Luke 6

Sabarí̵áyo “Ŋwí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ yarɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Sabarí̵á wɨyimɨ wití̵ omɨŋí̵yo áwɨnɨmɨ óí̵yo nuróná wití̵ siyí̵ yánɨŋí̵ sɨŋí̵ yɨyírɨmí̵ nemáná mamɨwí̵ nánɨ we' tí̵nɨ xwɨyɨxwɨyí̵ nɨroro nɨgápaŋí̵ warí̵ná 2Parisi wa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Soyí̵ne' sabarí̵áyo ‘Ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵yo pí nánɨ aiwá nɨmiaga warɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Depito eŋíná eŋí̵yí̵ sɨnɨ í̵á mɨroarɨŋí̵ reŋoɨ? Oweoɨ, í̵á nɨroro aiwɨ sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨŋoɨ. O tí̵nɨ ámá xí̵o tí̵nɨ emearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ agwí̵ nɨwirí̵ná 4sení̵á aŋí̵ Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tayarɨgí̵iwámɨ o nɨpáwirɨ ‘Ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵yí̵, bisí̵kerí̵á Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tayarɨgí̵áyí̵ nɨmearɨ nɨnɨrɨ xegí̵ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyo mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. Bisí̵kerí̵á peaxí̵ tayarɨgí̵á apɨ sa apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwanɨ ananɨ nɨpaxí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ “Depito e yarí̵ná Gorɨxo mɨxí̵ wí murɨpa eŋí̵ eŋagɨ nánɨ gí̵ wiepɨsarɨŋáowamɨ pí nánɨ mɨxí̵ urarɨŋoɨ?” urɨmɨnɨrɨ nánɨ e nurɨrɨ 5“ ‘Sabarí̵áyo ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨpaxorí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ Sabarí̵áyo xiáwonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

We' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6O Sabarí̵á ámɨ wɨyimɨ rotu' aŋí̵yo nɨpáwirɨ ure'wapɨyarí̵ná ámá wo —O xegí̵ we' náu' kɨrɨŋí̵ eŋorɨnɨ. O enɨ e ŋweaŋáná 7Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa tí̵nɨ Isɨrerɨyí̵yá Parisiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ wa tí̵nɨ Jisaso ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋomɨ naŋí̵ imɨxáná none xwɨyí̵á oumeaaraneyɨnɨro omɨ xwayí̵ nɨwɨnɨro ŋweaŋagí̵a aí 8Jisaso awa xí̵omɨ “Xwɨyí̵á oumeaaraneyɨ.” nɨyaiwiro ŋweaŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨbɨrɨ ámáyo áwɨnɨ e rónapeɨ.” urí̵agɨ o nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨbɨrɨ áwɨnɨ e róáná 9Jisaso ámá e awí eánɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ yarɨŋí̵ bɨ oseaimɨnɨ. ‘Sabarí̵áyo naŋí̵ nɨwirí̵náyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Sɨpí nɨwirí̵náyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Sabarí̵áyo ámá naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ naŋí̵ nimɨxɨrí̵náyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Ámáyo xwɨrí̵á nikɨxerí̵náyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 10ámá e e'í̵ ŋweagí̵á nɨyonɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmemáná we' kɨrɨŋí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ we' iru' pí̵mɨxeɨ.” urí̵agɨ o e e'áná re eŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ we' naŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. 11Xegí̵ we' naŋí̵ imóní̵agɨ Parisiowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ rí̵ánɨŋí̵ nɨwóróa u'agɨ nuro wigí̵pɨ jí̵amɨ dánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None Jisasomɨ pí wipaxí̵rɨnɨ?” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Xí̵o nánɨ wáí̵ wurɨmeipí̵rí̵áwamɨ rí̵peaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Íná Jisaso xano Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wimɨnɨrɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nɨpeyirɨ sí̵á ayimɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á nura nurɨ 13rɨxa wí̵ánɨ wónáná “Wiepɨsarɨŋáyí̵ obí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ ayo we' wu'kau' sɨkwí̵ wau'mɨnɨ nɨrí̵pearɨ “Nɨgí̵ wáí̵ nurɨmeipí̵rí̵oyí̵ne'rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' rí̵peaŋowa wigí̵ yoí̵ rowarɨnɨ. 14Saimono, omɨ Jisaso yoí̵ ámɨ bɨ Pitaoyɨ wí̵rɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ omɨ xogwáo Adɨruo tí̵nɨ Jemiso tí̵nɨ Jono tí̵nɨ Piripo tí̵nɨ Batoromuo tí̵nɨ 15Matɨyuo tí̵nɨ Tomaso tí̵nɨ Arɨpiasomɨ xewaxo Jemiso tí̵nɨ Saimono tí̵nɨ —O xegí̵ yoí̵ bɨ Seretoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ 16Jemisomɨ xewaxo Judaso tí̵nɨ Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso tí̵nɨ —O Jisaso nánɨ mɨyí̵ urɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨrɨnɨ.

Ámáyo ure'wapɨyirɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Jisaso ámá xí̵o rí̵peáowa tí̵nɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo dánɨ nɨwero ayoxí̵ naŋí̵ e rówapáná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ íníná xí̵omɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ ámá obaxí̵ Judia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ wigí̵ aŋí̵ xwe' bɨ Jerusaremɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ ámá e'máyí̵ aŋí̵ biau' Taiayɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ Saidonɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ —Aŋí̵ apiau' rawɨrawá imaŋí̵ tí̵nɨ aŋwɨ e ikwí̵rónɨŋí̵piau'rɨnɨ. Aŋí̵ apiau'mɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ 18ayí̵ Jisasomɨ arí̵á wianɨro bɨmiro negí̵ sɨmɨxí̵yí̵ naŋí̵ oneaimɨxɨnɨrɨ bɨmiro oxí̵ apɨxí̵ imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'rorɨ xɨxeanɨŋí̵ wirɨ egí̵áyí̵ bɨmiro e'áná o imí̵ó mɨxí̵ umáɨnɨrɨ ámá nɨyonɨ naŋí̵ nimɨxa urɨ yarí̵ná 19oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ oyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ ámá nɨyonɨ píránɨŋí̵ imɨxarɨŋagɨ nɨwɨnɨro ayí̵ enɨ nɨbɨro omɨ we' amáí̵ rónanɨro egí̵awixɨnɨ.

“Yayí̵ seainɨrɨ dɨŋí̵ sɨpí seairɨ e'wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo sɨŋwí̵ nɨwɨga nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' amɨpí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónarɨgí̵áyí̵ne' Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e páwipí̵rí̵a nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ oseainɨnɨ. 21Aiwá nánɨ agwɨ ríná dí̵wí̵ ikeamónarɨgí̵áyí̵ne' ananɨ aiwá nɨro agwí̵ ímɨ seayirɨ epí̵rí̵a nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ oseainɨnɨ. Agwɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨ ŋwí̵ oeáí̵rɨ aiwɨ rí̵we'ná Gorɨxo píránɨŋí̵ seameŋweaní̵e nɨpáwiro nɨŋwearí̵náyí̵ rɨpí̵á rɨpí̵rí̵a nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ oseainɨnɨ. 22Seyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ ámá wa sí̵mí̵ tí̵nɨ seairɨ xegí̵ wu'mɨ nánɨ mɨxí̵ seaxí̵dowárɨro ikayí̵wí̵ nɨsearɨro segí̵ yoí̵ xwɨraimɨmí̵ searɨro seaíáná xwɨrí̵á mimónɨpanɨ. 23Ámá wí sɨpí e seaikárarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵náyí̵, re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, ‘Nene sɨpí neaikárarɨgí̵ápa wigí̵ xiáwowa enɨ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ sɨpí wikáragí̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwiro seyí̵ne' idáná aŋí̵namɨ nɨpeyiróná Gorɨxo naŋí̵ wí seaiapɨní̵á eŋagɨ nánɨ nɨmawirɨ nɨxeamorɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ. 24E nerɨ aiwɨ seyí̵ne' amɨpí wí mɨmu'rónɨpa egí̵áyí̵ne' anɨgwɨnɨ aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Agwɨ ríná amɨpí yayí̵ seainɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ rɨxa nɨmearo sɨrí̵ muní̵ nɨŋwearo aiwɨ rí̵we'ná rí̵nɨŋí̵ meapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ. 25Anɨgwɨ íníná aiwá nɨro agwí̵ ímɨ seayirɨ yarɨgí̵áyí̵ne', aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Rí̵we'ná Gorɨxoyá xwioxí̵yo mɨpáwí agwí̵ná epí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ. Anɨgwɨ yayí̵ ero rɨpí̵á rɨro yarɨgí̵áyí̵ne', aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Rí̵we'ná Gorɨxo ámáyo píránɨŋí̵ umeŋweaní̵e mɨpáwipa nerí̵ná dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨ ŋwí̵ eapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ. 26Seyí̵ne' ámá ní̵nɨ seáyɨmɨ seameararɨgí̵áyí̵ne', aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Eŋíná segí̵ seáwowa mimóní̵ wí̵á rókiamoagí̵áwamɨ seáyɨmɨ umearagí̵ápa agwɨ seyí̵ne' enɨ seáyɨmɨ seameararí̵ná dɨŋí̵ re nɨyaiwiro, ‘Nene enɨ ámá Gorɨxoyá mimónɨpa eŋagwɨ nánɨ oyá xwioxí̵yo páwianí̵wámanɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ.

“Sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨgí̵áyí̵ nánɨ wá oseaunɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27“E nɨrɨrɨ aiwɨ seyí̵ne' arí̵á niarɨgí̵áyí̵ne' re e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá seyí̵ne' wikí̵ seaónɨgí̵áyo nánɨ seaimónɨrɨ ámá sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨgí̵áyo naŋí̵ wimɨxɨro 28ámá ikayí̵wí̵ tí̵nɨ nɨramɨxɨrɨ seararɨgí̵áyo Gorɨxo píránɨŋí̵ owimɨxɨnɨrɨ ero ámá xwɨraimɨmí̵ seararɨgí̵áyí̵ naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wiro e'í̵rɨxɨnɨ. 29Ámá wo marɨpɨŋwí̵yo mɨdánɨ reááná ámɨ mɨdánɨ enɨ ananɨ xe reáwɨnɨgɨnɨ. Ámá wo dɨxí̵ iyí̵á nɨrɨrápɨrí̵náyí̵, xe onɨrápɨnɨrɨ dɨxí̵ sorí̵á enɨ ‘Xe onɨrápɨnɨ.’ yaiwíɨrɨxɨnɨ. 30Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ yarɨŋí̵ síánáyí̵, ananɨ mɨnɨ wirɨ gɨyí̵ gɨyí̵ rɨrápí̵áyo ímí̵ tí̵nɨ ‘Ámɨ niapí̵poyɨ.’ murɨpa erɨ e'ɨrɨxɨnɨ. 31‘Ámá e oniípoyɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pa joxɨ enɨ e wiíɨrɨxɨnɨ. 32Joxɨ re nɨyaiwirí̵náyí̵, ‘Ámá nionɨ nánɨ wimónarɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ nimónarɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, ámá gɨyí̵ seáyɨmɨ rɨmepí̵rí̵árɨnɨ? Oweoɨ! Ámá í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵áyí̵ aí ámá wiwanɨŋí̵yí̵ nánɨ wimónarɨŋí̵yí̵ nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' nánɨ wimónarɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ nɨseaimónɨrí̵náyí̵, weyí̵ ámá wí seamearɨpí̵rí̵ámanɨ. 33Seyí̵ne' ámá naŋí̵ seaimɨxarɨgí̵áyonɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨrí̵náyí̵, weyí̵yí̵ ámá gɨyí̵ seamearɨpí̵rí̵árɨnɨ? Oweoɨ! Í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵áyí̵ aí ámá naŋí̵ wiarɨgí̵áyo xɨxenɨ naŋí̵ wiarɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá seyí̵ne' naŋí̵ seaimɨxarɨgí̵áyonɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨrí̵náyí̵, weyí̵yí̵ ámá wí seamearɨpí̵rí̵ámanɨ. 34Seyí̵ne' woxɨ ‘O idáná ámɨ xɨxenɨ niapɨpaxí̵rɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵yonɨ mɨnɨ nɨwirí̵náyí̵, weyí̵yí̵ ámá gɨyí̵ seamearɨpí̵rí̵árɨnɨ? Oweoɨ! Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ aí wigí̵ wí̵amɨ ‘Idáná ámɨ xɨxenɨ neaiapɨpaxí̵rɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵áyo mɨnɨ wiarɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ woxɨ ‘O idáná ámɨ xɨxenɨ niapɨpaxí̵rɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵yo mɨnɨ nɨwirí̵náyí̵, weyí̵yí̵ ámá seamearɨpí̵rí̵ámanɨ. 35Ámá seyí̵ne' sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨgí̵áyí̵ nánɨ seaimónɨrɨ naŋí̵ wimɨxɨro amɨpí wí mɨnɨ nɨwirí̵ná ‘Xí̵oyá enɨ oniapɨnɨ.’ mɨyaiwipa e'í̵rɨxɨnɨ. E nerónáyí̵, niaíwí̵ Ŋwí̵á seáyɨ e'mɨ ŋweaŋoyá nimónɨro oyá naŋí̵ wí meapí̵rí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' xí̵oyá niaíwí̵ eŋagɨ nánɨ ámá xí̵omɨ yayí̵ mɨwíí̵áyo tí̵nɨ sɨpínɨ yarɨgí̵áyo tí̵nɨ wá wianarɨŋí̵pa e'í̵rɨxɨnɨ. 36Segí̵ ápo ámáyo ayá nurɨmɨxɨrɨ yarɨŋí̵pa seyí̵ne' ayá nurɨmɨxɨro e'í̵rɨxɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ sɨyikwí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

37“Joxɨ ámá wo yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná ‘O sɨpí yarɨnɨ.’ mɨrɨpanɨ. E nerí̵náyí̵, joxɨ nánɨ Gorɨxo ‘O sɨpí yarɨnɨ.’ rɨní̵ámanɨ. Joxɨ ámáyo xwɨyí̵á mumearɨpanɨ. E nerí̵náyí̵, Gorɨxo xwɨyí̵á rɨmearɨní̵ámanɨ. Joxɨ ámá wí í̵wí̵ síí̵ápɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵náyí̵, Gorɨxo ananɨ joxɨyáyo yokwarɨmí̵ siiní̵árɨnɨ. 38Joxɨ ámáyo mɨnɨ nɨwirí̵ná sɨpí̵í mɨwipa nerɨ yarɨŋí̵pa Gorɨxo mɨnɨ siapɨní̵árɨnɨ. Ámáyo mɨnɨ nɨwirí̵ná ‘Xwe' owimɨnɨ.’ yaiwiro aiwá sɨxí̵ ímímí̵ neróná sɨxí̵ u'roro we' tí̵nɨ kɨsɨkɨsí̵ ero nemáná rɨxa nɨyurí̵nowíáná mɨnɨ nɨwiróná xegí̵ iyí̵áyo wiároarɨgí̵ápa Gorɨxo enɨ xɨxenɨ e mɨnɨ siapɨní̵árɨnɨ. Amɨpí xɨxenɨ joxɨ wiarɨŋí̵pa Gorɨxo xɨxenɨ e siapɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

39Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ nionɨ urarɨŋá jí̵ayí̵ arí̵á nikeamoro ámá sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ imónɨpí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' ‘Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ wo wí̵omɨ ananɨ nipemeámɨ óí̵yo unɨŋoɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Awau' nɨwau'nɨ xwárɨŋwí̵yo eaínɨpɨsí̵iɨ.” nurɨrɨ 40xí̵oyá wiepɨsarɨŋí̵ seáyɨ e nimónɨro wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ananɨ epí̵rɨxɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwowa ure'wapɨyarɨŋomɨ seáyɨ e mu'rónarɨgí̵ámanɨ. Xámɨ nure'wapɨya numáná eŋáná ure'wapɨyarɨŋo tí̵nɨ xɨxenɨ imónarɨgí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 41xí̵oyá wiepɨsarɨŋí̵yí̵ í̵wí̵ ayí̵ yarɨgí̵áyí̵ pí̵nɨ mɨwiárɨpa nero ámá wí yarɨgí̵áyí̵ nánɨnɨ “Pí̵nɨ wiárí̵poyɨ.” urɨpí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ sɨŋwí̵yo íkí̵á xwe' wánɨŋí̵ ŋweaŋagɨ aí sɨŋwí̵ mainenɨpa nero dɨxí̵ imónɨgí̵áyí̵ womɨ sɨŋwí̵ sɨyikwí̵ onɨmiá bɨ ŋweaŋáná pí nánɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmeaarɨgí̵árɨnɨ? 42Íkí̵á xwe' awá segí̵ sɨŋwí̵yo ŋweaŋagɨ sɨŋwí̵ mainenɨpa nerí̵ná arɨge nerɨ dɨxí̵ imónɨgí̵á omɨ ‘Sɨŋwí̵ sɨyikwí̵ onɨmiá ŋweaŋí̵pɨ orɨmeámɨnɨ.’ urɨrí̵árɨnɨ? Naŋí̵ rɨrɨ sɨpí rɨrɨ yarɨŋoxɨnɨ, íkí̵á xwe' joxɨyá sɨŋwí̵yo ŋweaŋí̵wá emɨ nɨmamónɨmáná sɨŋwí̵ píránɨŋí̵ nanɨmáná dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáoyá sɨŋwí̵yo onɨmiá ŋweaŋí̵pɨ ananɨ mearí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á sogwí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

43Xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ píránɨŋí̵ nero oŋweápoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Íkí̵á siyɨwí rɨŋí̵na sogwí̵ naŋí̵ wearɨŋí̵manɨ. Íkí̵á onagwá eŋí̵na sogwí̵ sɨpí wearɨŋí̵manɨ. 44Ámá íkí̵á sogwí̵ weŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵ dɨŋí̵ ‘Íkí̵á yoí̵ ayo rɨnɨŋí̵ iyí̵ rɨwenɨ?’ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Íkí̵á pikí̵ sogwí̵ nɨdɨrí̵náyí̵ eŋwɨxí̵yo darɨgí̵áranɨ? Wainí̵ sogwí̵ nɨdɨrí̵náyí̵ ará ekɨrɨkwí̵yo darɨgí̵áranɨ? Oweoɨ! 45Ámá naŋí̵yí̵ wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ naŋí̵ moro píránɨŋí̵ ne'ra uro yarɨgí̵árɨnɨ. Ámá sɨpíyí̵ wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ sɨpí moro í̵wí̵ ne'ra uro yarɨgí̵árɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á nɨrɨrí̵náyí̵ xwioxí̵yo dánɨ sɨpí nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorí̵ná sɨpínɨ rarɨgí̵árɨnɨ. Naŋí̵ nánɨnɨ nɨmorí̵ná naŋí̵nɨ rarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ sí̵ŋá aŋí̵ mɨrarɨgí̵íwau' nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

46Ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ ‘Ámɨnáoxɨnɨ, Ámɨnáoxɨnɨ,’ nɨnɨrɨro aiwɨ nionɨ seararɨŋápɨ mepa yarɨŋoɨ? 47Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨro nionɨ searí̵ápɨ arí̵á nɨniro xɨxenɨ axí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ ‘Ámá ónɨŋí̵ rimónɨnɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nɨrɨrɨ sɨwánɨŋí̵ oseaimɨnɨ. 48Ámá o sí̵ŋá aŋí̵ nɨmɨrɨrí̵ná xámɨ sí̵ŋá nɨta yapí̵rí̵e xwí̵á sewiárí̵ónɨŋí̵ xapɨxapí̵ nɨmirɨ eŋí̵ tí̵nɨ ínɨmɨ nɨmiga nɨwe'máná sí̵ŋá yapɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨŋe dánɨ sí̵ŋá piárá nɨkɨkíróa nɨyapɨrɨ aŋí̵ mɨrarɨŋónɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Iniá xwe' neáɨsáná iniɨgí̵ waxí̵ nɨwerí̵ná aŋiwámɨ nɨmiákwirɨ pɨneámɨnɨrɨ e'í̵yí̵ o píránɨŋí̵ mɨrɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ wiŋwí̵ wí mimeaŋɨnigɨnɨ. 49E nerɨ aiwɨ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ searí̵ápɨ arí̵á nɨniro aí xɨxenɨ axí̵pɨ mepa yarɨgí̵áyí̵ ámá rónɨŋí̵ imónɨŋoɨ. O aŋí̵ nɨmɨrɨrí̵ná sí̵ŋá piárá yapɨnɨŋe dánɨ sí̵ŋá nɨkɨkíróa yapɨnɨ nánɨ xwí̵á bɨ mɨmí u'rapí xwí̵áyonɨ seáyɨ e nɨta nɨpurɨ mɨrárí̵í̵yí̵ iniɨgí̵ waxí̵ nɨweapɨrɨ miákwíáná aŋí̵nɨ iniɨgí̵yo nɨpɨneamioarɨ anɨpá imónárɨŋɨnigɨnɨ.” nurɨrɨ “Nene enɨ Jisaso nearí̵í̵pɨ nɨwiaíkirí̵ná aŋiwá yapɨ Gorɨxo anɨpá neaimɨxɨní̵árí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK