Luke 20

“ ‘Joxɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Sí̵á Jisaso aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámáyo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ure'wapɨyarɨŋí̵ wɨyimɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ omɨ nɨwímearo 2re urɨgí̵awixɨnɨ, “ ‘Joxɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrí̵agɨ joxɨ ámá aŋí̵ riwámɨ makerí̵á nimɨxɨro naŋwí̵ rɨdɨyowá nánɨ bí̵ yarɨgí̵áyo mɨxí̵dámí̵ e'ɨnigɨnɨ?” urí̵agí̵a 3o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ yarɨŋí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Soyí̵ne' áwaŋí̵ nɨránáyí̵, nionɨ yarɨŋí̵ niarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ ananɨ áwaŋí̵ searɨmí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 4yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Jono wayí̵ nɨneameaia uŋo Ŋwí̵á aŋí̵namɨ ŋweaŋo urí̵agɨ rí̵a eŋɨnigɨnɨ? Xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ rí̵a eŋɨnigɨnɨ?” urí̵agɨ 5wiwanɨŋowa yarɨŋí̵ ninɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ eŋɨnigɨnɨ.’ uráná re nearɨnɨŋoɨ, ‘Soyí̵ne' pí nánɨ o rɨŋí̵pɨ nánɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ mɨkwí̵ropa egí̵árɨnɨ?’ nearɨnɨ eŋagɨ nánɨ wí e urɨpaxí̵ menɨnɨ.” nɨrɨnɨro 6ámɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “E nerɨ aí none ‘Jono xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ wáí̵ nurɨmerɨ wayí̵ nɨseameaia uŋí̵rɨnɨ.’ uránáyí̵ ámá ní̵nɨ ‘Jono Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wí̵á rókiamoŋí̵ worɨnɨ.’ nɨyaiwiro nánɨ sí̵ŋá nɨnearo neapɨkipí̵rɨxɨnɨ. Apɨ enɨ wí murɨpa oyaneyɨ.” nɨrɨnɨro 7Jisasomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “None mají̵árɨnɨ. Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yagí̵rí̵anɨ? Xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ yagí̵rí̵anɨ?” urí̵agí̵a 8o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' Jono nánɨ dɨŋí̵ yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ mɨnɨrí̵agí̵a nánɨ nionɨ enɨ ‘Joxɨ e e'ɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋo nánɨ áwaŋí̵ wí searɨmɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵ uwɨnaxí̵diarɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ.

9O ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo wainí̵ uraxí̵ omɨŋí̵ bɨ ɨwí̵á nura nu'ɨsáná ámá wamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ rɨpɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ nuwɨnaxí̵díí̵rɨxɨnɨ.’ nurɨmɨ aŋí̵ wímɨ urí̵nɨmɨnɨrɨ nánɨ nurɨ emá obaxí̵ nɨŋweaŋɨsáná 10rɨxa wainí̵ sogwí̵ yóí̵ e'áná xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wo xí̵o xegí̵ wí ourápauinɨnɨrɨ urowárí̵agɨ aiwɨ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵diarɨgí̵áwa omɨ í̵á nɨxero iwaŋí̵ nɨme'pero aní̵omɨ wárɨgí̵awixɨnɨ. 11Omɨŋí̵ xiáwo ámɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á womɨ urowáráná omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵diarɨgí̵áwa omɨ enɨ iwaŋí̵ nɨme'pero o ayá owinɨnɨrɨ rɨperɨrí̵ numero aní̵omɨ wárɨgí̵awixɨnɨ. 12Omɨŋí̵ xiáwo ámɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á womɨ urowáráná omɨ mɨŋí̵ nɨroro bí̵arɨwámɨnɨ moaigí̵awixɨnɨ. 13Omɨŋí̵ xiáwo awa íníná xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ iwaŋí̵nɨ nɨme'pero aní̵owamɨ urowárarɨŋagí̵a nánɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ arɨre emɨnɨre'ɨnɨ? Gí̵ íwí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáomɨ ourowárɨmɨnɨ. “Omɨ xɨxenɨ arí̵á wipí̵rí̵árɨnɨ.” nimónarɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ urowárí̵agɨ aí 14awa xegí̵ xewaxo barɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, ‘Xanoyá dɨŋí̵ meaní̵o jí̵iwo barɨnɨ. Omɨŋí̵ amɨpíyí̵ negí̵ imónɨní̵a nánɨ omɨ opɨkianeyɨ.’ nɨrɨnɨro 15omɨ í̵á nɨxero bí̵arɨwámɨnɨ nɨmoaimáná pɨkigí̵awixɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ xiáwo xewaxomɨ pɨkíagí̵a nánɨ awamɨ pí winí̵árɨnɨ?” Yarɨŋí̵ e nɨwirɨ 16re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ xiáwo nɨbɨrɨ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵diarɨgí̵áwamɨ pɨpɨkímí̵ nɨyárɨmáná omɨŋí̵ ámɨ wa sɨŋwí̵ onɨwɨnaxí̵dípoyɨnɨrɨ mɨnɨ winí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ ámá e rówapɨgí̵á arí̵á e nɨwiro “Jisaso ‘Judayí̵ne' omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵diarɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨŋoɨ.’ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwiro re rɨgí̵awixɨnɨ, “ ‘Oweoɨ! Wí e ení̵ámanɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 17o sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' ‘Wí e epaxí̵ menɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagí̵a aí pí nánɨ Bɨkwí̵yo ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ eŋíná nɨrɨro eagí̵awixɨnɨ, ‘Sí̵ŋá aŋí̵ mɨrarɨgí̵áwa sí̵ŋá awiaxí̵ wo nánɨ pí̵á nerí̵ná wo “Sɨpíxɨnɨ.” nɨrɨro emɨ móí̵o Gorɨxo “Awiaxorɨnɨ.” nɨrɨrɨ nɨmearɨ aŋí̵ xí̵o mɨrarɨŋiwámɨ iwamí̵ó nɨtɨwayɨrorɨ mɨrɨŋí̵rɨnɨ.’ xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵áwa e nɨrɨro eagí̵ápɨ pí nánɨ rɨnɨnɨ? Seyí̵ne' dɨŋí̵ rɨmoarɨŋoɨ? 18Sɨxí̵ botorɨxí̵ sí̵ŋáyo nɨpie'rorɨ pí̵rí̵ miyeámí̵ inarɨŋí̵pa ámá gɨyí̵ gɨyo sí̵ŋáo nɨpie'rorɨ xaíwí̵ nearí̵náyí̵ axí̵pɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Xwasí̵wí̵ yeáyí̵ bimɨ sí̵ŋá nɨpie'rorɨ nearí̵ná yuní̵ wárarɨŋí̵pa sí̵ŋáo ámá gɨyí̵ gɨyo nɨpie'rorɨ nearí̵ná axí̵pɨ xwasí̵wí̵ yuní̵nɨŋí̵ imɨxɨmí̵árɨnɨ.” Jisaso xí̵o sí̵ŋáónɨŋí̵ nimónɨrɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ e'máyo wiayigí̵á nánɨrɨnɨ.

19Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ awa “Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á nɨnearɨrí̵ná ‘Soyí̵ne' omɨŋí̵ xiáwomɨ xewaxo pɨkíí̵ánɨŋí̵ imónɨŋoɨ.’ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwiro axíná “Rɨxa í̵á oxɨraneyɨ.” nɨyaiwiro aiwɨ oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ nánɨ wáyí̵ nɨwiro í̵á mɨxɨrɨpa nero 20sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵da nemero ámá wa yapí̵ nɨwíwapɨyiro sɨŋwí̵ nɨwɨnaróa ou'poyɨnɨrɨ nurowárɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Soyí̵ne' ámá naŋoyí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro yapí̵ nɨwíwapɨya nurí̵ná pasánɨŋí̵ nɨme'ra u'poyɨ. Xwɨyí̵á omɨ ananɨ gwí̵ yipaxí̵ wí ránáyí̵, rɨxa omɨ í̵á xepí̵rɨ nánɨ gapɨmanomɨ áwaŋí̵ uranɨ nánɨ re urí̵poyɨ, ‘Takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ e'máyí̵ nearáparɨgí̵ápɨ sɨnɨ mɨnɨ wianɨre'wɨnɨ? Mɨnɨ mɨwipa yanɨre'wɨnɨ?’ urí̵poyɨ. O ‘Oweoɨ, sɨnɨ mɨnɨ mɨwipa e'poyɨ.’ ránáyí̵ e'máyí̵ omɨ í̵á nɨxero gwí̵ yipí̵ráoɨ.” urowárí̵agí̵a 21awa nuro Jisasomɨ nɨwímearo pasánɨŋí̵ nɨme'ra nurí̵ná weyí̵ re umearɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ xwɨyí̵á nɨrɨrɨ nɨneare'wapɨyirí̵ná náyonɨ neare'wapɨyarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ nene nɨjí̵árɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ símeáagí̵a aí sí̵mɨmaŋí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nánɨ wáyí̵ me' xwɨyí̵á Gorɨxoyá nepánɨ urarɨŋí̵pɨ neare'wapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ.” nurɨro 22yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Dɨŋí̵ joxɨyá píoɨ yaiwiarɨŋɨnɨ? ‘Nene e'máyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisaomɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ mɨnɨ nɨwiayirane'ná apánɨ wiarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ? ‘Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agí̵a aiwɨ 23Jisaso yapí̵ wíwapɨyanɨro yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 24“E'máyí̵yá moní̵ bɨ sɨwá nípoyɨ.” nurɨrɨ rɨxa sɨwá wíáná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ rɨpimɨ yoí̵ goyá eánɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵ goyá ŋwɨrárɨnɨrɨ inɨnɨ?” urí̵agɨ awa “E'máyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyá eánɨnɨ.” urí̵agí̵a 25o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ rɨpimɨ sí̵mɨmaŋí̵ Sisaoyá ŋwɨrárɨnɨŋagɨ nánɨ xewanɨŋomɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ oyá imónɨŋí̵yí̵ enɨ xewanɨŋomɨ wíí̵rɨxɨnɨ. E nerɨ aí amɨpí Gorɨxoyá imónɨŋí̵yí̵ xí̵omɨ wíí̵rɨxɨnɨ.” Jisaso Gorɨxo ámá xewanɨŋónɨŋí̵ imɨxɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ e urí̵agɨ 26awa yapí̵ nɨwíwapɨyiro pasánɨŋí̵ e ume'í̵á aí ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ Jisaso xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ wí mɨrarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro ámá ní̵nɨ enɨ Jisaso píránɨŋí̵ e reŋwɨpearɨŋagɨ arí̵á nɨwiro nánɨ ududí̵ nero xwɨyí̵á bɨ murɨgí̵awixɨnɨ.

“Ámá ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Ámá Judayí̵ wa, Sajusiyɨ rɨnɨŋí̵ wa —Sajusiowa re rarɨgí̵áwarɨnɨ, “Ámá nɨpe'máná eŋánáyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmeapí̵rí̵ámanɨ.” rarɨgí̵áwarɨnɨ. 28Awa nɨbɨro Jisasomɨ yarɨŋí̵ wianɨro nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, eŋíná Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ nɨnearɨrí̵ná nene nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋí̵rɨnɨ, ‘Ámá go go apɨxí̵ nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'ánáyí̵ ámɨ xexɨrí̵meáo apɨxí̵ anímɨ nɨmearɨ peŋoyá niaíwí̵ wo wiemeaíwɨnɨgɨnɨ.’ Moseso e nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ.” nurɨro 29ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨgí̵awixɨnɨ, “Xɨráxogwá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' egí̵áwa xɨráo apɨxí̵ wí nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'áná 30xogwáo wo anímɨ nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'áná 31ámɨ wo nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'áná we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áwa nowanɨ o o ímɨ nɨmeaayiro aiwɨ niaíwí̵ wí memeá nowanɨ rɨxa pe'áná 32apɨxí enɨ xɨráxogwá nowamɨnɨ nɨmeánɨrɨ nɨpemɨxárɨmáná xí̵í enɨ peŋɨnigɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á Jisasomɨ e nurɨmáná 33omɨ mají̵á wikɨxeáranɨro nánɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ winí̵a nánɨ pegí̵á ní̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearí̵ná í xɨráxogwá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' nowanɨ meagí̵í eŋagɨ nánɨ goyáí imónɨní̵árí̵anɨ?” urí̵agí̵a 34Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ríná ámá apɨxí̵ ŋwɨrárɨro mearo inarɨgí̵árɨnɨ. 35E nerɨ aí rí̵we'ná Gorɨxo meŋweaŋáná ámá oyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ nɨwiápí̵nɨmearo ŋweapí̵rí̵áyí̵ apɨxí̵ ŋwɨrárɨnɨro meánɨro inɨpí̵rí̵ámanɨ. 36Íná ámɨ bɨ nɨpepaxí̵ imónɨpí̵rí̵ámanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Aŋí̵najowa yarɨgí̵ápa nero ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ ayí̵ Gorɨxoyá niaíwí̵ nimónɨro anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. 37Soyí̵ne' dɨŋí̵ ‘Pegí̵áyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmeapaxí̵ menɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ ananɨ nɨwiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á eŋíná Moseso íkí̵á onɨmiánáɨna ɨwí̵ rí̵á mɨní̵ ápiáwí̵ wearɨŋagɨ wɨnɨŋí̵pɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná Gorɨxo xewanɨŋo nánɨ urɨnɨŋí̵pɨ re nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxonɨ dɨxí̵ ráwowa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awayá Ŋwí̵áonɨrɨnɨ.’ Moseso rí̵wamɨŋí̵ e nearí̵ná xiáwowa rɨxa pegí̵á aiwɨ o rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ. 38Gorɨxo omɨ e nurɨrí̵ná omɨ xiáwowa rɨxa pegí̵ámɨ aiwɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ wigí̵ dɨŋí̵ sɨnɨ sɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e rɨpaxí̵rɨnɨ. Gorɨxo ámá pegí̵áyí̵ nánɨ Ŋwí̵áomanɨ. Sɨŋí̵ egí̵áyí̵ nánɨ Ŋwí̵áorɨnɨ. Oyá sɨŋwí̵yo dánɨ ámá ní̵nɨ wí pegí̵á aiwɨ, wigí̵ dɨŋí̵ sɨnɨ sɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ní̵nɨ sɨnɨ sɨŋí̵rɨnɨ.” urarí̵ná 39ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa ámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mínɨpa nero yarɨŋí̵ ámɨ wínɨ bɨ mɨwí re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ wigí̵ yarɨŋí̵ síí̵ápɨ nánɨ nurɨrí̵ná aga naŋí̵ urarɨŋɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

“Kiraiso niaíwí̵ goyáoranɨ?” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

41Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá pí nánɨ re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o sa mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xiáwo imónɨní̵árɨnɨ.’ pí nánɨ rarɨgí̵árɨnɨ? 42Bɨkwí̵ Samɨyɨ rɨnɨŋí̵yo Depito xewanɨŋo ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxo gí̵ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ we' náu'mɨnɨ e'í̵ nɨŋwearɨ joxɨ tí̵nɨ mɨxí̵ iní̵áyo xopɨrárí̵ rɨwiimí̵ae' nánɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweáɨrɨxɨnɨ.” Gorɨxo gí̵ Ámɨnáomɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.’ Depito rí̵wamɨŋí̵ apɨ nearí̵ná 44xegí̵ xiáwo nánɨ ‘Gí̵ Ámɨnáorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ nánɨ arɨge xegí̵ xiáwo imónɨnɨ?” Jisaso ámá ní̵nɨ “Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo ananɨ Depitomɨ seáyɨ e nimónɨrɨ nepa Gorɨxoyá xewaxorí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápa mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

45Ámá ní̵nɨ o e rarɨŋagɨ arí̵á wiarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 46“Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Awa ámá weyí̵ oneame'poyɨnɨrɨ rapɨrapí̵ sepiánɨ nɨyínɨmɨ aŋí̵ emero ámá makerí̵á imɨxarɨgí̵e dánɨ ‘Ámɨnáoxɨnɨ.’ onearí̵poyɨnɨrɨ emero rotu' aŋí̵yo nɨpáwirónáranɨ, aiwá imɨxarɨgí̵e nɨre'morónáranɨ, ‘Ámá nɨyí̵yá sí̵mí̵ sí̵mí̵ e oŋweaaneyɨ.’ nɨyaiwiro ero 47sí̵wí yáí̵ rí̵kínɨŋí̵yí̵ yapɨ ámáyá aiwá pɨrí̵ ní̵nɨ í̵wí̵ manarɨgí̵ápa apɨxí̵ aníwayá amɨpí í̵wí̵ urápanɨro nánɨ ero ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwiróná anɨŋí̵ miní̵ nɨra uro yarɨgí̵ápa soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Rí̵we'ná Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ yarí̵ná awa xwɨyí̵á xwe' meárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK