Luke 2

Jisasomɨ xɨrɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jonomɨ rɨxa nɨxɨrɨmáná eŋáná Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisa Ogasɨtasoyɨ rɨnɨŋo oyá ŋwí̵ ikaxí̵ bɨ re rɨŋí̵rɨnɨ, “Ámá xwí̵á nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ xiáwo írɨŋowayá aŋí̵ e nánɨ numiróná gí̵ gapɨmanowamɨ yoí̵ ŋwɨrárí̵í̵rɨxɨnɨ.” rɨŋí̵rɨnɨ. 2Yoí̵ ŋwɨrárarɨgí̵áyí̵ e dánɨ iwamí̵ó ŋwɨrárɨgí̵árɨnɨ. Yoí̵ iwamí̵ó ŋwɨrárɨgí̵íná gapɨmaní̵ xegí̵ yoí̵ Sairiniaso ínaŋorɨnɨ. O Siria pɨropenɨsí̵yo meŋweaŋorɨnɨ. 3E rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ gapɨmanowamɨ yoí̵ ŋwɨrárɨpí̵rɨ nánɨ wigí̵ xiáwowayá aŋí̵ e nánɨ numiróná 4ámá wo, xegí̵ yoí̵ Josepoyɨ rɨnɨŋo —O mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá í̵wiárí̵awe' worɨnɨ. O xiepí sɨnɨ xí̵omɨ mɨmeánɨŋí —Í xegí̵ yoí̵ Mariaírɨnɨ. Sɨnɨ mɨmeánɨŋí aiwɨ niaíwí̵ agwí̵ eŋírɨnɨ. Í tí̵nɨ nawínɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Nasaretɨ ŋweagí̵íe dánɨ nɨweri Judia pɨropenɨsí̵yo o xegí̵ xiáwo írɨŋoyá aŋí̵ e Betɨrexemɨyɨ rɨnɨŋe nɨre'mori 6e nɨŋwearí̵ná í niaíwí̵ agwí̵ rɨxa yóí̵ nerɨ 7niaíwí̵ oxí̵ xámɨ iwamí̵ó xɨrɨŋo o xɨrɨŋɨnigɨnɨ. Nɨxɨrɨmáná rapɨrapí̵ tí̵nɨ xopɨxopí̵ nɨrorɨ aŋí̵ ámá mɨdánɨ nɨbɨro we'í̵rɨxɨnɨrɨ mɨrɨnɨŋiwá rɨxa nɨre'roŋagí̵a nánɨ burɨmákau' aiwá narɨŋe bokisí̵ wámɨ ínɨmɨ sá wí̵rárɨŋɨnigɨnɨ.

8Aŋí̵ apɨ tí̵ŋí̵ e ámá wa sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵á wa árí̵wɨyimɨ amí̵yo wigí̵ sipɨsipí̵ ará wɨwákwíní̵ yarɨŋe awí mearoŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 9Aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵mɨ dánɨ sɨŋánɨ rónapáná awa rogí̵e mɨdɨmɨdánɨ Gorɨxoyá wí̵á ókímɨxáná awa óí̵ nikárɨnɨro yarí̵ná 10aŋí̵najo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wáyí̵ mepanɨ. Xwɨyí̵á naŋí̵ ámá ní̵nɨ dɨŋí̵ yayí̵ winɨpaxí̵ bɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ barɨŋɨnɨ. 11Xwɨyí̵á nionɨ nɨmeámɨ barɨŋápɨ rɨpɨrɨnɨ. Agwɨ ríná aŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depito xwe' iwiaroŋí̵pimɨ apɨxí̵ wí niaíwí̵ seyí̵ne' yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵o xɨrɨŋoɨ. O Kiraisoyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. Ámɨnáorɨnɨ. 12Soyí̵ne' nuro niaíwí̵ xɨrí̵o rapɨrapí̵ nɨxopenɨmáná burɨmákau' aiwá narɨgí̵ámɨ dánɨ bokisí̵yo sá wí̵rárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Orí̵anɨ?’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ.” urí̵í̵yí̵ re eŋɨnigɨnɨ. 13Aŋí̵nají̵ áwaŋí̵ urí̵o roŋe Gorɨxoyá sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á obaxí̵ aŋí̵namɨ dáŋowa enɨ nɨrónapɨmáná Gorɨxomɨ seáyɨmɨ numero re rɨgí̵awixɨnɨ, 14“Ŋwí̵á aŋí̵namɨ seáyɨmɨ ŋweaŋomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ arí̵á mikeamóagí̵á —O ayí̵ nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxoyá xewaxo rɨxa re'móáná dɨŋí̵ wí̵á wónáná awayinɨ nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨmowa 15sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵áwamɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aŋí̵namɨ nánɨ peyíáná awa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Betɨrexemɨ niaíwí̵ re'móe irí̵nií̵ nurane Gorɨxo áwaŋí̵ nearí̵í̵ nánɨ sɨŋwí̵ owɨnaneyɨ.” nɨrɨnɨmowa 16aŋí̵nɨ nuro Josepo tí̵nɨ Mariaí tí̵nɨ rípau' ŋweaŋagí̵i nɨwɨnɨro ámɨ wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Niaíwo burɨmákau' aiwá narɨgí̵e bokisí̵yo riwo wí̵rárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨro pí̵ne' aŋí̵najowa niaíwí̵ o nánɨ urí̵í̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ uráná 18ámá pí̵ne' sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵áwa urí̵ápɨ arí̵á wiarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ dɨŋí̵ ududí̵ nero aí 19Mariaí xwɨyí̵á íwo nánɨpɨ dɨŋí̵ aumau'mí̵ ninɨrɨ dɨŋí̵ nɨpɨkíga warí̵ná 20sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵áwa ámɨ wigí̵ sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵e nánɨ nuróná aŋí̵najo urí̵í̵pɨ xɨxenɨ e'í̵ eŋagɨ wɨnɨro arí̵á wiro nero nánɨ Gorɨxomɨ seáyɨmɨ umero yayí̵ umero wigí̵awixɨnɨ.

21Niaíwo xɨnáí nɨxɨrɨmáná eŋáná rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo óráná omɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwianɨróná yoí̵ aŋí̵najo eŋíná xɨnáí sɨnɨ agwí̵ meŋáná “Yoí̵ Jisasoyɨ wí̵rí̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ wí̵rɨgí̵awixɨnɨ.

22Sí̵á Mariaí “Ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso eŋíná nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨ igí̵á oeánɨmɨnɨ.” yaiwiŋí̵yi imónɨŋáná ayau' Jisaso Gorɨxoyá wo oimónɨrɨ mɨnɨ wianɨri nánɨ nɨmeámɨ Jerusaremɨ nánɨ nuri 23— Ámɨnáoyá ŋwí̵ ikaxí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, “Niaíwí̵ oxí̵ xámɨ óí̵ imóo Gorɨxomɨ mɨnɨ nɨwiro ‘Dɨxorɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ 24í niaíwí̵ xɨrí̵í̵ nánɨ igí̵á eánɨmɨnɨrɨ nánɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ re rɨnɨŋí̵pa “Nionɨ nánɨ xawiówí̵ wau'ranɨ, agwɨrɨwí̵ wau'ranɨ, rɨdɨyowá niíí̵rɨxɨnɨ.” E rɨnɨŋí̵pa ayau' naŋwí̵ rɨdɨyowá yanɨri nánɨ nuri Jerusaremɨ nɨre'mori aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiri ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa yarí̵ná 25íná ámá Jerusaremɨyo ŋweagí̵áyí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Simionorɨnɨ. O ámá we' rónɨŋí̵ imónɨrɨ Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ uxí̵dɨrɨ yarɨŋorɨnɨ. Ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ niwiarorɨ xegí̵ Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵o nánɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋorɨnɨ. Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ omɨ ukɨkayoŋorɨnɨ. 26Gorɨxo Simionomɨ dɨŋí̵ nukɨkayorí̵ná kwíyí̵ tí̵nɨ wí̵á re urókiamoŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ sɨnɨ mɨpepa eŋáná ámá Ámɨnáonɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵omɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 27Simiono Gorɨxoyá kwíyí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ Jisasomɨ xanɨyau' ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵pa wiianɨri nánɨ xí̵omɨ nɨmeámɨ í̵wiaparɨŋagí̵i nɨwɨnɨrɨ 28íwomɨ nurápɨrɨ í̵á nɨmaxɨrɨmáná Gorɨxomɨ seáyɨmɨ numerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 29“Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ nɨrɨŋí̵pa ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵omɨ rɨxa sɨŋwí̵ tí̵ tí̵nɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ mɨnɨró ananɨ xe pe'mí̵árɨnɨ. 31Joxɨ rɨŋí̵pa ámá ní̵nɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ dɨxí̵ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵o rɨxa neaiapí̵í̵rɨnɨ. 32Ámá joxɨ neaiapí̵o wí̵ánɨŋí̵ ókiarɨŋí̵pa e'máyo nure'wapɨyirí̵ná wí̵á wómɨxɨyiní̵árɨnɨ. O negí̵ Isɨrereneyá aŋí̵ re dánɨ xɨrí̵í̵ eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ nene seáyɨmɨ neamepí̵rí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 33íwomɨ xanɨyau' Simiono egí̵ íwo nánɨ xwɨyí̵á apɨ rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiri ududí̵ neri mɨŋí̵ sí̵ŋá nɨweánɨri yarí̵ná 34Simiono ayau'mɨ “Gorɨxo naŋí̵ oeaimɨxɨnɨ.” nurɨrɨ íwomɨ xɨnáí Mariaímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á eɨ. Íwí̵ romɨ Isɨrerɨyí̵ ní̵nɨ wí arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ seáyɨ e imónɨpɨrí̵árɨnɨ. Wí arí̵á mɨwí nero dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró e'í̵áyí̵ anɨpá imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Gorɨxo ‘Ámá ní̵nɨ naŋí̵ oimóní̵poyɨ.’ wimónɨŋagɨ nánɨ íwí̵ ro sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ yárɨnɨŋagɨ nánɨ ámá obaxí̵ wikí̵ nɨwónɨro ikayí̵wí̵ numearɨro yarí̵ná ayí̵ ínɨmɨ dánɨ dɨŋí̵ wiawiarɨgí̵áyí̵ sɨŋánɨ imónɨní̵árɨnɨ. 35Jíxɨ mɨŋí̵ mɨxí̵ yarɨgí̵ápá tí̵nɨ rɨróagí̵ánɨŋí̵ íwí̵ ro nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí e siní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 36Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨgí̵á wí —Í Panueromɨ xemiáí xegí̵ yoí̵ Anaírɨnɨ. Xiáwo írɨŋo Asao tí̵nɨ gwí̵ axí̵rírɨnɨ. Í rɨxa apiaŋírɨnɨ. Oxí̵ nɨmeánɨrɨ nɨŋwearí̵ná xwiogwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' mu'róáná 37xiagwo rɨxa nɨpe'áná í apɨxí̵ aní̵ nimónɨrɨ nɨŋwearɨ xegí̵ xwiogwí̵ ní̵nɨ rɨxa 84 imónɨŋírɨnɨ. Í aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ bɨ mɨpeyeá ikwáwɨyiranɨ, árí̵wɨyiranɨ, aiwá ŋwí̵á ŋwearɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wirɨ yarɨŋírɨnɨ. 38Í enɨ aŋiwámɨ íwo í̵á nɨxɨrɨrɨ ŋweagí̵íe axíná nɨre'morɨ íwomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimí nurɨ ámá “Gorɨxo gíná Jerusaremɨ ŋweaŋwae'ne gwí̵nɨŋí̵ nearoayíroní̵árí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵áyo íwí̵ o nánɨ áwaŋí̵ nura uŋɨnigɨnɨ.

39Xanɨyau' Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ rɨŋí̵pa rɨxa nɨpɨnɨ nɨyárɨmɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo egí̵ aŋí̵ Nasaretɨyɨ rɨnɨŋe nánɨ íwomɨ nɨmeámɨ nɨyiri e ŋweaŋáná 40íwo xwe' niwiarorɨ Gorɨxo omɨ ayá nurɨmɨxɨrɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ eŋí̵ eánɨrɨ amɨpí nánɨ dɨŋí̵ eŋwɨperɨ eŋɨnigɨnɨ.

Xanɨyau' Jisaso nánɨ pí̵á egí̵í nánɨrɨnɨ.

41Xanɨyau' xwiogwí̵ o omɨ aiwá Gorɨxoyá aŋí̵najo xiáwowa Isipɨyí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná mɨpɨkí mu'roŋí̵yimɨ —Sí̵á ayimɨ aiwá Pasopayɨ rɨnɨŋí̵ imɨxarɨgí̵árɨnɨ. Sí̵á ayi nánɨ dɨŋí̵ winɨnɨ nánɨ Jerusaremɨ nánɨ nuayiri yayarí̵ná 42Jisaso xwiogwí̵ rɨxa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' eŋáná sí̵á Gorɨxo mu'roŋí̵yi rɨxa aŋwɨ ayo imónɨŋáná xanɨyau' yarɨgí̵ípa nánɨ Jisaso xí̵o tí̵nɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyiro 43sí̵á aiwá apɨ nanɨro nánɨ nɨŋweagí̵asáná ámɨ aŋí̵ e nánɨ nurí̵ná Jisaso sɨnɨ Jerusaremɨ ŋweaŋáná xanɨyau' mají̵á nimónɨri 44re yaiwigí̵isixɨnɨ, “Jisaso ámá negí̵ wí tí̵nɨ rɨxa pu'ɨnigɨnɨ.” nɨyaiwiri warí̵ná sí̵á wɨyi órí̵agɨ ayau' egí̵ ámáyo tí̵nɨ ámá egí̵ imoarɨgí̵íyo tí̵nɨ pí̵á imɨmí̵ neri 45pí̵á yopa nɨmegɨnárɨri ámɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyiri pí̵á ne'ra nu'í̵isáná 46rɨxa sí̵á wɨyau' wɨyi óráná wenɨŋí̵ e'í̵íyí̵ wɨnɨgí̵isixɨnɨ. Aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ riwo ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨri o Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ ure'wapɨyarɨgí̵á wamɨ áwɨnɨ e nɨŋweámáná yarɨŋí̵ wirɨ arí̵á wirɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨri 47ámá Jisaso pí̵ne' ráná arí̵á nɨwiro ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ aga ududí̵ nero re yaiwigí̵awixɨnɨ, “O arɨre nerɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ rí̵a rarɨnɨ?” yaiwiarí̵ná 48xanɨyau' omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨri ududí̵ nɨwiri xɨnáí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íwe, pí nánɨ e yeaíwapɨyarɨŋɨnɨ? Yaípawi ayá sí̵wí̵ yearoarɨŋagɨ nánɨ joxɨ nánɨ pí̵á yarɨŋwiɨ.” urí̵agí̵i 49o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ aípagwí nionɨ nánɨ amɨ amɨ pí̵á emearɨŋiɨ? ‘Xanoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵oyá aŋí̵ riwámɨ ínɨmɨ ŋweanɨ.’ mɨyaiwiarɨŋí̵ reŋiɨ?” urí̵agɨ aí 50xwɨyí̵á xí̵o urí̵í̵pɨ nánɨ xanɨyau' nɨpɨkwɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa neri 51xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nuro wigí̵ aŋí̵ Nasaretɨ nɨre'moro Jisaso xanɨyau'mɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ nɨwirɨ ŋweaŋáná xɨnáí amɨpí ní̵nɨ o e'í̵ nánɨ dɨŋí̵ aumau'mí̵ inarí̵ná 52Jisaso sɨnɨ xwe' nimóga nurí̵ná dɨŋí̵ eŋwɨperɨ xwe' imónɨrɨ ne'ra warí̵ná Gorɨxo tí̵nɨ ámá ní̵nɨ tí̵nɨ enɨ o nánɨ “Ámá naŋorɨnɨ.” nɨyaiwia wagí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK