Luke 12

“Naŋí̵ ero sɨpí ero mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ ayá wí epí̵royí̵ nɨyárɨróná xokɨrí̵pí̵ inarí̵ná Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa Parisiowa seáyɨ e nimónɨro sɨpí yayiro naŋí̵ yayiro yarɨgí̵ápa awa enɨ e epí̵rɨxɨnɨrɨ awamɨ xámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' bisí̵kerí̵á yisí̵ (Bisí̵kerí̵á sɨnɨ sɨŋí̵ eŋáná yisí̵ onɨmiápɨ tí̵á aiwɨ nɨmɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnárarɨŋí̵rɨnɨ.) Soyí̵ne' bisí̵kerí̵á yisí̵ Parisiowayá nánɨ wáyí̵ nero eme'poyɨ. Wigí̵ naŋí̵ ero sɨpí ero yarɨgí̵ápɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ awa sɨpí ero naŋí̵ ero mepa oe'poyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí agwɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵yí̵ rí̵we'ná sɨŋánɨ imónɨní̵árɨnɨ. Amɨpí ínɨmɨ nimónɨrɨ yokwarɨmí̵ inɨŋí̵yí̵ rí̵we'ná ámá ní̵nɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Pí pí xwɨyí̵á árí̵wɨyimɨ yumí̵í ikaxí̵ rɨní̵áyí̵ enɨ ámá ní̵nɨ ikwáwɨyíná arí̵á wipí̵rí̵árɨnɨ. Pí pí xwɨyí̵á aŋí̵ náyo ínɨmɨ dánɨ ikeagɨgwí̵ rɨní̵áyí̵ rí̵we'ná aŋí̵ seáyɨyo nɨŋweámáná áwaŋí̵ rowiáropí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Wáyí̵ wipaxo nánɨrɨnɨ.

O re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵oyí̵ne', nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Segí̵ waráyí̵nɨ seapɨkiarɨgí̵áwa nánɨ wáyí̵ mepanɨ. Dɨŋí̵ enɨ seaxekwapaxí̵ meŋagɨ nánɨ ayí̵ nánɨ wáyí̵ mepanɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Ámá wáyí̵ wipaxo nánɨ nionɨ áwaŋí̵ osearɨmɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxorɨnɨ. O ámáyo nɨpɨkímáná xewanɨŋo dɨŋí̵ enɨ nɨseaxekwapɨrɨ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo seaikeaárɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ wáyí̵ omɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Oyɨ, o nánɨ aga wáyí̵ wíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá ayí̵ dɨŋí̵ “Gorɨxo ámae'ne nánɨ aŋɨpaxí̵ dɨŋí̵ moarɨŋí̵rɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá makerí̵áyo nánɨ nurɨ iŋí̵ sirí̵kwá we' wu' nu'nɨ bí̵ nerí̵ná nɨgwí̵ rí̵á nɨŋí̵pia biau' tí̵nɨ bí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. Iŋí̵ apia aga onɨmiápia nánɨ aiwɨ Gorɨxo wí dɨŋí̵ peá nɨmorɨ arí̵á ikeamoarɨŋí̵manɨ. Seyí̵ne' nánɨ enɨ Gorɨxo wí arí̵á ikeamoarɨŋí̵manɨ. Segí̵ mɨŋí̵yo dí̵á aí ararɨ weŋí̵yí̵ nánɨ o nɨjí̵árɨnɨ. Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ seyí̵ne' iŋí̵ onɨmiápia tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagí̵a nánɨ wáyí̵ bɨ mepanɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá go go ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ “Jisasomɨ xí̵darɨŋáonɨrɨnɨ.” urarɨŋo nánɨ ámá imónɨŋáonɨ nɨweapɨrí̵ná o nánɨ enɨ Gorɨxoyá aŋí̵nají̵yá sɨŋwí̵yo dánɨ “Gí̵ ámáorɨnɨ.” rɨmí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ go go ámá nánɨ wáyí̵ nerɨ sɨŋwí̵yo dánɨ “Jisasomɨ muxí̵darɨŋáonɨrɨnɨ.” urarɨŋo nánɨ nionɨ enɨ Gorɨxoyá aŋí̵nají̵yá sɨŋwí̵yo dánɨ “Gí̵ ámáomanɨ.” rɨmí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 10 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go ámá imónɨŋáonɨ yarɨŋápɨ nánɨ xwɨyí̵á sɨpí nɨnɨmearɨrɨ aiwɨ ananɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ go go Gorɨxoyá kwíyí̵ yarɨŋí̵pɨ nánɨ ‘Eŋí̵ eánɨŋí̵ Setenoyá tí̵nɨ yarɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rɨperɨrí̵ numearɨrí̵náyí̵, Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ menɨnɨ.” nurɨrɨ 11 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí í̵á nɨseaxero rotu' aŋí̵yoranɨ, gapɨmanowa tí̵ŋí̵ eranɨ, ámɨná neameŋweagí̵áwa tí̵ŋí̵ eranɨ, nɨmeámɨ nɨseaurónáyí̵, ‘Arɨge xwɨyí̵á wákwínaní̵wɨnɨ?’ mɨyaiwipa nero ayá sí̵wí̵ mɨsearopa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sa axíná Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ xwɨyí̵á soyí̵ne' urɨpí̵rí̵pɨ seaíwapɨyinɨ eŋagɨ nánɨ wáyí̵ mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo nánɨrɨnɨ.

13 Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ wo Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, amɨpí ápo nɨperí̵ná nɨtɨmɨ pe'í̵pɨ gí̵ ráro xegí̵pɨ íkwí̵naroarɨŋagɨ nánɨ ‘Dɨxí̵ rɨgwáo tí̵nɨ píránɨŋí̵ yaŋí̵ mení̵piyɨ.’ ureɨ.” urí̵agɨ aí 14 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáoxɨnɨ, ámáyo xwɨrɨxí̵ me'wɨnɨgɨnɨrɨ go nɨrí̵peáí̵rɨnɨ? Go awagwíyá amɨpí yaŋí̵ oeameinɨrɨ nɨrí̵peáagɨ nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” omɨ e nurɨmáná 15 ámá nɨyonɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ iyí̵á í̵á amɨpí dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ seaiapɨpaxí̵ menɨnɨ. Xwe' ayá wí tí̵ŋoxɨ aiwɨ wí dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ siapɨpaxí̵ menɨnɨ. Ayɨnánɨ amɨpí naŋí̵ sɨŋwí̵ í̵wí̵ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Nionɨ meapaxí̵rɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápɨ nɨpɨnɨ enɨ nánɨ wáyí̵ oseainɨnɨ. Seyí̵ne' iyí̵á í̵á amɨpí nánɨnɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵ropí̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 16 ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ woyá omɨŋí̵yo wití̵ aiwá xwe' pí̵rɨpí̵rí̵ inɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 17 dɨŋí̵ neyírorɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Arɨ emɨnɨre'ɨnɨ? Aiwá pí̵rɨpí̵rí̵ inɨŋí̵ tí̵ tɨmɨ nánɨ gí̵ aŋí̵ apánɨ menɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ 18 re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, ‘Re oemɨnɨ. Aŋí̵ aiwá nánɨ mɨrɨnɨŋí̵yí̵ emɨ pɨpɨnamí̵ nɨyárɨmáná ámɨ aga xwe' wiwɨ wiwá nɨmɨra numáná gí̵ wití̵ aiwá ní̵nɨ tí̵nɨ amɨpí nionɨyá tí̵nɨ aŋí̵ iwiwámɨ nɨta u'ɨmɨgɨnɨ. 19 E nɨyárɨmáná niɨwanɨŋonɨ re rí̵ɨmɨgɨnɨ, “Gí̵ amɨpí ní̵nɨ rɨxa de'ronɨ. Aiwá xwiogwí̵ í̵á ropaxí̵ nánɨ mɨwenɨnɨ. Ananɨ kikií̵á ŋwearɨ aiwá nɨrɨ iniɨgí̵ nɨrɨ nerɨ yayí̵ e'ɨmɨgɨnɨ.” rí̵ɨmɨgɨnɨ.’ rɨní̵agɨ aí 20 Gorɨxo omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Majɨmají̵á ikárɨnarɨŋí̵ roxɨnɨ, sí̵á rɨyimɨnɨ joxɨ rɨxa nɨperí̵ɨnɨ. Nɨpe'áná dɨxí̵ amɨpí píránɨŋí̵ tɨŋí̵pɨ go meaní̵árɨnɨ?’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Ayo e nurɨrɨ 21 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mɨmopa nero ‘Amɨpí xewanɨŋonɨ nɨgí̵ wínɨ wínɨ nɨmeaayirɨ otɨmɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ. Ámá e yarɨgí̵áyí̵ amɨpí wí mɨmu'rónɨŋagɨ aiwɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ uyípeayí̵ imónarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Aiwá tí̵nɨ aikí̵ tí̵nɨ nánɨ ududí̵ winarɨŋí̵ nánɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22 O xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá e yarɨgí̵áyí̵ amɨpí wí mɨmu'roŋagɨ aiwɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ uyípeayí̵ imónarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘ “Arɨge píránɨŋí̵ ŋweanɨre'wɨnɨ?” nɨrɨro aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ ududí̵ mepa ero waráyo aikí̵ yínɨpí̵rɨ nánɨ ududí̵ mepa ero e'í̵rɨxɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 23 Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Segí̵ wárá jí̵ayí̵ aikí̵yo mu'rónɨnɨ. Dɨŋí̵ jí̵ayí̵ enɨ aiwáyo mu'rónɨnɨ. 24 Soyí̵ne' ámɨ iŋí̵ áwí̵ nánɨ dɨŋí̵ morí̵ɨnɨ. Iŋí̵ awa aiwá omɨŋí̵ nero mianarɨgí̵ámanɨ. Wigí̵ aiwá nɨmimɨ nuro aŋí̵yo tɨpí̵rí̵áyí̵ enɨ aŋí̵ wí mɨmɨrɨnɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxonɨ mɨnɨ wiarɨŋí̵rɨnɨ. Soyí̵ne' dɨŋí̵ re rɨyaiwiarɨŋoɨ, ‘Iŋí̵yo mɨmu'rónɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxo none nánɨ enɨ aiwá neaimɨxɨyipaxomanɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, dɨŋí̵ e wí mɨmopa e'poyɨ. 25 Ámá ‘Sepiá ámɨ bɨ oimónɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ ududí̵ e'o sepiá ámɨ bɨ imónarɨŋí̵ranɨ? Oweoɨ! 26 Soyí̵ne' enɨ apɨ aí wí mepaxí̵ nerí̵náyí̵ aikí̵ tí̵nɨ aiwá tí̵nɨ nánɨ pí nánɨ ududí̵ yarɨŋoɨ? 27 Soyí̵ne' adowayí̵ nánɨ dɨŋí̵ morí̵ɨnɨ. Nɨyapɨrí̵ná xegí̵ iyí̵á óí̵ earɨ aikí̵ yirɨ yarɨŋí̵manɨ. E nerɨ aiwɨ eŋíná negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Soromono okiyí̵á ninɨrɨ meárɨnɨŋo nerí̵náyí̵ adowayí̵ yapɨ awiaxí̵ e imónagí̵manɨ. 28 Gorɨxo adowayí̵ tí̵nɨ aráyo —Ará agwɨ eŋí̵yo ananɨ nɨyoaro sí̵á wɨyimɨ rí̵á ikeaárɨpí̵rí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Awa “Gorɨxo ará nánɨ ayá sí̵wí̵ muroarɨnɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo adowayí̵ tí̵nɨ aráyo okiyí̵ánɨŋí̵ yarɨŋagɨ nánɨ soyí̵ne' enɨ aŋɨpaxí̵ aikí̵ e seayírɨní̵árɨnɨ. 29 Ayɨnánɨ soyí̵ne' iniɨgí̵ tí̵nɨ aiwá tí̵nɨ nánɨ ‘Pí nanɨre'wɨnɨ?’ nɨrɨro ududí̵ ne'ra mupa e'í̵rɨxɨnɨ. 30 Gorɨxomɨ mɨxí̵dɨpa yarɨgí̵áyí̵ apɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ nero meaanɨro yarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí segí̵ ápo Gorɨxo soyí̵ne' apɨ nɨpɨnɨ aiwáranɨ, aikí̵ranɨ seainarɨŋagɨ nánɨ nɨjí̵árɨnɨ. 31 Apɨ meaanɨro nánɨ mepa ero Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e páwipí̵rɨ nánɨ amɨpí xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ ero nerí̵náyí̵, Gorɨxo ananɨ apɨ nɨpɨnɨ nɨseaiiní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“E e nerí̵náyí̵, amɨpí naŋí̵ wí aŋí̵namɨ awínɨŋí̵ eaárarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32 Awa xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná wigí̵ amɨpí xwe' meŋagɨ nánɨ wáyí̵ epí̵rɨxɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' sipɨsipí̵ miau'rárí̵ inɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨgí̵áyí̵ne', segí̵ ápo Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e páwíí̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ wáyí̵ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. 33 Segí̵ iyí̵á í̵á amɨpí nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nero nɨgwí̵ meáí̵áyí̵ ámá uyípeayí̵ imónɨgí̵áyo arɨrá wianɨro nánɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵, amɨpí aŋí̵namɨ ayá rɨmɨxarɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ tarɨŋoɨ. Aŋí̵namɨ amɨpí wí anɨpá imónarɨŋí̵manɨ. Í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ wí páwipaxí̵ mimónɨnɨ. Ípɨkwɨyí̵ enɨ wí amɨpí xwɨrí̵á ikɨxepaxí̵ mimónɨnɨ. Ayɨnánɨ xwí̵á tí̵yo amɨpí wínɨ wínɨ nɨmeaayirɨ mɨtɨpa nerɨ ámáyo ayá nurɨmɨxɨrɨ arɨrá nɨwirí̵náyí̵, aŋí̵námɨnɨ anɨŋí̵ wení̵e awínɨŋí̵ eaárarɨŋoɨ. 34 Segí̵ amɨpí naŋí̵ ayá rɨmɨxarɨgí̵ápɨ xwí̵á tí̵yo weŋánáyí̵, ayí̵ xwí̵á tí̵yo nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rí̵árɨnɨ. Aŋí̵namɨ weŋánáyí̵, Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ mopí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á naŋí̵yí̵ nánɨrɨnɨ.

35 O gí̵ wiepɨsarɨŋáyí̵ we' nɨrónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa wigí̵ boso nánɨ ‘Aiwá apɨxí̵ meánɨnɨ nánɨ imɨxarɨgí̵ápɨ gíná pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨnɨrí̵enɨŋoɨ?’ nɨyaiwiro rapɨrapí̵ írɨŋí̵yo kí̵kɨyinɨgí̵u' nɨkí̵roro nɨpɨmoánɨro arerɨxí̵ nɨyínɨro uyí̵wí̵ nɨmɨxároro o nɨre'morɨ wáí̵ e dánɨ wakwí̵ óráná apaxí̵ me' ówaŋí̵ í̵kwianeyɨnɨro xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ e e'í̵rɨxɨnɨ. 37 Boso nɨre'morɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa sá mɨwe' we' nɨrónɨro ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náyí̵, awa yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ. ‘Boso omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa we' nɨrónɨro ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ xewanɨŋo rapɨrapí̵ nɨkí̵rorɨ arerɨxí̵ nɨyínɨrɨ “Aiwá narɨgí̵e e'í̵ ŋweápoyɨ.” nurɨrɨ aiwá mɨnɨ nɨwia unɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 38 O árɨwegí̵yoranɨ, isí̵áyoranɨ, nɨre'morɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa sɨnɨ we' nɨrónɨro ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náyí̵, awa yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 39 Ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ enɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Aŋí̵ iwámɨ xiáwo í̵wí̵ meanɨ bɨno nánɨ ‘Sí̵á rɨyimɨ bɨnɨŋoɨ.’ nɨyaiwirɨ sɨŋwɨrɨyí̵, awí nɨŋwearɨ í̵wí̵ meano opáwinɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa emɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 40 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' enɨ we' nɨrónɨro ŋwearí̵ɨnɨ. Sí̵á ámá imónɨŋáonɨ nánɨ ‘O nɨweapɨnɨmenɨŋoɨ.’ yaiwíí̵áyimɨ nɨweapɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ bosɨwo nánɨrɨnɨ.

41 Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ rarɨŋí̵pɨ neare'wapɨyarɨŋonenɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ? Ámá nɨyonɨ enɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 42 Jisaso ámɨ ewayí̵ ikaxí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ wo xegí̵ bosoyá xwɨyí̵á arí̵á nɨwirɨ dɨŋí̵ neŋwɨperɨ nerí̵náyí̵ arɨge imónɨnɨ? O re imónɨnɨ. O omɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ bosɨwo oimónɨrɨ xegí̵ boso rí̵peaŋorɨnɨ. O xegí̵ bosoyá omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo umeirɨ aiwá yaŋí̵ umeirɨ yarɨŋorɨnɨ. 43 Boso amɨ dánɨ nɨbɨrɨ xegí̵ bosɨwo xámɨ yagí̵pa sɨnɨ axí̵pɨ píránɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná bosɨwo yayí̵ winɨpaxí̵rɨnɨ. 44 Nepa seararɨŋɨnɨ. O píránɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná xegí̵ omɨŋí̵ ní̵nɨ enɨ onɨmeinɨrɨ rí̵peaní̵árɨnɨ. 45 E nerɨ aiwɨ bosɨwí̵ axo ‘Gí̵ boso yapapí̵nɨ bɨnɨmenɨŋoɨ.’ nɨyaiwirɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵íwamɨ tí̵nɨ iwaŋí̵ nɨme'perɨ aiwá nɨrɨ iniɨgí̵ nɨrɨ nemáná papɨkí̵ nerí̵náyí̵ 46 ‘Boso nɨbɨnɨmenɨŋoɨ.’ nɨyaiwirɨ yarɨŋí̵yimɨ sí̵á xí̵o bɨnɨyimɨ mají̵á nimónɨrɨ yarɨŋí̵yimɨ boso rɨxa nɨre'mónapɨrɨ re ení̵árɨnɨ. Bosɨwomɨ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ ámá arí̵kí yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wárɨní̵árɨnɨ. 47 Bosɨwí̵ go go xegí̵ boso wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ aiwɨ píránɨŋí̵ mimɨxɨpa nerɨ we' nɨrónɨrɨ mɨŋweapa nerí̵náyí̵ boso nɨbɨrí̵ná iwaŋí̵ rɨpɨ rɨpɨ eámeámí̵ eaayiní̵árɨnɨ. 48 E nerɨ aiwɨ bosɨwí̵ go go xegí̵ boso wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa nerɨ sɨpí o iwaŋí̵ eapaxí̵ bɨ nimɨxɨrí̵náyí̵, boso nɨbɨrí̵ná iwaŋí̵ onɨmiápɨ weaaní̵árɨnɨ. Ámá ní̵nɨ amɨpí xwe' wí wíí̵áyí̵ rí̵we'ná ayí̵ enɨ xwe' urápɨpí̵rí̵árɨnɨ. Gorɨxo enɨ ámá gomɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiinɨ urɨŋí̵yí̵ nánɨ rí̵we'ná yarɨŋí̵ re winí̵árɨnɨ, ‘Omɨŋí̵ nionɨ siapɨŋáyí̵ xɨxenɨ eŋí̵ranɨ?’ urɨní̵árɨnɨ.” Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ xí̵o mɨŋweaŋáná u'rapí ne'ra upí̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ámá xepɨxepá rónɨpí̵rí̵a nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

49 O re rɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyo xeanɨŋí̵ Gorɨxoyá rí̵ánɨŋí̵ wikeaárɨmí̵a nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ. ‘Xeanɨŋí̵ apɨ ápiáwí̵nɨŋí̵ rɨxa we'mɨnɨrɨ nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ naŋí̵rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. 50 E nerɨ aiwɨ xeanɨŋí̵ ámá iniɨgí̵ waxí̵ márómɨnɨrí̵nɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ nionɨ nímeaní̵árɨnɨ. Sɨnɨ mɨnímeapa eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨnɨ.” Jisaso xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ e nurɨrɨ 51 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nánɨ ‘O ámá nɨyonɨ pɨyí̵á wí̵rɨmí̵ánɨrɨ bɨŋorɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! Ámá nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ uyí̵nií̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ xepɨxepá róní̵í̵rɨxɨnɨrɨ bɨŋáonɨrɨnɨ. 52 Ríná dánɨ ná rí̵wí̵yo enɨ aŋí̵ ná wiwámɨ dánɨ ámá we' wu' axí̵yí̵ imónɨŋagɨ aiwɨ xwɨyí̵á nionɨyápimɨ dánɨ xepɨxepá nɨrónɨro mɨdánɨ wau' imónɨŋáná mɨdánɨ wau' wo imónɨní̵árɨnɨ. 53 Xano tí̵nɨ xewaxo tí̵nɨ xepɨxepá rónɨri xɨnáí tí̵nɨ xemiáí tí̵nɨ xepɨxepá rónɨri xií̵áí tí̵nɨ xewaxomɨ xiepí tí̵nɨ xepɨxepá rónɨri ne'ra upí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

54 O ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' sogwí̵ wearɨŋí̵mɨ dánɨ agwí̵ yaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Rɨxa iniá yaparɨnɨ.’ rarɨgí̵ápa nepa eaarɨŋí̵rɨnɨ. 55 Imɨŋí̵ damɨ dánɨ enɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Agwɨ ríná rí̵á sínɨnɨŋoɨ.’ rarɨgí̵ápa nepa rí̵á sínarɨŋí̵rɨnɨ. 56 Naŋí̵ rɨro sɨpí rɨro yarɨgí̵oyí̵ne', agwí̵ tɨrɨ imɨŋí̵ erɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ananɨ ‘E imónɨnɨŋoɨ.’ xɨxenɨ rarɨgí̵á aiwɨ amɨpí nionɨ sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ imɨxarɨŋápɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro ‘Ayí̵ Gorɨxo rɨpɨ nánɨ sɨwá rí̵a neaiarɨnɨ?’ mɨyaiwiarɨgí̵áyí̵ne'xɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ ámá xwɨyí̵á rɨmearɨno nánɨrɨnɨ.

57 “Sewanɨŋoyí̵ne' amɨpí sɨpí imónɨŋí̵yí̵ naŋí̵nɨ eyeyírómí̵ erí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 58 ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo omɨ xwɨyí̵á omearɨmɨnɨrɨ joxɨ tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ yanɨri sirɨmeááná sɨnɨ óí̵ e nurí̵ná o tí̵nɨ xwɨyí̵á nimɨxɨnɨri omɨ píránɨŋí̵ pɨyí̵á wí̵rɨrí̵ɨnɨ. E mɨwipa nerí̵náyí̵, o xwɨrɨxí̵ mearɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ í̵á nɨrɨxe'mɨ nurɨ xwɨrɨxí̵ nɨrɨme'ɨsáná eŋáná xwɨrɨxí̵ mearɨŋo joxɨ í̵á nɨrɨxɨrɨrɨ porisí̵ womɨ mɨnɨ wíáná o gwí̵ aŋí̵yo rɨŋwɨrárɨnɨŋoɨ. 59 Joxɨ nɨgwí̵ yoparí̵pɨ nɨroarɨ nɨroayírónɨrí̵náyí̵, gwí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨpeyearí̵ɨnɨ. ‘E mepa nerí̵náyí̵, anɨŋí̵ e ŋwearí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” Jisaso ayí̵ “Xwɨrɨxí̵ mearɨŋo Gorɨxorí̵anɨ?” yaiwiro sí̵á o ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyi sɨnɨ mimónɨŋáná “Nene dɨŋí̵ nɨyaikirorane omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵roaneyɨ.” yaiwiro oe'poyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK