Luke 24

Jisaso ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Sade'yo aga wí̵á mónɨŋí̵mɨ íwa íkí̵á dí̵á tí̵nɨ gí̵nií̵ tí̵nɨ xámɨ píránɨŋí̵ imɨxárɨgí̵ápɨ nɨmeámɨ nuro 2rɨxa Jisaso xwí̵á weyárɨnɨŋe nɨre'moro sí̵ŋá xwárɨpáyo maŋí̵ e e'í̵ rárárɨnɨŋo mɨmegwɨnárí̵ nɨmega nurɨ yánɨ e weŋagɨ nɨwɨnɨro 3óí̵yimɨ nɨpáwiro aí Ámɨná Jisaso mɨweŋagɨ nɨwɨnɨro 4“Pɨyo gerí̵anɨ?” nɨyaiwiro ududí̵ ninɨro roŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá wau' egí̵ rapɨrapí̵ xwɨní̵á eagí̵íwau' sí̵mɨmaŋí̵ e rónapɨgí̵isixɨnɨ. Sí̵mɨmaŋí̵ e rónapáná 5apɨxíwa wáyí̵ nikárɨnɨro sí̵mɨmaŋí̵ xwí̵áyo ɨkwí̵róáná awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Sɨŋí̵ u'o nánɨ ámá xwí̵á weyárarɨgí̵e pí nánɨ pí̵á yarɨŋoɨ? 6Sɨnɨ re mɨwenɨnɨ. Rɨxa wiápí̵nɨmeáɨnigɨnɨ. O sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nemerí̵ná searɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. 7Re searɨŋí̵rɨnɨ, ‘Negí̵ Judayí̵ ámá imónɨŋáonɨ mɨyí̵ nɨnɨrɨróná ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ í̵á nɨnɨxero íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨpí̵rí̵á eŋagɨ aí ámɨ sí̵á wɨyau' wɨyi rɨxa nórɨmáná eŋáná wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.’ rɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵i 8íwa Jisaso xwɨyí̵á eŋíná urɨŋí̵ apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwinɨrɨ 9xwárɨpáyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wo awamɨ íwa wɨní̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwiro ámá Jisasoyá xegí̵ imónɨŋí̵yo enɨ nɨyonɨ repɨyí̵ wigí̵awixɨnɨ. 10Apɨxí̵ repɨyí̵ wiarɨgí̵íwa Magɨdara dáŋí̵ Mariaí tí̵nɨ Joanaí tí̵nɨ Jemisomɨ xɨnáí Mariaí tí̵nɨ ámɨ wíwa tí̵nɨrɨnɨ. Íwa wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ wigí̵ wɨní̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ urí̵agí̵a aí 11“Íwa wigí̵ xwɨyí̵á íkí̵á ɨwí̵yo dání̵nɨŋí̵ rarɨŋoɨ.” nɨyaiwiro “Nepaxɨnɨ.” mɨyaiwipa nero aí 12Pitao nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵nɨ nurɨ xwárɨpáyo nɨre'mómáná nɨpí̵kwínɨrɨ ínɨmɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Rapɨrapí̵ Jisasomɨ xopɨxopí̵ rónɨŋu'nɨ wí e weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurí̵ná e eŋagɨ wɨní̵í̵pɨ nánɨ ududí̵ ne'ra uŋɨnigɨnɨ.

Wiepɨsiŋí̵ wau' Emeasɨ nánɨ warí̵ná wímeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Jisasoyá xegí̵ ámá imónɨŋí̵yí̵ wau' sí̵á axí̵yimɨnɨ aŋí̵ Emeasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nuri —Aŋí̵ apɨ Jerusaremɨ dánɨ ná jí̵amɨne onɨmiápɨrɨnɨ. 11 kiromita imónɨŋerɨnɨ. 14Awau' óí̵yo nuri Jerusaremɨyo amɨpí Jisasomɨ wíí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ niga nuri 15xwɨyí̵á nɨrɨga warí̵ná Jisaso xewanɨŋo aŋwɨ e nɨbɨrɨ nɨwímearɨ awau' tí̵nɨ nawínɨ nuro 16awau' Jisasomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨri aiwɨ omɨ mí mómɨxí̵ yarí̵ná 17Jisaso yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awagwí aŋí̵ nurí̵ná xwɨyí̵á nɨrɨga warɨgí̵ípɨ pí e'í̵ nánɨ nɨrɨga warɨŋiɨ?” uráná awau' e'í̵ nɨrómáná sí̵mɨmaŋí̵ kɨpɨŋí̵ nɨyiri 18wí̵o, Kɨriopasoyɨ rɨnɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ Jerusaremɨ urí̵nanɨro u'í̵áyo sa joxɨnɨ e imóní̵í̵pɨ nánɨ mají̵áranɨ?” urí̵agɨ 19o yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨyo pí imóní̵ɨnigɨnɨ?” urí̵agɨ awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso nánɨ rɨnarɨŋwiɨ. O Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ámá ní̵nɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ enɨ wí̵á rókiamoarɨŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ wo nimónɨrɨ emɨmí̵ erɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ urɨmerɨ yarɨŋo nánɨ rɨnarɨŋwiɨ. 20Omɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ negí̵ ámɨná neameŋweagí̵áwa tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ numero omɨ íkí̵á seáyɨyo oyekwɨroárí̵poyɨnɨrɨ e'máyo mɨnɨ wíoɨ. 21Xámɨ nene dɨŋí̵ re kɨkayówárɨnɨ, ‘Gorɨxo nene e'máyí̵yá gwí̵ ŋweaŋwae'ne'nɨŋí̵ imónɨŋwae'ne neaíkweaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o ámá orí̵anɨ?’ Dɨŋí̵ e kɨkayówárɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ aí ámɨ bɨ rɨpɨrɨnɨ. Omɨ rɨxa nɨpɨkímáná eŋáná sí̵á wɨyau' wɨyi óráná 22agwɨ sí̵á rɨyimɨ neneyá apɨxíwa ayá nearemóoɨ. Íwa wí̵á mónɨŋí̵mɨ ámá xwárɨpá tí̵ŋí̵ e nánɨ nuro aí 23pɨyí̵ tí̵o mɨweŋagɨ nɨwɨnɨro nene ŋweaŋwae' nánɨ nɨbɨro re nearáoɨ, ‘Newane' xwárɨpáyo dánɨ orɨŋá nɨwɨnɨrane'ná aŋí̵nají̵ wau' nɨrónapɨri “O sɨŋí̵ uŋoɨ.” nearí̵iɨ.’ nearí̵agí̵a 24negí̵ ámá wa ámá pɨyo tí̵e nánɨ nuro apɨxíwa nearí̵ápɨ sɨnɨ axí̵pɨ e imónɨŋagɨ nɨwɨnɨro aiwɨ pɨyomɨ sɨŋwí̵ bɨ mɨwɨnáoɨ.” Jisasomɨ repɨyí̵ e wíagí̵i 25Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí majɨmají̵á yarɨgí̵íwagwírɨnɨ. Amɨpí wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ eagí̵ápɨ arí̵á nɨwiri aiwɨ aŋí̵nɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiri dɨŋí̵ mɨkwí̵ropa yarɨgí̵íwagwírɨnɨ. 26Awagwí ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o nánɨ re rɨyaiwiarɨŋiɨ, ‘O rí̵nɨŋí̵ bɨ mɨmeá ananɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ nikí̵nɨmɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ ŋweapaxí̵rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋiɨ? Oweoɨ, xámɨ rí̵nɨŋí̵ nɨmeámáná rí̵wí̵yo nikí̵nɨpaxí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 27rí̵wamɨŋí̵ Gorɨxoyáyo amɨpí xí̵o nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ Moseso eaŋe dánɨ repɨyí̵ píránɨŋí̵ nɨwie'ra urɨ amɨpí wí̵á rókiamoagí̵áwa rí̵wí̵yo eagí̵e dánɨ enɨ repɨyí̵ píránɨŋí̵ nɨwie'ra urɨ eŋɨnigɨnɨ. 28Aŋí̵ awau' warɨgí̵íe rɨxa aŋwɨ e nɨre'morí̵ná Jisaso awau' “O wiárí̵ nɨmu'rorɨ unɨŋoɨ.” oyaiwípiyɨnɨrɨ wíwapɨyarí̵ná 29awau' urakioŋwɨráranɨri nánɨ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Joxɨ mɨyeamu'ropanɨ. Sogwí̵ rɨxa we'í̵ eŋagɨ nánɨ sí̵á rórɨnɨŋoɨ. Yawawi tí̵nɨ sá re oweaneyɨ.” urí̵agí̵i awau' tí̵nɨ sá we'mɨnɨrɨ nánɨ nawínɨ aŋí̵yo nɨpáwiro 30nɨŋweagí̵asáná rɨxa aiwá nanɨro nerí̵ná Jisaso bisí̵kerí̵ápɨ nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná nɨkwɨrɨrɨ mɨnɨ wiarí̵ná 31awau' rɨxa sɨŋwí̵ mí wómɨxɨpaxí̵ nimónɨri omɨ sɨŋwí̵ mí wómɨxáná re eŋɨnigɨnɨ. O awau' sɨŋwí̵ anɨgí̵íe dánɨ aní̵nɨŋɨnigɨnɨ. 32O aní̵ní̵agɨ nɨwɨnɨri re rɨnɨgí̵isixɨnɨ, “O tí̵nɨ óí̵yo nɨbɨrane'ná o xwɨyí̵á Gorɨxoyá rí̵wamɨŋí̵ eánɨŋí̵pɨ píránɨŋí̵ repɨyí̵ nɨyeaie'ra barí̵ná yegí̵ xwioxí̵yo dánɨ rɨxa dɨŋí̵ nií̵á yeaíí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨri 33axíná Jerusaremɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nuri wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wo egí̵áwamɨ tí̵nɨ ámá awa tí̵nɨ nawínɨ ŋweagí̵áyo tí̵nɨ nɨwímeari 34ayí̵ “Ámɨnáo rɨxa wiápí̵nɨmeáɨnigɨnɨ. Saimonomɨ sɨŋánɨ wimóní̵ɨnigɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiri 35amɨpí óí̵yo ne'ra u'í̵ípɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨri re urɨgí̵isixɨnɨ, “O rɨxa bisí̵kerí̵á kwɨrarí̵ná yawawi rɨxa sɨŋwí̵ mí wómɨxí̵wí̵isixɨnɨ.” urɨgí̵isixɨnɨ.

Wiepɨsiŋí̵yo áwɨnɨ e e'í̵ rónapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36Sɨnɨ Jisaso nánɨ áwaŋí̵ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Xewanɨŋo ámá nɨyonɨ áwɨnɨmɨ dánɨ sɨŋánɨ rónapɨŋɨnigɨnɨ. 37Sɨŋánɨ rónapáná ayí̵ sɨrí̵ nɨpɨkínɨro wáyí̵ nikárɨnɨro “Pɨyɨŋí̵ siwí womɨ sɨŋwí̵ rí̵a wɨnɨŋwɨnɨ?” yaiwiarí̵ná 38o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' óí̵ nikárɨnɨro ‘Jisasorí̵anɨ?’ mɨyaiwí dɨŋí̵ obɨbaxí̵ pí nánɨ nɨmóa warɨŋoɨ? 39‘Ayí̵ Jisasorí̵anɨ?’ yaiwipí̵rɨ sɨkwí̵yo tí̵nɨ we'yo tí̵nɨ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ. ‘Gí̵wí̵ tí̵nɨ eŋí̵ tí̵nɨ enɨ rí renɨ?’ yaiwipí̵rɨ we' seáyɨ e nikwiárí̵poyɨ. Pɨyɨŋí̵ siwí gí̵wí̵ tí̵nɨ eŋí̵ tí̵nɨ tí̵ŋí̵ranɨ?” nurɨrɨ 40xegí̵ we' tí̵nɨ sɨkwí̵ tí̵nɨ sɨwá wíagɨ 41ayí̵ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ winanɨro nero aí sɨnɨ “Aga Jisasorí̵anɨ?” mɨyaiwí ududí̵ nɨwiga warí̵ná o ayí̵ “Pɨyɨŋí̵ siwímanɨ. O aiwá narɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨmɨ nánɨ aiwá bɨ menɨranɨ?” urí̵agɨ 42ayí̵ peyí̵ pɨrí̵ bɨ umeaíáná 43o nurápɨrɨ wigí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ nɨŋɨnigɨnɨ.

44O re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ nionɨ sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nemerí̵ná xwɨyí̵á rɨpɨ searɨŋanigɨnɨ, ‘Rí̵wamɨŋí̵ amɨpí nionɨ nánɨ Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ Bɨkwí̵ Samɨyo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wí surí̵má me' aga xɨxenɨ nimónɨní̵árɨnɨ.’ searɨŋanigɨnɨ.” nurɨrɨ 45awa rí̵wamɨŋí̵ xí̵o nánɨ Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo eánɨŋí̵pɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ wigí̵ dɨŋí̵ jí̵ayo naŋí̵ nɨwimɨxɨrɨ 46re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná dánɨ Bɨkwí̵yo rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o rí̵nɨŋí̵ nɨmearɨ nɨperɨ aiwɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaní̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 47Rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ xegí̵ imónɨŋí̵yí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ wáí̵ wurɨmeipí̵rí̵árɨnɨ, “Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro sanɨŋí̵ imónánáyí̵, Gorɨxo yokwarɨmí̵ seaiinɨŋoɨ.” Jerusaremɨ dánɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ wáí̵ e wurɨmeipí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 48Seyí̵ne' amɨpí nionɨ nánɨ wɨní̵á rɨpɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨ. 49Arí̵á e'poyɨ. Gí̵ ápo eŋíná segí̵ seáwowayá sí̵mɨmaŋí̵ e dánɨ ‘Nionɨ segí̵ seárí̵awe'yo gí̵ kwíyí̵pɨ wimí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵pɨ seyí̵ne' seaímeaní̵a nánɨ nionɨ rɨxa seaiapowárɨmí̵ɨnɨ. Seyí̵ne' Gorɨxoyá kwíyí̵ e'mɨ dánɨ sɨnɨ eŋí̵ mɨseaeámɨxɨpa nerí̵ná aŋí̵ rɨpimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ amɨ amɨ mupanɨ. E nerɨ aí rɨxa eŋí̵ seaeámɨxáná nionɨ nánɨ amɨ amɨ wáí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

50O Jerusaremɨ dánɨ ayo nɨwirɨmeámɨ nurɨ aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Betaniyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'mómáná xegí̵ we' seáyɨ e nimɨxɨrɨ ayí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ oŋweápoyɨnɨrɨ amɨpí yarɨŋí̵ nɨwirɨ 51sɨnɨ nɨwiarí̵ná Gorɨxo omɨ nɨme'napɨmɨ rɨxa aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋɨnigɨnɨ. 52Rɨxa aŋí̵namɨ nánɨ peyíagɨ ayí̵ e sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmɨ ámɨ Jerusaremɨ nánɨ nuro seáyɨmɨ seáyɨmɨ nimóga nuróná 53íníná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiayiro Gorɨxomɨ seáyɨ e umeagí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK