Luke 21

Apɨxí̵ aní̵ wí nɨgwí̵ wau'nɨ tɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1O sɨnɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ nure'wapɨya nemerí̵ná sɨŋwí̵ aní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ nɨgwí̵ Gorɨxo nánɨ tayarɨgí̵e tarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 2apɨxí̵ aní̵ uyípeayí̵ imónɨŋí̵ wí enɨ nɨgwí̵ rí̵á inɨŋí̵ wau' nɨmeáa nɨbɨrɨ tí̵agɨ nɨwɨnɨrɨ 3xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Apɨxí̵ aní̵ uyípeayí̵ imónɨŋí̵ rí Gorɨxo nánɨ nɨgwí̵ onɨmiá sɨpípɨkwɨ nɨtɨrɨ aiwɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ tí̵áyo seáyɨ e imónɨgoɨ. 4Amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ wigí̵ nɨgwí̵ xwe' ayo dánɨ bɨ nɨmearo nɨtɨro aiwɨ apɨxí̵ aní̵ ríyí̵ xegí̵ aiwá nánɨ bí̵ yanɨpaxí̵ ówɨ tí̵agɨ nánɨ íyá seáyɨ e imónɨgoɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá pɨneapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

5Xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nánɨ re rɨgí̵awixɨnɨ, “Aŋí̵ riwá nɨmɨrɨrí̵ná sí̵ŋá awiaxí̵ nɨkɨkíróa nuro aŋí̵ riwá imɨrɨŋí̵ mimónɨpa oenɨrɨ amɨpí naŋí̵ ámá Gorɨxo nánɨ wigí̵áyí̵ nɨmearo okiyí̵á egí̵árɨnɨ.” rarɨŋagí̵a 6Jisaso arí̵á e nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí naŋí̵ soyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵á rɨpɨ rí̵we'ná ámá wa aŋí̵ riwá nɨpɨnearí̵ná sí̵ŋá nɨkɨkírónɨga uŋí̵ rɨpɨ nɨpɨneaayiro emɨ mɨmeámí̵ e'áná sí̵ŋá wo womɨ sɨnɨ seáyɨ e ikwiárɨnɨní̵ámanɨ.” urí̵agɨ 7awa yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ neararɨŋí̵ apɨ gíná imónɨní̵árɨnɨ? Pí sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ neaináná ‘Rɨxa nimónɨnɨ ayorí̵anɨ?’ yaiwianí̵wárɨnɨ?” urí̵agí̵a 8o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wa yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ morí̵ɨnɨ. Obaxí̵ nɨbɨro gí̵ yoí̵ nɨrɨnɨro re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Nionɨ onɨrɨnɨ. Rɨxa ínárɨnɨ.’ searáná arí̵á nɨwiro nu'mɨ muxí̵dɨpanɨ. 9Soyí̵ne' ‘Aŋí̵ wíyo mɨxí̵ inarɨŋoɨ.’ rarɨŋagí̵a arí̵á wiro ‘Ámá nɨpánɨ mɨxí̵ íkwí̵naroarɨŋoɨ.’ rarɨŋagí̵a arí̵á wiro nerí̵ná wáyí̵ mikárɨnɨpanɨ. Apɨ xámɨ imónɨní̵árɨnɨ. E eŋagɨ aiwɨ apɨ rɨxa nimónɨmáná eŋáná soyí̵ne' ‘Sí̵á yoparí̵yi, o weapɨní̵áyi rɨxa nimónɨnɨŋoɨ.’ mɨyaiwipa e'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ 10ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gwí̵ axí̵rí nɨwiápí̵nɨmearo ámá xeŋwí̵ wí tí̵nɨ mɨxí̵ inɨro mɨxí̵ ináyí̵ woyá woyáyí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ inɨro 11poboní̵ xwe' ne'ra urɨ aŋí̵ nɨyonɨ aiwá nánɨ dí̵wí̵ ikeamónɨro aŋí̵ wí e wí e sɨmiárí̵ wímearɨ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ xegí̵ bɨ nimónɨrɨ ekɨyiŋí̵ ináná ámá wáyí̵ ikárɨnɨpí̵rɨ nánɨ imónɨrɨ ení̵árɨnɨ. 12Ayí̵ e ení̵á imónɨŋagɨ aiwɨ sɨnɨ mimónɨpa eŋáná í̵á nɨseaxero xeanɨŋí̵ seaikárɨpí̵rí̵árɨnɨ. E nɨseairí̵ná xwɨrɨxí̵ seamepí̵rɨ nánɨ awí eánarɨgí̵e nɨsearowárɨro gwí̵ aŋí̵yo nɨseaŋwɨrárɨro nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ xwɨyí̵á seamearɨpí̵rɨ nánɨ mɨxí̵ ináyí̵yá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ tí̵nɨ gapɨmaní̵yí̵yá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ tí̵nɨ nɨseameámɨ seaupí̵rí̵árɨnɨ. 13E seaipí̵rí̵á eŋagɨ aí ananɨrɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xwɨrɨxí̵ seamearí̵ná nionɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨpí̵rɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 14Xwɨrɨxí̵ seamearí̵ná nionɨ dɨŋí̵ nɨseakɨkayorɨ nɨjí̵á nɨseaiapɨrɨ xwɨyí̵á urɨpí̵rɨ nánɨ imónɨpí̵rɨ seaimɨxɨmí̵á eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' xwɨrɨxí̵ seamepí̵rí̵áyí̵ wí pí̵rí̵ seawiaíkipaxí̵ menɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' sɨnɨ í̵á mɨseaxɨrɨpa eŋánáyí̵, dɨŋí̵ re móí̵rɨxɨnɨ, ‘Ananɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á pí̵rí̵ wiaíkímɨnɨrɨ nánɨ meŋwɨpepa oemɨnɨ. Sa Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ urí̵ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 16Segí̵ se'náíwaranɨ, se'nowaranɨ, se'rɨxí̵meáowaranɨ, nawínɨ mɨnɨgí̵áyí̵ranɨ, nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ranɨ, mɨyí̵ seauráná segí̵yí̵ wí̵amɨ pɨkipí̵rí̵árɨnɨ. 17Soyí̵ne' nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ ámá ní̵nɨ wikí̵ nɨseaónɨro sí̵mí̵ tí̵nɨ seaipí̵rí̵a aiwɨ 18Gorɨxo yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵á eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' anɨpá wí imónɨpí̵rí̵ámanɨ. Segí̵ dí̵á wí aí anɨpá imónɨní̵ámanɨ. 19Soyí̵ne' eŋí̵ neánɨro nionɨ anɨŋí̵ nɨnɨxí̵dɨrónáyí̵, segí̵ dɨŋí̵pɨ erí̵kiemeánɨpí̵rí̵árɨnɨ.

“Jerusaremɨ xwɨrí̵á ikɨxepí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20“E nerɨ aí mɨxí̵ nɨmeámɨ bí̵áyí̵ aŋí̵ Jerusaremɨ rɨpimɨ awí mudí̵móagí̵a nɨwɨnɨróná ‘Rɨxa aŋí̵ rɨpɨ xwɨrí̵á ikɨxepí̵rɨ aŋwɨ ayorí̵anɨ?’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 21E nɨwɨnɨróná ámá Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nánɨ e'í̵ yiro ámá Jerusaremɨ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uro ámá apimɨ bí̵arɨwámɨnɨ omɨŋí̵yo amɨ amɨ yarɨgí̵áyí̵ aŋí̵ apimɨ ámɨ mɨre'mopa ero e'í̵rɨxɨnɨ. 22Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ínáyí̵ Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaikárɨní̵á apɨrɨnɨ. Íná amɨpí ní̵nɨ nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ. 23Íná xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ xwí̵á tí̵yo seaímeaní̵á eŋagɨ nánɨ apɨxí̵ niaíwí̵ agwí̵ egí̵íwa tí̵nɨ sɨnɨ niaíwí̵ amɨŋí̵ wiarɨgí̵íwa tí̵nɨ e'í̵ aŋí̵nɨ mupaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ aweyɨ! Gorɨxo ámá tí̵yo wikí̵ nɨwónɨrɨ xeanɨŋí̵ wikárarí̵ná 24mɨxí̵ nɨmeáa bí̵áyí̵ Jerusaremɨ ŋweáyo kirá tí̵nɨ pɨpɨkímí̵ ero ɨwí̵ meaanɨro nánɨ nɨpɨkiomearo wigí̵ aŋí̵ ayí̵ ayo nánɨ nɨmeámɨ umiro epí̵rí̵árɨnɨ. E nemáná e'máyí̵ nɨbɨro Jerusaremɨ dáŋí̵yí̵ne' seáyɨ e nɨseaimónɨro xwɨraimɨmí̵ nɨseaikɨxe'a nuro Gorɨxo ‘Yoparí̵ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.’ yaiwiárɨŋe imónɨŋáná rɨxa re imónɨní̵árɨnɨ.

Ámá imónɨŋo nɨweapɨrí̵ná nánɨrɨnɨ.

25“Sogwí̵ tí̵nɨ emá tí̵nɨ siŋí̵ tí̵nɨ ekɨyiŋí̵nɨŋí̵ ináná ámá xwí̵á tí̵yo nɨyonɨ gwí̵ ararí ŋweagí̵áyí̵ ayá sí̵wí̵ nurorɨ dɨŋí̵ rí̵á uxení̵árɨnɨ. Rawɨrawá enɨ xwe' ayá wí nɨróga nɨwiápí̵nɨmeáɨsáná nɨjirɨ moarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná ududí̵ winɨní̵árɨnɨ. 26Siŋí̵ sogwí̵ amɨpí aŋí̵ pɨrí̵yo eŋí̵yí̵ aŋí̵nɨ mɨxe'napí̵agɨ nɨwɨnɨróná ‘Xwí̵á tí̵yo ŋweaŋwae'ne pí neaimɨnɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?’ nɨyaiwiro wáyí̵ nikárɨnɨróná eanɨramoro wepí̵rí̵árɨnɨ. 27E neróná sɨŋwí̵ re nanɨpí̵rí̵árɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ nikí̵nɨmáná eŋí̵ neánɨrɨ agwí̵ tí̵nɨ nawínɨ weaparɨŋagɨ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ. 28E nerɨ aí soyí̵ne' sogwí̵ emá amɨpí ekɨyiŋí̵ inarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Gwí̵nɨŋí̵ nearoayíronɨ aŋwɨ ayorí̵anɨ?’ nɨyaiwiro píránɨŋí̵ e'í̵ nɨrómáná nionɨ nánɨ wenɨŋí̵ nɨyánɨrɨ róí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ íkí̵á pikí̵na nánɨrɨnɨ.

29O awamɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íkí̵á pikí̵ tí̵nɨ íkí̵á ní̵nɨ enɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. 30Íkí̵á mɨŋí̵ inarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná ‘Rɨxa xwiogwí̵rí̵anɨ?’ yaiwiarɨgí̵ápa 31siŋí̵ amɨpí ekɨyiŋí̵nɨŋí̵ enɨ axí̵pɨ inarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná ‘Gorɨxo nene xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweanɨ rɨxa aŋwɨ ayorí̵anɨ?’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 32Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá agwí̵ ríná ŋweagí̵áyí̵ sɨnɨ mɨpepa eŋáná amɨpí ní̵nɨ nionɨ Jerusaremɨ nánɨ searí̵ápɨ xɨxenɨ nimónɨní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 33Aŋí̵na tí̵nɨ xwí̵á rɨrí tí̵nɨ ananɨ anɨpá nimónɨrɨ aiwɨ xwɨyí̵á nionɨyá wí surí̵má imónɨní̵ámanɨ.

“Awínɨŋí̵ ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

34“Mí̵rɨxí̵ maiwí nɨpu'ɨsáná mí̵rogwí̵ rɨxa í̵á nɨwiárɨmɨxɨrí̵ná nɨpie'rorɨ nearí̵ná yarɨŋí̵pa soyí̵ne' enɨ segí̵ waráyo nánɨnɨ nɨyaiwinɨro aiwá xwe' nɨro iniɨgí̵ wainí̵ xwe' nɨro yanɨro nánɨ yarí̵náyí̵ sí̵á nionɨ weapɨmí̵áyi axí̵pɨ e seaímeanɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ. 35Sí̵á nionɨ weapɨmí̵á nánɨ imóní̵áyi ámá xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweagí̵áyo nɨwimónɨní̵árɨnɨ. 36Soyí̵ne' íníná awínɨŋí̵ nɨŋwearóná Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ re wíí̵rɨxɨnɨ, ‘None amɨpí neaímeááná eŋí̵ neánɨrane mu'rorane ámá imónɨŋoyá sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ e'í̵ rorane yaní̵wá nánɨ eŋí̵ bɨ sɨxí̵ neaímɨxeɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

37Ikwáwɨyíná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ ámáyo nure'wapɨya nu'ɨsáná sí̵ápɨ tí̵nɨ nɨpeyearɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵ Oripiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ sá we'mɨnɨrɨ nánɨ yagí̵rɨnɨ. 38O sí̵á ayí̵ ayo e yarí̵ná ámá ní̵nɨ wí̵á mónɨŋí̵mɨ nɨwiápí̵nɨmearo omɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ arí̵á wianɨro nánɨ bayagí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK