Luke 8

Apɨxí̵ Jisasomɨ míraŋí̵ wigí̵íwa nánɨrɨnɨ.

1Jisaso Saimono tí̵nɨ aiwá nɨnɨrɨ nɨŋweaŋɨsáná rɨxa sí̵á wí óráná o aŋí̵ wíyí̵ wíyo xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaní̵a nánɨ wáí̵ nurɨmerɨ re urɨmeŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urɨmearí̵ná xí̵o xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' o tí̵nɨ nawínɨ nemero 2apɨxí̵ wíwa enɨ o tí̵nɨ nawínɨ nemero —Wíwa sɨmɨxí̵ tí̵gí̵íwamɨ Jisaso naŋí̵ imɨxɨrɨ wíwa imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ tí̵gí̵íwamɨ mɨxí̵ umáɨnɨrɨ wiarɨŋíwa wigí̵ yoí̵ ríwarɨnɨ. Wí Mariaírɨnɨ. Aŋí̵ yoí̵ Magɨdara dáŋí eŋagɨ nánɨ ímɨ yoí̵ Magɨdara dáŋí̵ Mariaíyɨ wí̵rɨnɨŋírɨnɨ. Í Jisaso imí̵ó we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ mɨxí̵ umáɨnowárɨŋírɨnɨ. 3Apɨxí̵ ámɨ wí Xusao —O mɨxí̵ ináyí̵ Xerotoyá bosɨwí̵ worɨnɨ. Omɨ xiepí í xegí̵ yoí̵ Joanaírɨnɨ. Ámɨ wí Sasanaírɨnɨ. Íwa tí̵nɨ ámɨ wíwa enɨ wigí̵ nɨgwí̵ tí̵nɨ aiwá bí̵ imɨmí̵ ero Jisasomɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ tí̵nɨ míraŋí̵ nɨwiayiro nu'mɨ wagí̵árɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ nánɨrɨnɨ.

4Oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ aŋí̵ ayí̵ ayo dánɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨmiro awí eánarí̵ná o ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, 5“Ámá wo o xegí̵ omɨŋí̵yo wití̵ siyí̵ nɨwiáróa umɨnɨrɨ nánɨ nurɨ rɨxa xwí̵á yuní̵ ikɨxeárɨnɨŋe píránɨŋí̵ nɨwiárorɨ aí wí óí̵yo pie'róí̵yí̵ ámá wí óí̵yo nɨpurí̵ná xwɨrɨŋwí̵ osaxɨro iŋí̵ nɨbɨrɨ mɨmání̵ erɨ eŋɨnigɨnɨ. 6Ámɨ wí sí̵ŋá ínɨmɨ yapɨnɨŋáná xwí̵á seáyɨ e onɨmiápɨ eŋí̵yo pie'róí̵yí̵ apaxí̵ me' nerápɨrɨ nɨyapɨrɨ aiwɨ iniɨgí̵ mɨru'nɨŋagɨ nánɨ apaxí̵ me' yɨweárɨŋɨnigɨnɨ. 7Ámɨ wí emí̵ pɨpɨŋí̵ arí̵kiárɨnɨŋe wiároŋí̵yí̵ emí̵ pɨpɨŋí̵yo dánɨ nawínɨ nerápɨmáná emí̵ xeŋwɨrárɨŋagɨ nánɨ wití̵ ayí̵ urí̵ eŋɨnigɨnɨ. 8Ámɨ wí xwí̵á naŋí̵yo wiároŋí̵yí̵ nerápɨrɨ nɨyapɨrɨ ná nɨwerí̵ná aga dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á mɨropaxí̵ weŋɨnigɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrí̵ná re urayiŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' ewayí̵ xwɨyí̵á rarɨŋá rɨpɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ.

“Rɨpɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á seararɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Xegí̵ wiepɨsarɨŋowa ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wíáná 10o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á eŋíná dánɨ ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵árɨnɨ.’ nɨrɨrɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nionɨ wí̵á searókiamoarɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ró wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ne'ra warɨgí̵áyí̵ nionɨ ewayí̵ xwɨyí̵á nure'wapɨyirí̵ná wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵pa sɨŋwí̵ nanɨro arí̵á niro nero aiwɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵ánɨ ure'wapɨyarɨŋɨnɨ.

Wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ mí̵kí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11“Ewayí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵pɨ rɨpɨrɨnɨ. Wití̵ siyí̵ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyánɨŋí̵ imónɨnɨ. 12Ámá wí siyí̵ óí̵ maŋí̵pámɨ pie'róí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á nɨwiro aiwɨ axíná obo nɨbɨrɨ ayí̵ xwɨyí̵á oyápɨ dɨŋí̵ móáná o yeáyí̵ uyimɨxemeanɨgɨnɨrɨ mɨrɨrakí̵ nɨwirɨ xwɨyí̵á oyá wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ emɨ mɨmeámí̵ yárarɨŋí̵rɨnɨ. 13Ámá wí wití̵ siyí̵ sí̵ŋá ínɨmɨ yapɨnɨŋáná seáyɨ e xwí̵á onɨmiápɨ eŋáná wiároŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á nɨwiróná yayí̵ nɨwinɨrɨ xí̵danɨro yarí̵ná xwɨyí̵á ná ínɨmɨ pɨpɨŋí̵nɨŋí̵ mɨwárɨŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ xí̵darɨgí̵ámanɨ. Xwɨyí̵á oyápɨ xí̵danɨro yarɨŋagí̵a nánɨ ámá wí nɨbɨro nepa eŋí̵ neánɨro rí̵a xí̵darɨŋoɨnɨrɨ iwamí̵ó wíwapɨyíáná pí̵nɨ wiárarɨgí̵árɨnɨ. 14Ámá wí wití̵ siyí̵ emí̵ pɨpɨŋí̵ arí̵kiárɨnɨŋe wiároŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ enɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á nɨwiro aiwɨ wigí̵ yarɨgí̵ápa sɨnɨ nɨxí̵dɨróná amɨpí xwí̵áyo dáŋí̵ nánɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ moro ‘Amɨpí wí nionɨ mɨnɨmu'ropa oninɨ.’ yaiwiro amɨpí wí nánɨ nɨwimónɨro ‘Arɨge meámí̵árí̵anɨ?’ yaiwiro ne'ra nurí̵náyí̵ wití̵ emí̵ nerápɨrɨ xeŋwɨrárɨŋí̵ yapɨ nimónɨro aiwá ná nɨyínɨrɨ aiwɨ wí yóí̵ yarɨŋí̵manɨ. 15Ámá wí siyí̵ xwí̵á naŋí̵ imónɨŋe wiároŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá nánɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ sɨpí wí mɨmaxɨrɨŋagí̵a nánɨ mɨwáramó anɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨro nerí̵ná aiwá ná wearɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónarɨgí̵árɨnɨ.” Wiepɨsarɨŋowamɨ ewayí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ uyí̵wí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Awa “Jisaso ámá ayo anɨŋí̵ yumí̵í winí̵árɨnɨ.” yaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo re yarɨŋí̵manɨ. Xegí̵ ramɨxí̵ nɨmɨxárorɨ sɨxí̵ xwe' wá nɨmearɨ upɨkákwiárarɨŋí̵manɨ. Nɨmɨxárorɨ xegí̵ sá íkwiaŋwí̵yo ínɨmɨ e'xwɨroárarɨŋí̵manɨ. Nɨmɨxárómáná ámá gɨyí̵ gɨyí̵ ní̵wiapɨrí̵ná ananɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rɨ nánɨ aiwá íkwiaŋwí̵yo seáyɨ e tarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 17re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí ní̵nɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵ aiwɨ wí̵á ókíáná ní̵nɨ sɨŋánɨ imónáná ámá ní̵nɨ ‘Tí̵ ayí̵rí̵anɨ?’ yaiwipí̵rí̵árɨnɨ. 18Ayɨnánɨ seyí̵ne' pí̵ne' arí̵á nɨnirónáyí̵ arí̵á píránɨŋí̵ nirí̵ɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ xwɨyí̵á rarí̵ná arí̵á niro dɨŋí̵ nɨkwí̵roro nero nɨjí̵á bɨ nimónɨrí̵náyí̵ Gorɨxo ámɨ wí mɨnɨ winɨŋoɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ arí̵á mɨnipa ero dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa ero nerí̵náyí̵ ‘Nɨjí̵á rɨpɨ imónɨŋɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵ápɨ aí Gorɨxo apɨ aí ámɨ nurápɨnɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

19Jisasomɨ xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨro ámá xwe' obaxí̵ omɨ epí̵royí̵ wiárɨŋagí̵a epówa mɨpáwipaxí̵ eŋagɨ 20ámá wí áwaŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ rɨnáí tí̵nɨ rɨgwáowa tí̵nɨ sɨŋwí̵ rananɨro nánɨ bí̵amɨ bɨraiyí̵ roŋoɨ.” urí̵agí̵a aí 21o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá re ŋwɨxapɨgí̵á tɨyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á wiro xɨxenɨ ero yarɨgí̵áyí̵, ayí̵ gí̵ inókíwánɨŋí̵ nɨrɨxí̵meáowánɨŋí̵ imónɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ipí imeamí̵kwí̵ yarɨŋagɨ samɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22Íná sí̵á wɨyimɨ Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ewe'yo nɨpɨxemoánɨro o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ dánɨ oxemoaneyɨ.” nurɨrɨ nɨmeámɨ nuro 23ipíyo nɨmeámɨ warí̵ná Jisaso rɨxa sá winí̵agɨ sá weŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Rí̵wɨpí xwe' wí nɨweapɨrɨ ipíyo nɨxemɨ nurɨ ewe'yo iniɨgí̵ mɨmeámí̵ yarí̵ná awa rɨxa iniɨgí̵ namipaxí̵ yarɨŋagɨ nainenɨmɨ 24nuro saiwiárí̵ nɨwimáná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neamemearɨŋoxɨnɨ, neamemearɨŋoxɨnɨ, rɨxa iniɨgí̵ namianɨ aŋwɨ ayorɨnɨ.” uráná Jisaso nɨwiápí̵nɨmearɨ imɨŋí̵ yarɨŋí̵pimɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ reakí̵kwí̵í yaparɨŋí̵pimɨ tí̵nɨ mɨxí̵ nurɨrɨ “Pí̵nɨ wiáreɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Pí̵nɨ nɨwiárɨrí̵ná imɨŋí̵ me' nerɨ iniɨgí̵ samɨŋí̵ weárɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 25Rɨxa imɨŋí̵ me' nerɨ iniɨgí̵ samɨŋí̵ weárɨrɨ e'áná o wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa pí nánɨ yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ awa wáyí̵ ero ududí̵ ero nero re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ imɨŋí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ sekaxí̵ uráná ámánɨŋí̵ arí̵á wíí̵ royí̵ gorí̵anɨ?” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Imí̵ó mɨxí̵ umáɨnáná odɨpí iniɨgí̵ namiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Awa ewe'pá nɨmeáa nuro ipí Gaririyo jí̵arɨwámɨnɨ aŋí̵ bɨ xegí̵ yoí̵ Gegesayɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e niwie'kí̵nɨmearo 27Jisaso nayoarɨ rɨxa xwí̵áyo e'í̵ roŋáná ámá aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ wo —Omɨ imí̵ó wí xɨxe'roarɨŋorɨnɨ. Eŋíná dánɨ iyaxí̵ aikí̵ mɨyíní̵ ne'ra urɨ aŋí̵ wíyo mɨŋweapa erɨ ámá xwárɨpá tí̵ŋí̵ enɨ ŋwearɨ yarɨŋorɨnɨ. 28O Jisasomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná xwamiání̵ nɨrɨrɨ Jisasomɨ agwí̵ rɨwámɨnɨ nɨpí̵kínɨmearɨ ímí̵ tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasoxɨ, niaíwí̵ Ŋwí̵á seáyɨ e'mɨ ŋweaŋoyáoxɨ, pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ? Nionɨ wauní̵ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Xeanɨŋí̵ wí mɨneaikárɨpanɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 29Jisaso sekaxí̵ “Imí̵oyí̵ne' ámá romɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'poyɨ.” urí̵í̵ eŋagɨ nánɨ Jisasomɨ e nurɨrɨ —O imí̵ó íníná dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xegí̵ ámá omɨ í̵á nɨxero gwí̵ wɨrí tí̵nɨ ainɨxí̵ ikasí̵á inɨŋí̵ wɨrí tí̵nɨ nɨjiro awí meŋweaŋagí̵a aiwɨ gwí̵ jíí̵ápɨ narí̵kiárɨmɨ imí̵ó ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ sayá nɨme'ra wayarɨŋorɨnɨ. 30Omɨ Jisaso yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ yoí̵ píxɨnɨ?” urí̵agɨ imí̵owa xwe' obaxí̵ mɨrónɨŋagí̵a nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ yoí̵ Rijonɨyɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ mɨxí̵ nánɨ xwe' obaxí̵ gwí̵ mónarɨgí̵á nánɨrɨnɨ. Yoí̵ e rɨnɨŋwɨnɨ.” nurɨro 31wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urayigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ none mɨxí̵ nɨneamáɨnowárɨrí̵ná sirɨrɨkí̵ yoparí̵ bɨ mimónɨŋí̵yi tí̵ŋí̵ e Gorɨxo xeanɨŋí̵ neaikárɨní̵e nánɨ mɨxí̵ mɨneamáɨnowárɨpanɨ.” nurɨro 32odɨpí xwe' obaxí̵ dí̵wí̵yo wiároárɨnɨŋagí̵a nɨwɨnɨro wauní̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Imí̵one odɨpíyo rí̵wí̵mɨnɨ oxɨxe'rópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neanɨrɨre'ɨnɨ?” urí̵agí̵a o xe oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnáná 33imí̵owa ámá omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro ámɨ odɨpíyo xɨxe'róáná re eŋɨnigɨnɨ. Odɨpí ayí̵ imegí̵ aŋí̵nɨ omíí̵áyí̵ sapɨpaŋí̵mɨ sɨwá ne'ra ipíyo nɨpáwiro pɨyí̵ egí̵awixɨnɨ. 34Ámá odɨpí awí mearoarɨgí̵áyí̵ wigí̵ odɨpí e e'agí̵a nɨwɨnɨro wigí̵ aŋí̵ apimɨ nánɨ e'í̵ nuro ámá e ŋweagí̵áyo áwaŋí̵ urɨro ámá omɨŋí̵yo yarɨgí̵áyo áwaŋí̵ urɨmero wíáná 35ámá ayí̵ “Pí rí̵a eŋoɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwí̵ wɨnanɨro nánɨ nɨbɨro Jisaso tí̵ŋí̵ e nɨre'moro wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ámá imí̵ó xɨxe'roarɨŋo riwo aikí̵ yínɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ yínɨrɨ nemáná Jisasoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e e'í̵ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro wáyí̵ nero yarí̵ná 36ámá Jisaso imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárí̵agɨ sɨŋwí̵ wɨní̵áyí̵ Jisaso imí̵ó sayá mearɨŋomɨ píránɨŋí̵ wimɨxí̵í̵ nánɨ repɨyí̵ nɨwiróná 37ámá ayí̵ ní̵nɨ aŋí̵ Gegesa dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ ámá aŋí̵ apimɨ mɨdɨmɨdánɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ wáyí̵ xwe' nikárɨnɨro nánɨ Jisasomɨ wauní̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “ ‘Nene pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ ounɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a o ámɨ ewe'yo nɨpɨxemoánɨrɨ umɨnɨrɨ yarí̵ná 38ámá imí̵ó mɨxí̵ umáɨní̵o wauní̵ rɨxɨŋí̵ “ ‘Nionɨ tí̵nɨ owaiyɨ.’ nimónarɨnɨ.” urarɨŋagɨ aí Jisaso xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 39“Dɨxí̵ aŋí̵ e nánɨ nurɨ Gorɨxo siíí̵pɨ nánɨ dɨxí̵ ámáyo repɨyí̵ nɨwirɨ ŋwearɨ uɨ.” urí̵agɨ o Jisasomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋí̵ apimɨ nɨpimɨnɨ Jisaso wiíí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ wiemeŋɨnigɨnɨ.

Apɨxí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ miáí peŋí̵ wímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

40Jisaso ámɨ ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ iwie'kí̵nɨmeááná ámá obaxí̵ e epí̵royí̵ ero o nánɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋwearo egí̵áyí̵ omɨ yayí̵ nɨwiro yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 41Ámá ámɨná wigí̵ rotu' aŋí̵ wiwá meŋweaŋí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Jairasorɨnɨ. Miáí ná wímɨnɨ xanorɨnɨ. O nɨbɨrɨ Jisasoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨpí̵kínɨmearɨ xí̵o xegí̵ miáí —Í xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨŋírɨnɨ. Í rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ xano Jisasomɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ miáímɨ naŋí̵ imɨxɨrɨ nionɨ tí̵nɨ gí̵ aŋí̵yo nánɨ nɨwanɨre'wiɨ?” urí̵agɨ o “Ananɨrɨnɨ.” nurɨrɨ awau' óí̵ e warí̵ná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ nuxí̵dɨro Jisasomɨ ɨkwɨkwierí̵ warí̵ná 43apɨxí̵ wí —Í xegí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarí̵ná xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' mu'roŋírɨnɨ. Ámá obaxí̵ naŋí̵ imɨxanɨro nɨyayirɨŋí̵ aí naŋí̵ wí mimónɨŋírɨnɨ. 44Í “Jisasoyá iyí̵áyonɨ amáí̵ nɨrónɨrí̵náyí̵, ámɨ naŋí̵ imónɨmí̵ɨnɨ.” nɨyaiwia nɨxí̵dɨrɨ rí̵wí̵mɨ dánɨ oyá iyí̵á sírí̵wí̵yo amáí̵ rónáná re eŋɨnigɨnɨ. Ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵pɨ yeáyí̵ sɨkiárɨŋɨnɨgɨnɨ. 45Yeáyí̵ sɨkiáráná Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Amáí̵ go nɨrónɨgoɨ?” rí̵agɨ ámá ní̵nɨ “Oweoɨ, nionɨmanɨ. Nionɨmanɨ.” nɨra warí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wo Pitaoyɨ rɨnɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neamemearɨŋoxɨnɨ, ámá epí̵royí̵ nɨsiro ɨkwɨkwierí̵ nɨsiga warɨŋoɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 46Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa ámá wo amáí̵ nɨrónɨgoɨ. Nɨgí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ bɨ nɨnɨwárɨmɨ ámá womɨ naŋí̵ imɨxí̵agɨ nainenɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” rí̵agɨ 47apɨxí̵ í yumí̵í mepaxí̵ wimóní̵agɨ nɨwɨnɨrɨ óí̵ ne'ra aŋwɨ e nɨbɨrɨ oyá sí̵mɨmaŋí̵rɨwámɨnɨ nɨpí̵kínɨmearɨ oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ sɨŋwí̵yo dánɨ wí̵á re rókiamónɨŋɨnigɨnɨ, “Niínɨ gí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋagɨ nánɨ Jisasomɨ amáí̵ róní̵ɨnɨ. Omɨ amáí̵ nɨrónɨrí̵ná rɨxa naŋí̵ imóní̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 48o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Miae', jíxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ nánɨ naŋí̵ imóní̵ɨnɨ. Ámɨ ayá mɨsinɨpa nerɨ kikií̵á ne'ra uɨ.” nurɨrɨ 49sɨnɨ ímɨ e urarí̵ná ámá wo rotu' aŋí̵ meŋweaŋoyá aŋí̵ e dánɨ nɨbɨrɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ure'wapɨyarɨŋomɨ sɨnɨ ayá wí murɨŋweapanɨ. Dɨxí̵ miáí rɨxa pe'ɨnigɨnɨ.” urí̵agɨ 50Jisaso arí̵á e nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ miáí pe'í̵ aiwɨ wáyí̵ mepanɨ. Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róánáyí̵, í ámɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ.” nurɨmɨ nurɨ 51aŋí̵yo nɨpáwirí̵ná ámá wí nawínɨ opáwianeyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerɨ sa xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ Pitao tí̵nɨ Jono tí̵nɨ Jemiso tí̵nɨ miáímɨ xɨnáí tí̵nɨ xano tí̵nɨ ayí̵ tí̵nɨnɨ nɨpáwiro 52ámá ní̵nɨ ŋwí̵ earo ámɨxí̵á mero yarɨŋagí̵a nánɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ eaarɨgí̵á pí̵nɨ wiárí̵poyɨ. Nɨperɨ mɨwenɨnɨ. Sa sá wenɨ.” uráná 53ayí̵ “Í rɨxa pɨyí̵xɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ rɨpí̵á urí̵agí̵a aí 54o íyá we'pámɨ í̵á nɨmaxɨrɨmáná ímí̵ tí̵nɨ “Miá ríxɨnɨ, wiápí̵nɨmeaɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 55Miáí ámɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ wínáná apaxí̵ me' wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. Rɨxa wiápí̵nɨmeááná Jisaso xanɨyau'mɨ “Aiwá bɨ umeaípiyɨ.” urí̵agɨ 56ayau' ududí̵ ikárɨní̵agí̵i Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aípagwí nionɨ e'ápɨ nánɨ ámá wíyo áwaŋí̵ murɨpanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK