Luke 7

Porisí̵ woyá omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso, oxí̵ apɨxí̵ arí̵á wiarí̵ná xwɨyí̵á apɨ nɨpɨnɨ nurárɨmáná aŋí̵ wíyo xegí̵ yoí̵ Kapaneamɨyo nánɨ nurɨ ŋweaŋáná 2wauyí̵ porisí̵ ámɨná imónɨŋí̵ woyá ámá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋo —O porisí̵ ámɨná imónɨŋo dɨŋí̵ sɨxí̵ wiŋorɨnɨ. O sɨmɨxí̵ nerɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ yarí̵ná 3“Jisaso nɨbɨrɨ aŋí̵ apimɨ ŋweanɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ Judayí̵ ámɨná wa Jisasomɨ owirɨmeápoyɨnɨrɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nuro gí̵ inókínɨŋí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ ro nánɨ yarɨŋí̵ re nɨwiípoyɨ, ‘Joxɨ ananɨ nɨbɨrɨ oyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋo rɨxa nɨpepaxí̵ yarɨŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨre'ɨnɨ?’ yarɨŋí̵ e nɨwiípoyɨ.” urowáráná 4awa nuro Jisasomɨ nɨwímearo wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “O e'máyí̵ wo eŋagɨ aiwɨ píránɨŋí̵ neaiarɨŋo eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨbɨrɨ oyá xɨnáínɨŋí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨyiɨ. 5O Judayene dɨŋí̵ nɨneaŋwɨrárɨrɨ negí̵ rotu' aŋí̵ jí̵ayí̵ mɨranɨ nánɨ neaiapɨŋorɨnɨ.” urí̵agí̵a 6Jisaso awa tí̵nɨ nuro porisí̵ ámɨná imónɨŋoyá aŋí̵ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e re'móáná porisí̵ ámɨná imónɨŋo xegí̵ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵á wamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasomɨ nɨwímearɨ Porisí̵ ámɨná imónɨŋo re nearowárɨŋoɨ urí̵poyɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ sɨnɨ upupí̵gí̵ siarí̵ná naŋí̵manɨ. Nionɨ ámá naŋonɨ sɨŋagwɨnɨ. Joxɨ nionɨyá aŋí̵yo wí í̵wiapɨpaxí̵manɨ. 7Xámɨ niɨwanɨŋonɨ “Ámá naŋonɨ menɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ nánɨ joxɨ sirɨmeámɨnɨrɨ mɨbí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ dɨxí̵ roŋe dánɨ pí̵ne' ráná gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋo ámɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ. 8Nionɨ ámá “Omɨŋí̵ ayí̵ ayí̵ eɨ.” nɨrarɨgí̵owamɨ ínɨmɨ wurí̵nɨŋɨnɨ. Nionɨ enɨ porisí̵ wa ínɨmɨ nurí̵nɨŋoɨ. Gí̵ porisí̵ womɨ “Joxɨ aŋí̵ uɨ.” uráná sa warɨŋí̵rɨnɨ. Womɨ “Beɨ.” uráná sa xɨxenɨ barɨŋí̵rɨnɨ. Gí̵ inókínɨŋí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ womɨ “E eɨ.” uráná xɨxenɨ yarɨŋí̵rɨnɨ.’ Jisasomɨ e urí̵poyɨ.” urowáráná 9awa nuro Jisaso tí̵nɨ óí̵ e órórí̵ ninɨro e uráná Jisaso ududí̵ nɨwirɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ nero nu'mɨ uxí̵dɨgí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wauyí̵ porisí̵ ámɨná imónɨŋo dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ yarɨŋí̵pa nɨgí̵ Isɨrerɨyí̵ne' aí woxɨ nionɨ dɨŋí̵ xɨxenɨ mɨnɨkwí̵roarɨŋɨnɨ.” uráná 10xwɨyí̵á urowáre'napí̵áwa ámɨ wigí̵ aŋí̵ e nánɨ nuro xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨŋo rɨxa ámɨ naŋí̵ riwo ŋweaŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Íwí̵ sɨkɨŋí̵ pɨyí̵ womɨ “Wiápí̵nɨmeaɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Jisaso wauyí̵ porisoyá omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ píránɨŋí̵ nimɨxɨrɨ rɨxa sí̵á wí óráná o aŋí̵ bimɨ yoí̵ Nenɨyɨ rɨnɨŋí̵yo nánɨ nurɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa enɨ o tí̵nɨ nuro ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ nawínɨ nuro 12aŋí̵ apimɨ ákɨŋá í̵wí e re'moanɨro yarí̵ná Jisaso wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá pɨyí̵ wo —O sɨnɨ íwí̵ sɨkɨŋorɨnɨ. Xexɨrí̵meáo wo mayorɨnɨ. Xɨnáí apɨxí̵ anírɨnɨ. Omɨ xɨnáí tí̵nɨ oxí̵ apɨxí̵ e dáŋí̵ obaxí̵ tí̵nɨ xwí̵á weyanɨro aŋí̵ apimɨ dánɨ nɨmeámɨ í̵wiaparɨŋagí̵a Jisaso sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ 13pɨyomɨ xɨnáímɨ wá nɨwianɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ eaarɨŋí̵yí̵ pí̵nɨ wiáreɨ.” nurɨrɨ 14aŋwɨ e nɨbɨrɨ íkwiaŋwí̵ pɨyo weŋí̵namɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ ámá nɨmeámɨ warɨgí̵áyí̵ sa e rówapɨŋáná o pɨyomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Íwí̵ sɨkɨŋí̵ roxɨnɨ, rɨxa wiápí̵nɨmeaɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 15Pɨyo nɨwiápí̵nɨmearɨ e'í̵ nɨŋwearɨ iwamí̵ó pí̵ne' rarí̵ná Jisaso ámɨ xɨnáí tí̵ŋí̵ e uwáriarí̵ná 16ámá ní̵nɨ wáyí̵ nikárɨnɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e numeróná re rɨgí̵awixɨnɨ, “Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ wo riwo rɨneaurowáre'napɨyiŋoɨ? Gorɨxo Isɨrerene nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ arɨrá neainɨní̵a nánɨ riwo rɨneaurowáre'napɨyiŋoɨ?” nɨrɨro e yarí̵ná 17Jisaso e e'í̵pɨ nánɨ xwɨyí̵á Judayí̵ aŋí̵ nɨyonɨ yaní̵ niwe'a nurɨ mɨdɨmɨdánɨ enɨ rɨnɨmeŋɨnigɨnɨ.

Jono xegí̵ wiepɨsarɨŋowa wau'mɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ urowárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Jono xegí̵ wiepɨsarɨŋowa Jisaso e'í̵ apɨ nɨpɨnɨ nánɨ áwaŋí̵ uráná 19o xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wau'mɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ Ámɨná Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Nuri yarɨŋí̵ re wípiyɨ, ‘Joxɨ nánɨ Jono “Nɨbɨní̵árɨnɨ.” neararɨŋoxɨranɨ? Wo ámɨ rí̵wí̵yo bɨní̵o nánɨ sɨnɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaní̵wáranɨ?’ Nuri yarɨŋí̵ e wípiyɨ.” urowárí̵agɨ 20awau' nuri Jisasomɨ re ure'meagí̵isixɨnɨ, “Jono wayí̵ nɨneameaia warɨŋo joxɨ tí̵e nánɨ re yearowárɨŋoɨ, ‘Omɨ yarɨŋí̵ re wípiyɨ, “Joxɨ Jono ‘Rí̵wí̵yo nɨbɨní̵árɨnɨ.’ neararɨŋoxɨranɨ? Wo rí̵wí̵yo bɨní̵o nánɨ sɨnɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaní̵wáranɨ?” yarɨŋí̵ e wípiyɨ.’ yearowárɨŋoɨ.” uráná 21axíná Jisaso ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyo naŋí̵ imɨxɨrɨ sɨŋwí̵ supárɨgí̵á obaxí̵yo sɨŋwí̵ anɨpí̵rɨ nánɨ wirɨ imí̵ó ámáyo xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnɨrɨ nerɨ 22awau'mɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nuri amɨpí ní̵nɨ nionɨ re yarí̵ná sɨŋwí̵ nanɨri arí̵á niri e'í̵íyí̵ nánɨ Jonomɨ áwaŋí̵ urí̵piyɨ, ‘Sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵ ámɨ sɨŋwí̵ anɨro sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ ámɨ aŋí̵ ero peyɨyí̵ tí̵gí̵áyí̵ wigí̵ wará naŋí̵ inɨro arí̵á pí̵rónɨgí̵áyí̵ ámɨ arí̵á ero ámá pe'í̵áyí̵ ámɨ wiápí̵nɨmearo ámá sɨpíyo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵pɨ arí̵á wiro yarɨŋoɨ.’ urí̵piyɨ.” nurɨrɨ 23re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ enɨ urí̵piyɨ, ‘Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o e ení̵árɨnɨ. E ení̵árɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mepa yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨrɨ aiwɨ nóreámioarɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa nerɨ ‘Ayí̵ omanɨ.’ mɨyaiwipanɨ. Ámá e yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵yí̵rɨnɨ. Jonomɨ e urí̵piyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso Jono nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Jisaso, Jonoyá wiepɨsarɨŋowau' rɨxa u'áná, o ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo Jono nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ seyí̵ne' Jonomɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro nánɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ nuróná pí ámá sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵awixɨnɨ? Ámá eŋí̵ meánɨŋí̵ imɨŋí̵ yarí̵ná wakwɨŋwí̵ wiŋwí̵ nimearí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro rɨwarɨgí̵awixɨnɨ? Oweoɨ! 25Aga pí ámá sɨŋwí̵ wɨnanɨro warɨgí̵awixɨnɨ? Ámá rapɨrapí̵ yarapayí̵ eŋí̵ wu' yínɨŋí̵ womɨ wɨnanɨro ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ rɨwarɨgí̵awixɨnɨ? Oweoɨ! Ámá rapɨrapí̵ yarapayí̵ naŋí̵nɨ nɨyínɨro ŋweagí̵áyí̵ mɨxí̵ ináyí̵yá aŋí̵yo ŋweaarɨgí̵árɨnɨ. Ámá dɨŋí̵ meaŋe ŋweaarɨgí̵ámanɨ. 26Aga pí ámá sɨŋwí̵ wɨnanɨro warɨgí̵awixɨnɨ? Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro rɨwarɨgí̵awixɨnɨ? Oyɨ, wí̵á rókiamoarɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro ugí̵á aiwɨ Jono ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ wáí̵ urɨmemɨnɨrɨ nánɨ urowáre'napɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ o Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨgí̵á nɨyonɨ xɨxenɨ imónɨŋomanɨ. Seáyɨ e mu'roŋorɨnɨ. 27Jono nánɨ Bɨkwí̵ Gorɨxoyáyo rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Gorɨxo xegí̵ xewaxomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ gí̵ xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárɨmí̵áo joxɨ xámɨ nɨrɨmearɨ ámá nɨsanɨrɨ epí̵rɨ nánɨ óí̵nɨŋí̵ nɨsimoia uní̵a nánɨ urowárɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.’ Rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.” nurɨrɨ 28re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ seararɨŋɨnɨ. Jono ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ óí̵nɨŋí̵ imoŋo eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ aiwɨ wo Jonomɨ seáyɨ e imónɨnɨ nánɨ xɨrɨgí̵ámanɨ. E nerɨ aiwɨ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ nɨxí̵dɨro Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwiro yarɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á nionɨ nánɨ wáí̵ nurɨmeipí̵rí̵pɨ xwɨyí̵á Jono wáí̵ rɨmeŋí̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ ámá ayí̵ oní̵pɨ aiwɨ Jonomɨ enɨ seáyɨ e imónɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 29Ámá ní̵nɨ tí̵nɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Jono wáí̵ urɨmearɨŋagɨ arí̵á nɨwiro nɨsanɨro Jono wayí̵ umeaiarí̵ná rɨpɨ urɨgí̵ánɨŋí̵ imónɨnɨ, “Gorɨxoxɨ we' rónɨŋoxɨ óí̵ nene uyí̵nií̵nɨ yarɨŋwae'ne nánɨ imóí̵pɨ xɨxenɨ neamoíí̵rɨnɨ.” urɨgí̵ánɨŋí̵ imónɨnɨ. 30E nerɨ aiwɨ Parisiowa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Jono wayí̵ oneameainɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa neróná amɨpí Gorɨxo ‘Awa oe'poyɨ.’ yaiwíí̵pimɨ rí̵wí̵ umogí̵awixɨnɨ. 31Jisaso ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á pípɨ nɨrɨrɨ ámá agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' ámá wo wo Gorɨxo seyí̵ne' nánɨ urowárarɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' mɨseaimónarɨŋí̵yí̵ne' nánɨ ‘Ayí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.’ rɨmí̵ɨnɨ? Seyí̵ne' pínɨŋí̵ imónɨŋoɨ?” nurɨrɨ 32re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' niaíwí̵ rɨpiánɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Niaíwí̵ bia makerí̵á tí̵ŋí̵ e nií̵á neróná niaíwí̵ bí̵biamɨ rí̵aiwá re urarɨŋoɨ, ‘Nepiane webí̵í rarɨŋagwɨ aí sepiayí̵ne' sɨmɨnɨŋí̵ mɨyarɨŋoɨ. Nepiane ŋwape' rarɨŋagwɨ aí sepiayí̵ne' ámɨxí̵á bɨ mɨyarɨŋoɨ.’ rɨnarɨgí̵ápiánɨŋí̵ imónɨŋoɨ. 33Seyí̵ne' re egí̵ápɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' Jono wayí̵ nɨneameaia warɨŋo nɨbɨrí̵ná aiwá naŋí̵ mɨnɨpa erɨ iniɨgí̵ wainí̵ mɨnɨpa erɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nánɨ ‘Ámá royí̵ imí̵ó xɨxe'roarɨŋorí̵anɨ?’ rarɨgí̵árɨnɨ. 34Seyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ enɨ nɨbɨrí̵ná aiwá nɨrɨ iniɨgí̵ nɨrɨ yarɨŋagɨ nɨnanɨro nánɨ re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘O aiwá eŋí̵ nerɨ narɨŋorɨnɨ. Iniɨgí̵ wainí̵ enɨ narɨŋorɨnɨ. Ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵áwa tí̵nɨ ámá í̵wí̵ yarɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋorɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. 35E nerɨ aiwɨ oxí̵ apɨxí̵ wínɨ wínɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ neŋwɨpero Jono tí̵nɨ nionɨ tí̵nɨ nánɨ ‘Awau' naŋí̵ yarɨŋiɨ.’ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Í̵wí̵ inarɨŋí̵ wímɨ yokwarɨmí̵ wiiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36Ámá Parisi wo Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ananɨ nionɨ tí̵nɨ gí̵ aŋí̵yo aiwá nanɨre'wiɨ?” urí̵agɨ Jisaso oyá aŋí̵yo nɨpáwirɨ aiwá nanɨri nánɨ wigí̵ yarɨgí̵ápa xwápɨyi nɨkí̵rómáná nawínɨ aiwá narí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 37Apɨxí̵ í̵wí̵ inarɨŋí̵ wí, aŋí̵ apimɨ ŋweaŋí “Jisaso Parisioyá aŋí̵yo nɨŋwearɨ aiwá narɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ arí̵á e nɨwirɨ sí̵ŋá tí̵nɨ sɨxí̵ imɨxɨnɨŋí̵ wá iniɨgí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ bɨ ínɨŋí̵wá nɨmeámɨ aŋí̵ iwámɨ nɨpáwirɨ 38Jisaso sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e rí̵wí̵ rɨwámɨnɨ e'í̵ nɨrómáná ŋwí̵ nearí̵ná xegí̵ sɨŋwɨrɨxí̵ Jisasoyá sɨkwí̵ sosí̵áyo nɨyorɨ í xegí̵ dí̵á sepiá tí̵nɨ kwɨkwí̵rɨmí̵ nerɨ sɨkwí̵yo kíyí̵ nɨmiau'nɨrɨ iniɨgí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵pɨ niwayɨmómáná gí̵nií̵ nɨwirɨ e yarí̵ná 39Parisio, Jisasomɨ imání̵ ikaxí̵ urí̵o apɨxí̵ í e wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ínɨmɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro nepa Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋo eŋánáyí̵, apɨxí̵ í̵á wiapɨyimɨxarɨŋí nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á re imónɨpaxorɨnɨ, ‘Í apɨxí̵ í̵wí̵ inarɨŋí̵ wírɨnɨ.’ yaiwipaxorɨnɨ.” Parisio ínɨmɨ dánɨ e yaiwinarí̵ná 40Jisaso o xwioxí̵yo dánɨ e yaiwiarɨŋagɨ adadí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Saimone, xwɨyí̵á bɨ orɨrɨmɨnɨ.” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, ananɨ nɨreɨ.” urí̵agɨ 41Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá womɨ ámá wau' nɨbɨri nɨgwí̵ urápɨgí̵isixɨnɨ. Wí̵o K500.00 urápɨrɨ wí̵o K50.00 urápɨrɨ neri nɨŋweagí̵isáná 42awau' ámɨ xí̵omɨ mɨwipa eŋáná o nɨwau'mɨnɨ ayá nurɨmɨxɨrɨ nɨgwí̵ mɨnɨ wiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ peá nɨmorɨ kikií̵á eŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ awau' go go nɨgwí̵ mɨnɨ wiŋo nánɨ xwapí̵ wimónɨnɨŋoɨ?” urí̵agɨ 43Saimono re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Nɨgwí̵ K500.00 urápɨŋo, o xwapí̵ wimónɨnɨŋoɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ xɨxenɨ neŋwɨperɨ rarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 44apɨxí tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónɨmáná Saimonomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ rí nionɨ niarɨŋí̵ rí sɨŋwí̵ wɨneɨ. Nionɨ dɨxí̵ aŋí̵yo í̵wiapánáyí̵ joxɨ negí̵ yarɨŋwápa mɨnií iniɨgí̵ bɨ sɨkwí̵ sosí̵á igí̵á eánɨmɨnɨrɨ nánɨ mɨniapí̵ɨnɨ. E nerɨ aiwɨ apɨxí̵ ríyí̵ gí̵ sɨkwí̵ sosí̵áyo sɨŋwɨrɨxí̵ tí̵nɨ igí̵á nɨnearɨ xegí̵ dí̵á sepiá eŋí̵ tí̵nɨ nɨkwí̵rɨŋoɨ. 45Joxɨ ámá xwɨyí̵á báná negí̵ yarɨŋwápɨ kíyí̵ mɨnɨmiau'ní̵ɨnɨ. E nerɨ aí í nionɨ ní̵wiapɨrɨ ŋweááíná dánɨ sɨkwí̵ sosí̵áyo kíyí̵ nɨnɨmiau'ga warɨnɨ. 46Joxɨ negí̵ yarɨŋwápa yayí̵ mɨnipa nerɨ raní̵ bɨ mɨŋí̵yo mɨniwayɨmóɨnɨ. E nerɨ aiwɨ apɨxí̵ ríyí̵ sɨkwí̵ sosí̵áyo iniɨgí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ bɨ nɨniwayɨmómáná gí̵nií̵ niŋoɨ. 47Ayɨnánɨ nionɨ re rarɨŋɨnɨ. Í í̵wí̵ xwapí̵ yagí̵í aiwɨ nionɨ rɨxa yokwarɨmí̵ wiíá eŋagɨ nánɨ í nionɨ nánɨ xwapí̵ nɨwimónɨrɨ nánɨ naŋí̵ e niarɨnɨ. Ámá í̵wí̵ xwapí̵ me' bɨ onɨmiápɨ yarɨgí̵áyí̵ nionɨ yokwarɨmí̵ wiíáná ayí̵ nionɨ nánɨ enɨ onɨmiápɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ.” Saimonomɨ e nurɨrɨ 48apɨxímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨxí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵yí̵ rɨxa yokwarɨmí̵ siíárɨnɨ.” uráná 49ámá xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearo aiwá narɨgí̵áyí̵ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ ‘Í̵wí̵ yarɨŋí̵yí̵ yokwarɨmí̵ wiipaxonɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ rí̵a rarɨnɨ?” nɨrɨnɨro e yarí̵ná 50Jisaso apɨxímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo yeáyí̵ rɨyimɨxemeáí̵rɨnɨ. Rɨxa kikií̵á ne'ra uɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK