Luke 23

Omɨ Pairato tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1E nɨrɨnɨro nowanɨ nɨwiápí̵nɨmearo Jisasomɨ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra nuro 2nɨre'mómáná Jisaso nánɨ nɨxekwí̵moro Pairatomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “O yapí̵ nɨneaíwapɨya nurɨ Judayene yarɨŋwáyí̵ nɨneawiaíkirɨ ‘E'máyí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisaomɨ nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ mɨnɨ mɨwipanɨ.’ nɨnearɨrɨ xewanɨŋo nánɨ re rarɨnɨ, ‘Nionɨ ámá yeáyí̵ seayimɨxemeámí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋáonɨ, mɨxí̵ ináyí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.’ rarɨŋagɨ arí̵á wíwárɨnɨ.” urí̵agí̵a 3Pairato Jisasomɨ yarɨŋí̵ nɨwia nurí̵ná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Judayí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ imónɨŋoxɨranɨ?” urí̵agɨ o “Joxɨ dɨxí̵ rɨxa apɨ nɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 4Pairato apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ tí̵nɨ ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á mearɨpaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ nánɨ pí̵á megɨnarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 5awa arí̵kí re urayigí̵awixɨnɨ, “Jisaso Judia pɨropenɨsí̵ re amɨ amɨ nemerɨ ámá ní̵nɨ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, ‘O negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ imónáná e'máyo mɨxí̵ xí̵dowáraní̵wárɨnɨ.’ oyaiwípoyɨnɨrɨ nure'wapɨya warɨŋorɨnɨ. Gariri pɨropenɨsí̵yo dánɨ ne'ra bɨŋí̵yí̵ re enɨ aí neare'wapɨyarɨnɨ.” urí̵agí̵a 6Pairato arí̵á e nɨwirɨ awamɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “O Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋoranɨ?” urí̵agɨ 7awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Oyɨ, Jisaso pɨropenɨsí̵ gapɨmaní̵ Xeroto meŋweaŋí̵yo dáŋorɨnɨ.” urí̵agí̵a Xeroto enɨ íná Jerusaremɨ ŋweaŋagɨ nánɨ Pairato o tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨŋɨnigɨnɨ.

Omɨ Xeroto tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

8Judayowa Jisasomɨ gapɨmaní̵ Xeroto tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra u'áná o eŋíná dánɨ amɨpí Jisaso yarɨŋí̵yí̵ nánɨ arí̵á nɨwirɨ “Omɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨ.” nɨyaiwia bagí̵ nánɨ omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná yayí̵ nɨwinɨrɨ “Jisaso emɨmí̵ bɨ oníwapɨyinɨ.” nɨyaiwirɨ 9yarɨŋí̵ obaxí̵ nɨwiayarɨŋagɨ aiwɨ xí̵oyá bɨ murɨŋɨnigɨnɨ. Murɨpa yarí̵ná 10apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ xwɨyí̵á rí̵á tí̵ŋí̵ xekwí̵móagí̵a 11Xeroto tí̵nɨ xegí̵ porisowa tí̵nɨ uyí̵nií̵ mero ikayí̵wí̵ mearɨro nemáná rapɨrapí̵ awiaxí̵ wu' mɨxí̵ ináyowa yínarɨgí̵á imónɨŋí̵ wu' nuyírɨro ámɨ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨŋɨnigɨnɨ. 12Xeroto tí̵nɨ Pairato tí̵nɨ xámɨ xepɨxepá rónagí̵íwau' sí̵á ayimɨ nawínɨ imónɨgí̵isixɨnɨ.

“O pí e'agɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨmí̵ɨnɨ?” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Jisasomɨ ámɨ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra u'áná Pairato “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ ámá ní̵nɨ tí̵nɨ obí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ 14awa ámɨ báná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' xámɨ ámá ro nɨmeámɨ nɨbɨrɨ re nɨrí̵awixɨnɨ, ‘O ámá ní̵nɨ “E'máyo mɨxí̵ xí̵dowáraní̵wárɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nɨseare'wapɨya emearɨŋorɨnɨ.’ nɨrí̵á aiwɨ soyí̵ne' xwɨyí̵á umeararɨgí̵ápɨ nánɨ nionɨ segí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ yarɨŋí̵ wiayíagɨ aiwɨ omɨ xwɨyí̵á mearɨpaxí̵ wí mimóní̵ɨnigɨnɨ. 15Xeroto enɨ pí̵á nɨwirɨ aí omɨ xwɨyí̵á mearɨpaxí̵ bɨ mimónɨpa eŋagɨ nánɨ ámɨ none tí̵ŋí̵ e nánɨ seapowáre'napí̵í̵rɨnɨ. Arí̵á e'poyɨ. None omɨ pɨkianɨ nánɨ uyí̵nií̵ eŋí̵ bɨ aga mimónɨnɨ. 16Ayɨnánɨ ‘Nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ rɨnearɨŋoɨ?’ oyaiwinɨrɨ sa iwaŋí̵nɨ nɨme'perɨ wárɨmí̵ɨnɨ.” uráná 17Judayí̵ xwiogwí̵ ayí̵ ayo aiwá Aŋí̵najo Mu'roagí̵ nánɨ narɨgí̵áyimɨ “E'máyí̵ gapɨmano negí̵ ámá gwí̵ ŋweaŋí̵ wo oneawárinɨ.” nɨyaiwiro nánɨ 18ámá e epí̵royí̵ egí̵á nawínɨ ní̵nɨ xɨxewiámí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jisasomɨ nɨpɨkirɨ Barabasomɨ —O Jerusaremɨ ŋweagí̵áyí̵ wa tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo ‘E'máyo mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.’ nɨrɨro mɨxí̵ nɨwiróná ámá pɨkíagí̵a omɨ e'máyí̵ í̵á nɨxero gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵orɨnɨ. “Omɨ neawáriɨ.” uráná 20Pairato “Jisasomɨ owárɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ámá ayo ámɨ bɨ urí̵agɨ aiwɨ 21ayí̵ rí̵mɨŋí̵ tí̵nɨ re urayigí̵awixɨnɨ, “Íkí̵áyo yekwɨroáreɨ. Íkí̵áyo yekwɨroáreɨ.” urayarí̵ná 22Pairato rɨxa biau' urí̵í̵ aiwɨ ámɨ bɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ? O pí í̵wí̵ e'í̵ nánɨ íkí̵áyo yekwɨroárɨmí̵ɨnɨ? Xwɨyí̵á omɨ nɨmearɨrɨ pɨkipaxí̵ wí imónɨŋagɨ mɨwɨnɨmeáɨnɨ. Ayɨnánɨ iwaŋí̵nɨ nɨme'perɨ wárɨmí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ aí 23ámá ayí̵ Pairato omɨ íkí̵áyo oyekwɨroárɨnɨrɨ arí̵kí ámɨ wínɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nurayiróná pí̵ne' Pairatoyá xórórí̵ wigí̵awixɨnɨ. 24Pí̵ne' oyá xórórí̵ wíagí̵a nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ seaimónarɨŋí̵pɨ xe oimónɨnɨ.” nurɨrɨ 25ámá ní̵nɨ wiwanɨŋí̵yí̵ “Neawáriɨ.” urí̵o —O Jerusaremɨ ŋweagí̵áyí̵ wa tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ “E'máyo mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.” nɨrɨro mɨxí̵ nɨwiróná ámá pɨkíagí̵a omɨ e'máyí̵ í̵á nɨxero gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵orɨnɨ. O nánɨ ayí̵ “Neawáriɨ.” urí̵omɨ Pairato nɨwárɨrɨ Jisaso nánɨ wigí̵ dɨŋí̵ yaiwíí̵áyo nɨxí̵dɨrɨ porisowa íkí̵áyo yekwɨroárɨpí̵rɨ nánɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ yekwɨroárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

26Mɨnɨ wíáná porisowa omɨ nɨme'ra nurí̵ná Jisasomɨ iwaŋí̵ me'peayíí̵á eŋagɨ nánɨ rɨxa eŋí̵ meánɨpa nerɨ ná neága warɨŋagɨ nɨwɨnɨro ámá wo Saimonoyɨ rɨnɨŋo —O aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Sairini dáŋorɨnɨ. O maiwí amí̵yo dánɨ Jerusaremɨ nánɨ barɨŋomɨ óí̵ e órórí̵ ninɨro “O íkí̵á yoxáí̵pá níkwónɨmɨ Jisasomɨ oxí̵dɨnɨ.” nɨyaiwiro omɨ íkí̵á yoxáí̵pá saŋwí̵yo nɨwikwiárɨro nɨme'ra warí̵ná 27ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ ɨkwɨkwierí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nuro apɨxí̵ obaxí̵ wíwa enɨ rí̵wí̵yo nu'mɨ nuróná ŋwape' tí̵nɨ ámɨxí̵á nɨwiaxí̵da warɨŋagí̵a 28Jisaso nɨkɨnɨmónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨ dáŋí̵ apɨxí̵ riwayí̵ne' nionɨ ŋwí̵ mɨnɨmieapa e'poyɨ. Sewanɨŋíwayí̵ne' nánɨ mieainɨro segí̵ niaíwí̵yo miearo e'í̵rɨxɨnɨ. 29Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Rí̵we'ná xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaímeaní̵á eŋagɨ nánɨ apɨxí̵ niaíwí̵ tí̵gí̵íwa wigí̵ niaíwí̵ nánɨ aga dɨŋí̵ sɨpí winí̵á eŋagɨ nánɨ ámá re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Apɨxí̵ oxí̵ rogí̵íwa tí̵nɨ sɨnɨ apɨyá niaíwí̵ mɨxɨrɨgí̵íwa tí̵nɨ apɨxí̵ sɨnɨ niaíwí̵ amɨŋí̵ mɨnɨ mɨwipa yarɨgí̵íwa tí̵nɨ íwa yayí̵ owinɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ. 30Xeanɨŋí̵ apɨ aga xaíwí̵ seaímeaní̵á eŋagɨ nánɨ ámá dí̵wí̵ mɨŋí̵yo ‘Nɨpie'rorɨ neaɨkwarɨmoɨ.’ urɨro dí̵wí̵ mɨŋí̵ onɨmiápia wímɨ enɨ ‘Seáyɨ e rɨtí̵ neaiɨ.’ urɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 31We' rónɨŋáonɨ íkí̵á sɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨ aí xeanɨŋí̵ nikárí̵áyí̵ nánɨ seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyo dánɨ íkí̵á kɨrɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' aŋɨpaxí̵ seaikárɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 32Ámá rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵íwau' enɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ pɨkianɨro nánɨ nɨkumɨxɨro nɨme'ra nuro 33rɨxa yoí̵ ámá Mɨŋí̵ Gɨxweáɨ rɨnɨŋe nɨre'moro omɨ íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨmáná mɨdɨmɨdánɨ rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵íwau'mɨ enɨ yekwɨroárarí̵ná 34Jisaso Gorɨxomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápe, nionɨ niarɨgí̵á tɨyí̵ awa mají̵á nimónɨmáná niarɨŋagí̵a nánɨ joxɨ yokwarɨmí̵ wiiɨ.” urarí̵ná porisowa Jisasoyá rapɨrapí̵ gonɨ gonɨ meámɨnɨre'ɨnɨrɨ sáru' nero yaŋí̵ inarɨŋagí̵a 35ámá nu'mɨ bí̵áyí̵ e nɨrówapɨro sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro Judayí̵ ámɨnáowa enɨ aí rɨperɨrí̵ numero re rɨgí̵awixɨnɨ, “O ámá wíyo arɨrá wiagorɨnɨ. O nepa ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo eŋánáyí̵, Gorɨxo nɨrí̵pearɨ nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵oyɨ rarɨŋwáo eŋánáyí̵, xewanɨŋo arɨrá oinɨnɨ.” nɨra warí̵ná 36porisowa enɨ ikayí̵wí̵ numearɨróná iniɨgí̵ wainí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵pɨ mɨnɨ wianɨro nánɨ aŋwɨ e nɨbɨro 37re urayigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ Judayí̵yá mɨxí̵ ináyoxɨ eŋánáyí̵, jɨwanɨŋoxɨ e'í̵ mínɨneɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ. 38“Ámá royí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Judayí̵yáorɨnɨ.” nɨrɨro íkí̵á wáráyo rí̵wamɨŋí̵ e neámáná oyá yoxáí̵yo xwápɨyi seáyɨ e'mɨ pí̵raugí̵awixɨnɨ.

39Rɨkɨkɨrí̵ó yarɨgí̵íwau', Jisasomɨ mɨdɨmɨdánɨ íkí̵áyo yekwɨroárí̵íwau' wí̵o Jisasomɨ ikayí̵wí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa ámá yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨranɨ? Jɨwanɨŋoxɨ e'í̵ mínɨnɨrɨ yawawi enɨ yeamínɨrɨ eɨ.” urí̵agɨ aí 40wí̵o “E murɨpanɨ.” nurɨrɨ mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rí̵nɨŋí̵ o meaarɨŋí̵pɨ joxɨ axí̵pɨ nɨmearɨ aiwɨ Gorɨxo nánɨ wáyí̵ mɨsinarɨnɨranɨ? 41Yawawi yeapɨkíáná ayí̵ ananɨrɨnɨ. Í̵wí̵ yarɨgwí̵íyo dánɨ xɨxenɨ yeapɨkiarɨŋoɨ. Ámá royí̵ í̵wí̵ bɨ me'agɨ aiwɨ pɨkiarɨŋoɨ.” nurɨrɨ 42Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ nɨmeŋwearí̵ná nionɨ nánɨ dɨŋí̵ móɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 43Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Agwɨ nionɨ tí̵nɨ aŋí̵namɨ ŋweaní̵wiɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

44Rɨxa sogwí̵ áwɨnɨ e ŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Sogwí̵ nɨsí̵kwirɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ sí̵á xaíwí̵ nɨyinára nurɨ rɨxa 3:00 p.m. imónáná sogwí̵ ámɨ noxárorɨ anɨŋɨnigɨnɨ. 45Sogwí̵ sí̵kwiárɨŋáná rapɨrapí̵ sepiá aŋí̵ sipɨsipí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá ŋwí̵á tí̵ŋí̵mɨnɨ epaŋioárɨnɨŋu' áwɨnɨ e naxɨnowárɨrɨ wu'kau' epaŋioárɨnɨŋɨnigɨnɨ.

46Jisaso rí̵aiwá re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoxɨnɨ, gí̵ dɨŋí̵ orɨŋwɨrárɨmɨnɨ.” nurɨmɨ dɨŋí̵ yánɨŋɨnigɨnɨ. 47Jisaso dɨŋí̵ yání̵agɨ porisowamɨ seáyɨ e imónɨŋo amɨpí ayí̵ e e'agɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ Gorɨxomɨ yayí̵ numerɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro nepa we' rónɨŋo, sɨpí wí mimɨxɨpa eŋomɨ aí pɨkíwɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 48Ámá oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ Porisowa Jisasomɨ yekwɨroárarí̵ná sɨŋwí̵ wɨnanɨro bɨmíí̵áyí̵ sogwí̵ sí̵kwiárɨrɨ ámɨ oxárorɨ nerɨ Jisaso perɨ e'agɨ nɨwɨnɨro ayá í̵á nɨxɨrɨnɨmɨ wigí̵ aŋí̵ e nánɨ umigí̵awixɨnɨ. 49Ámá Jisasoyá xegí̵ imónɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ o tí̵nɨ nawínɨ bɨgí̵íwa tí̵nɨ ná jí̵amɨ onɨmiápɨ nɨrómáná omɨ pɨkiarí̵ná amɨpí apɨ e e'agɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ xwí̵á weyárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

50Ámá wo xegí̵ yoí̵ Josepoyɨ rɨnɨŋo —O Judia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Arimatia dáŋorɨnɨ. O Judayí̵yá xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á mebáyí̵ worɨnɨ. O we' rónɨŋo eŋagɨ nánɨ xegí̵ wí̵a Jisasomɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxí̵ nɨmero yarɨgí̵ápɨ nánɨ “Apánɨrɨnɨ.” mɨwimónɨŋorɨnɨ. “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ gínɨ gíná imónɨní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwiro wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋorɨnɨ. 52O e'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ Jisaso pɨyomɨ xwí̵á weyárɨmɨnɨrɨ nánɨ yarɨŋí̵ nɨwirɨ Pairato “Oyɨ.” urí̵agɨ nurɨ 53Jisaso pɨkíí̵omɨ nɨmeámɨ nɨwepí̵nɨrɨ xwí̵á e dánɨ rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵pɨ tí̵nɨ xopɨxopí̵ nɨrorɨ sí̵ŋáyo ámá óí̵ rɨxɨgí̵áyimɨ —Ayi ámá sɨnɨ mɨtagí̵áyirɨnɨ. Ayimɨ tɨmɨnɨrɨ nánɨ nɨmeámɨ nurɨ ínɨmɨ tɨŋɨnigɨnɨ. 54Sabarí̵á nánɨ amɨpí píránɨŋí̵ nimɨxɨro tarɨgí̵áyimɨ nɨtɨrɨ aiwɨ Sabarí̵á náyi rɨxa aŋwɨ e eŋáná tɨŋɨnigɨnɨ. 55Apɨxí̵ Gariri pɨropenɨsí̵yo dánɨ nu'mɨ bí̵íwa “Jisasomɨ arɨge rí̵a tarɨnɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwí̵ wɨnanɨro nu'mɨ nuro sí̵ŋá óí̵yimɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná xí̵omɨ tarí̵ná enɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmɨ 56wigí̵ aŋí̵ e nánɨ nuro Sade'yo Jisasoyá wará xópe' e'wanɨgɨnɨrɨ íkí̵á dí̵á dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ gí̵nií̵ bɨ tí̵nɨ píránɨŋí̵ nimɨxɨro nɨtɨro sá wegí̵íwa Sabarí̵áyo ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ rarɨŋí̵pa kikií̵á ŋweagí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK