Luke 3

Jono xwɨyí̵á wáí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Taibiriasɨ Sisao mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wu' ámá Romɨyo nɨmeŋweámáná eŋáná Podiasɨ Pairato Judia pɨropenɨsí̵yo gapɨmaní̵ nɨyonɨ nánɨ xɨráónɨŋí̵ nimónɨrɨ meŋweaŋáná Adipasɨ Xeroto Gariri pɨropenɨsí̵yo gapɨmaní̵ ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋáná xexɨrí̵meáo Piripo Ituria pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ Rɨrakonaitisɨ pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ gapɨmaní̵ ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋáná Raiseniaso gapɨmaní̵ ámɨnáo nimónɨrɨ Abirini pɨropenɨsí̵yo meŋweaŋáná 2Anaso tí̵nɨ xɨneagwo Kaiapaso tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵íwau' seáyɨ e nimónɨri meŋweaŋáná Jono —O xegí̵ xano Sekaraiaorɨnɨ. O ámá dɨŋí̵ meaŋe ŋweaŋáná Gorɨxo nɨrí̵pearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨyá xwɨyí̵á rɨpɨ Isɨrerɨyo wáí̵ urɨme'ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 3o iniɨgí̵ Jodanɨ rapá tí̵ŋí̵ e wáí̵ nemerɨ re urɨmeŋɨnigɨnɨ, “Ámáyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro yarí̵náyí̵ nionɨ wayí̵ seameairɨ Gorɨxo í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ yokwarɨmí̵ seaiirɨ ení̵árɨnɨ.” nurɨmerɨ 4eŋí̵pa Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵á wo xegí̵ yoí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo eŋíná Jono sɨnɨ meŋáná o nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋɨnigɨnɨ, “Ámá dɨŋí̵ meaŋí̵mɨ dánɨ ámá wo rí̵aiwá re rɨní̵árɨnɨ, ‘Ámɨnáo rí̵wí̵yo bɨní̵o nánɨ segí̵ dɨŋí̵ óí̵ naŋí̵nɨŋí̵ wimoiro óí̵ píránɨŋí̵ imoarɨgí̵ápánɨŋí̵ wimoiro neróná 5sí̵kwioxí̵ imónɨŋí̵yí̵ xwí̵á xewiároro dí̵wí̵ xwe'ranɨ, onɨmiáranɨ, yɨpároro óí̵ nɨrí̵rɨworɨ inɨŋí̵yo naŋí̵ imɨxárɨro óí̵ sí̵ŋá nɨŋwearɨ xɨxoarí̵wí̵ ne'ra uŋí̵yí̵ píránɨŋí̵ imɨxárɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 6E nerí̵ná ámá ní̵nɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeámɨnɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ Ámá wo rí̵aiwá e rɨní̵árɨnɨ.” Aisaiao eŋíná Jono nánɨ e nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋɨnigɨnɨ.

7Jono Gorɨxo urɨŋí̵pa wáí̵ urɨmearí̵ná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ Jono wayí̵ neameainɨŋoɨnɨrɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ barí̵ná o ayí̵ nɨsanɨro me' wayí̵nɨ meaanɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Sidɨrí̵ miae'yí̵ne', ‘Rí̵we'ná Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ e'í̵ u'poyɨ.’ go searí̵agɨ seyí̵ne' wáyí̵ nero Gorɨxo e neaikárɨnɨgɨnɨrɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ e'í̵ barɨŋoɨ?” nurɨrɨ 8re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nepa rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorí̵náyí̵ píránɨŋí̵ nero íkí̵á sogwí̵ naŋí̵ nɨwerí̵ná yarɨŋí̵pa imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' re mɨrɨnɨpa e'poyɨ, ‘Negí̵ arí̵o Ebɨrí̵amoyae'ne imónɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxo wí xeanɨŋí̵ neaikárɨní̵á menɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa e'poyɨ. ‘Gorɨxo Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe' nánɨ “Nionɨ ayo xeanɨŋí̵ nɨwirí̵ná arɨge xwe' obaxí̵ imónɨní̵árɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ududí̵ winarɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo dɨŋí̵ e yaiwipaxí̵ menɨnɨ. Ananɨ sí̵ŋá tí̵yo dánɨ Ebɨrí̵amo nánɨ í̵wiárí̵awe' wimɨxɨyipaxí̵rɨnɨ. 9Gorɨxo rɨxa rapɨwe' íkí̵á mí̵kí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ í̵á xɨrɨnɨ. Íkí̵á gɨnɨ gɨna sogwí̵ naŋí̵ mɨwe'agɨ nɨwɨnɨrí̵ná nɨdɨkárɨrɨ rí̵á ikeaárɨní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 10ámá o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ yarɨŋí̵ nɨwiayiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nene nɨsanɨrɨ nɨŋwearane'ná pí yaní̵wárɨnɨ?” urayíagí̵a 11Jono re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá iyí̵á wu'kau' tí̵ŋo wu' ámá iyí̵á mayomɨ mɨnɨ wíwɨnɨgɨnɨ. Ámá aiwá tí̵ŋo enɨ mayomɨ mɨnɨ wíwɨnɨgɨnɨ.” nurɨrɨ yarí̵ná 12takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á wa wayí̵ meaanɨro nɨbɨróná yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, none nɨsanɨrɨ nɨŋwearane'ná pí yaní̵wárɨnɨ?” urí̵agí̵a 13o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ nɨnearápɨmerí̵ná nɨgwí̵ gapɨmanowa ‘Urápí̵í̵rɨxɨnɨ.’ searɨgí̵ápɨ wiárí̵ nɨmu'roro seáyɨ e mɨnearápɨpanɨ.” nurɨrɨ yarí̵ná 14Porisí̵ wa enɨ nɨbɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “None enɨ nɨsanɨrane nɨŋwearane'ná pí yaní̵wárɨnɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ámáyá nɨgwí̵ urápanɨro nánɨ iwaŋí̵ eamero xwɨrɨxí̵ mero yapí̵ uxekwí̵moro mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ nero meáí̵ápɨnɨ nɨmearí̵ná ‘Ayí̵ apánɨrɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. Ámá wayá nánɨ ayá sí̵wí̵ mɨsearopanɨ.” nurɨrɨ yarí̵ná 15oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ “Ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o gíná imónɨní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwiróná xwɨyí̵á Jono wáí̵ urɨmearɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro nánɨ dɨŋí̵ re nɨpɨkíga ugí̵awixɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo ámá ro menɨranɨ?” yaiwiarí̵ná 16Jono áwaŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sa iniɨgí̵ tí̵nɨ wayí̵ seameaiarɨŋɨnɨ. Nionɨ eŋí̵ neánɨrɨ aiwɨ rí̵wí̵yo bɨní̵o nionɨ nɨmu'rónɨnɨ. Nionɨ ámá naŋonɨ aiwɨ o nionɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ámá omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ bosoyá sɨkwí̵ su' gwí̵ wíkweaiarɨgí̵ápa nionɨ oyá wikweaipaxí̵manɨ. O wayí̵ nɨseameairí̵ná iniɨgí̵ tí̵nɨ seameainí̵ámanɨ. Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵nɨ seameairɨ rí̵á tí̵nɨ seameairɨ ení̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 17Gorɨxo ámá naŋí̵yo yeáyí̵ nuyimɨxemearɨ sɨpíyo anɨpá imɨxɨrɨ ení̵á eŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá pokí̵ tí̵nɨ wití̵ aiwá eyeyírómí̵ ero aiwá ná aŋí̵yo tɨro mamɨwí̵ tí̵nɨ sɨyikí̵ tí̵nɨ rí̵á ikeaárɨro yarɨgí̵ápa Gorɨxo enɨ axí̵pɨ e emí̵ánɨrɨ wití̵ mamɨwí̵ tí̵nɨ ná tí̵nɨ eyeyírómí̵ inɨŋe aiwá náyí̵ aŋí̵yo tɨrɨ mamɨwí̵ tí̵nɨ sɨyikí̵ tí̵nɨ rí̵á ikeaárɨrɨ emɨnɨrɨ nánɨ xegí̵ pokí̵ í̵á nɨxɨrɨrɨ ronɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 18E nurɨrɨ ámá dɨŋí̵ oyaiwípoyɨnɨrɨ xwɨyí̵á wí wí enɨ obaxí̵ urɨrɨ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ rí̵wí̵yo Gorɨxo urowáre'napɨní̵o nánɨ urɨrɨ nerɨ 19gapɨmaní̵ Xeroto í̵wí̵ erɨ xexɨrí̵meáoyá apɨxí̵ Xerodiasíyɨ rɨnɨŋí urápɨrɨ yarɨŋagɨ Jono mɨxí̵ nurɨrɨ “Í̵wí̵ ní̵nɨ joxɨ yarɨŋí̵pɨ naŋí̵manɨ. Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáoyá apɨxí nurápɨrí̵ná ‘Naŋí̵ yarɨŋɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 20Xeroto í̵wí̵ ní̵nɨ apɨ neŋagɨ aí ámɨ wínɨ nerɨ Jonomɨ gwí̵ nɨyirɨ kɨrapusí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ wayí̵ umeaiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Jisaso, Jono sɨnɨ gwí̵ mɨŋwɨrárɨní̵ eŋáná ámáyo wayí̵ numeairɨ yarí̵ná, Jisaso enɨ nɨbɨrɨ Jono omɨ wayí̵ umeaíáná Jisaso e'í̵ nɨrorɨ xano Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ óí̵ inɨrɨ 22kwíyí̵ Gorɨxoyá xawiówí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ weapɨrɨ aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á wí re rɨne'napɨrɨ “Gí̵ íwí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyiŋáoxɨnɨ, joxɨ nánɨ aga yayí̵ ninarɨnɨ.” rɨne'napɨrɨ eŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.

23Jisaso ámáyo iwamí̵ó nure'wapɨyemerí̵ná xegí̵ xwiogwí̵ 30 imónɨŋɨnigɨnɨ. Oxí̵ apɨxí̵ o nánɨ dɨŋí̵ re yaiwiagí̵árɨnɨ, “Josepomɨ xewaxorɨnɨ.” yaiwiagí̵árɨnɨ. Josepomɨ xano Xiraiorɨnɨ. 24Omɨ xano Matatorɨnɨ. Omɨ xano Ripaiorɨnɨ. Omɨ xano Merɨkaiorɨnɨ. Omɨ xano Janaiorɨnɨ. Omɨ xano Joseporɨnɨ. 25Omɨ xano Matataiasorɨnɨ. Omɨ xano Emosorɨnɨ. Omɨ xano Neamorɨnɨ. Omɨ xano Esɨraiorɨnɨ. Omɨ xano Nagaiorɨnɨ. 26Omɨ xano Meatorɨnɨ. Omɨ xano Matataiasorɨnɨ. Omɨ xano Semenorɨnɨ. Omɨ xano Josekorɨnɨ. Omɨ xano Jodaorɨnɨ. 27Omɨ xano Joananorɨnɨ. Omɨ xano Resaorɨnɨ. Omɨ xano Serababerorɨnɨ. Omɨ xano Siarɨtierorɨnɨ. Omɨ xano Neraiorɨnɨ. 28Omɨ xano Merɨkaiorɨnɨ. Omɨ xano Edaiorɨnɨ. Omɨ xano Kosamorɨnɨ. Omɨ xano Erɨmedamorɨnɨ. Omɨ xano Erorɨnɨ. 29Omɨ xano Josuaorɨnɨ. Omɨ xano Eriesaorɨnɨ. Omɨ xano Jorimorɨnɨ. Omɨ xano Matatorɨnɨ. Omɨ xano Ripaiorɨnɨ. 30Omɨ xano Simionorɨnɨ. Omɨ xano Judaorɨnɨ. Omɨ xano Joseporɨnɨ. Omɨ xano Jonamorɨnɨ. Omɨ xano Eraiakimorɨnɨ. 31Omɨ xano Meriaorɨnɨ. Omɨ xano Menaorɨnɨ. Omɨ xano Matataorɨnɨ. Omɨ xano Netanorɨnɨ. Omɨ xano Depitorɨnɨ. 32Omɨ xano Jesiorɨnɨ. Omɨ xano Obetorɨnɨ. Omɨ xano Bowasorɨnɨ. Omɨ xano Sarɨmonorɨnɨ. Omɨ xano Nasonorɨnɨ. 33Omɨ xano Aminadaporɨnɨ. Omɨ xano Atɨminorɨnɨ. Omɨ xano Anaiorɨnɨ. Omɨ xano Xesɨronorɨnɨ. Omɨ xano Peresorɨnɨ. Omɨ xano Judaorɨnɨ. 34Omɨ xano Jekoporɨnɨ. Omɨ xano Aisakorɨnɨ. Omɨ xano Ebɨrí̵amorɨnɨ. Omɨ xano Tiraorɨnɨ. Omɨ xano Nexorɨnɨ. 35Omɨ xano Serakorɨnɨ. Omɨ xano Reuorɨnɨ. Omɨ xano Perekorɨnɨ. Omɨ xano Ebeorɨnɨ. Omɨ xano Seraorɨnɨ. 36Omɨ xano Kenanorɨnɨ. Omɨ xano Apakɨsatorɨnɨ. Omɨ xano Siemorɨnɨ. Omɨ xano Nowaorɨnɨ. Omɨ xano Remekorɨnɨ. 37Omɨ xano Metusaraorɨnɨ. Omɨ xano Inokorɨnɨ. Omɨ xano Jaretorɨnɨ. Omɨ xano Maxararerorɨnɨ. Omɨ xano Kenanorɨnɨ. 38Omɨ xano Inosorɨnɨ. Omɨ xano Setorɨnɨ. Omɨ xano Adamorɨnɨ. Omɨ xano Gorɨxorɨnɨ.

Copyright information for `AAK