Luke 13

“Nɨsanɨro mepa nerónáyí̵, nikeamónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo sɨnɨ ure'wapɨyarí̵ná ámá wí nɨwiápí̵nɨmearo áwaŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “E'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairato porisí̵ wamɨ urowáráná awa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nuro ámá Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ wí rɨdɨyowá yarí̵ná pɨpɨkímí̵ egí̵awixɨnɨ.” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' ‘Gariri dáŋí̵ ayí̵ rɨkɨkɨrí̵ó ne'ra nuróná ámá nɨyonɨ mu'rónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ e pɨkigí̵awixɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Oweoɨ, seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro mɨsanɨpa nerí̵náyí̵, seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e'nɨŋí̵ aní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Ámá 18 ayí̵ aŋí̵ rɨpɨŋwí̵á wiwá ipí xegí̵ yoí̵ Siroamɨyɨ rɨnɨŋí̵wá tí̵ŋí̵ e nɨpɨneamioarɨ ámá apimɨ pɨkiŋí̵yí̵ nánɨ seyí̵ne' re rɨyaiwiarɨŋoɨ, ‘Ámá ayí̵ rɨkɨkɨrí̵ó ne'ra nuro ámá Jerusaremɨ ŋweagí̵á wínɨyí̵ nɨyonɨ seáyɨ e mu'rónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ aŋí̵ iwá nɨpie'rorɨ pɨkíɨnigɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro mɨsanɨpa nerí̵náyí̵, seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e'nɨŋí̵ aní̵nɨpí̵rí̵árɨnɨ.” Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ “Xɨxenɨ e neaímeaní̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á pikí̵na nánɨrɨnɨ.

E nurɨrí̵ná ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo xegí̵ wainí̵ uraxí̵ omɨŋí̵yo íkí̵á pikí̵ ɨwí̵ nurárɨmáná rí̵we'ná sogwí̵ dɨmɨnɨrɨ nɨbayirɨ aí pí̵á megɨnayiŋɨnigɨnɨ. Pí̵á nɨmegɨnayirɨ nánɨ xegí̵ omɨŋí̵ ayí̵ wiiarɨŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Íkí̵á rɨna xwiogwí̵ wau' womɨ nionɨ sogwí̵ nánɨ nɨbɨrɨ pí̵á megɨnayíárɨnɨ. Ná mɨwearɨŋí̵na íkwapiŋí̵ meaarɨnɨ. Emɨ rómoáreɨ.’ uráná o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, ámɨ xwiogwí̵ ro xe opwenɨ. Ná wenɨ nánɨ pɨpɨŋí̵yo ará nɨyárɨmáná xwí̵á pɨyí̵ wiárómí̵ɨnɨ. Xwiogwí̵ wí̵omɨ ná we'agɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, ayí̵ naŋí̵rɨnɨ. Ná mɨweŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná nɨrorɨ emɨ móɨrɨxɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ámá ayí̵ “Nene íkí̵á pikí̵ anánɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Anɨŋí̵ rí̵kwínɨŋímɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10 Jisaso sabarí̵á wɨyimɨ rotu' aŋí̵yo nɨŋweámáná ámáyo ure'wapɨyarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 11 Apɨxí̵ wí —Í imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ sɨmɨxí̵ nerɨ nɨrí̵kwínɨrɨ emearí̵ná xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wu' eŋáná ámɨ wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo mu'roŋírɨnɨ. E'í̵ ropaxí̵ wiarɨŋímanɨ. 12 Í e ŋweaŋagɨ Jisaso nɨwɨnɨrí̵ná “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, sɨmɨxí̵ siarɨŋí̵pɨ rɨxa pí̵nɨ rɨwiárɨŋoɨ.” nurɨrɨ 13 we' seáyɨ e ikwiáráná re eŋɨnigɨnɨ. Í e'í̵ píránɨŋí̵ nɨrorɨ Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨ e umeŋɨnigɨnɨ. 14 E e'áná rotu' aŋí̵ meŋweaŋo Jisaso Sabarí̵áyo apɨxímɨ naŋí̵ wimɨxí̵agɨ nánɨ wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwirɨ ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wɨyi omɨŋí̵ nánɨ imónɨnɨ. Sí̵á ayo Jisaso naŋí̵ seaimɨxɨní̵a nánɨ bɨrí̵ɨnɨ. Sabarí̵áyo mɨbɨpa erí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 15 omɨ Jisaso mɨxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋí̵ erɨ sɨpí erɨ yarɨgí̵oyí̵ne', Sabarí̵áyo aí burɨmákau' tí̵nɨ dogí tí̵nɨ wigí̵ aŋí̵yo nɨpáwirɨ níkweámɨ iniɨgí̵ onɨnɨrɨ iniɨgí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra mupa yarɨgí̵áranɨ?” Ayí̵ Sabarí̵áyo wigí̵ burɨmákau' nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro aí ámá nánɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨŋagí̵a nánɨ e nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 16 “Apɨxí̵ rí Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ wírɨnɨ. Seteno sɨmɨxí̵ apɨ nɨwirɨ gwí̵nɨŋí̵ járɨnɨŋáná xwiogwí̵ 18 mu'roŋírɨnɨ. ‘Ímɨ Sabarí̵áyo gwí̵nɨŋí̵ nɨwíkwearɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨrí̵ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋoɨ?” urarí̵ná 17 omɨ wikí̵ dɨŋí̵ wiaiwíí̵áwa ayá winɨŋɨnigɨnɨ. Ayá winarí̵ná ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ amɨpí ayá rɨwamónɨpaxí̵ Jisaso yarɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra ugí̵awixɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ masɨte' siyí̵ nánɨrɨnɨ.

18 O ámá obaxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re ragí̵rɨnɨ, “Nionɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ pípɨ nɨrɨrɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵ápɨ ‘Rɨpí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.’ rɨmí̵ɨnɨ?” nurɨrɨ 19 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨ masɨte' siyí̵nɨŋí̵ —Masɨte' aiwá xegí̵ siyí̵ aga onɨmiárɨnɨ. Apɨ masɨte' siyí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ámá wo masɨte' siyí̵ nɨmearɨ xegí̵ omɨŋí̵yo moáráná nerápɨrɨ íkí̵á nimónɨrɨ peyíáná iŋí̵ nɨbɨrɨ ápaxí̵yo ye'wí̵ tɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Ámá “Agwɨ Jisasomɨ ámá obaxí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa yarɨŋagí̵a aiwɨ idáná obaxí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropí̵rí̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ Jisaso e uragí̵rɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ yisí̵ nánɨrɨnɨ.

20 Ewayí̵ xwɨyí̵á axí̵pɨ ámɨ bɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨge nɨrɨrɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵ápɨ ‘Rɨpí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.’ rɨmí̵ɨnɨ?” nurɨrɨ 21 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨ yisí̵nɨŋí̵ —Yisí̵ bisí̵kerí̵á sɨnɨ sɨŋí̵ eŋáná bɨ onɨmiápɨ ínɨmɨ táná yarɨŋí̵pa nɨpɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnarɨŋí̵rɨnɨ. Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵ápɨ yisí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Apɨxí̵ wí bisí̵kerí̵á sɨnɨ sɨŋí̵ dɨramɨxí̵ xwe' wámɨ sɨxí̵ ínɨŋáná yisí̵ bɨ nɨmearɨ ínɨmɨ táná nɨmɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnárɨŋɨnigɨnɨ.” uragí̵rɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ óí̵ onɨgí̵yɨkwɨ nánɨrɨnɨ.

22 O Jerusaremɨ nánɨ nurí̵ná aŋí̵ apɨ apimɨ nure'wapɨya warí̵ná 23 ámá wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ o ámá womɨnɨ womɨnɨ nenenɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵áranɨ?” urí̵agɨ o ámá ayo re urɨŋɨnigɨnɨ, 24 “Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵darɨgí̵ápɨ óí̵ onɨgí̵yɨkwí̵nɨŋí̵ inɨnɨ. Óí̵ ayimɨ páwipí̵rɨ nánɨ anɨŋí̵ miní̵ e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá obaxí̵ ananɨ opáwianeyɨnɨrɨ nerí̵ná yopa megɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 25 ewayí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ xiáwo nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ ówaŋí̵ yáráná seyí̵ne' nɨbɨro wáí̵ bí̵arɨwámɨnɨ nɨrómáná wakwí̵ nórɨrɨ ‘Ámɨnáoxɨnɨ, aŋí̵ ówaŋí̵ neaí̵kwie'napeɨ.’ uráná re searɨní̵árɨnɨ, ‘Nionɨ mají̵árɨnɨ. Aŋí̵ gɨmɨ dáŋí̵yí̵ne'xɨnɨ?’ searáná 26 re uranɨrɨ e'í̵áyí̵ ‘Joxɨ negí̵ aŋí̵ wáí̵yo nɨre'morɨ nene tí̵nɨ nawínɨ aiwá tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ nɨnɨrane neare'wapɨyiŋenerɨnɨ.’ uranɨrɨ e'í̵áyí̵ 27 aŋí̵ xiáwo re searɨnɨŋoɨ, ‘Aŋí̵ gɨmɨ dáŋí̵yí̵ne'xɨnɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ.’ searɨní̵árɨnɨ. ‘Í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ne' nionɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ e'í̵ u'poyɨ.’ searɨní̵árɨnɨ.” nurɨrɨ Gorɨxo aŋí̵ xiáwónɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ e nurɨrɨ 28 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' re wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ. Segí̵ seáwowa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awa Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ xí̵oyá xwioxí̵yo nɨpáwiro ŋweaŋagí̵a nɨwɨnɨro Gorɨxo ‘Segí̵pɨ bí̵anɨrɨwámɨnɨ ŋweápoyɨ.’ searí̵agɨ nɨwɨnɨróná seyí̵ne' maŋí̵ magí nírónɨro ŋwí̵ pɨyí̵ wí̵rɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ. 29 E'máyí̵ oxí̵ apɨxí̵ sogwí̵ weaparɨŋí̵mɨ dáŋí̵yí̵ weapɨro sogwí̵ wearɨŋí̵mɨ dáŋí̵yí̵ yapɨro mɨdɨmɨdáŋí̵yí̵ enɨ bɨro nero Gorɨxoyá xwioxí̵yo nɨpáwiro aiwá narɨŋagí̵a sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 30 xewanɨŋo ámɨ nɨweapɨrí̵ná nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E'máyí̵ xámɨ surí̵má imónɨgí̵áyí̵ xámɨ xámɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Xámɨ xámɨ imónɨgí̵áyí̵ne' surí̵má epí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jerusaremɨyo imónɨní̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31 Jisaso xwɨyí̵á apɨ nurí̵ɨsáná eŋáná Parisi wa re ure'meagí̵awixɨnɨ, “Gapɨmaní̵ Xeroto rɨpɨkinɨ nánɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ re pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.” urí̵agí̵a 32 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nuro Xeroto, sí̵wí sayí̵nɨŋí̵ í̵wí̵ yarɨŋomɨ áwaŋí̵ re ure'meápoyɨ, ‘Jisaso re rarɨnɨ ure'meápoyɨ, “Nionɨ sí̵á árí̵ní̵ wíyo imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowárɨrɨ sɨmɨxí̵yí̵ píránɨŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ erɨ nemáná omɨŋí̵ (Omɨŋí̵ ayí̵ xewanɨŋo ámá nɨyonɨ nánɨ upeiní̵á nánɨrɨnɨ.) Omɨŋí̵ Gorɨxo o e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ yárɨmí̵árɨnɨ.” rarɨnɨ.’ ure'meápoyɨ.” nurowárɨrɨ 33 ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo xewanɨŋo nánɨ re urɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Xeroto nánɨ wáyí̵ mɨninarɨŋagɨ aiwɨ nionɨ rɨxa u'ɨmɨgɨnɨ. Nionɨ sí̵á árí̵ní̵ wíyo nurɨ Jerusaremɨ re'mómí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' ‘Wí̵á rókiamoarɨgí̵á womɨ amɨ amɨ nɨpɨkirí̵ná ayí̵ naŋí̵manɨ. Jerusaremɨ nɨpɨkirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagí̵a nánɨ warɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 34 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨ ŋweáyí̵ne', wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ pɨkiro ámá Gorɨxo seyí̵ne' nánɨ searowárí̵áyo sí̵ŋá tí̵nɨ nearo pɨkiro yarɨgí̵áyí̵ne', karí̵karí̵ xegí̵ miá negirɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ yarɨŋí̵pa nionɨ íníná axí̵pɨ e seaiayimɨnɨrɨ e'agɨ aí seyí̵ne' mɨseaimónarɨnɨnɨ. 35 Arí̵á e'poyɨ. Aŋí̵ Gorɨxo yeáyí̵ nɨseayimɨxemearí̵ná seyí̵ne' ŋweanɨrɨ egí̵e rɨxa anɨpá imónɨgoɨ. Nionɨ sɨŋwí̵ mɨnanɨpa ne'ra nuro rɨxa ‘Ámɨnáo urowáráná weapɨní̵o oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxorɨnɨ.’ nɨrɨróná ámɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK