Luke 16

Ewayí̵ ikaxí̵ bosɨwí̵ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moŋo nánɨrɨnɨ.

O ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá amɨpí ní̵nɨ mɨmu'rónɨŋí̵ wo o xegí̵ bosɨwo nánɨ ámá wí nɨbɨro áwaŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Dɨxí̵ bosɨwo dɨxí̵ iyí̵á í̵á amɨpí xwɨrí̵á ikɨxearɨnɨ.’ urí̵agí̵a o bosɨwo nánɨ ‘Obɨnɨ.’ nurɨrɨ o rɨxa báná re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Pí e'agɨ nánɨ joxɨ nánɨ xwɨyí̵á wí rarɨŋagí̵a wíanigɨnɨ? Amɨpí nionɨyá joxɨ nɨnɨmeirí̵ná arɨge nɨnɨmeia warɨŋɨnɨ? Amɨpí nionɨyá pí̵nɨ nɨnɨwiárimɨ urɨ nánɨ ní̵nɨ í̵á nɨrorɨ bɨkwí̵yo nɨŋwɨrárɨrɨ niapeɨ. Joxɨ sɨnɨ gí̵ bosɨwí̵ nimónɨrɨ ŋwearɨme'ɨnɨ.’ urí̵agɨ bosɨwo nurɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ bosɨwí̵ roarɨŋáyí̵ boso “Joxɨ kikií̵á uɨ.” nɨránáyí̵ arɨ emí̵árí̵anɨ? Bosɨwí̵ nimónɨrɨ yarɨŋáonɨ xwí̵á nɨmirí̵ná eŋí̵ meání̵ emí̵árí̵anɨ? Rɨxɨŋí̵ nura nurí̵ná ayá ninɨní̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Ai, pí pí e'ɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Gí̵ boso “Joxɨ kikií̵á uɨ.” nɨránáyí̵ ámá nionɨ wigí̵ aŋí̵yo nánɨ ananɨ nɨmímɨnɨpí̵rɨ nánɨ pí pí e'ɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ ámá o xegí̵ boso nɨgwí̵ wayá rí̵we'ná niapí̵í̵rɨxɨnɨrɨ wiŋí̵yo ‘Bí̵poyɨ.’ nurɨrɨ awa rɨxa báná xámɨ bí̵omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ boso pí siapɨŋí̵ nánɨ rí̵we'ná rɨrápɨní̵árɨnɨ?’ urí̵agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Werɨxí̵ sɨxí̵ ínɨŋí̵ dɨramɨxí̵ 100 niapɨŋí̵ nánɨ xɨxenɨ axí̵pɨ nɨrápɨní̵árɨnɨ.’ urí̵agɨ bosɨwo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Dɨxí̵ bɨkwí̵ nɨgwí̵ nánɨ ŋwɨrárarɨŋí̵namɨ nɨmearɨ e'í̵ nɨŋweámáná werɨxí̵ sɨxí̵ ínɨŋí̵ dɨramɨxí̵ 100 nánɨ eánɨŋe nɨkwí̵rɨrɨ 50 ŋwɨráreɨ.’ nurɨrí̵ná xí̵o enɨ bosoyá bɨkwí̵yo axí̵pɨ dɨramɨxí̵ 100 nánɨ eánɨŋí̵pɨ nɨkwí̵rɨrɨ ámɨ 50 ŋwɨrárɨŋɨnigɨnɨ. Ámá ámɨ wo báná bosɨwo yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ boso joxɨ siapɨŋí̵yí̵ ararɨrɨnɨ?’ urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘O wití̵ í̵á 1000 nionɨ niapɨŋí̵ nánɨ xɨxenɨ axí̵pɨ nɨrápɨní̵árɨnɨ.’ urí̵agɨ bosɨwo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Dɨxí̵ bɨkwí̵yo wití̵ í̵á 1000 nánɨ ŋwɨrárɨnɨŋe nɨkwí̵rɨrɨ wití̵ í̵á 800 ŋwɨráreɨ.’ nurɨrí̵ná bosoyá bɨkwí̵yo enɨ nɨkwí̵rɨrɨ axí̵pɨ nɨŋwɨrárɨrɨ womɨ womɨ ní̵nɨ e ne'ra uŋɨnigɨnɨ. Boso xegí̵ yapí̵ wíwapɨyarɨŋí̵ bosɨwo nánɨ ‘O “Nionɨ onɨmímɨní̵poyɨ.” nɨyaiwirɨ e e'í̵rɨnɨ.’ rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ o nánɨ ‘Dɨŋí̵ e'mɨ saímí̵ moŋorɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ seáyɨ e umeŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ wiepɨsarɨŋí̵yo ámɨ bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá agwɨ ríná amɨpí xwí̵á tí̵yo weŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ ninɨróná dɨŋí̵ e'mɨ saímí̵ nɨmoro nero nánɨ ámá nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro yarɨgí̵áyo seáyɨ e imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Nɨgwí̵pɨ ámá wí apɨ tí̵nɨ sɨpí imɨxarɨgí̵á aiwɨ soyí̵ne' uyípeayí̵ wí negí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋwáyí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ nɨgwí̵pɨ tí̵nɨ arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵ rí̵we'ná sí̵á yoparí̵yimɨ nɨgwí̵ ní̵nɨ rɨxa anɨpá imónáná Gorɨxo soyí̵ne' xegí̵ aŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ eŋí̵yo páwipí̵rí̵a nánɨ seamímɨnɨní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 10 Ámá omɨŋí̵ onɨmiápia nerí̵ná píránɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro xɨxenɨ yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ xwe' enɨ xɨxenɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Ámá omɨŋí̵ onɨmiápia nerí̵ná dɨŋí̵ nɨkwí̵roro me' ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ nɨwiepɨsiro omɨŋí̵ yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ omɨŋí̵ xwe' nánɨ aí axí̵pɨ yarɨgí̵árɨnɨ. 11 Ayɨnánɨ nɨgwí̵ ámá wí nɨmearo ayí̵ tí̵nɨ sɨpí imɨxarɨgí̵áyí̵ soyí̵ne' nɨgwí̵ ayí̵ aí tí̵nɨ ámáyo mɨnɨ mɨwipa ero arɨrá mɨwipa ero nerí̵náyí̵ ‘Gorɨxo ananɨ xegí̵ amɨpí naŋí̵ aŋí̵namɨ weŋí̵yí̵ none píránɨŋí̵ umeianí̵wá nánɨ neaiapɨní̵árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ. 12 Soyí̵ne' amɨpí ámá woyáyí̵ sɨŋwí̵ muwɨnaxí̵dipa nerí̵náyí̵ omɨŋí̵ soyí̵ne'yápɨ mepí̵rí̵áyí̵ go seaiapɨní̵árí̵anɨ? Oweoɨ. 13 Ámá wo ámá wau'yá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiipaxí̵ menɨnɨ. E nerí̵náyí̵ wí̵omɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ wí̵omɨ dɨŋí̵ peá nɨmorɨ nerɨ wí̵omɨ píránɨŋí̵ ayá tí̵nɨ nɨxí̵dɨrɨ wí̵omɨ peayí̵ nɨwianɨrɨ enɨŋoɨ. Soyí̵ne' nɨgwí̵yí̵yá omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵nɨŋí̵ nimónɨro ‘Nɨgwí̵ wí mɨnɨmu'ropa oenɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, Gorɨxoyá omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ woxí̵nɨŋí̵ imónɨpaxí̵ menɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso xwɨyí̵á urɨŋí̵yí̵ wí nánɨrɨnɨ.

14 Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ e urarí̵ná Parisiowa —Awa nɨgwí̵ nánɨ xwapí̵ wimónarɨŋowarɨnɨ. Awa arí̵á e nɨwiróná damɨ dánɨ rɨperɨrí̵ umeararɨŋagí̵a 15 Jisaso e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘We' rónɨŋwáonerɨnɨ.’ nɨrɨro yapí̵ nɨwiepɨsiro rarɨgí̵oyí̵ne' aí Gorɨxo amɨpí segí̵ xwioxí̵yo ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. Amɨpí nánɨ ámá ‘Rɨpɨ ayá tí̵ŋí̵pɨ imónɨnɨ.’ rí̵ápɨyí̵ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ xwɨrí̵á winarɨŋí̵yí̵ imónɨnɨ. 16 Gorɨxo Ebɨrí̵amo xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋagɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Dɨxí̵ seárí̵awe' ámá obaxí̵ nimóga u'í̵áyí̵ gí̵ ayá tí̵ŋí̵nɨŋí̵ nimóga upí̵rí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ Moseso tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ apɨ nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨro eagí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' pí̵ne' apɨ nɨseare'wapɨya bɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Jono wayí̵ nɨneameaia uŋo nɨre'morí̵ná xwɨyí̵á yayí̵ seainɨpaxí̵pɨ re searayiŋɨnigɨnɨ, ‘Seyí̵ne' Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwipí̵rɨ nánɨ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ searayiŋɨnigɨnɨ. Ámá ní̵nɨ aŋí̵ ayómɨnɨ eŋí̵ tí̵nɨ óí̵ nimóa páwianɨro yarɨŋoɨ. 17 E nerɨ aiwɨ amɨpí ní̵nɨ Moseso tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo eagí̵ápɨ bɨ onɨmiápɨ aí surí̵má imónɨní̵ámanɨ. Awa nɨrɨro eagí̵ápa xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ. Aŋí̵na tí̵nɨ xwí̵á rɨrí tí̵nɨ ananɨ anɨpá nimónɨrɨ aiwɨ Bɨkwí̵ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ anɨpá imónɨpaxí̵ menɨnɨ. 18 Go go xegí̵ xiepí xámɨ meaŋímɨ emɨ nɨmorɨ ámɨ wínɨ nɨmearí̵náyí̵ ayí̵ í̵wí̵ inarɨŋiɨ. Go go apɨxí̵ ámá wo nɨmearɨ emɨ moŋímɨ nɨmearí̵náyí̵ ayí̵ enɨ í̵wí̵ inarɨŋiɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Rasaraso tí̵nɨ amɨpí mɨmu'rónɨŋo tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

19 Jisaso ámá ayo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo amɨpí mɨmu'rónɨŋo —O nɨgwí̵ xwe' tí̵gí̵áwa rapɨrapí̵ awiaxí̵nɨ yínarɨgí̵ápa íníná rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋí̵nɨ nɨyínɨrɨ sí̵á ayí̵ ayo aiwá naŋí̵nɨ nɨnɨrɨ anɨŋí̵ sɨrí̵ muní̵ ŋweaŋáná 20 ámá wa wigí̵ ámá wo xegí̵ yoí̵ Rasarasoyɨ rɨnɨŋo —O uyípeayí̵ imónɨŋáná uraní̵ xegí̵ wí pɨpí̵rɨmí̵ó eŋorɨnɨ. Omɨ nɨmeámɨ nɨbɨro amɨpí mɨmu'rónɨŋoyá ákɨŋá í̵wí e wí̵rárɨgí̵orɨnɨ. 21 Amɨpí mɨmu'rónɨŋo íkwiaŋwí̵yo e'í̵ nɨŋwearɨ aiwá nɨnɨrɨ yuní̵pia pie'róí̵yí̵ uraní̵ tí̵ŋo ‘Mɨmeání̵ oemɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ yarí̵ná sí̵wí wí nɨbayiro xegí̵ uraní̵yo aíwí̵ meayigí̵awixɨnɨ. 22 Uyípeayo rɨxa nɨpe'agɨ aŋí̵nají̵ Gorɨxoyáyí̵ oyá dɨŋí̵pɨ nɨmeámɨ nɨyiro Ebɨrí̵amo tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵awixɨnɨ. Amɨpí mɨmu'rónɨŋo enɨ pe'agɨ omɨ enɨ xwí̵á nɨweyárɨmáná eŋáná 23 o rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo dánɨ rí̵nɨŋí̵ xaíwí̵ inarí̵ná sɨŋwí̵ anau'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ebɨrí̵amo ná jí̵amɨ ŋweaŋáná Rasaraso xí̵o tí̵ámɨnɨ kɨnɨmóne'napɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 24 rí̵aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Arí̵o Ebɨrí̵ame, rí̵á tí̵ mɨmenɨŋwí̵ ayɨkwí̵ mɨnɨrarɨnɨnɨ. Rasarasomɨ re urowáre'napeɨ, “We' sí̵mí̵pɨnɨ iniɨgí̵yo igí̵á neámáná aíwí̵ imɨŋí̵ urɨnɨ nánɨ wikwiárauɨ.” urowáre'napeɨ.’ urí̵agɨ aí 25 Ebɨrí̵amo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Arí̵oe, joxɨ sɨnɨ sɨŋoxɨ nɨŋwearí̵ná amɨpí naŋí̵nɨ símearɨ Rasarasomɨ sɨpínɨ wímearɨ yagí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ agwɨ o sa kikií̵á yarí̵ná joxɨ rí̵nɨŋí̵ nánɨ niwieánɨrɨ ŋweaŋɨnɨ. 26 Rɨpɨ enɨ pɨŋí̵ earɨrí segí̵ tí̵ámɨnɨ eadí̵rorɨ negí̵ tí̵ámɨnɨ eadí̵rorɨ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' wí nene tí̵ámɨnɨ mɨxemónapɨpaxí̵rɨnɨ. Nene enɨ wí seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ mɨxemónapɨpaxí̵rɨnɨ.’ urí̵agɨ 27 rí̵á xaíwí̵ weánarɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ tí̵ámɨnɨ Rasarasomɨ re nánɨ urowáre'napɨpaxí̵ mepa eŋánáyí̵, wauní̵ rɨxɨŋí̵ re orɨrɨmɨnɨ, “Gí̵ ápoyá aŋí̵mɨnɨ urowáreɨ.” orɨrɨmɨnɨ. 28 Gí̵ nɨrɨxí̵meáowa we' bɨ nɨpɨnɨ imónɨgí̵áwa nionɨ rí̵nɨŋí̵ meaarɨŋá rí̵mɨ dánɨ bɨpí̵rɨxɨnɨrɨ Rasaraso xwɨyí̵á nɨjí̵á wino urowáreɨ.’ urí̵agɨ aiwɨ 29 Ebɨrí̵amo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Awa rí̵wamɨŋí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵á tí̵nɨ ananɨ í̵á nɨroro nɨjí̵á imónɨpaxí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ananɨ arí̵á wíí̵rɨxɨnɨ.’ urí̵agɨ aí 30 rí̵á xaíwí̵ weánarɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Arí̵o Ebɨrí̵ame, xwɨyí̵á apimɨ arí̵á umónɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá pɨyí̵ wo nɨwiápí̵nɨmearɨ nɨjí̵á wíánáyí̵, ananɨ arí̵á nɨwiro nɨsanɨro ŋweapaxí̵rɨnɨ.’ urí̵agɨ aí 31 o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Xwɨyí̵á Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ arí̵á mumónɨpa nerónáyí̵, ámá pɨyí̵ wo nɨwiápí̵nɨmearɨ nɨjí̵á wimɨnɨrɨ yarɨŋagɨ aí ayí̵ arí̵á wí wipaxí̵ menɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso xwɨyí̵á apɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK