̵ axí̵rí xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ ninɨrónáyí̵, ayí̵ aŋí̵ mɨwiárekɨxɨnɨpaxí̵rɨnɨ. Ámá xɨráxogwáowa enɨ xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ ninɨrí̵náyí̵, ayí̵ enɨ aŋí̵ mɨwiárekɨxɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ. 18Ayɨnánɨ Seteno tí̵nɨ xegí̵ imí̵ó axí̵yí̵ tí̵nɨ xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ ninɨrónáyí̵, arɨge nero eŋí̵ neánɨrɨ ropí̵ráoɨ? Oweoɨ! E nerɨ aiwɨ seyí̵ne' ‘Eŋí̵ eánɨŋí̵ Bieseburoyá tí̵nɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋɨnɨ.’ nɨrarɨŋoɨ. 19Nionɨ nepa Bieseburoyá eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵nɨ imí̵ó mɨxí̵ numáɨnowárɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, segí̵ ámá eŋí̵ eánɨŋí̵ goyá tí̵nɨ mɨxí̵ umáɨnowárarɨgí̵árɨnɨ? Segí̵ ámá imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨgí̵áwa sí̵á yoparí̵yimɨ nɨwiápí̵nɨmearo yarɨŋí̵ re seaipí̵rí̵árɨnɨ, ‘Nene ámá wo imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane “Eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyá tí̵nɨ e yarɨnɨ.” rɨnarɨŋwá eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' pí nánɨ Jisaso axí̵pɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á nɨmearɨro “Eŋí̵ eánɨŋí̵ oboyá tí̵nɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ?’ Yarɨŋí̵ e seaipí̵rí̵árɨnɨ. 20Nionɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyá tí̵nɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋagɨ aí seyí̵ne' ‘Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ rɨxa rimónɨnɨ?’ mɨyaiwiarɨŋoɨ. ‘Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo rɨxa nene tí̵nɨ rimónɨŋwɨnɨ?’ mɨyaiwiarɨŋoɨ.” nurɨrɨ 21ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá eŋí̵ rɨŋí̵ wo e'waikí̵ oxá nayirɨ nɨtɨrɨ awí meŋweaŋáná ámá wo xegí̵ aŋí̵yo nɨpáwirɨ amɨpí wí í̵wí̵ meapaxí̵ menɨnɨ. 22E nerɨ aí ámá eŋí̵ rɨŋomɨ nɨmu'rorɨ omɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ wo nɨbɨrɨ mɨxí̵ wimɨnɨrɨ nerí̵ná xopɨrárí̵ nɨwirɨ amɨpí ní̵nɨ mɨxí̵ nánɨ maxɨrɨŋí̵yí̵ nurápɨmáná amɨpí oyá ní̵nɨ enɨ rɨxa nurápɨrɨ yaŋí̵ nɨwia warɨŋí̵rɨnɨ.” Jisaso eŋí̵ eánɨŋí̵ xí̵oyá oboyápimɨ mu'roŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ.

23Ámá wí ámáyí̵ ní̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro xí̵dɨro epí̵rɨxɨnɨrɨ pí̵rí̵ rakiámí̵ wianɨro yarɨgí̵áyí̵ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ tí̵ámɨnɨ mimónɨgí̵áyí̵, ayí̵ nionɨ tí̵nɨ mɨxí̵ imónɨŋwáyí̵rɨnɨ. Ámá nionɨ tí̵nɨ sipɨsipí̵ awí meaárɨpa yarɨgí̵áyí̵, ayí̵ sipɨsipí̵ xí̵dí̵xí̵dowárí̵ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ imí̵ó xegí̵ wínɨyo wirɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Ámá ayí̵ “Nene Jono nearáná sanɨŋí̵ onɨmiápɨ nerane aiwɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ rónɨŋí̵ imónanɨgɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowáráná ámá womɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná iniɨgí̵ mayí̵mɨ ge ge sá oŋweámɨnɨrɨ nemerɨ pí̵á nɨmegɨnɨme'ɨsáná re yaiwiárɨŋí̵rɨnɨ, ‘Gí̵ ámɨ aŋí̵ axí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨŋae' nánɨ oumɨnɨ.’ nɨyaiwimɨ 25nurɨ aŋí̵ rɨxa síí̵ peárɨnɨrɨ píránɨŋí̵ imɨxárɨnɨrɨ yárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sɨnɨ aní̵á imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ 26ámɨ nurɨ imí̵ó we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' í̵wí̵ neróná xí̵omɨ seáyɨ e mu'roro egí̵áyo nɨwirɨmeámɨ nuro axomɨ nɨxɨxe'roro e ŋweaarɨgí̵árɨnɨ. Xámɨ sɨpí imónago aí ínáyí̵ aga sɨpí ikeamónɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Yayí̵ winɨpaxí̵yí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Xwɨyí̵á apɨ urarí̵ná apɨxí̵ wí ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo dánɨ rí̵aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ joxɨ nɨrɨxɨrɨrɨ amɨŋí̵ siapɨŋí Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ aí 28o re urɨŋɨnigɨnɨ, “E wí nɨyaiwirɨ mɨrɨpanɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á wiro axí̵pɨ ero yarɨgí̵áyí̵ ámá ayí̵nɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ekɨyiŋí̵ bɨ nánɨ rɨxɨŋí̵ urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

29Ámá obaxí̵ Jisaso tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ eŋáná sɨnɨ wínɨ wínɨ epí̵royí̵ yarɨŋagí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Isɨrerɨyí̵ne', agwɨ ŋweagí̵áyí̵ne' í̵wí̵ ne'ra nuro arí̵kí yarɨgí̵áyí̵ne', emɨmí̵ nánɨ seaimónarɨŋagɨ aiwɨ nionɨ emɨmí̵ wí mɨseaíwapɨyipa nerɨ aiwɨ ná bɨnɨ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jonao yagí̵pɨnɨ seaíwapɨyimí̵árɨnɨ. 30Eŋíná Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jonaoyɨ rɨnɨŋo —O sí̵á wɨyau' wɨyi pɨyí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ peyí̵ agwí̵yo weagorɨnɨ. O ámá aŋí̵ yoí̵ Ninipayɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweaagí̵áyo Gorɨxoyá sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ wiiŋí̵pa ámá imónɨŋáonɨ ámá agwɨ ŋweagí̵áyí̵ne' Gorɨxoyá sí̵mɨmají̵oní̵nɨŋí̵ seainɨŋɨnɨ. 31Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ apɨxí̵ eŋíná Sibayí̵ aŋí̵yo meŋweaagí —Í mɨxí̵ ináyí̵ Soromono nɨjí̵á seáyɨ e nimónɨrɨ rɨrɨmí̵ yarí̵ná arí̵á wimɨnɨrɨ nánɨ aŋí̵ aga ná jí̵amɨ dánɨ bɨŋírɨnɨ. Í ámá wonɨ Soromonomɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨ re e'í̵ nɨrómáná seararɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a nánɨ í sí̵á ayimɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xwɨyí̵á seameárɨní̵árɨnɨ. 32Ámá eŋíná aŋí̵ yoí̵ Ninipayɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweaagí̵áyí̵ —Ayí̵ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jonao Gorɨxoyá xwɨyí̵á wáí̵ urɨme'áná ayí̵ wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweaagí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ ámá wo Jonaomɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨ re e'í̵ nɨrómáná seararɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a nánɨ ámá ayí̵ sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ nɨwiápí̵nɨmearo xwɨyí̵á seameárɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ ramɨxí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

33O xwɨyí̵á Gorɨxoyá ramɨxí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo ramɨxí̵ nɨmɨxárómáná aŋí̵ sakwímaŋí̵yo tarɨŋí̵manɨ. Sɨxí̵ wá nɨmearɨ upɨkákwiárarɨŋí̵manɨ. Nɨmɨxárómáná ámá í̵wiapí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ wí̵á ónɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rɨ nánɨ íkwiaŋwí̵yo seáyɨ e ikwiárarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ sɨŋwí̵ enɨ uyí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Segí̵ sɨŋwí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ nanɨro we' rónɨŋí̵ nerónáyí̵, dɨŋí̵ naŋí̵nɨ aumau'mí̵ ninɨro segí̵ xwioxí̵yo wí̵ánɨŋí̵ ókímɨxɨnarɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ segí̵ sɨŋwí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ nánɨ nanɨróná segí̵ xwioxí̵yo sí̵ánɨŋí̵ yimɨxɨnarɨŋoɨ. 35Dɨŋí̵ naŋí̵nɨ aumau'mí̵ ninɨro segí̵ xwioxí̵ wí̵ánɨŋí̵ seaókiarɨŋí̵pɨ supɨkínɨnɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 36Segí̵ xwioxí̵yo sí̵á wí mɨyiní̵ wí̵ánɨ nókiárɨrí̵ná uyí̵wí̵ wí̵á seaókiarɨŋí̵pánɨŋí̵ segí̵ xwioxí̵ ní̵nɨ wí̵á seaókiárɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Parisiowamɨ xwɨyí̵á umeárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

37E nurí̵ɨsáná eŋáná Parisi wo “Gí̵ aŋí̵yo aiwá onaiyɨ.” nurɨrɨ nipemeámɨ u'áná Jisaso nurɨ aiwá nɨpí̵re e'í̵ ŋweaŋáná 38Parisio Jisaso xámɨ we' piaxí̵nɨŋí̵ eaŋí̵ nánɨ wigí̵ yarɨgí̵ápa we' iniɨgí̵yo igwí̵á mɨwíró aiwá nɨpí̵re e'í̵ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ududí̵ yarí̵ná 39Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Parisioyí̵ne' í̵wí̵ mearo rí̵á kɨroro yanɨro moarɨgí̵ápɨ segí̵ xwioxí̵yo sɨnɨ magwí̵ eŋáná kapɨxí̵ tí̵nɨ pɨrerɨxí̵ tí̵nɨ igí̵á nearí̵nánɨŋí̵ kíyí̵ bí̵arɨwámɨ dánɨnɨ kwí̵rɨnarɨgí̵oyí̵ne'xɨnɨ. 40Majɨmají̵á ikárɨnarɨgí̵oyí̵ne' ‘Bí̵arɨwámɨnɨ imɨxarɨŋo ínɨrɨwámɨnɨ mimɨxɨŋí̵rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? 41Amɨpí soyí̵ne' í̵á xɨrɨgí̵ápɨ ámá uyípeayí̵yo ayá nurɨmɨxɨro arɨrá nɨwiro mɨnɨ wíánáyí̵, soyí̵ne' igí̵á neánɨrónɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 42Parisioyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨnɨ. Soyí̵ne' aiwá nɨmiróná anɨŋí̵ miní̵ yíyí̵ tí̵nɨ aí̵ tí̵nɨ siyó amɨpí píránɨŋí̵ í̵á nɨroro rɨxa we' wu'kau' imónáná wo Gorɨxomɨ mɨnɨ nɨwiro aí ámáyo we' rónɨŋí̵ wiarɨgí̵áyí̵ pí̵nɨ wiárɨro Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ muyipa ero yarɨgí̵oyí̵ne'xɨnɨ. Soyí̵ne' aiwá onɨmiápia aí segí̵ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵á jí̵apɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpa ero ámáyo naŋí̵ mimɨxɨpa yarɨgí̵ápɨ enɨ ero nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 43Parisioyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Soyí̵ne' rotu' aŋí̵yo ámá sɨŋwí̵ oneaní̵poyɨnɨrɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ e ŋwearo makerí̵áyo awí eánarɨgí̵e ámá yayí̵ ‘Ámɨnáoxɨnɨ.’ onearí̵poyɨnɨrɨ emero ‘Oyaneyɨ.’ seaimónarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 44Ámá ní̵nɨ Parisiowamɨ nɨwɨnɨrí̵ná “Naŋowarɨnɨ.” yaiwiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ awa wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ ámá pɨyí̵ xwárɨpáyo ínɨmɨ weŋí̵ yapɨ imónɨŋagɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Soyí̵ne' ámá pɨyí̵ tɨgí̵e xwí̵á emadɨrónɨŋáná ámá ‘Ámá pɨyí̵ tɨgí̵erí̵anɨ?’ mɨyaiwí maiwí pwarɨgí̵e'nɨŋí̵ imónɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.” uráná 45ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wo nɨwiápí̵nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, Parisiowamɨ e nurɨrí̵ná none enɨ ikayí̵wí̵ neameararɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ aí 46Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa ámáyo anɨŋí̵ miní̵ sekaxí̵ “E e'í̵rɨxɨnɨ. E e'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨro aí wiwanɨŋowa wí mɨyarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵oyí̵ne' enɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Soyí̵ne' ámáyo saŋí̵ xwe' ayá wí nɨwikwiárɨro aí sewanɨŋoyí̵ne' saŋí̵ xwe' apɨ iwamí̵ó mɨmí̵eyoarɨgí̵oyí̵ne' eŋagɨ nánɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵árɨnɨ. 47Soyí̵ne' Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ segí̵ arí̵owa pɨkiárɨgí̵áyo xwárɨpáyo anɨŋí̵ miní̵ mí̵á imɨxarɨgí̵oyí̵ne'xɨnɨ. 48Soyí̵ne' e nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo áwaŋí̵ re'nɨŋí̵ urarɨŋoɨ, ‘Negí̵ arí̵owa Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ nɨpɨkiárɨróná apánɨ yagí̵á eŋagɨ nánɨ wigí̵ xwárɨpáyo mí̵á imɨxarɨŋwɨnɨ.’ E'nɨŋí̵ urarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵árɨnɨ. 49Ayɨnánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ neŋwɨperɨ soyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵á wamɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á wáí̵ urɨmearɨgí̵á wamɨ tí̵nɨ urowáráná ayí̵ wíyo pɨpɨkímí̵ ero wíyo mɨxí̵ xí̵dowárapɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 50Wí̵á rókiamoagí̵á nɨyonɨ nionɨ aŋí̵na imɨxɨrɨ xwí̵á imɨxɨrɨ eŋíná e eŋae' dánɨ nɨpɨkía bí̵agí̵a nánɨ ámá agwɨ ŋweagí̵áyí̵ne' nionɨ eŋí̵ seameámí̵árɨnɨ. 51Aiborí̵omɨ xámɨ xɨráo Keno pɨkiŋe dánɨ nɨpɨkía nɨbí̵asáná yoparí̵ nionɨyá wí̵á rókiamoagí̵ Sekaraiaomɨ pɨkigí̵awixɨnɨ. Omɨ nionɨ nánɨ íkwiaŋwí̵ rɨdɨyowá yanɨro ikwɨkwiárɨmí̵ yarɨgí̵e mɨdánɨ eŋáná gí̵ aŋí̵ awawá “Ŋwí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋe mɨdánɨ eŋáná áwɨnɨmɨ e pɨkigí̵orɨnɨ. Omɨ pɨkigí̵e nánɨ oxí̵ apɨxí̵ agwɨ ŋweagí̵á tɨyí̵ne' nionɨ eŋí̵ seameámí̵árɨnɨ.’ Gorɨxo e rɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 52Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa ámáyo Gorɨxo “Oe'poyɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ mɨmɨwiaíkí̵ wiarɨŋagí̵a nánɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵oyí̵ne' aweyɨ! Soyí̵ne' amɨpí Gorɨxo ‘Ámáyo owíwapɨyípoyɨ.’ wimónarɨŋí̵pɨ mɨwíwapɨyipa yarɨŋagí̵a nánɨ sí̵á wɨyi soyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Soyí̵ne' kí aŋí̵ nɨjí̵á nánɨ mɨrɨnɨŋiwá nánɨ í̵á nɨxɨrárɨro aí sewanɨŋoyí̵ne' wí ní̵kwiro mɨpáwipa ero ámá nɨpáwianɨrɨ e'í̵áyo soyí̵ne' pí̵rí̵ mákí̵mí̵ wiro yarɨgí̵árɨnɨ.” e nurí̵ɨsáná 53aŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ emearí̵ná re egí̵awixɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwerɨ omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ urɨro amɨpí obaxí̵ wí nánɨ yarɨŋí̵ wiayiro neróná 54“O xwɨyí̵á sɨpí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ xɨxenɨ mimónɨŋí̵ bɨ ráná xwɨrɨxí̵ oumeaneyɨ.” nɨrɨnɨro arí̵á wiaxí̵dɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK