Luke 17

Í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1O xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí wí í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyipí̵rí̵a aiwɨ ámá e wíwapɨyíí̵áyí̵ aweyɨ! Sí̵á wɨyi ayí̵ mají̵á wórɨní̵árɨnɨ. Ayí̵ xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wímeaní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wíwɨnɨgɨnɨ. 2Ayí̵ niaíwí̵ rɨpiamɨ nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roanɨro yarɨgí̵ápiamɨ pí̵rí̵ wiaíkianɨro nero í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ wíwapɨyarí̵ná Gorɨxo ‘Ayí̵ xwɨyí̵á mayí̵rɨnɨ.’ mɨrí̵ rɨxa nɨpe'máná eŋáná rí̵nɨŋí̵ xwe' winí̵árɨnɨ. Sɨnɨ niaíwí̵piamɨ í̵wí̵ nánɨ mɨwiepɨsipa eŋáná ámá wa ayo í̵á nɨxero sí̵ŋá xwe' wo siŋwí̵ tí̵nɨ gwí̵ nɨjárɨro rawɨrawáyo nɨmamówárɨrí̵náyí̵, sɨpí eŋagɨ aiwɨ rí̵nɨŋí̵ Gorɨxo wimɨnɨrɨ eŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵manɨ. 3Ayɨnánɨ píránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨ.

Í̵wí̵ síí̵pɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵ná epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

“Joxɨ ámá wo, Gorɨxomɨ nɨxí̵dɨrɨ nánɨ rɨrɨxí̵meá imónɨŋo í̵wí̵ síánáyí̵ mɨxí̵ urí̵ɨrɨxɨnɨ. O rɨxa dɨŋí̵ neyírorɨ nɨsanɨrɨ nerí̵náyí̵ í̵wí̵ síí̵pɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirɨ ‘Ananɨrɨnɨ.’ urí̵ɨrɨxɨnɨ.
4O í̵wí̵ nɨsirɨ piaxí̵ weánarɨŋagɨ nánɨ nɨbɨrɨ ‘Rɨxa dɨŋí̵ neyírorɨ í̵wí̵ ámɨ wínɨ simí̵ámanɨ.’ rɨre'meááná joxɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirɨ ‘Ananɨrɨnɨ.’ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Sí̵á axí̵yimɨ o síí̵pa axí̵pɨ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rɨre'meaayíánáyí̵, joxɨ enɨ yokwarɨmí̵ wiayíɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 5wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa Ámɨnáomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ rɨkwí̵roarɨŋwáyí̵ ámɨ bɨ dɨŋí̵ rɨkwí̵roanɨ nánɨ neaiiɨ.” urí̵agí̵a 6Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Masɨte' aiwá siyí̵ negí̵ omɨŋí̵yo ɨwí̵ urarɨŋwáyí̵ aga onɨmiápia nerɨ aiwɨ segí̵ dɨŋí̵ nionɨ nánɨ nɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ayí̵nɨŋí̵ nerí̵náyí̵, ‘Íkí̵á xe' roxɨnɨ nɨyoámɨga rawɨrawáyo e dánɨ roɨ.’ uránáyí̵ ananɨ arí̵ánɨŋí̵ seainí̵árɨnɨ. Amɨpí ‘Nionɨ epaxí̵manɨ.’ yaiwiarɨgí̵á aí ananɨ epí̵rí̵árɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

7“E nerɨ aí soyí̵ne' woxɨ dɨxí̵ rɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ siiarɨŋí̵ wo xwí̵á nɨmirɨ yuní̵ ikike'mí̵ yarɨŋe dánɨranɨ, sipɨsipí̵ píránɨŋí̵ nɨme'ra warɨŋe dánɨranɨ, pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨbɨrɨ re'mónapáná joxɨ ‘Ayá tí̵nɨ aŋí̵nɨ ní̵wiapɨrɨ nɨŋwearɨ aiwá neɨ.’ urɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, o sa dɨxí̵ rɨnáínɨŋí̵ omɨŋí̵ siiarɨŋo eŋagɨ nánɨ 8xámɨ re urɨrí̵ɨnɨ, ‘Amíná aiwá rí̵á nɨnɨyeairɨ dɨxí̵ rapɨrapí̵ nɨkí̵kɨyinɨmáná aiwá nɨxerɨ niapáná nionɨ iniɨgí̵ nɨrɨ aiwá nɨrɨ nemáná eŋáná joxɨ rí̵wí̵yo nɨrí̵ɨnɨ.’ urɨrí̵ɨnɨ. 9O joxɨ sekaxí̵ urí̵í̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ siíáná omɨ weyí̵ umerɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, dɨxí̵ omɨŋí̵ siiarɨŋo eŋagɨ nánɨ yayí̵ wirɨme'ɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ 10re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ seaiepɨsarɨŋáoyí̵ne' enɨ sekaxí̵ amɨpí nionɨ searí̵áyí̵ xɨxenɨ nerí̵náyí̵ seáyɨ e mimónɨpa nero re rí̵í̵rɨxɨnɨ, ‘None xɨnáíwane'nɨŋí̵ nimónɨrane oyá omɨŋí̵ wiiarɨŋwáonenɨrɨnɨ. Omɨŋí̵ negí̵nɨ nearí̵í̵yí̵nɨ eŋwárɨnɨ.’ rí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Peyɨyí̵ tí̵gí̵á we' wu'kau' naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Jisaso Jerusaremɨ nánɨ nurɨ Gariri pɨropenɨsí̵ tí̵nɨ Samaria pɨropenɨsí̵ tí̵nɨ mɨdɨmɨdánɨ eŋáná o áwɨnimanɨ nɨpurí̵ná 12aŋí̵ bimɨ re'móáná ámá we' wu'kau' peyɨyí̵ tí̵gí̵áwa ná jí̵amɨ nɨrómáná 13rí̵aiwá re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jisasoxɨ, negí̵ neamemearɨŋoxɨnɨ, none nánɨ wá orunɨnɨ.” urí̵agí̵a 14o sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nuro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ sɨwá winau'poyɨ.” urí̵agɨ awa sɨnɨ óí̵ e warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Wigí̵ wará naŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. 15Naŋí̵ imónáná awa wo wenɨŋí̵ iní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ wará naŋí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nɨkɨnɨmónɨmɨ nurɨ Gorɨxomɨ yayí̵ numerí̵ná rí̵aiwánɨŋí̵ nɨra nurɨ 16Jisasoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨpí̵kínɨmearɨ omɨ yayí̵ wiŋɨnigɨnɨ. Ámá oyí̵ Samariayí̵ worɨnɨ. 17O yayí̵ wiarí̵ná Jisaso ámá e rówapɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá we' wu'kau' naŋí̵ imóní̵awixɨnɨ. Wí̵a gɨmɨnɨrɨnɨ? 18Pí nánɨ ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵ ronɨ Gorɨxomɨ yayí̵ umemɨnɨrɨ bɨŋoɨ? Wí̵a Judayowa ámɨ mɨbɨpa pí nánɨ e'oɨ?” nurɨrɨ 19Samariaomɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨwiápí̵nɨmeámɨ uɨ. Joxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeání̵ɨnɨ.” urowárɨŋɨnigɨnɨ.

“Gíná Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵árɨnɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

20Parisiowa “Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ gíná arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwiro Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ gíná imónɨní̵árɨnɨ?” Yarɨŋí̵ e wíagí̵a nánɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ seainarí̵ná sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro re rɨpí̵rí̵ámanɨ, ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ rɨxa ríyí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵ámanɨ.” nurɨrɨ 21“Ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo negí̵ tí̵nɨ áwɨnɨmɨ re riwo rɨronɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí re rɨpí̵rí̵ámanɨ, ‘Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Ríyí̵rɨnɨ. Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Jí̵iyí̵rɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵ámanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ yarɨŋo rɨxa seyí̵ne' tí̵nɨ áwɨnɨmɨ re roŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 22xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rí̵we'ná soyí̵ne' ‘Sí̵á ámá imónɨŋo ámɨ sɨŋánɨ nimónɨrɨ emení̵áyi aŋí̵nɨ oimónɨnɨ.’ yaiwipí̵rí̵á aiwɨ aŋí̵nɨ imóní̵agɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. 23Ámá wí nionɨ nánɨ ‘Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Jí̵iworɨnɨ. Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Riworɨnɨ.’ searánáyí̵, nepa neararɨŋoɨnɨrɨ nu'mɨ muxí̵dɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 24Ápiaŋwí̵ nerí̵ná wí̵á aŋí̵ ɨkwí̵rónɨŋí̵ nɨmɨnɨ ókiarɨŋí̵pa ámá imónɨŋáonɨ nɨweapɨrí̵ná ámá ní̵nɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨŋánɨ imónɨmí̵á eŋagɨ nánɨ nu'mɨ mupa e'í̵rɨxɨnɨ. 25Xámɨ ámá agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ rí̵wí̵ nɨmóáná nionɨ rí̵nɨŋí̵ xwe' wí meámí̵árɨnɨ. 26Ámá eŋíná Nowao tí̵ŋí̵ íná ne'ra wagí̵ápa ámá imónɨŋáonɨ weapɨmɨnɨrɨ yarí̵ná axí̵pɨ epí̵rí̵árɨnɨ. 27Ayí̵ ‘Gorɨxo iniɨgí̵ waxí̵ tí̵nɨ xwɨrí̵á wí neaikɨxení̵ámanɨ.’ nɨyaiwiro o nánɨ dɨŋí̵ peá nɨmoro aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro ne'ra nuro apɨxí̵ nɨŋwɨrára uro nɨmeága uro yarí̵ná Nowao rɨxa sɨpɨxí̵yo ínɨmɨ páwíáná re eŋɨnigɨnɨ. Iniɨgí̵ waxí̵ xwe' nɨróga nɨwiápí̵nɨmearɨ oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ iniɨgí̵ namigí̵awixɨnɨ. 28Nowao tí̵ŋí̵ íná dánɨ ná rí̵wí̵yo Roto tí̵ŋí̵ íná enɨ Sodomɨ ŋweagí̵áyí̵ axí̵pɨ e yagí̵árɨnɨ. Ayí̵ enɨ Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ peá nɨmoro aiwá nɨga uro iniɨgí̵ nɨga uro nero amɨpí bɨ bí̵ niga uro omɨŋí̵ ne'ra uro aŋí̵ nɨmɨra uro yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 29Sí̵á Roto Sodomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ e'í̵ u'í̵yimɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ rí̵á tí̵nɨ sí̵ŋá tí̵nɨ aŋí̵namɨ dánɨ nɨpie'rorɨ ámá aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ rí̵á nɨŋɨnigɨnɨ. 30Rí̵we'ná enɨ ámá axí̵pɨ e ne'ra nuro ‘Gorɨxomɨ xewaxo nɨweapɨní̵ámanɨ.’ nɨyaiwia warí̵ná ámá imónɨŋáonɨ sɨŋánɨ imónɨmí̵árɨnɨ. 31Sí̵á ayimɨ ámá aŋí̵ pákí̵kí̵ nɨmɨrɨga peyiŋí̵yo seáyɨ eŋiwámɨ ŋweagí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nɨwepí̵nɨro ‘Nɨgí̵ iyí̵á í̵á aŋí̵ xwí̵á eŋí̵wámɨ weŋí̵yí̵ nɨmeámɨ e'í̵ oumɨnɨ.’ nɨyaiwiro mɨpáwipa e'í̵rɨxɨnɨ. Aiwá omɨŋí̵yo yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ enɨ wigí̵ amɨpí meaanɨro nánɨ ámɨ aŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ mupa e'í̵rɨxɨnɨ. 32Rotomɨ xiepí nánɨ dɨŋí̵ oseainɨnɨ. Í xegí̵ iyí̵á í̵á amɨpí nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wíagɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ re eŋɨnigɨnɨ. Nɨperɨ sí̵ŋá imónɨŋɨnigɨnɨ. 33Ámá xegí̵ amɨpí dɨŋí̵ tí̵ŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ móí̵ go go o dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ anɨŋí̵ ŋweaní̵a nánɨpɨ sɨxí̵ ínɨní̵ámanɨ. Ámá xegí̵ amɨpí dɨŋí̵ tí̵ŋí̵pɨ nánɨ aí ‘Pí enɨŋoɨ!’ yaiwíí̵ go go o dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋweaní̵a nánɨ sɨxí̵ ínɨní̵árɨnɨ. 34Sí̵á ámá imónɨŋáonɨ weapɨmí̵áyimɨ ámá wau' aŋí̵ íkwiaŋwí̵yo sá weŋáná Gorɨxoyá aŋí̵najowa wí̵o, Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋomɨ nɨwirɨmearo wí̵o dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋomɨ e wárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 35Ayimɨ apɨxí̵ wípau' enɨ pɨrawá yuní̵ ikɨxe'mí̵ yarí̵ná wí̵ímɨ nɨwirɨmearo wí̵ímɨ e wárɨpɨrí̵árɨnɨ. 36[Ámá wau' enɨ omɨŋí̵yo yarí̵ná wí̵omɨ nɨwirɨmearo wí̵omɨ wárɨpí̵rí̵árɨnɨ.”] Jisaso e urí̵agɨ 37xegí̵ wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ neararɨŋí̵pɨ gɨmɨ imónɨní̵árɨnɨ?” urí̵agí̵a Jisaso “O weapɨní̵e nánɨ ámá áwaŋí̵ wí nearɨpaxí̵ menɨnɨ. Ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pɨyí̵ weŋe apurí̵ obaxí̵ pe'narɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK