Luke 5

Jisasoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ peyí̵ obaxí̵ ubení̵yo mɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ipí xegí̵ yoí̵ Genesaretɨpámɨ e'í̵ nɨrómáná xwɨyí̵á Gorɨxoyá urarí̵ná ámá obaxí̵ arí̵á wianɨro nánɨ xɨmɨxɨmí̵ ninɨro Jisasomɨ ɨkwɨkwierí̵ winarí̵ná 2ewe' bí̵xau', yánɨpámɨ tí̵á bí̵xau' weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ peyí̵ ápearɨgí̵áwa ewe' apí̵xau'mɨ dánɨ nayoámáná wigí̵ ubení̵ igí̵á eaarɨŋagí̵a nɨwɨnɨmɨ nurɨ 3ewe' bí̵bá Saimonoyápámɨ nɨpɨxemoánɨrɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Inɨkí tí̵ŋí̵ re pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ná jí̵e onɨmiápɨ ananɨ nɨwanɨre'wiɨ?” nurɨrɨ e'í̵ nɨŋweámáná ewe' apámɨ dánɨ oxí̵ apɨxí̵ ipí maŋí̵pá tí̵ŋí̵ e rówapɨgí̵áyo nure'wapɨyirɨ 4rɨxa nɨpɨnɨ nurárɨmáná Saimonomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ipí ná mí̵mɨ eŋe nánɨ nɨmeámɨ nuri peyí̵ í̵áyo mɨnɨnɨ nánɨ ubení̵ mamówárí̵piyɨ.” urí̵agɨ 5Saimono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Negí̵ neamemearɨŋoxɨnɨ, sí̵á rɨyimɨ árí̵wɨyimɨ peyí̵ í̵á wí nɨmɨnɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ me'pearɨŋáná wí̵á neaógoɨ. E nerɨ aiwɨ joxɨ e yearí̵agɨ nánɨ ye iwamí̵ó mamówáraní̵wiɨ.” nurɨrɨ 6mamówáráná re eŋɨnigɨnɨ. Ubení̵ u' peyí̵ obaxí̵yo nɨmudí̵morɨ rɨxa arí̵kínɨmɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨri 7wigí̵ wí̵wau'mɨ ewe' bí̵bámɨ ŋweagí̵íwau' saŋí̵ oyearápí̵piyɨnɨrɨ wápiá nɨwiri awau' nɨbɨri ubení̵ nɨmɨxearo ewe'pí̵xau'mɨ ikwiáráná ewe'pí̵xau' rɨxa ná ínɨmɨnɨrɨ yarɨŋagɨ 8Saimonɨ Pitao sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ nánɨ Jisasoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ í̵wí̵ yarɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ uɨ.” nurɨrɨ 9peyí̵ aga xwe' nɨmearo nánɨ o tí̵nɨ xegí̵ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ peyí̵ nánɨ yarɨgí̵áwa tí̵nɨ ududí̵ nikárɨnɨro 10Sebediomɨ xewaxowau' Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨ awau' Saimonomɨ nɨkumɨxɨnɨri peyí̵ nánɨ yarɨgí̵íwau' enɨ ududí̵ ikárɨnarí̵ná Jisaso Saimonomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyí̵ mikárɨnɨpanɨ. Agwɨ re dánɨ peyí̵ nánɨ yarɨŋí̵pánɨŋí̵ ámá nánɨ enɨ e ne'ra urí̵árɨnɨ. Ámá nionɨ nɨxí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ wirɨmearí̵árɨnɨ.” nurɨmáná eŋáná 11awa ewe' nɨmeámɨ nɨbɨro yánɨ e dánɨ nayoaro ewe' peyí̵ amɨpí e nɨtɨmɨ omɨ nɨxí̵da ugí̵awixɨnɨ.

Ámá peyɨyí̵ tí̵ŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Jisaso aŋí̵ wíyo nemerɨ aŋí̵ bimɨ ŋweaŋáná ámá wo —O peyɨyí̵ pɨpí̵rɨmí̵ó yárɨŋorɨnɨ. O Jisasomɨ nɨwɨnɨrí̵ná oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e sí̵mɨmaŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ wauní̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ naŋí̵ nimɨxɨmɨnɨrí̵náyí̵ ananɨ naŋí̵ nimɨxɨpaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 13Jisaso we' nɨmoaurɨ omɨ seáyɨ e nikwiárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ‘Joxɨ naŋí̵ oimónɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. Rɨxa naŋí̵ imóneɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Peyɨyí̵ apɨ rɨxa naŋí̵ imónáná 14Jisaso “Ámá wíyo nionɨ simɨxí̵áyí̵ nánɨ áwaŋí̵ murɨpa eɨ.” nurɨrɨ ámá o Moseso eŋíná ŋwí̵ ikaxí̵ ragí̵pɨ me' ámáyo xewanɨŋo áwaŋí̵ nura emenɨgɨnɨrɨ e nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amíná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ womɨ sɨwá nɨwinɨrɨ naŋwí̵ rɨdɨyowá nánɨ negí̵ arí̵o Moseso eŋíná sekaxí̵ nearagí̵yí̵ bɨ rɨdɨyowá siárirɨ joxɨ naŋí̵ imóní̵í̵yí̵ nánɨ áwaŋí̵ rɨrɨ enɨ mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ.” Jisaso sekaxí̵ e urí̵agɨ aí 15xwɨyí̵á emɨmí̵ amɨpí Jisaso yayiŋí̵yí̵ nánɨ yaní̵ rɨxa ná jí̵amɨ niwe'a nemerɨ yarí̵ná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ omɨ arí̵á wianɨro nánɨ bɨro sɨmɨxí̵ wiarɨŋí̵yí̵ naŋí̵ oneaimɨxɨnɨrɨ bɨro nero o tí̵ŋí̵ e nɨpí̵nɨro nɨŋwearo e yayarí̵ná 16o íníná ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ nɨwayirɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiagí̵rɨnɨ.

Eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17O sí̵á wɨyimɨ ámáyo ure'wapɨyarí̵ná ámá wa Parisiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ wa tí̵nɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ ure'wapɨyarɨgí̵áyí̵ wa tí̵nɨ —Awa Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ ayí̵ ayo dánɨ bɨmiro Judia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ ayí̵ ayo dánɨ bɨmiro Isɨrerɨyí̵ aŋí̵ xwe' Jerusaremɨ dánɨ enɨ bɨro egí̵áwarɨnɨ. Awa Jisaso ure'wapɨyarɨŋe e'í̵ nɨŋwearo arí̵á wiarí̵ná Jisaso ámá sɨmɨxí̵ wiarɨŋí̵yo naŋí̵ owimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 18Ámá wa wigí̵ ámá womɨ —O eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ yárɨŋorɨnɨ. Omɨ íkwiaŋwí̵yo nɨtɨro Jisaso naŋí̵ owimɨxɨnɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨro “Nɨmeámɨ nɨpáwirane Jisasoyá sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ aŋwɨ e owí̵ráraneyɨ.” nɨrɨro e'í̵áyí̵ 19ámá obaxí̵ aŋí̵ í̵wí e pí̵kwɨpí̵kwí̵ inɨŋagí̵a óí̵ nánɨ pí̵á nɨmegɨnɨro aŋiwámɨ nɨmeámɨ nɨxe'ga nɨpeyiro aŋí̵ sí̵á tɨnɨŋí̵yí̵ wí nɨpɨneaayiro dae nɨtɨmáná íkwiaŋwí̵na tí̵nɨ gwí̵ nɨyiro ámá aŋí̵yo ínɨmɨ epí̵royí̵ egí̵áyo áwɨnɨmɨ gwí̵rí e e nɨmamówára nɨwepí̵nɨro Jisaso sí̵mɨmaŋí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ táná 20Jisaso eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋoyá ámá ní̵nɨ xí̵o nánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro “Jisaso ananɨ naŋí̵ imɨxɨpaxí̵rɨnɨ.” wiaiwiro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáoxɨnɨ, dɨxí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ rɨxa yokwarɨmí̵ siíɨnɨ.” uráná 21Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ ikeagɨgwí̵ re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ gorí̵anɨ? Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ numearɨrɨ yarɨŋí̵ royoɨ? Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ yokwarɨmí̵ yarɨŋí̵ royí̵ gorí̵anɨ? E yarɨŋí̵yí̵ sa Gorɨxorɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a 22Jisaso xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ adadí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nánɨ segí̵ xwioxí̵yo dánɨ pí nánɨ dɨŋí̵ e moarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 23re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo í̵wí̵ ikárɨnɨŋí̵ nionɨ yokwarɨmí̵ wiíánáyí̵, ínɨmɨ imónɨŋagɨ nánɨ ámá woxɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋí̵ womɨ ‘Rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ uɨ.’ uránáyí̵, o naŋí̵ imóní̵agɨ ámá nɨyí̵ne'nɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨyí̵ne'nɨ nionɨ nánɨ re niaiwipí̵rɨ, ‘Ámá imónɨŋo ananɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ í̵wí̵ ikárɨní̵ápɨ enɨ ananɨ yokwarɨmí̵ wiipaxorí̵anɨ?’ niaiwipí̵rɨ nánɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ.” nurɨrɨ eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ aŋí̵ e nánɨ uɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 25O ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ rɨxa naŋí̵ nimónɨrɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ íkwiaŋwí̵ sá weŋí̵na nɨmearɨ xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ nɨpeyearɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e nume'ra xegí̵ aŋí̵ e nánɨ u'áná 26oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ óí̵ nikárɨnɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e numero wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ sɨrí̵ nɨpɨkínɨro re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Agwɨ xegí̵ bɨ e'agɨ ríyí̵ wɨní̵wɨnɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Ripaiomɨ “Nɨxí̵deɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Jisaso e dánɨ nɨpeyearɨ nurí̵ná ámá nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ uráparɨŋí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Ripaiorɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ ámɨ bɨ Matɨyuorɨnɨ. O xegí̵ opisí̵ aŋí̵yo e'í̵ ŋweaŋagɨ Jisaso sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨxí̵deɨ.” uráná 28o nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ amɨpí ní̵nɨ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jisasomɨ uxí̵dɨŋɨnigɨnɨ. 29Jisaso nánɨ xegí̵ aŋí̵yo aiwá xwe' bɨ rɨyamí̵ nerɨ ŋweaŋáná takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á wa tí̵nɨ ámá wínɨyí̵ tí̵nɨ nɨbɨro nawínɨ awau' tí̵nɨ nɨŋweámáná aiwá nɨnɨro yarí̵ná 30Parisi wa tí̵nɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wo tí̵nɨ Jisaso nánɨ wiepɨsarɨŋowamɨ anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ nurɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Soyí̵ne' takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á awa tí̵nɨ ámá í̵wí̵ yarɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ pí nánɨ iniɨgí̵ nɨro aiwá nɨro yarɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 31Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá naŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ naŋí̵ oneaimɨxɨnɨrɨ xwɨrí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵áranɨ? Oweoɨ! Sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵nɨ xwɨrí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵árɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ 32re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wigí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro sanɨŋí̵ imónɨro oe'poyɨnɨrɨ bɨŋámanɨ. Í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro sanɨŋí̵ imónɨro oe'poyɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ aiwá ŋwí̵á mɨŋwɨrárɨní̵ yarɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

33Ámá wa Jisasomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jono wiepɨsarɨŋowa íníná aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨro Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨro yayarɨgí̵árɨnɨ. Parisiowayá wiepɨsarɨŋowa enɨ axí̵pɨ yarɨgí̵árɨnɨ. E nero aiwɨ joxɨ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ aiwá ŋwí̵á bɨ mɨŋwɨrárɨní̵ íníná aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro yarɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a 34Jisaso “Nionɨ gí̵ wiepɨsarɨŋáowa tí̵nɨ ŋweaŋáná awa aiwá ŋwí̵á ŋweapaxí̵manɨ.” urɨmɨnɨrɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo apɨxí̵ meámɨnɨrɨ aiwá imɨxí̵í̵yí̵ ámá aiwá apɨ nɨpí̵rɨ nánɨ bí̵áyí̵ apɨxí̵ meáo sɨnɨ ayí̵ tí̵nɨ ŋweaŋáná aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnarɨgí̵áranɨ? Oweoɨ! 35E nerɨ aiwɨ apɨxí̵ meáo sí̵á obaxí̵ wí nórɨmáná eŋáná ámá wí omɨ waní̵nɨmɨxáná íná ámá ayí̵ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋagɨ nánɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 36Xí̵o rapɨrapí̵ sɨŋu'nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo xegí̵ rapɨrapí̵ uru' axenɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná pí̵rómɨnɨrɨ nánɨ xegí̵ sɨŋu' nɨmearɨ naxerɨ pí̵roarɨŋí̵ranɨ? Oweoɨ! Sɨŋu' naxerí̵ná xwɨrí̵á ikɨxenɨŋoɨ. Sɨŋu' enɨ naxerɨ pí̵róánáyí̵ uru' yapɨ xɨxenɨ axí̵pɨ imónɨnɨmenɨŋoɨ.” nurɨrɨ awa wigí̵ eŋíná dánɨ “Nene e nerí̵ná we' rónɨŋí̵ nimónɨrane nɨperí̵náyí̵ ananɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ peyaní̵wárɨnɨ.” nɨra wagí̵ápɨ sɨnɨ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á sɨŋí̵ tí̵nɨ nawínɨ ɨkwieropí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ. 37Ámɨ axí̵ rɨpɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo re yarɨŋí̵manɨ. Meme' wará sɨxí̵ urí̵yo iniɨgí̵ wainí̵ sɨŋí̵ iwají̵á yarɨŋí̵manɨ. E nerí̵náyí̵, meme' wará sɨxí̵ awá nu'pɨyinɨrɨ wainí̵ apɨ purɨ meme' wará sɨxí̵wá xwɨrí̵á ikɨxe'nɨrɨ enɨŋoɨ. 38Iniɨgí̵ wainí̵ sɨŋí̵yí̵ meme' wará sɨxí̵ sɨŋí̵yo iwají̵á yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 39Xí̵o yarɨŋí̵pɨ nánɨ ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gɨyí̵ iniɨgí̵ wainí̵ pɨrí̵yí̵ nɨnɨmáná sɨnɨ sɨŋí̵yí̵ nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ? Oweoɨ, sɨnɨ sɨŋí̵yí̵ nánɨ mɨwimóní̵ ‘Pɨrí̵yí̵ apánɨrɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK