Luke 18

Ewayí̵ ikaxí̵ apɨxí̵ aní tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ mearɨŋo tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná anɨŋí̵ winí̵agɨ pí̵nɨ wiárɨpí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ 2re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ bimɨ opisí̵ aŋí̵yo dánɨ xwɨrɨxí̵ eyeyírómí̵ yarɨŋí̵ wo —O Gorɨxo nánɨ wáyí̵ mepa erɨ ámá ní̵nɨyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwipa erɨ yarɨŋorɨnɨ. 3Omɨ apɨxí̵ aní̵ wí —Í enɨ aŋí̵ apimɨ dáŋírɨnɨ. Í íníná o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbayirɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá niínɨ pí̵ne' nɨmeararɨgí̵áyí̵ joxɨ tí̵nɨ nɨrorai saŋí̵ nɨnɨrápɨrɨ xwɨrɨxí̵ bɨ oyaiyɨ.’ urayíagɨ aí 4o ‘Saŋí̵ murápɨpa oemɨnɨ.’ nɨyaiwia nu'ɨsáná rí̵we'ná í nánɨ rɨxa anɨŋí̵ winí̵agɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ Gorɨxo nánɨ wáyí̵ me' nerɨ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí mɨwiarɨŋáonɨ aiwɨ 5apɨxí̵ aní̵ í anɨŋí̵ nimoayarɨŋagɨ nionɨ í anɨŋí̵ miní̵ bayarí̵ná anɨŋí̵ ninɨnɨgɨnɨrɨ ímɨ oumearómɨnɨ.’ yaiwiŋɨnigɨnɨ.” 6Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá xwɨrɨxí̵ eyeyírómí̵ yarɨŋí̵ sɨpío eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. 7O ámá sɨpío aiwɨ apɨxí̵ aní íníná bayarɨŋagɨ nánɨ saŋí̵ urápɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo ámá ónɨŋí̵ wí mimónɨŋagɨ aí re rɨyaiwiarɨŋoɨ, ‘Gorɨxo ámá xí̵o xegí̵nɨ eyíroŋí̵yí̵ omɨ árí̵wɨyiranɨ, ikwáwɨyiranɨ, “Joxɨ saŋí̵ nearápeɨ.” urayarí̵náyí̵ o kikií̵á ne'ra nu'ɨsáná ná rí̵wí̵yo dánɨ saŋí̵ urápɨnɨgɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? 8Oweoɨ! ‘Aŋí̵nɨ saŋí̵ urápɨní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá imónɨŋáonɨ nɨweapɨrí̵ná ámá sɨnɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ wɨnɨmí̵árí̵anɨ? Rɨxa pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ warɨŋagí̵a wɨnɨmí̵árí̵anɨ? Ayɨnánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mópoyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ Parisio tí̵nɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨŋo tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

9O ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ wanɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rónɨro “None we' rónɨŋwáonerɨnɨ.” yaiwiro ámá wíyo peayí̵ nɨwianɨro “Sɨpíowarɨnɨ.” yaiwiro yarɨgí̵áyo nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, 10“Ámá wau' —Wí̵o Parisiorɨnɨ. Wí̵o takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨŋorɨnɨ. Awau' Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wianɨri nánɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ naŋwí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nánɨ axíná nuri 11Parisio xegí̵pɨ aŋwɨ e nɨrómáná xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ínɨmɨ dánɨ re rɨrɨmí̵ wiŋɨnigɨnɨ, ‘Gorɨxoxɨnɨ, nionɨ ámá wa yapɨ sɨpíonɨ meŋagɨ nánɨ yayí̵ osimɨnɨ. Wa yapɨ ámáyo í̵wí̵ uráparɨŋáonɨmanɨ. Wa yapɨ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨŋáonɨmanɨ. Wa yapɨ apɨxí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨŋáonɨmanɨ. Takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨŋí̵ dao yapɨ mimónɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ yayí̵ osimɨnɨ. 12Sabarí̵á ayí̵ ayo sí̵á wɨyau'mɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnarɨŋáonɨrɨnɨ. Amɨpí nionɨ meááyí̵ enɨ yaŋí̵ nɨmerɨ we' wu'kau' eŋáná wo joxɨ nánɨ tarɨŋáonɨrɨnɨ.’ Parisio Gorɨxomɨ e urarí̵ná 13takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨŋo ná jí̵amɨnɨ e nɨrómáná piaxí̵ weánarɨŋagɨ nánɨ sɨŋwí̵ nɨmí̵eyoarɨ aŋí̵namɨ maní̵ ayá í̵á nɨxɨrɨnɨmáná Gorɨxomɨ rɨrɨmí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, ‘Gorɨxoxɨnɨ, nionɨ í̵wí̵ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Wá nɨwianeɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ 14re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá o Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ nimónɨmɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ u'agɨ aiwɨ wí̵o we' rónɨŋí̵ mimónɨŋɨnigɨnɨ. Ámá go go xewanɨŋo seáyɨ e mení̵oyí̵ Gorɨxo xwí̵ámɨ imɨxɨní̵árɨnɨ. Go go ‘Sɨpíonɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ ínɨmɨ imóní̵oyí̵ Gorɨxo seáyɨ e umení̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Niaíwí̵ onɨmiápiamɨ we' ikwɨkwiárɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Wiepɨsarɨŋowa ámá wí wigí̵ niaíwí̵piamɨ Jisaso we' owikwiárɨnɨrɨ nɨmeámɨ barɨŋagí̵a nɨwɨnɨro “Nɨmeámɨ mɨbɨpanɨ.” uranɨro yarɨŋagí̵a Jisaso sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ 16niaíwí̵piamɨ rí̵aiwá “Bí̵poyɨ.” nurɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá niaíwí̵ onɨmiápia xanɨyau'mɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro yarɨgí̵ápa Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ niaíwí̵ rɨpia xe obí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Pí̵rí̵ mɨwiaíkipa e'poyɨ. 17‘Ámá go go niaíwí̵ onɨmiápiánɨŋí̵ mimónɨpa erɨ Gorɨxomɨ yeáyí̵ murí̵nɨpa erɨ nerí̵náyí̵, oyá xwioxí̵yo wí nɨpáwiro ŋweapí̵rí̵ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo yarɨŋí̵ wiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

18Judayí̵ ámɨná wo nɨwímearɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋí̵ naŋoxɨnɨ, nionɨ pí nerí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋáonɨ anɨŋí̵ íníná ŋweámí̵a nánɨ imónɨmí̵árɨnɨ?” yarɨŋí̵ e wíagɨ 19Jisaso ámá o “Xí̵o enɨ naŋo eŋagɨ nánɨ Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋorí̵anɨ?” oyaiwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ pí nánɨ ‘Naŋoxɨní̵ nɨrarɨŋɨnɨ? Ámá nɨyonɨ nánɨ Gorɨxonɨ naŋí̵ imónɨnɨ. 20Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ joxɨ nɨjí̵árɨnɨ. ‘Apɨxí̵ tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpanɨ. Nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ. Í̵wí̵ mɨmeapanɨ. Ámá wo nánɨ xwɨyí̵á nɨyimárónɨrɨ yapí̵ murɨpanɨ. Rɨnɨyau'mɨ we'yo merí̵ɨnɨ.’ Ŋwí̵ ikaxí̵ e eánɨŋí̵pɨ joxɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 21yarɨŋí̵ wío re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sɨnɨ niaíwí̵ imónɨŋae' dánɨ nɨpɨnɨ nɨme'ra bɨŋárɨnɨ.” urí̵agɨ 22Jisaso arí̵á e nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ apɨ píránɨŋí̵ nɨme'ra nɨbɨrɨ aí bɨ sɨnɨ meŋí̵rɨnɨ. Dɨxí̵ iyí̵á í̵á amɨpí ní̵nɨ nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nemáná ámá uyípeayí̵yo mɨnɨ nɨwia nurí̵náyí̵, aŋí̵namɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵ tí̵ŋoxɨ imónɨrí̵árɨnɨ. E nemáná nɨbɨrɨ nionɨ nɨxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ aí 23o arí̵á e nɨwirí̵ná amɨpí xwe' wí mɨmu'rónɨŋo eŋagɨ nánɨ aga xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ rí̵á nuxerɨ xwɨrí̵á nimónɨrɨ kɨpɨŋí̵ nɨyirɨ roŋagɨ 24Jisaso e nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ nene Gorɨxomɨ nuxí̵dɨrane oyá xwioxí̵yo páwianɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ oyaneyɨnɨrɨ nero aiwɨ nɨpáwipaxí̵ mimónɨŋoɨ. 25Kamerí̵ eŋí̵ rapɨrapí̵ gwí̵ kiwearɨgí̵á óí̵ ayɨkwɨnimɨ páwipaxí̵ mimónɨnɨ. Ámá amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ kamerí̵ eŋí̵ óí̵yimɨ mɨpáwipa yarɨŋí̵yí̵ yapɨ Gorɨxoyá xwioxí̵yo nɨpáwiro ŋweapaxí̵ mimónɨŋoɨ.” rí̵agɨ 26ámá e nɨŋweámáná arí̵á wigí̵áyí̵ —Judayí̵ ní̵nɨ “Amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí meaarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo yayí̵ winarɨnɨ.” yaiwiagí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá e nɨŋweámáná arí̵á wigí̵áyí̵ ududí̵ winí̵agɨ omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ nearí̵í̵pɨ nepa eŋánáyí̵, Gorɨxo ámá gɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árí̵anɨ?” urí̵agí̵a aiwɨ 27o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí ámá mepaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ Gorɨxo ananɨ e nepaxí̵rɨnɨ. Gorɨxo ananɨ ámá yeáyí̵ uyimɨxemeapaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 28Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, ámá o xegí̵ amɨpí pí̵nɨ mɨwiárɨpa nerɨ rɨxí̵dɨpaxí̵ mɨwimónarɨŋagɨ aiwɨ none negí̵ aŋí̵ tí̵nɨ amɨpí ní̵nɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ joxɨ nu'mɨ rɨxí̵dɨŋwɨnɨ.” urí̵agɨ 29Jisaso awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro wínɨyí̵ enɨ Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwíí̵rɨxɨnɨrɨ wáí̵ rɨmepí̵rɨ nánɨ wigí̵ aŋí̵ranɨ, xiepímɨranɨ, xexɨrí̵meáowamɨranɨ, xanɨyau'mɨranɨ, wigí̵ niaíwí̵yoranɨ, pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨnɨxí̵dɨrí̵náyí̵, aní̵á imónɨpí̵rí̵ámanɨ. Agwɨ ríná Gorɨxo ayí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'í̵á axí̵pɨ wínɨ mɨnɨ nɨwimáná ámá ní̵nɨ mí ómómɨxɨmí̵ e'íná ayí̵ dɨŋí̵ anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ enɨ winí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31O xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ jí̵amɨnɨ e nɨmeáa numáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨ nánɨ warɨŋwɨnɨ. E re'móáná amɨpí Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵áwa ámá imónɨŋáonɨ nánɨ nɨrɨro eagí̵ápɨ xɨxenɨ nímeaní̵árɨnɨ. 32Negí̵ Judayí̵ mɨyí̵ nɨrorí̵ráná e'máyí̵ wa í̵á nɨnɨxero ikayí̵wí̵ nɨmearɨro iwaŋí̵ nɨme'pero reaŋwí̵ nu'rɨro 33sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkiro nɨnimáná nɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ rɨxa sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ nɨwiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” áwaŋí̵ píránɨŋí̵ e urí̵agɨ aiwɨ 34xwɨyí̵á apɨ awamɨ ínɨmí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ nɨjí̵á wí mimónɨpa nero xí̵o rí̵í̵yí̵ “Ayí̵ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” mɨyaiwigí̵awixɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

35O aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Jeriko rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e rí̵mɨne re'moarí̵ná ámá sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ wo óí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ nɨŋweámáná ámá e pwarɨgí̵áyo aiwá nánɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná 36arí̵á wíí̵yí̵ wiŋɨnigɨnɨ. Oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ ɨkwɨkwierí̵ pwarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 37ámá wí áwaŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso pwarɨŋagɨ yarɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 38o rí̵aiwá re rɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasoxɨ, mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwoxɨnɨ, joxɨ wá nɨwianeɨ.” rarɨŋagɨ 39ámá Jisasomɨ xámɨ umeagí̵áyí̵ o rí̵aiwá e rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro mɨxí̵ nurɨro “Pí̵nɨ wiáreɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ ámɨ wínɨ wínɨ nɨrɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasoxɨ, Depitomɨ xiáwoxɨnɨ, joxɨ wá nɨwianeɨ.” urarɨŋagɨ 40Jisaso e nɨrónapɨmáná sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵poyɨ.” urí̵agɨ ámá wí rɨxa nɨwirɨmeámɨ aŋwɨ e báná 41Jisaso yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí oninɨrɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ ámɨ sɨŋwí̵ oanɨmɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 42Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ sɨŋwí̵ ananɨ oxoarí̵ɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeánɨrí̵ɨnɨ.” uráná 43re eŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ sɨŋwí̵ noxoarɨ sɨŋwí̵ anɨŋɨnigɨnɨ. Sɨŋwí̵ nanɨrɨ Jisasomɨ nuxí̵dɨrɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umearí̵ná ámá ní̵nɨ o e e'agɨ nɨwɨnɨro ayí̵ enɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e megí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK