Luke 4

Obo iwamí̵ó wíwapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ omɨ nɨwímearɨ ukɨkayoŋáná iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo dánɨ peyarí̵ná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nɨme'ra warí̵ná sí̵á 40 órarí̵ná Obo “O eŋí̵ neánɨrɨ xano wimónarɨŋí̵pɨnɨ xí̵dɨnɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ omɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyayirɨ yarí̵ná sí̵á ayo aiwá mɨní̵ ne'ra nu'ɨsáná sí̵á 40 imónáná rɨxa agwí̵ wiarí̵ná Obo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyí̵ aiwá nɨrɨ nánɨ sí̵ŋá tɨyí̵, ‘Bisí̵kerí̵á imóneɨ.’ ureɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oweoɨ, wí e emɨme'ɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá aiwá nɨpí̵rɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵náyí̵, wí dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapaxí̵ menɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrí̵í̵pɨ wí emɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Obo Jisaomɨ seáyɨ e'mɨ nɨmeáa nɨpeyirɨ aŋí̵ ní̵nɨ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ nánɨ imónɨŋí̵yo aŋí̵nɨ axíná sɨwá nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ ní̵nɨ xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ nánɨ imónɨŋí̵yo joxɨ sɨwá siarɨŋápɨ ayí̵ nionɨyárɨnɨ. Ní̵nɨ rɨxa nɨgí̵nɨ imónɨnɨ. ‘Ámá womɨ mɨnɨ owimɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵ná ananɨ mɨnɨ wipaxí̵rɨnɨ. Joxɨ nionɨ nánɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ nionɨ seáyɨ e nɨme'ánáyí̵ ayí̵ ní̵nɨ weyí̵ meararɨgí̵ápɨ apɨ tí̵nɨ dɨxí̵ siapɨmí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ aí Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Dɨxí̵ Ámɨná Gorɨxomɨnɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo ɨkwí̵rorɨ seáyɨ e umerɨ erí̵ɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrarɨŋí̵pɨ wí e emɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Obo “Jisaso xegí̵ xano Gorɨxo eŋí̵ eánɨŋorí̵anɨrɨ iwamí̵ó owíwapɨyinɨrɨ yapí̵ owíwapɨyimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ omɨ aŋí̵ Jerusaremɨyo nánɨ nɨmeáa nurɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ xegí̵ rɨkwí̵yo nɨŋwɨrárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyí̵, xwí̵ámɨ nánɨ nɨmawirɨ xeamoɨ. 10 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Gorɨxo xegí̵ aŋí̵nají̵ joxɨ nánɨ píránɨŋí̵ awí ŋweapí̵rɨ nánɨ re urɨnɨŋoɨ, “Omɨ awí mearópoyɨ.” urɨnɨŋoɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ nɨmawirɨ xeamoɨ.” nurɨrɨ 11 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Joxɨ sɨkwí̵ sí̵ŋáyo pí̵rí̵ uyɨkieámí̵ inɨrɨxɨnɨrɨ ayí̵ í̵á rɨxɨrɨpí̵rɨ we' awiá sipí̵ráoɨ.’ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ananɨ nɨmawirɨ xeamóáná ‘Gorɨxomɨ xewaxorí̵anɨ?’ siaiwimí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 12 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re dánɨ nɨpie'rorí̵náyí̵, joxɨ nɨrarɨŋí̵pa Gorɨxo aŋí̵nají̵ nionɨ í̵á nɨxɨrɨpí̵rɨ nurowáre'napɨpaxí̵ aí rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Dɨxí̵ Ámɨná Gorɨxoyá eŋí̵ eánɨŋí̵pimɨ iwamí̵ó mɨwíwapɨyipanɨ.’ eánɨŋagɨ nánɨ wí nɨmawirɨ xeamómɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 13 E uráná obo iwamí̵ó ní̵nɨ e nɨwíwapɨyíɨsáná omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ idáná ámɨ wíwapɨyipaxí̵ imónáná nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋɨnigɨnɨ.

Jisaso iwamí̵ó nemerɨ ure'wapɨyemeŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Jisaso kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋagɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ámɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nemerɨ pí̵ne' o nánɨ pɨropenɨsí̵ ayo amɨ amɨ yaní̵ iwe'nɨmearí̵ná 15 o aŋí̵ apɨ apimɨ nemerɨ wigí̵ rotu' aŋí̵yo ure'wapɨyemearí̵ná oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ xí̵omɨ seáyɨ e umeaagí̵árɨnɨ.

Nasaretɨ ŋweáyí̵ Jisasomɨ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.

16 Jisaso Nasaretɨyo nánɨ nurɨ —Aŋí̵ ayo xí̵o sɨnɨ onɨmiá íná nɨŋwearɨ xwe' iwiaroŋí̵yo nánɨ nurɨ xegí̵ íníná yarɨŋí̵pa Sabarí̵áyo rotu' aŋí̵yo nɨpáwirɨ Bɨkwí̵ Gorɨxoyá í̵á rómɨnɨrɨ nánɨ e'í̵ nɨrorɨ 17 rɨxa Bɨkwí̵ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo eaŋí̵pɨ umeaíáná o nɨparɨrɨ xwɨyí̵á rɨpɨ rɨnɨŋe nánɨ pí̵á nerɨ nɨwɨnɨrí̵ná í̵á re roŋɨnigɨnɨ, 18 “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ nionɨ nɨkɨkayonɨ. Nionɨ ámá uyípeayí̵yo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ urɨmí̵a nánɨ nɨrí̵pearɨ ámá í̵á xeŋwɨrárɨnɨŋí̵yo ‘Sɨnɨ seyí̵ne' í̵á mɨseaxeŋwɨrárɨnɨ. Ananɨ u'poyɨ.’ urɨmí̵a nánɨ nɨrowáre'napɨrɨ ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo ‘Ananɨ sɨŋwí̵ noxoarɨ aní̵poyɨ.’ urɨmí̵a nánɨ nɨrowáre'napɨrɨ ámá iwaŋí̵ me'pero xopɨrárí̵ wiro egí̵áyo yeáyí̵ imɨxɨmí̵a nánɨ nɨrowáre'napɨrɨ 19 ‘Gorɨxo xegí̵ ámá e'í̵ uminɨnɨyí̵ aŋwɨ ayorɨnɨ.’ urɨmí̵a nánɨ nɨrowáre'napɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” Jisaso í̵á e nɨroárɨmɨ 20 Bɨkwí̵ ámɨ nɨxopemɨxárɨmáná rotu' aŋí̵ mearɨŋí̵ womɨ mɨnɨ nɨwimáná e'í̵ nɨŋwearɨ ámá rotu' aŋí̵yo ŋwɨxapɨgí̵áyí̵ omɨnɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨga warí̵ná 21 o “Xí̵o nánɨ rí̵a rarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ iwamí̵ó nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨnɨ rí̵wamɨŋí̵ nionɨ í̵á róápɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwirí̵ná rɨxa xɨxenɨ imónɨgoɨ.” uráná 22 ní̵nɨ o nánɨ naŋí̵nɨ nɨra uro xwɨyí̵á awí̵ínɨŋí̵ yarɨŋí̵ xí̵o rí̵í̵ jí̵apɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨpɨkíga uro nero aí re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ sa aŋí̵ re dáŋí̵ Josepomɨ xewaxorɨnɨ. Arɨge nerɨ nɨjí̵á xwe' apɨ imónɨŋí̵rí̵anɨ?” rɨnarí̵ná 23 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ nɨnɨrɨpí̵ráoɨ, ‘Joxɨ nepa xwɨroxɨ eŋánáyí̵, jɨwanɨŋoxɨ píránɨŋí̵ imɨxɨneɨ.’ nɨrɨpí̵ráoɨ. E nɨnɨrɨróná re nɨrɨpí̵ráoɨ, ‘ “Emɨmí̵ amɨpí aŋí̵ Kapaneamɨyo eŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋwápɨ ámɨ dɨxí̵ aŋí̵ re enɨ emɨmí̵ neaiɨ.’ nɨrɨpí̵ráoɨ.” nurɨrɨ 24 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo o xegí̵ aŋí̵yo nánɨ nurɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵á uráná xegí̵ ámá e ŋweagí̵áyí̵ omɨ mímɨnarɨgí̵ámanɨ. 25 E nerɨ aiwɨ nionɨ nepa seararɨŋagɨ píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ. Eŋíná wí̵á rókiamoagí̵ Iraijao emearí̵ná agwí̵ aŋí̵ pɨrí̵nɨ erɨ iniá meapa erɨ ámá ní̵nɨ aiwá nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨro eŋáná Isɨrerɨyí̵ apɨxí̵ aní̵ obaxí̵ ŋweaŋagí̵a aiwɨ 26 Gorɨxo Iraijao íwamɨ wímɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ murowárí̵ e'máyí̵ apɨxí̵ wímɨnɨ —Í Saidonɨ tí̵ŋí̵ e aŋí̵ onɨmiá Seraparɨ rɨnɨŋí̵ bimɨ dáŋírɨnɨ. Ímɨnɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ wárɨŋɨnigɨnɨ.” nurɨrɨ 27 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná wí̵á rókiamoagí̵ Iraisao nemerí̵ná enɨ Isɨrerɨyí̵ obaxí̵ peyɨyí̵ tí̵gí̵áyí̵ egí̵á aiwɨ Iraisao ayo womɨ naŋí̵ wimɨxagí̵manɨ. E'máyí̵ womɨnɨ —O Siria dáŋí̵ xegí̵ yoí̵ Nemenorɨnɨ. Omɨnɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” uráná 28 ámá ní̵nɨ rotu' aŋí̵yo ŋweagí̵á arí̵á e nɨwiróná xwioxí̵yo dánɨ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwóróa nuro 29 nɨwiápí̵nɨmearo omɨ í̵á nɨxɨrɨro wigí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨxoyí̵pióa nuro dí̵wí̵ mɨŋí̵ wigí̵ aŋí̵ mɨrɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ mamówáranɨro nánɨ xɨxoyí̵pií̵ nɨme'ra yarí̵ná 30 o áwɨnɨmɨ nɨye'kínɨmɨ xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ uŋɨnigɨnɨ.

Imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ womɨ mɨxí̵ umáɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31 Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo nemerí̵ná aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Kapaneamɨyo nɨre'morɨ Sabarí̵áyo nure'wapɨyirɨ yarí̵ná 32 ámá ayí̵ arí̵á nɨwiróná o xwɨyí̵á apɨ xiáwónɨŋí̵ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨro mɨŋí̵ sí̵ŋá nɨweánɨro yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 33 Ámá rotu' aŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ wo —O imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋorɨnɨ. O nɨwiápí̵nɨmearɨ makɨrí̵wí̵ nɨmorɨ 34 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai! Nasaretɨ dáŋí̵ Jisasoxɨnɨ, none pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ? Xwɨrí̵á neaikɨxe'mɨnɨrɨ rɨbarɨŋɨnɨ? Joxɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Gorɨxo xewaxoxɨ xí̵o rɨrí̵peáoxɨrɨnɨ.” uráná 35 Jisaso mɨxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨ bɨ mɨrɨpa eɨ. Omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Imí̵o ámá omɨ xwɨrí̵á wí mikɨxe' ámáyo áwɨnɨmɨ dánɨ meaŋí̵nɨ neaárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 36 Meaŋí̵nɨ neaárɨmɨ u'áná ámá ní̵nɨ óí̵ nikárɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á oyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨnɨ. O ne'ní̵ tí̵ŋónɨŋí̵ nɨrɨrí̵ná sekaxí̵ uráná imí̵ó aí arí̵á nɨwiro e'í̵ warɨŋoɨ.” nɨrɨnɨro yarí̵ná 37 xwɨyí̵á o yarɨŋí̵pɨ nánɨ pɨropenɨsí̵ ayo amɨ amɨ yaní̵ iwe'nɨmeŋɨnigɨnɨ.

Saimonomɨ xɨneagwímɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

38 Jisaso nɨwiápí̵nɨmeámɨ rotu' aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpeyearɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wo Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋí̵yo nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ omɨ xɨneagwí rí̵á pɨrí̵ wiarɨŋagɨ nánɨ ímɨ naŋí̵ owimɨxɨnɨrɨ yarɨŋí̵ wíagí̵a 39 o í sá weŋe nánɨ nurɨ nɨrómáná rí̵á pɨrí̵yo mɨxí̵ uráná re eŋɨnigɨnɨ. Sɨmɨxí̵pɨ ímɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná í rɨxa aŋí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ aiwá pɨrí̵ nɨmearɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ.

Sɨmɨxí̵ obaxí̵yí̵ naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

40 Ámá aŋí̵ apimɨ dáŋí̵yí̵ sogwí̵ rɨxa nipí̵meááná wigí̵ ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵ nɨmeámɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ báná o ámá ayí̵ ayo we' seáyɨ e ikwɨkwiárɨmí̵ erɨ naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ erɨ yarí̵ná 41 imí̵ó ámá ayo wíyo obaxí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ ámá ayo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuróná makɨrí̵wí̵ nɨmoayiro re urayigí̵awixɨnɨ, “Niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” urayarɨŋagí̵a o imí̵owa xí̵o arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o eŋagɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ o mɨxí̵ nurɨrɨ “Ámɨ bɨ mɨrɨpa e'poyɨ.” ururɨmí̵ nerɨ e ne'ɨsáná 42 sá weŋo wí̵á mónɨŋí̵mɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ ámá mayí̵ e nánɨ nurɨ ŋweaŋáná ámá oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ o nánɨ pí̵á nemero omɨ nɨwímearóná “Nene pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ mupanɨ.” uranɨro yarɨŋagí̵a aiwɨ 43 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo re nɨrowáre'napɨŋí̵rɨnɨ, ‘Aŋí̵ ayí̵ ayo re urɨme'ɨrɨxɨnɨ, “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ seyí̵ne' nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urɨme'ɨrɨxɨnɨ.’ nɨrowárí̵í̵ eŋagɨ nánɨ aŋí̵ wíyo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵ apɨ urɨmɨnɨrɨ enɨ xe oumɨnɨ.” nurɨmɨ nurɨ 44 Judayí̵yá aŋí̵ apɨ apimɨ rotu' aŋí̵ mɨrɨnɨŋí̵yo dánɨ nure'wapɨya uŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK