Luke 14

Sɨkwí̵ mɨnekwɨdoŋomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Sabarí̵á wɨyimɨ Parisiowa wigí̵ ámɨná wo Jisasomɨ “Yawawi nurai nionɨyá aŋí̵yo aiwá onaiyɨ.” urí̵agɨ Jisaso nɨpáwirɨ ŋweaŋáná awa omɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨŋáná 2ámá wo —O xegí̵ sɨkwí̵ anɨŋí̵ mɨnekwɨdoárɨŋorɨnɨ. O Jisasoyá sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ ŋweaŋagɨ Jisaso e nɨwɨnɨrɨ 3ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ Parisiowamɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á bɨ nurɨrí̵ná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Sabarí̵áyo soyí̵ne' ámá sɨmɨxí̵ egí̵áyí̵ naŋí̵ nimɨxɨrí̵náyí̵, ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Ŋwí̵áxɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” urí̵agɨ aí 4awa pí̵ne' marí̵ wimónɨŋagí̵a Jisaso sɨkwí̵ mɨnekwɨdoŋomɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨrɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurowárɨmáná 5awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' woxɨ dɨxí̵ íworanɨ, burɨmákau'ranɨ, Sabarí̵á ayo aiwɨ mínɨŋwí̵ iniɨgí̵ rɨwoŋí̵yo pie'róáná apaxí̵ me' mɨmɨxeaarɨŋí̵ranɨ?” urí̵agɨ 6Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ Sabarí̵áyo ámáyo arɨrá nɨwirí̵ná nánɨ rí̵wamɨŋí̵ meánɨŋagɨ nánɨ awa xwɨyí̵á bɨ murɨpaxí̵ wimónɨŋɨnigɨnɨ.

“Sí̵mí̵ sí̵mí̵ e ŋweanɨro mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Jisaso awa tí̵nɨ aiwá nɨnɨrɨ nɨŋwearí̵ná ámá aiwá nánɨ urepeárí̵áyí̵ xámɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ e oŋweaaneyɨnɨrɨ ní̵wiapɨro wenɨŋí̵ e'agí̵a Jisaso sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ rɨxa ní̵nɨ ní̵wiapɨro aiwá narí̵ná o ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, 8“Woxɨ woxɨ apɨxí̵ meánɨnɨ nánɨ aiwá imɨxí̵ápɨ nánɨ rɨrepeáráná joxɨ nurɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ imónɨŋe mɨŋweapa e'ɨrɨxɨnɨ. Ámá urepeárí̵á wo joxɨ seáyɨ e rɨmu'roŋo enɨ nɨbɨrí̵náyí̵, 9ámá aiwá apɨ nánɨ earepeárí̵o joxɨ ŋweaŋe nɨbɨrɨ re rɨnɨŋoɨ, ‘Joxɨ ŋweaŋí̵ re o ŋweanɨŋoɨ.’ rɨráná joxɨ ayá ne'ra nurɨ iwɨyí̵á jí̵amɨ ŋwearí̵árɨnɨ. ‘Iwɨyí̵á jí̵amɨ ŋweaɨ.’ rɨrɨpí̵rɨxɨnɨrɨ sí̵mí̵ sí̵mí̵ imónɨŋe mɨŋweapa e'ɨrɨxɨnɨ. 10Rɨrepeáráná joxɨ nurɨ iwɨyí̵á jí̵e ŋwearí̵ɨnɨ. Rɨrepeárí̵o joxɨ iwɨmɨ ŋweaŋagɨ nɨranɨrɨ re rɨrɨnɨgɨnɨ, ‘Gí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgwí̵íoxɨnɨ, joxɨ nurɨ áwɨnɨ dae ŋweaɨ.’ rɨráná ámá oxí̵ apɨxí̵ awí neánɨro joxɨ tí̵nɨ aiwá narɨgí̵áyí̵yá sɨŋwí̵yo dánɨ joxɨ ámɨnáoxí̵nɨŋí̵ imónɨrí̵ɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go xewanɨŋo weyí̵ mení̵o rí̵we'ná Gorɨxo wimɨxáná ayá nerɨ xwɨrí̵á nimóga uní̵árɨnɨ. Go go weyí̵ mɨmení̵ wauní̵ ikárɨní̵o omɨ Gorɨxo weyí̵ umení̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Aiwá nánɨ nurepeárɨrí̵ná re e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Ámɨ xwɨyí̵á rɨpɨ aiwá apɨ nánɨ urepeárí̵omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nánɨ aiwá rɨyamí̵ nerí̵náyí̵ dɨxí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ranɨ, rɨrɨxí̵meáowaranɨ, dɨxí̵ ámá axí̵ joxɨyáyí̵ranɨ, ámá aŋí̵ axí̵ e dáŋí̵ amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ranɨ, ayí̵ rí̵we'ná joxɨ enɨ aiwá nánɨ rɨrepeáráná ayí̵yá enɨ joxɨyá nɨgí̵ápa axí̵pɨ nɨmɨgɨnɨrɨ ayo murepeárɨpa e'ɨrɨxɨnɨ. Aiwá rɨyamí̵ nerí̵ná ámá uyípeayí̵yo tí̵nɨ ámá wará minɨŋí̵yo tí̵nɨ sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyo tí̵nɨ sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo tí̵nɨ nurepeárɨrí̵náyí̵, ámá e imónɨgí̵áyí̵ joxɨ wí rɨyamí̵ nerɨ siapɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ rí̵we'ná ámá we' rónɨgí̵á wiápí̵nɨmeááná Gorɨxo mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná xewanɨŋo joxɨyá nánɨ siapɨní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ osinɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ aiwá apɨxí̵ meanɨ urepeárɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

15Ámá wo awa tí̵nɨ nɨŋwearo aiwá narɨgí̵o Jisaso e urarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá xwioxí̵yo nɨpáwirɨ nɨŋwearɨ aiwá nɨpí̵rí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ananɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵yí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ aí 16o ewayí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo ámá obaxí̵ nurepeárɨmáná aiwá xwe' rɨyamí̵ nerɨ 17rɨxa rɨyamí̵ nɨyárí̵ɨsáná ámá xegí̵ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ ‘Ámá nionɨ urepeárɨmeŋáyo “Bí̵poyɨ. Aiwá rɨxa rɨyamí̵ inárɨnɨ.” urɨmeɨ.’ wáí̵ urowárí̵agɨ aí 18ámá ní̵nɨ áxeŋwarí̵nɨŋí̵ niga nuro ‘Aiwá apɨ nánɨ banɨme'wɨnɨ. Banɨme'wɨnɨ.’ nurɨróná ámá xámɨ nurɨ wáí̵ wímeáo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ xwí̵á bɨ bí̵ e'áonɨ nurɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨ eŋagɨ nánɨ aiwá nánɨ bɨpaxí̵ menɨnɨ. Xe xegí̵ kikií̵á ounɨrɨ sɨŋwí̵ naneɨ.’ uráná 19omɨŋí̵ wiiarɨŋo nurɨ ámá ámɨ womɨ wáí̵ wímeááná o enɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Burɨmákau' omɨŋí̵ ení̵a nánɨ we' wu'kau' bí̵ e'áonɨ nurɨ wau' wau' maxɨrɨní̵ nɨkumɨxára nurɨ iwamí̵ó emɨ eŋagɨ nánɨ aiwá nánɨ bɨpaxí̵ menɨnɨ. Xe xegí̵ kikií̵á ounɨrɨ sɨŋwí̵ naneɨ.’ uráná 20o ámá ámɨ womɨ wáí̵ wímeááná o enɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Apɨxí̵ sɨŋí̵ meááonɨ eŋagɨ nánɨ bɨpaxí̵manɨ.’ uráná 21omɨŋí̵ wiiarɨŋo nurɨ xegí̵ boso, aiwá rɨyamí̵ nɨyárɨrɨ ŋweaŋomɨ áwaŋí̵ ure'meááná wikí̵ nónɨrɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Aŋí̵nɨ nurɨ aŋí̵ rɨpɨ rɨpimɨ óí̵yo nemerɨ ámá uyípeayí̵yo tí̵nɨ wará minɨŋí̵yo tí̵nɨ sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyo tí̵nɨ sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo tí̵nɨ nionɨyá aŋí̵ re nánɨ nɨwirɨmeaamemɨ beɨ.’ urowárí̵agɨ 22o nurɨ xí̵o urí̵í̵pa nememɨ nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Bosoxɨnɨ, nionɨ joxɨ nɨrí̵í̵pa ne'agɨ aiwɨ íkwiaŋwí̵ wí sɨnɨ anɨpá imónɨnɨ.’ urí̵agɨ 23boso re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Aiwá rɨpɨ nánɨ gí̵ aŋí̵ magwí̵ epí̵rɨ nurɨ omɨŋí̵ óí̵ amɨ amɨ inɨŋí̵yo nemerɨ ámá omɨŋí̵ yarɨgí̵áyo mɨxeaameɨ.’ urowárí̵agɨ 24o nurɨ xɨxenɨ e'áná boso ámá aiwá nánɨ awí eánɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ “Ámá xámɨ aiwá nánɨ urepeárɨmeŋáyí̵ aiwá wí aíwí̵ mepí̵rɨme'oɨ.” seararɨŋɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso Judayí̵ “Nene ámá xámɨ aiwá nánɨ urepeárɨme'í̵yí̵nɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ urɨŋɨnigɨnɨ.

“Wiepɨsarɨŋí̵ oyáonɨ oimónɨmɨnɨ.” moarí̵ná urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Ámá oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ egí̵áyí̵ o tí̵nɨ óí̵yo nuróná o nɨkɨnɨmónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 26“Ámá go go nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨrɨ ‘Wiepɨsarɨŋí̵ oyáonɨ oimónɨmɨnɨ.’ nɨwimónɨrí̵náyí̵, Jisasonɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyiŋí̵pɨ o xegí̵ xanomɨ uyiŋí̵pɨranɨ, xɨnáímɨ uyiŋí̵pɨranɨ, xiepímɨ uyiŋí̵pɨranɨ, xegí̵ niaíwí̵yo uyiŋí̵pɨranɨ, xexɨrí̵meáyo uyiŋí̵pɨranɨ, seáyɨ e mɨmu'ropa nerí̵náyí̵ o gí̵ wiepɨsarɨŋáyí̵ wo imónɨpaxí̵ menɨnɨ. Go go Jisasonɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋí̵pɨ xewanɨŋo dɨŋí̵ sɨpí yaiwinarɨŋí̵pimɨ seáyɨ e mɨmu'ropa nerí̵náyí̵ o gí̵ wiepɨsarɨŋáyí̵ wo imónɨpaxí̵ menɨnɨ. 27Ámá go go nionɨ nɨnɨxí̵dɨrí̵ná ‘Nionɨ Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wí xeanɨŋí̵ nikárɨrɨ aiwɨ anɨŋí̵ xí̵dɨmí̵árɨnɨ.’ mɨyaiwipa nerí̵náyí̵ o gí̵ wiepɨsarɨŋáyí̵ wo imónɨpaxí̵manɨ.” nurɨrɨ 28ewayí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' woxɨ aŋí̵ sepiá wiwá nɨmɨra opeyimɨnɨrí̵ná xámɨ e'í̵ nɨŋweámáná aŋí̵ iwá mɨrɨrɨ nánɨ dɨŋí̵ neŋwɨperɨ ‘Nɨgwí̵ ararɨrí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ ‘Nɨgwí̵ nionɨyá ananɨ aŋiwá tí̵nɨ xɨxenɨrí̵anɨ?’ yaiwinarɨŋí̵rɨnɨ. 29‘Nɨgwí̵ ararɨrí̵anɨ?’ nɨrɨrɨ meyíropa nerɨ rɨxa sí̵ŋá nɨkɨkíróa nɨpeyirí̵ná nɨgwí̵ anɨpá imónɨŋagɨ nánɨ aŋí̵ mɨramí̵xwí̵ní̵ nɨyárɨmɨ u'áná ámá aŋí̵ iwámɨ nɨwɨnɨrí̵ná joxɨ nánɨ rɨperɨrí̵ nɨyayiro 30re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámá ro aŋí̵ iwá mɨrɨmɨnɨrɨ e'í̵ aiwɨ niwánɨ mɨrɨpaxí̵ mɨwimóní̵agɨ nɨmɨramí̵xwí̵nárɨmɨ uŋí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ Jisaso ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ aŋí̵ mɨramí̵xwí̵ní̵ nerónɨŋí̵ nionɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ upí̵rɨxɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. 31Ewayí̵ xwɨyí̵á axí̵pɨ ámɨ bɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ wo xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyí̵ ámá ní̵nɨ 10,000 imónɨŋáná mɨxí̵ ináyí̵ jí̵amɨ dáŋoyá sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áyí̵ ámá 20,000 imónɨŋagɨ nánɨ o xámɨ e'í̵ nɨŋwearɨ dɨŋí̵ nɨyaikirorɨ ‘Mɨxí̵ ninɨróná ananɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨre'ɨnɨ? Eŋí̵ mɨwínɨpa emɨnɨre'ɨnɨ?’ yaiwinɨŋoɨ. 32Rɨxa ‘Mɨxí̵ ináyo xopɨrárí̵ ninɨŋoɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵ wí̵o sɨnɨ ná jí̵amɨ ŋweaŋáná xegí̵ ámá wíyo re urowárɨnɨŋoɨ, ‘Nuro omɨ re ure'meápoyɨ, “Negí̵ mɨxí̵ ináyo re rarɨnɨ ure'meápoyɨ, ‘None soyí̵ne' tí̵nɨ mɨxí̵ xɨxe seaipaxí̵ menɨnɨ. Pí pí nearí̵í̵yí̵ nɨyaní̵wárɨnɨ rarɨnɨ.’” ure'meápoyɨ.’ urowárɨnɨŋoɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ 33“Seyí̵ne' woxɨ dɨxí̵ iyí̵á í̵á amɨpí nánɨ dɨŋí̵ yaíkiá mɨmopa nerí̵náyí̵ ayí̵ gí̵ siepɨsarɨŋáoxɨ imónɨrɨme'ɨnɨ.” nurɨrɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨnánɨ saxí̵ awí̵í yarɨŋí̵ aiwɨ awí̵í yarɨŋí̵pɨ anɨpá nerɨ aiwánɨŋí̵ imónɨŋáná ámɨ arɨge e'áná awí̵í enɨŋoɨ? Oweoɨ. 35Sikí̵ amɨpí omɨŋí̵yo aiwá xwe' oenɨrɨ wiároarɨgí̵a aiwɨ saxí̵ awí̵í anɨpá imónáná aiwá urí̵ enɨgɨnɨrɨ omɨŋí̵yo wiáropaxí̵ menɨnɨ. Anɨŋí̵nɨ emɨ moarɨgí̵árɨnɨ. Ámá gɨyí̵ne' arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ.” Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ saxí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK