Luke 9

Wiepɨsarɨŋí̵yo eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxowárɨrɨ sekaxí̵ urɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ “Awí eání̵poyɨ.” nurɨrɨ awa sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ naŋí̵ imɨxɨpí̵rɨ nánɨ ero imí̵ó ní̵nɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpí̵rɨ nánɨ ero epí̵rí̵a nánɨ kwíyí̵ bɨ nɨwirɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ bɨ nɨweámɨxowárɨrɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' aŋí̵ ayí̵ ayo nemero Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ wáí̵ urɨmero sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyo naŋí̵ imɨxɨmero e'í̵rɨxɨnɨ.” nurowárɨrí̵ná 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨ amɨ wagwí wagwí nuro urí̵nɨpí̵rɨ nánɨ segí̵ amɨpí bɨ nɨmeámɨ mupanɨ. Eraŋí̵ranɨ, í̵á árupiaŋí̵ranɨ, aiwáranɨ, nɨgwí̵ranɨ, iyí̵á wu'kau'ranɨ, nɨmeámɨ mupanɨ. 4Wáí̵ nemerí̵ná aŋí̵ bimɨ nɨre'morí̵náyí̵ aŋí̵ iwamí̵ó nuro páwíí̵áyo we'í̵rɨxɨnɨ. Rɨxa ámá aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵áyo nure'wapɨyimáná aŋí̵ axiwámɨnɨ nɨŋweagí̵isáná ‘Ámɨ aŋí̵ bimɨ nánɨ owaiyɨ.’ nɨyaiwirínáyí̵ aŋí̵ axiwámɨ dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'í̵isixɨnɨ. 5Wáí̵ nurɨmerí̵náyí̵ aŋí̵ bimɨ nɨre'morí̵ná ámá e ŋweagí̵áyí̵ ‘Negí̵ aŋí̵ tí̵yo í̵wiapí̵poyɨ.’ mɨsearɨpa e'ánáyí̵, ámá ayí̵ dɨŋí̵ ‘Newanɨŋene ikárɨnɨŋwáyí̵ nánɨ awau' nene nánɨ ámɨ mɨbɨpa epɨsi nánɨ iyí̵ rɨyárí̵iɨ?’ yaiwipí̵rɨ nánɨ sɨkwí̵yo xwí̵á sikí̵ xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nɨyárɨmɨ u'í̵rɨxɨnɨ.” Sekaxí̵ e nurí̵ɨsáná eŋáná 6awa omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro aŋí̵ bɨ bimɨ nánɨ numiro xwɨyí̵á naŋí̵ yayí̵ winɨpaxí̵pɨ wáí̵ urɨmero sɨmɨxí̵ egí̵áyo naŋí̵ imɨxɨro ne'ra ugí̵awixɨnɨ.

Xeroto Jisaso nánɨ ayá sí̵wí̵ uroŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Gapɨmaní̵ Xeroto Jisasoyá wiepɨsarɨŋowa yarɨgí̵ápɨ nɨpɨnɨ nánɨ arí̵á nɨwirɨ ududí̵ nɨwinɨrɨ ŋweaŋáná ámá wí emɨmí̵ apɨ yarɨŋagí̵a nánɨ re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Jono xwárɨpáyo dánɨ rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨra warí̵ná 8ámá ámɨ wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaoyɨ rɨnɨŋo, mɨpe' aŋí̵namɨ peyiŋo rɨxa sɨŋánɨ nimónɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨra warí̵ná ámá ámɨ wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Eŋíná Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵á wo rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨra warɨŋagí̵a nánɨ 9Xeroto ududí̵ nɨwinɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Niɨwanɨŋonɨ ráná Jonomɨ siŋwí̵ mɨŋí̵ wákwigí̵awixɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá nionɨ arí̵á e wiarɨŋá royí̵ gorí̵anɨ?” nɨrɨrɨ Jisasomɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ yayiŋɨnigɨnɨ.

Ámá 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10O xegí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa ámɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨro wigí̵ ne'ra ugí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwimáná eŋáná o awa tí̵nɨnɨ nerɨmeánɨro ámá ní̵nɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro wigí̵pɨ aŋí̵ wíyo xegí̵ yoí̵ Betɨsaidayo nánɨ warí̵ná 11oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ pwarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro nu'mɨ nuro omɨ wímeááná o yayí̵ nɨwirɨ xwɨyí̵á “Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ seyí̵ne' nɨsanɨro e'í̵rɨxɨnɨ.” ure'wapɨyirɨ sɨmɨxí̵ egí̵áyo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ erɨ yarí̵ná 12wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' sogwí̵ nokepá imónáná Jisasomɨ nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá oní̵ wówɨ re mɨŋweaŋagí̵a nánɨ ámá epí̵royí̵ egí̵á tɨyí̵ aiwá nɨro sá wero epí̵rɨ nánɨ omɨŋí̵ aŋí̵ amɨ amɨ mɨrɨnɨmeŋí̵yo nánɨ uro aŋí̵ apɨ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo nánɨ uro oe'poyɨ.” urí̵agí̵a aí 13o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nɨpí̵rɨ sewanɨŋoyí̵ne' mɨnɨ wípoyɨ.” urí̵agɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ aiwá xwe' menɨnɨ. Bisí̵kerí̵á we' wu' eŋáná peyí̵ wau'nɨrɨnɨ.” nurɨro ámá oxí̵ 5,000 e ŋweaŋagí̵a nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “None nurane aiwá bɨ mepa nerí̵náyí̵, arɨge mɨnɨ wianí̵wɨnɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tí̵yo re urí̵poyɨ, ‘Seyí̵ne' ámá 50 50 maxɨrɨní̵ wí e wí e nɨŋweaxa u'poyɨ.’ urí̵poyɨ.” urí̵agɨ 15awa axí̵pɨ e uráná ámá ní̵nɨ 50 50 maxɨrɨní̵ wí e wí e nɨŋweaxa nuro ŋweaŋáná 16Jisaso bisí̵kerí̵á we' wu' tí̵nɨ peyí̵ awau' tí̵nɨ aŋí̵namɨ wenɨŋí̵ nɨyánɨrí̵ná aiwá apɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirɨ kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa yaŋí̵ nɨwiaupí̵rɨ mɨnɨ nɨwia warí̵ná 17ámá ní̵nɨ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyíáná aiwá nɨnɨro e tí̵ápia wiepɨsarɨŋowa nɨmeamero soxí̵ í̵á we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' apimɨ aumau'mí̵ yárɨgí̵awixɨnɨ.

Pitao “Joxɨ Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Sí̵á wíyo Jisaso xegí̵pɨ nɨŋwearɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa xí̵o tí̵nɨ ŋweaŋáná o yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ámá oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ nionɨ nánɨ gorɨnɨ rarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 19awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Wí joxɨ nánɨ ‘Jono wayí̵ nɨneameaia uŋorɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí ‘Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaorɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí ‘Eŋíná Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵á wo rɨxa wiápí̵nɨmeáí̵rɨnɨ.’ rarɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ e nɨrɨro aiwɨ sewanɨŋoyí̵ne' nionɨ nánɨ gorɨnɨ rarɨŋoɨ?” urí̵agɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Kiraisoyɨ rɨnɨŋoxɨ, ámá Isɨrerene yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ negí̵ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rɨnɨŋoxɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Pitao e urí̵agɨ aí o ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrɨ arí̵á jɨyikí̵ norɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga bɨ onɨmiápɨ ámá wíyo murɨpanɨ. 22Ámá imónɨŋáonɨ xeanɨŋí̵ obaxí̵ nikárɨpí̵rí̵árɨnɨ. Negí̵ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ nionɨ rí̵wí̵ nɨmóáná wa nɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 23Xwɨyí̵á rɨpɨ enɨ nowamɨnɨ urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá goxɨ goxɨ ‘Jisasomɨ ouxí̵dɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, re e'ɨrɨxɨnɨ. Amɨpí ‘Nionɨ nɨgí̵pɨ nánɨ oemɨnɨ.’ yaiwíí̵yí̵ dɨŋí̵ peá nɨmorɨ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, ‘Nionɨ Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wí xeanɨŋí̵ nirɨ nɨpɨkirɨ nɨnirɨ aí ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nionɨ nɨxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ. 24Ámá goxɨ goxɨ nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨrɨ xewanɨŋoxɨ e'í̵ nɨmenɨrí̵náyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵ámanɨ. E nerɨ aiwɨ ámá goxɨ goxɨ e'í̵ mɨmenɨpa nerɨ ‘Nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ nɨnɨpɨkirónáyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵ goxɨ goxɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵árɨnɨ. 25Ámá wo nionɨ mɨnɨxí̵dí̵ iyí̵á í̵á nɨgwí̵ amɨpí emeámɨnɨrɨ nánɨnɨ ne'ra nurɨ nɨmeáɨsáná xewanɨŋo anɨŋí̵nɨ ikeamónáná oyá amɨpí anɨŋí̵ nɨxɨrɨrɨ ŋweaní̵árí̵anɨ? Oweoɨ!” nurɨrɨ 26re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ nánɨ ayá sinɨrɨ xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ nánɨ ayá sinɨrɨ nerɨ nánɨ mɨnɨxí̵dɨpa yarɨŋí̵ goxɨ goxɨ ámá imónɨŋáonɨ ámɨ nɨweapɨrí̵ná ikí̵nɨŋáonɨ weapɨrɨ wí̵á nionɨyá tí̵nɨ gí̵ ápoyá tí̵nɨ aŋí̵najowayá tí̵nɨ nɨpɨróa weapɨrɨ emí̵áonɨ enɨ joxɨ nánɨ ayá nɨnirɨ re rɨrɨmí̵árɨnɨ, ‘Oweoɨ, nionɨyáoxɨmanɨ.’ rɨrɨmí̵árɨnɨ. 27E nerɨ aiwɨ wiyí̵ne' re rogí̵á tiyí̵ne' sɨnɨ mɨpepa egí̵ámɨ eŋáná Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵ápɨ wiyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nikí̵nɨrɨ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

28E nurí̵ɨsáná rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo óráná o Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ winɨ Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ Jemisomɨ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ dí̵wí̵ xwe' bimɨ nánɨ nɨyiro 29o Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵ xegí̵ bɨ írɨrɨ rapɨrapí̵ yínɨŋu' enɨ apí̵á werɨ ápiaŋwí̵nɨŋí̵ xwɨní̵á earɨ nerɨ eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 30Ámá pí̵ne' o tí̵nɨ nawínɨ xwɨyí̵á rarɨgí̵íwau'yí̵ —Awau' Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵íwau' Moseso tí̵nɨ Iraijao tí̵nɨrɨnɨ. 31Awau' ikí̵nɨgí̵íwau' e'í̵ nɨrónapɨri Jisaso tí̵nɨ o xwí̵á tí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵ná Jerusaremɨyo perɨ ámá nɨyonɨ nánɨ wiirɨ ení̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á rɨnarí̵ná 32Pitao tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵íwau' tí̵nɨ xámɨ sá winarɨŋagɨ sá wegí̵áwa, sainí̵owa nɨwiápí̵nɨmearo wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Jisaso ikí̵nɨŋo roŋagɨ nɨwɨnɨro ámá nawínɨ rogí̵íwau' enɨ nɨwɨnɨro 33awau' Jisasomɨ rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wanɨri yarɨŋagí̵i nɨwɨnɨro Pitao dɨŋí̵ nɨpɨkwɨnɨ mɨmó “Píoɨ urɨmí̵ɨnɨ?” nɨrɨnɨrɨ Jisasomɨ u'rapí xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neamemearɨŋoxɨnɨ, none re nɨŋwearí̵ná naŋí̵rɨnɨ. Aŋí̵ pɨpákí̵ wíkau' wí, joxɨ nánɨ wiwáyɨ, Moseso nánɨ wiwáyɨ, Iraijao nánɨ wiwáyɨ oseamɨrɨyaneyɨ.” nurɨrɨ 34sɨnɨ e urarí̵ná agwí̵ wí nɨyapɨrɨ awamɨ rɨtí̵ wimɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro wáyí̵ yarí̵ná 35agwí̵ apimɨ dánɨ xwɨyí̵á bɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ niaíwí̵ royoɨ, niɨwanɨŋonɨ rí̵peaŋáomɨ arí̵á wípoyɨ.” ráná 36wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Jisaso xegí̵ xewɨnɨ roŋagɨ nɨwɨnɨro xwɨyí̵á marí̵ wiwanɨŋowa sɨŋwí̵ wɨní̵ápɨ nánɨ íná ámá wíyo áwaŋí̵ murɨpa egí̵awixɨnɨ.

Íwí̵ imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

37Sá e wegí̵áwa wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ dí̵wí̵yo weapáná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ epí̵royí̵ egí̵áyí̵ o tí̵nɨ órórí̵ ninɨro 38ámá apɨ epí̵royí̵ egí̵ápimɨ dánɨ wo nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, gí̵ íwomɨ sɨŋwí̵ owɨnɨnɨrɨ nánɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ rɨrarɨŋɨnɨ. O gí̵ niaíwí̵ ná wonɨrɨnɨ. 39Imí̵ó xɨxe'róáná o makɨrí̵wí̵ nɨmorɨ rɨxa meaŋí̵ nearɨ móáná sinapɨxwí̵ní̵ iwe'nɨrɨ meákí̵kwií̵á erɨ yarí̵ná omɨ xwɨrɨxwɨrí̵á nikɨxerɨ rɨxa ayápɨnɨ mewí̵narɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná pí̵nɨ wiárarɨŋí̵rɨnɨ. 40Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ ‘Imí̵ó gí̵ íwomɨ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowárí̵poyɨ.’ urí̵á eŋagɨ aiwɨ awa wí e epaxí̵ menɨnɨ.” urí̵agɨ 41Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá agwɨ tɨyí̵ne' ŋweagí̵áyí̵ne', nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa ero xeŋwí̵nɨ moro yarɨgí̵áyí̵ne', ‘Jisaso íníná renɨnɨ nene tí̵nɨ nɨŋwearane arɨrá neainí̵árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nɨrɨrɨ xanomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ íwo aŋwɨ re nɨmeámɨ beɨ.” urí̵agɨ 42íwomɨ sɨnɨ nɨmeámɨ barí̵ná imí̵ó meaŋí̵ eááná sɨrɨrɨŋwí̵ ne'ra pie'róagɨ aí Jisaso imí̵omɨ mɨxí̵ numáɨnowárɨmáná niaíwomɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨrɨ ámɨ xanomɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. 43Mɨnɨ wíáná ámá ní̵nɨ Gorɨxoyá eŋí̵ eánɨŋí̵ Jisaso e'í̵pɨ nánɨ ududí̵ nero “Ayɨkwɨranɨ?” yaiwigí̵awixɨnɨ.

Ámɨ áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ámá ní̵nɨ Jisaso yarɨŋí̵pɨ nánɨ ududí̵ yarí̵ná o wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ,
44“Píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ. Nionɨ arí̵á eŋí̵yo seare'moarɨŋɨnɨ. Aŋí̵namɨ dáŋí̵ ámá imónɨŋáonɨ ámá wíyo mɨyí̵ nurɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 45awa xwɨyí̵á apɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ínɨmɨ imónɨŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ nɨjí̵á mimónɨpa nero mí̵kí̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wianɨrɨ e'í̵áyí̵ wáyí̵ nɨwiro nánɨ masɨsí̵á wigí̵awixɨnɨ.

“None go go seáyɨ e imónɨrí̵enɨŋoɨ?” rɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

46Wiepɨsarɨŋowa xɨmɨxɨmí̵ ninɨro “None go go seáyɨ e imónɨrí̵enɨŋoɨ?” rɨnarí̵ná 47Jisaso wigí̵ xwioxí̵yo adadí̵ nɨwirɨ awa e yaiwiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nánɨ niaíwí̵ bɨ nɨmearɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e e'í̵ nurárɨrɨ 48awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá woxɨ goxɨ goxɨ nionɨ nɨnɨxí̵dɨrɨ nánɨ niaíwí̵ rɨpimɨ peayí̵ mɨwianí̵ we'yo nɨmerí̵náyí̵ apimɨnɨ mɨmearɨŋɨnɨ. Nionɨ enɨ we'yo nɨmerɨ gí̵ ápo nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ we'yo umerɨ yarɨŋɨnɨ. Soyí̵ne' woxɨ ‘Nionɨ awamɨ ínɨmɨ nɨwurí̵nɨrɨ saŋí̵ ourápɨmɨnɨ.’ yaiwinarɨŋo oyí̵ seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ámá mɨdánɨ mɨró segí̵ tí̵ámɨnɨ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

49Wiepɨsarɨŋí̵ Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neamemearɨŋoxɨnɨ, none ámá wo yoí̵ joxɨyá nɨrɨrɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná o none mɨneaxí̵dɨpa nerɨ yarɨŋagɨ nánɨ mepa oenɨ urɨŋwanigɨnɨ.” urí̵agɨ aí 50Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá orí̵wámɨ dánɨ mɨró segí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ imónɨŋorɨnɨ. Ayɨnánɨ e mepa oenɨrɨ pí nánɨ urɨgí̵awixɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Omɨ míraŋí̵ mɨwipa oyaneyɨ.” rɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

51Rɨxa Gorɨxo Jisasomɨ aŋí̵namɨ nánɨ wirɨme'napɨnɨ aŋwɨ e imónɨŋáná Jisaso dɨŋí̵ “Nionɨ Jerusaremɨyo nánɨ oumɨnɨ.” nɨkwí̵rómɨ nurí̵ná 52xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárí̵í̵ wí xí̵omɨ xámɨ umeapí̵rɨ nánɨ urowáráná awa nuro aŋí̵ ámá wigí̵ yoí̵ Samariayí̵ —Ayí̵ Isɨrerɨyí̵ tí̵nɨ xepɨxepá rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵yá aŋí̵ bimɨ nɨre'moro Jisaso rí̵wí̵yo bɨnɨ nánɨ amɨpí píránɨŋí̵ imɨxanɨro e'í̵áyí̵ 53ámá aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ Jisaso Jerusaremɨ nánɨ umɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro “Míraŋí̵ bɨ owianeyɨ.” mɨwimóní̵ yarɨŋagí̵a 54xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ Jemiso tí̵nɨ Jono tí̵nɨ e nɨwɨnɨri Jisasomɨ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, yawawi ‘Gorɨxo aŋí̵namɨ dánɨ rí̵á nɨmamówáre'napɨrɨ ámá tí̵yo rí̵á nɨnɨ nánɨ ananɨ ourí̵piyɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agí̵i aí 55o nɨkɨnɨmónɨrɨ awau'mɨ mɨxí̵ “E mɨrɨpanɨ.” nurɨmɨ 56aŋí̵ ámɨ bimɨ nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

Ámá “Orɨxí̵dɨmɨnɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

57Óí̵yo warí̵ná ámá wo Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨ gɨmɨ joxɨ u'í̵mɨ nionɨ enɨ nu'mɨ rɨxí̵dɨmemí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 58o ámá royí̵ eŋí̵ neánɨrɨ nɨxí̵nɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵wí sayí̵ xegí̵ sirɨrɨkí̵ sá wení̵a nánɨ tí̵ŋí̵rɨnɨ. Iŋí̵ enɨ xegí̵ ye'wí̵ tí̵ŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá imónɨŋáonɨyá sá we'mí̵a nánɨ aŋí̵ wí menɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 59Ámɨ womɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨxí̵deɨ.” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ xe nurɨ gí̵ ápo pe'áná xwí̵á oweyárɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨre'ɨnɨ?” urí̵agɨ aí 60o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa yarɨgí̵áyí̵ ayí̵ enɨ ámá pɨyí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ wigí̵ ámá pe'áná xwí̵á oweyárɨní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵ɨrɨxɨnɨ. E nerɨ aí joxɨ xwɨyí̵á Gorɨxo xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵a nánɨpɨ amɨ amɨ wáí̵ urɨme'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 61Ámɨ ámá wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ rɨxí̵dɨmemí̵ɨnɨ. E nerɨ aiwɨ xámɨ xegí̵ ámáyo nurɨ yayí̵ owiemenɨrɨ sɨŋwí̵ naneɨ.” urí̵agɨ aí 62Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá omɨŋí̵ mearɨŋí̵ wo nɨkɨnɨmónɨrɨ rí̵wí̵mɨ dánɨ sɨŋwí̵ anáná xí̵o omɨŋí̵ mearɨŋí̵pɨ xɨxenɨ warɨŋí̵manɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ enɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ nɨnɨxí̵dí̵ɨsáná ámɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ amɨpí joxɨ pí̵nɨ wiárí̵í̵yí̵ meámɨnɨrɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ nerí̵náyí̵, omɨŋí̵ Gorɨxo nánɨ píránɨŋí̵ mɨwiipa erɨ oyá xwioxí̵yo páwipaxí̵ mepa erɨ imónɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK