Luke 22

Jisaso nánɨ mekaxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.

Sí̵á Judayí̵ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵áyi, sí̵á Aŋí̵najo Wiárí̵ Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi —Eŋíná sí̵á ayi Judayo Isipɨyí̵ mɨxí̵ ináyo í̵á xeŋwɨrárɨŋáná Gorɨxo niaíwí̵ oxí̵ xámɨŋí̵ ní̵nɨ opɨkímɨnɨrɨ aŋí̵nají̵ oyáo urowárɨŋí̵ aiwɨ Judayí̵ Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ urɨŋí̵pɨ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro nɨnɨro sipɨsipí̵ nɨpɨkiro ówaŋí̵yo ragí̵ xópe' yárí̵á eŋagɨ nánɨ aŋí̵najo ayo mu'roŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ xwiogwí̵ o o pwe'áná sí̵á ayi nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ sipɨsipí̵ nɨpɨkiro bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵árɨnɨ. Rɨxa sí̵á ayi aŋwɨ e imónáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ nánɨ wáyí̵ nero nánɨ “Jisasomɨ arɨre yumí̵í ínɨmɨ pɨkianí̵wɨnɨ?” nɨra warí̵ná Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso —O Jisasoyá wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áyí̵ worɨnɨ. Omɨ Seteno rí̵wí̵mɨnɨ nɨrorɨ dɨŋí̵ uxɨxe'róáná o nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵yá porisowa tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnárɨro Judaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' omɨ í̵á xɨrɨpí̵rɨ nánɨ nionɨ arɨre nerɨ pasánɨŋí̵ umemí̵árɨnɨ?” uráná awa yayí̵ nɨwinɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ e neaiíáná nɨgwí̵ siapaní̵wárɨnɨ.” urí̵agí̵a Judaso “Ananɨrɨnɨ.” nurɨmɨ nurɨ ámá oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ mɨwipa eŋáná omɨ pasá umemɨnɨrɨ nánɨ wenɨŋí̵ wiaxí̵dɨŋɨnigɨnɨ.

Aiwá Aŋí̵najo Mu'roagí̵ nánɨ imɨxɨgí̵í nánɨrɨnɨ.

Jisaso, sí̵á bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro iwamí̵ó nɨgí̵áyi —Ayí̵ sí̵á Aŋí̵najo mɨpɨkí Wiárí̵ Mu'roŋí̵ nánɨ sipɨsipí̵ miá nɨpɨkiro narɨgí̵áyirɨnɨ. Sí̵á ayi imónáná o Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí none aiwá aŋí̵najo eŋíná neamu'roagí̵ nánɨ nanɨ nánɨ nuri neaimɨxí̵piyɨ.” urí̵agɨ awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Joxɨ ‘Awau' ge nuri píránɨŋí̵ oimɨxí̵piyɨ.’ simónarɨnɨ?” urí̵agí̵i 10 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí aŋí̵ e nɨre'morí̵ná iniɨgí̵ sɨxí̵ maxɨrɨŋí̵ wo tí̵nɨ órórí̵ ninɨrí̵ná nu'mɨ nuri aŋí̵ o páwíiwámɨ awagwí enɨ nɨpáwiri 11 aŋiwámɨ xiáwomɨ re urí̵isixɨnɨ, ‘Yeare'wapɨyarɨŋo re rɨŋoɨ, “Nionɨ gí̵ seaiepɨsarɨŋáoyí̵ne' tí̵nɨ aiwá Aŋí̵nají̵ Wiárí̵ Neamu'roagí̵yi nánɨ aŋí̵ awawá ikwí̵rónɨŋí̵ gɨwámɨ dánɨ naní̵wɨnɨ?” Jisaso e rɨŋoɨ.’ nurɨri 12 o aŋí̵ awawá seáyɨ e'mɨ ikwí̵rónɨŋí̵ xwe' wámɨ aiwá narɨgí̵áyí̵ aiwá yeaanɨpí̵rɨ mɨmiaurí̵wí̵ yárɨnɨŋí̵wámɨ sɨwá eaíáná e aiwá rí̵á neayeáisixɨnɨ.” urowáráná 13 awau' nuri Jisaso urí̵í̵pɨ xɨxenɨ nɨwɨga nuri aiwá Aŋí̵najo Wiárí̵ Mu'roagí̵yi nánɨ imɨxɨgí̵isixɨnɨ.

“Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Rɨxa aiwá nɨpí̵rɨ bí̵íná Jisaso tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa tí̵nɨ aiwá nanɨro nánɨ nawínɨ nɨŋwearo 15 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sɨnɨ rí̵nɨŋí̵ mɨnímeapa nerí̵ná ‘Gí̵ seaiepɨsarɨŋoyí̵ne' tí̵nɨ xámɨ aiwá Aŋí̵nají̵ Neamu'roagí̵ nánɨ rɨpɨ onɨmɨnɨ.’ aga nɨnimóní̵agɨ bí̵árɨnɨ. 16 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. ‘Aiwá rɨpɨ ámɨ bɨ bɨ nionɨ tí̵nɨ xwí̵á tí̵yo dánɨ naní̵wámanɨ. Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e dánɨ aiwá rɨpɨ nánɨ mí̵kí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ. Íná dánɨ nionɨ ámɨ nɨweapɨrɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ naní̵wárɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 17 kapɨxí̵ wá nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kapɨxí̵ rɨwá yaŋí̵ ninɨro nɨga u'poyɨ. 18 ‘Iniɨgí̵ wainí̵ ámɨ bɨ xwí̵á tí̵yo dánɨ nɨmí̵ámanɨ. Rɨxa Gorɨxo soyí̵ne' xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵e dánɨ iniɨgí̵ wainí̵ ámɨ íná nɨmí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 19 bisí̵kerí̵á bɨ nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná nɨkwɨrɨrɨ yaŋí̵ nɨwia nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨyá wará tɨyí̵ soyí̵ne' arɨrá seaimí̵a nánɨ rɨdɨyowá nerí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Rí̵we'ná nionɨ nánɨ dɨŋí̵ seainɨní̵a nánɨ nionɨ e'ápa bisí̵kerí̵á kwɨrɨrɨ seaiapɨrɨ e'ápa axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨmáná 20 awa rɨxa aiwá nɨnɨmáná eŋáná bisí̵kerí̵á nɨmearí̵ná e'í̵pa kapɨxí̵ iniɨgí̵ wainí̵ rɨwoŋí̵ wá nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwɨyí̵á sɨŋí̵ bɨ re'roárɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ nɨperí̵ná gí̵ ragí̵ pu'í̵yí̵ iniɨgí̵ wainí̵ sɨxí̵ rɨwánɨŋí̵ imónɨnɨ. 21 E nerɨ aiwɨ arí̵á nípoyɨ. Ámá nionɨ nánɨ mɨyí̵ nurɨno nionɨ tí̵nɨ nɨŋwearane aiwá narɨŋwɨnɨ. 22 Ámá imónɨŋáonɨ Gorɨxo rɨŋí̵ jí̵ayo axí̵pɨ nɨnɨpɨkiro aiwɨ ámá nionɨ nánɨ mɨxí̵yo mɨyí̵ nurɨnomɨ Gorɨxo xeanɨŋí̵ xwe' winí̵á eŋagɨ nánɨ aweyɨ!” urí̵agɨ 23 wiepɨsarɨŋowa yarɨŋí̵ re niga ugí̵awixɨnɨ, “None go go e winɨ nánɨ rí̵a rarɨnɨ?” nɨra ugí̵awixɨnɨ.

“None gí̵mɨnɨ go seáyɨ e imónɨrí̵enɨŋoɨ?” rɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

24 Wiepɨsarɨŋowa xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ nɨrɨro sí̵mí̵ tí̵nɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None wo go go seáyɨ e neaimónɨrɨ eŋáná wone sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵naní̵wárí̵anɨ?” nɨrɨga warí̵ná 25 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “E'máyí̵yá mɨxí̵ ináyí̵yí̵ ámáyí̵yá sɨŋwí̵ e dánɨ seáyɨ e nimónɨro wá enɨ bɨ me' sekaxí̵nɨ nurɨro aiwɨ wiwanɨŋowa nánɨ re rɨnarɨgí̵árɨnɨ, ‘Sí̵wí niaíwí̵ ní̵nɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ imónɨgí̵áyí̵ arɨrá wiarɨŋáonɨrɨnɨ.’ rɨnarɨgí̵árɨnɨ. 26 Soyí̵ne' enɨ awa yarɨgí̵ápa axí̵pɨ e mepanɨ. Segí̵ rárónɨŋí̵ imóní̵oyí̵ se'gwáónɨŋí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Segí̵ bosónɨŋí̵ imóní̵oyí̵ se'náínɨŋí̵ omɨŋí̵ seaiiarɨŋónɨŋí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨ. 27 Dɨŋí̵ píránɨŋí̵ mópoyɨ. Nene píoɨ rarɨŋwárɨnɨ? Ámá kikií̵á nɨŋweámáná aiwá narɨŋo seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ? Aiwá rí̵á nuyeairɨ yaŋí̵ wiarɨŋo seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ? ‘Ayí̵ kikií̵á nɨŋweámáná aiwá narɨŋo seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ.’ rarɨŋwárɨnɨ. Nionɨ e imónɨŋáonɨ aiwɨ soyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná ananɨ segí̵ ókíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá seaiarɨŋáonɨrɨnɨ. 28 Soyí̵ne' wa iwamí̵ó níwapɨyanɨro yarí̵ná nionɨ tí̵nɨ e'í̵ nɨroro pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ u'í̵ámanɨ. 29 Ayɨnánɨ gí̵ ápo ‘Joxɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ ámá ayo meŋweáɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋí̵pa 30 nionɨ enɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ meŋweaŋáná soyí̵ne' nionɨ tí̵nɨ nawínɨ aiwá nɨmí̵ae' aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro nero negí̵ Isɨrerɨyí̵ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' eŋí̵yo xɨráowayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro meŋweapí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Pitaoxɨ rí̵wí̵ nɨmorí̵ɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31 O re urɨŋɨnigɨnɨ, “Saimonoxɨnɨ, Saimonoxɨnɨ, Seteno soyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ re urarɨnɨ, ‘Ámá wití̵ aiwá sikí̵ tí̵ŋí̵yí̵ neyírorí̵ná yarɨgí̵ápa nionɨ Jisaso wiepɨsarɨŋí̵ awa eŋí̵ rí̵a eánɨŋoɨnɨrɨ iwamí̵ó owíwapɨyimɨnɨ.’ Obo Gorɨxomɨ e urarɨnɨ. 32 E nerɨ aiwɨ dɨŋí̵ soyí̵ne'yá nɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ samɨŋí̵ mepa oenɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyíanigɨnɨ. Saimonoxɨnɨ, rí̵we'ná joxɨ ámɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨrí̵ná ámá nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáowa simónarɨgí̵áyo eŋí̵ sɨxí̵ eámɨxí̵ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 33 Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, gwí̵ rɨyíí̵eranɨ, rɨpɨkíí̵eranɨ, nɨwawinɨ yeaipí̵rí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 34 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pitaoxɨnɨ, sí̵á rɨyimɨ karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá mɨrɨpa eŋáná xwɨyí̵á biau' bɨ nionɨ nánɨ re urayirí̵ɨnɨ, ‘ Jisaso nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ urayirí̵ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Nɨgwí̵ tí̵nɨ í̵á tí̵nɨ kirá tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

35 O awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ xámɨ ‘Xwɨyí̵á wáí̵ eme'poyɨ.’ nɨsearowárɨrí̵ná ‘Nɨgwí̵ wowí̵ tí̵nɨ árupiaŋí̵ wu' tí̵nɨ sɨkwí̵ su' ámɨ bɨ tí̵nɨ nɨmaxɨrɨmɨ memepa e'poyɨ.’ searowárí̵agɨ aiwɨ soyí̵ne' amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ nikeamónɨro remegí̵awixɨnɨ?” urí̵agɨ awa “Oweoɨ, amɨpí wí nánɨ dí̵wí̵ mikeamónɨŋwanigɨnɨ.” urí̵agí̵a 36 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nerɨ aiwɨ agwɨ soyí̵ne' goxɨ goxɨ nɨgwí̵ wowí̵ tí̵ŋoxɨ nɨmaxɨrɨmɨ uɨ. Árupiaŋí̵ eŋánáyí̵ enɨ nɨmaxɨrɨmɨ uɨ. Goxɨ goxɨ kirá mɨxí̵ nánɨ eŋí̵yí̵ mayoxɨ eŋánáyí̵ dɨxí̵ iyí̵á nɨpírɨrɨ bí̵ e'ɨrɨxɨnɨ. 37 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bɨkwí̵yo nionɨ nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Rí̵á kɨroarɨgí̵áyo me'pearɨgí̵ápa omɨ enɨ nɨkumɨxɨro axí̵pɨ me'pepí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Amɨpí nionɨ nánɨ nɨrɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nimónɨnɨŋoɨ.” urí̵agɨ 38 awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, none mɨxí̵ nánɨ mɨŋí̵ bí̵xau' rɨxa ripí̵xau'rɨnɨ.” urí̵agí̵a o “Xwɨyí̵á rɨxa apánɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Dí̵wí̵ Oripiyo dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

39 E nɨrɨnɨmɨ aŋí̵yo nɨpeyearɨ xegí̵ yarɨŋí̵pa dí̵wí̵ mɨŋí̵ Oripiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ yarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa enɨ nu'mɨ nɨyiro 40 rɨxa nɨre'morí̵ná awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seteno iwamí̵ó mɨseaíwapɨyipa oenɨrɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵poyɨ.” nurɨmɨ 41 ámá sí̵ŋá ananɨ iwaŋí̵ mopaxí̵ imónɨŋe numáná xwí̵áyo xómɨŋí̵ nɨyɨkwímáná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirɨ 42 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápe, joxɨ nɨsimónɨrí̵náyí̵ xeanɨŋí̵ nionɨ nímeaní̵pɨ kapɨxí̵ nionɨ nɨmí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵wá ananɨ emɨ mɨwiárɨmopaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ nimónarɨŋí̵pɨ me' dɨxí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ ananɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” urarí̵ná 43 aŋí̵nají̵ wo sɨŋánɨ nɨwimónɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxɨŋɨnigɨnɨ. 44 E e'áná Jisaso rí̵nɨŋí̵ agwí̵ esɨŋwí̵nɨŋí̵ wímeáagɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á eŋí̵ tí̵nɨ nurɨrí̵ná xegí̵ okɨŋí̵ nɨpwerí̵ná ragí̵nɨŋí̵ nɨpurɨ xwí̵áyo nɨyóɨsáná 45 Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarɨŋe dánɨ e'í̵ niwiearómɨ nurɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵ŋí̵ e wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋagɨ nánɨ eŋí̵ samɨŋí̵ nɨwóróa nuro sá órówapɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 46 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ soyí̵ne' sá weŋoɨ? Seteno iwamí̵ó mɨseaíwapɨyipa oenɨrɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmearo Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ í̵á xegí̵á nánɨrɨnɨ.

47 Sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá wí ɨkwɨkwierí̵ bɨmiarí̵ná ámá Judasoyɨ rɨnɨŋo —O wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵á worɨnɨ. O ámáyo nipemeámɨ nɨyapɨrɨ Jisasomɨ kíyí̵ miau'nɨmɨnɨrɨ nánɨ aŋwɨ e báná 48 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judase, ámá imónɨŋáonɨ pasá nɨnɨmerɨ kíyí̵ nɨmiau'nɨmɨnɨrɨ rɨbarɨŋɨnɨ?” uráná 49 Jisaso tí̵nɨ rogí̵áwa omɨ rɨxa í̵á xɨranɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ‘Awamɨ mɨŋí̵ orópoyɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” nurɨro 50 wo re eŋɨnigɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ mɨŋí̵ rómɨnɨrɨ e'í̵yí̵ pí̵rí̵ nɨmoyí̵kirɨ arí̵á we' náu'mɨ dáŋo mɨŋí̵ wirí̵pieaŋɨnigɨnɨ. 51 Arí̵á mɨŋí̵ wirí̵pieáagɨ Jisaso “Pí̵nɨ wiárí̵poyɨ. E mepanɨ.” nurɨrɨ ámá arí̵á mɨŋí̵ wirí̵pieáomɨ we' seáyɨ e nikwiárɨrɨ naŋí̵ imɨxɨŋɨnigɨnɨ. 52 Omɨ naŋí̵ nimɨxɨmáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ porisí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ awa xí̵omɨ í̵á xɨranɨro bí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' mɨŋí̵ tí̵nɨ iwaŋí̵ tí̵nɨ í̵á maxɨrɨgí̵áyí̵ ámá í̵wí̵ xauráparɨgí̵áyo í̵á xɨranɨro yarɨgí̵ápa nianɨro rɨbarɨŋoɨ? 53 Nionɨ sí̵á ayí̵ ayo aŋí̵ sipɨsipí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ŋweaŋáná soyí̵ne' í̵á wí mɨnɨxɨrarɨgí̵awixɨnɨ. E nerɨ aiwɨ árí̵wɨyíná obo emearí̵ná soyí̵ne' í̵á nɨxɨranɨro nánɨ rɨseaimónɨgoɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao “O nánɨ mají̵onɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

54 Jisaso e urí̵agɨ aí awa omɨ í̵á nɨxero nɨme'ra nuro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá aŋí̵ e meare'móáná Pitao awamɨ rí̵wí̵yo yaxí̵dí̵ ne'ra nurɨ 55 ámá wí ákɨŋáyo aŋí̵rɨwámɨ dánɨ rí̵á nikearo ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ o enɨ nɨpáwirɨ nɨwímearɨ e e'í̵ ŋweaŋáná 56 apɨxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ wí rí̵á wí̵á ónɨŋáná Pitaomɨ sí̵mɨmaŋí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨga nɨpeyirɨ ámá e ŋwɨxapɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro enɨ Jisaso tí̵nɨ emearɨŋí̵ worɨnɨ.” urí̵agɨ aí 57 Pitao “Oweoɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ine, jíxɨ rarɨŋo nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 58 nɨŋweámáná eŋáná ámɨ wo omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ enɨ ámá Jisasoyáowa woxí̵nɨŋí̵ imónarɨnɨ.” urí̵agɨ aí Pitao “Royɨ, nionɨ xeŋwonɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 59 nɨŋweaŋɨsáná eŋáná ámá ámɨ wo ámáyo arí̵kí “Ámá ro enɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋo eŋagɨ nánɨ nepa Jisaso tí̵nɨ emearɨŋorɨnɨ.” urayarí̵ná 60 Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Royɨ, joxɨ rarɨŋí̵yí̵ nionɨ mají̵árɨnɨ.” sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Karí̵karí̵ wo rɨxa rí̵aiwá rɨŋɨnigɨnɨ. 61 Karí̵karí̵ rí̵aiwá ráná Jisaso nɨkɨnɨmónɨrɨ Pitaomɨ sɨŋwí̵ wɨnáná o Jisaso pí̵ne' xámɨ re urí̵í̵pɨ “Karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá mɨrí̵ eŋáná joxɨ biau' bɨ ayo ‘Jisaso nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ urayirí̵ɨnɨ.” urí̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ winí̵agɨ 62 nɨpeyearɨ ákɨŋá bí̵arɨwámɨ dánɨ ŋwí̵ pɨyí̵ wí̵rɨnɨŋɨnigɨnɨ.

Iwaŋí̵ me'pero xwɨrɨxí̵ me'pero egí̵á nánɨrɨnɨ.

63 Ámá Jisasomɨ í̵á xɨrárɨgí̵áyí̵ ikayí̵wí̵ numearɨro iwaŋí̵ nɨme'perí̵ná 64 xegí̵ sɨŋwí̵yo wí̵á nɨtárɨmáná iwaŋí̵ nearo re nura ugí̵awixɨnɨ, “Wí̵á nearókiamoarɨŋoxɨnɨ, iwaŋí̵ go rí̵a reaarɨnɨ? Joxɨ wí̵á rókiamoarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ rɨxa áwaŋí̵ neareɨ.” nurɨro 65 ikayí̵wí̵ numearɨróná ayá wí nurí̵asáná 66 rɨxa wí̵á ónáná Judayí̵ mebáowa xwɨrɨxí̵ imɨxarɨgí̵áyí̵, ayí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ awí eánáná Jisasomɨ awa tí̵ámɨnɨ nɨme'ra nɨbɨro wárí̵agí̵a 67 awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨ eŋánáyí̵, áwaŋí̵ neareɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨsearí̵agɨ aiwɨ soyí̵ne' ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro arí̵á nipí̵rɨme'oɨ. 68 Nionɨ enɨ yarɨŋí̵ bɨ seaíánáyí̵, soyí̵ne' áwaŋí̵ wí nɨrɨpí̵rɨme'oɨ. 69 E nerɨ aiwɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá imónɨŋáonɨ Gorɨxo, eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋoyá we' náu'mɨnɨ ŋweámɨ nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. Íníná o tí̵nɨ nɨŋwearɨ ónɨŋí̵ imónɨmí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 70 nowanɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨranɨ?” urí̵agí̵a o “Soyí̵ne' apɨ nɨrarɨŋoɨ.” urí̵agɨ 71 awa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None xewanɨŋo xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵pɨ rarɨŋagɨ arí̵á wíwáyí̵ nánɨ sɨŋwí̵ wɨnarogí̵á ámɨ wí nɨbɨro xwɨyí̵á mearɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK