Mark 10

Apɨxí̵ emɨ moarɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso nɨwiápí̵nɨmearɨ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ Judia pɨropenɨsí̵yo nɨmu'rorɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo jí̵arɨwámɨ dánɨ warí̵ná oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ nero o tí̵ŋí̵ e awí eánáná xegí̵ yarɨŋí̵pa ámɨ ure'wapɨyarí̵ná 2Parisi wa nɨwímearo omɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Wa negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ í̵á nɨroro re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Xegí̵ oxo apɨxímɨ ananɨ emɨ mopaxí̵rɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. Wa ‘Emɨ mopaxí̵manɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. Joxɨyá dɨŋí̵ arɨge simónarɨnɨ? ‘Ananɨ emɨ mopaxí̵rɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ? ‘Ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agí̵a 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Moseso eŋíná segí̵ seárí̵awe'yo ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná píoɨ urɨŋɨnigɨnɨ?” urí̵agɨ 4re urɨgí̵awixɨnɨ, “Moseso ámá apɨxí̵ emɨ moanɨro nánɨ ananɨ payí̵ re rɨnɨŋí̵pɨ ‘Nionɨ ímɨ anɨŋí̵ emɨ móárɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ nearo owiowárí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neanagí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ 5Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' segí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨxí̵dɨro arí̵kí segí̵ apɨxí̵ emɨ moanɨro yarɨŋagí̵a nánɨ Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ apɨ nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ. 6E nerɨ aiwɨ xwɨyí̵á rɨpɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxo eŋíná xwí̵á imɨxɨrɨ aŋí̵na imɨxɨrɨ nerí̵ná oxí̵ imɨxɨrɨ apɨxí̵ imɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 7Ayɨnánɨ oxo xanɨyau'mɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná xegí̵ apɨxí tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨríná ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ imónɨpɨsí̵írɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xɨxegí̵nɨ imónarɨgí̵ímanɨ. Ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ nimónɨri emearɨgí̵írɨnɨ. 9Ayau' nɨmeánɨmɨ nemerí̵ná Gorɨxo ŋwɨrárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨnɨmɨ mupa oe'piyɨ.” nurɨmɨ nurɨ 10aŋí̵yo nɨpáwirɨ ŋweaŋáná wiepɨsarɨŋowa ámɨ o meánɨgí̵á nánɨ urí̵í̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wíáná 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go xegí̵ apɨxí̵ emɨ nɨmorɨ wí nɨmearí̵náyí̵, xámɨ meaŋímɨ sɨpí wikárarɨnɨ. 12Apɨxí̵ gí gí enɨ xegí̵ xiagwomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ womɨ nɨmeánɨrí̵náyí̵, xámɨ meánɨŋomɨ sɨpí wikárarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Niaíwí̵ onɨmiápiamɨ we' ikwɨkwiárɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Ámá wí Jisaso wigí̵ niaíwí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ we' wikwiárɨnɨ nɨmeámɨ báná wiepɨsarɨŋowa mɨxí̵ urarɨŋagí̵a Jisaso awa pí̵rí̵ urakianɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' pí̵rí̵ murakipanɨ. Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweanɨ sɨŋánɨ nimónɨrí̵ná o ámá niaíwí̵ tɨyí̵ yapɨ nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵áyo meŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' pí̵rí̵ murakipanɨ. Nionɨ tí̵e nánɨ xe obí̵poyɨ. 15Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ niaíwí̵pia xanɨyau'mɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵roro sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ urí̵nɨro yarɨgí̵ápánɨŋí̵ Gorɨxomɨ e mepa nerí̵náyí̵, o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵ápimɨ wí páwipí̵rí̵ámanɨ.” nurɨmáná 16niaíwí̵pia wímɨ nɨmearɨ sáí̵yo nɨŋwɨrárɨnɨmáná we' seáyɨ e wikwiárɨrɨ “Gí̵ ápo píránɨŋí̵ oumenɨ.” rɨrɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ.

Ámá amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo nánɨrɨnɨ.

17Jisaso nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋí̵ wíyo umɨnɨrɨ yarí̵ná ámá wo o tí̵ŋí̵ e nánɨ mí̵rí̵ nɨbɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵mɨ dánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋí̵ naŋoxɨnɨ, arɨge nerí̵ná nionɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋáonɨ imónɨmí̵árɨnɨ?” urí̵agɨ 18o “Jisaso Gorɨxorí̵anɨ?” oyaiwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ pí nánɨ ‘Neare'wapɨyarɨŋoxɨní̵ nɨnɨrɨrí̵ná ‘Naŋoxɨní̵ nɨrí̵ɨnɨ? Ámá wí naŋí̵manɨ. Sa Gorɨxo naŋorɨnɨ. 19Joxɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. ‘Nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá wí mɨpɨkipa erí̵ɨnɨ. Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpa erí̵ɨnɨ. Í̵wí̵ mɨmeapa erí̵ɨnɨ. Yapí̵ murɨpa erí̵ɨnɨ. Yapí̵ nurepɨsirɨ í̵wí̵ murápɨpa erí̵ɨnɨ. Inókímɨ tí̵nɨ ápomɨ tí̵nɨ we'yo merí̵ɨnɨ.’ E rɨnɨŋí̵pɨ joxɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, apɨ nɨpɨnɨ sɨnɨ ononɨ imónɨŋae' dánɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkí píránɨŋí̵ nɨxí̵da bɨŋárɨnɨ.” urí̵agɨ 21Jisaso sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨpɨnɨ nɨxí̵dɨrɨ aiwɨ ámɨ bɨ sɨnɨrɨnɨ. Joxɨ nurɨ dɨxí̵ iyí̵á í̵á tí̵nɨ xwí̵á tí̵nɨ amɨpí dɨxí̵yí̵ nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nerɨ nɨgwí̵ meáí̵yí̵ ámá aiwá nánɨ ikeamónɨro aikí̵ nánɨ ikeamónɨro egí̵áyo mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ. E nemoxɨ nɨbɨrɨ nɨnɨxí̵dɨmerí̵náyí̵, rí̵we'ná nɨpe'máná aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵ná amɨpí joxɨyá aga xwe' nɨde'roní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 22o amɨpí wí mɨmu'rónɨŋo eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ e mepaxí̵ wimóní̵agɨ nánɨ sí̵mɨmaŋí̵ kɨpɨŋí̵ nɨyimɨ uŋɨnigɨnɨ.

23Sí̵mɨmaŋí̵ kɨpɨŋí̵ nɨyimɨ u'agɨ Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí xwe' tí̵gí̵áyí̵ ananɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵e páwipaxí̵manɨ.” nurɨrɨ 24awa xí̵o rí̵í̵pɨ nánɨ ududí̵ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwoyí̵ne', ámá wí anɨŋí̵ miní̵ yanɨro nero aiwɨ ananɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵e páwipaxí̵manɨ. 25‘Kamerí̵ eŋí̵ rapɨrapí̵ gwí̵ kiwearɨgí̵á óí̵yimɨ ananɨ páwipaxí̵rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Ámá amɨpí xwe' tí̵gí̵áyí̵ kamerí̵ eŋí̵ óí̵yimɨ mɨpáwipa e'í̵pí̵nɨŋí̵ Gorɨxo seameŋweaní̵e nánɨ ananɨ páwipaxí̵manɨ.” urí̵agɨ 26awa ududí̵ nikárɨnɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “E imónɨŋáná ámá gɨyo Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árí̵anɨ?” urí̵agí̵a 27Jisaso sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí mepa epaxí̵ nimónɨmáná aiwɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ananɨrɨnɨ. Amɨpí Gorɨxo mepa epaxí̵ wí mimónɨŋagɨ nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ epaxí̵rɨnɨ.” uráná 28Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, none negí̵ amɨpí rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ joxɨ rɨxí̵dɨmearɨŋwɨnɨ.” urí̵agɨ 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro xwɨyí̵á nionɨ nánɨ yayí̵ seainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmero enɨ e'í̵áyí̵ xexɨrí̵meáyoranɨ, xɨnáíwamɨranɨ, xegí̵ niaíwí̵yoranɨ, xegí̵ aŋí̵ranɨ, xegí̵ aiwá omɨŋí̵ranɨ, pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, sɨnɨ mɨpe' xwí̵áyo nɨŋwearí̵ná xexɨrí̵meá imóní̵áyí̵ xɨnáíwa imóní̵áyí̵ xegí̵ niaíwí̵ imóní̵áyí̵ xɨnáíwa imóní̵áyí̵ xegí̵ niaíwí̵ imóní̵áyí̵ xegí̵ aŋí̵ imóní̵áyí̵ xegí̵ aiwá omɨŋí̵ imóní̵áyí̵ wiwanɨŋí̵yí̵ pí̵nɨ wiárí̵áyo seáyɨ e'mɨ mu'rónɨní̵árɨnɨ. E nerɨ aí nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a xeanɨŋí̵ enɨ nɨwímeaní̵árɨnɨ. Ayí̵ enɨ aŋí̵ rí̵we'ná imónɨní̵áyo dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ nimónɨro ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. 31E nerɨ aiwɨ ámá ‘Xwe'onɨrɨnɨ.’ nɨrɨro xámɨ xámɨ imónarɨgí̵áyí̵ nɨperí̵ná surí̵má yárɨpí̵rí̵árɨnɨ. Agwɨ ríná surí̵má ŋweagí̵áyí̵ nɨperí̵ná xámɨŋí̵yo mu'ropɨrí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ yumí̵í “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32Awa óí̵yo nuro aŋí̵ yoí̵ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirí̵ná wiepɨsarɨŋowa Jisaso arí̵kí aŋí̵ apimɨ nánɨ nɨyirɨ xámɨ umeaarɨŋagɨ nɨwɨnɨro ududí̵ ninɨro ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wí enɨ ayá sí̵wí̵ uroarɨŋagɨ o ámɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ ná dámɨnɨ e nɨmí̵aurɨ ámɨ xí̵omɨ wa wipí̵rí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ 33re urɨŋɨnigɨnɨ, “None Jerusaremɨ nánɨ nɨyirane re'móáná ámá imónɨŋáonɨ re nikeaárɨpí̵rí̵árɨnɨ. Ámá wo nionɨ nánɨ mɨyí̵ uráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ nionɨ xwɨrɨxí̵ nɨnɨmero xwɨyí̵á nɨnɨmeárɨro ‘Sa joxɨnɨrɨnɨ.’ nɨnɨrɨro nɨpɨkímoanɨro wauyowamɨ mɨnɨ nɨwipí̵rí̵árɨnɨ. 34Mɨnɨ nɨwíáná awa rɨperɨrí̵ niro reaŋwí̵ nu'rɨro iwaŋí̵ nearo nɨníí̵asáná nɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ. Nɨnɨpɨkiro aiwɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jono tí̵nɨ Jemiso tí̵nɨ yarɨŋí̵ wigí̵ípɨ nánɨrɨnɨ.

35Sebediomɨ xewaxowau' Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨ aŋwɨ e nuri Jisasomɨ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, yawawi pí pí nánɨ yarɨŋí̵ síwíyí̵ joxɨ ananɨ nɨyeaiirí̵árí̵anɨ?” urí̵agí̵i 36o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí eaiimɨ nɨrarɨŋiɨ?” urí̵agɨ 37awau' yawawi enɨ ámɨná imóní̵winigɨnɨrɨ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵a yawawi sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ yeaurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨrɨ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Joxɨ idáná ámɨnáoxɨ nimónɨrɨ meŋweaŋáná ámá ní̵nɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ rurí̵náná yawawi joxɨyá we'yo mɨnɨ mɨnɨ oŋweápiyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ yeanɨrɨre'ɨranɨ?” urí̵agí̵i aiwɨ 38Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí yarɨŋí̵ niarɨgí̵ípɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa neri nánɨ yarɨŋí̵ niarɨŋiɨ.” nurɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámá wa xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨrí̵ná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awagwí iniɨgí̵ sɨxí̵ nionɨ nɨmí̵áwá ananɨ nɨpaxí̵ imónɨpɨsí̵íranɨ? Iniɨgí̵ waxí̵yo nionɨ xe'mí̵ápɨ awagwí enɨ ananɨ xepaxí̵ imónɨpɨsí̵íranɨ?” yarɨŋí̵ wíáná 39awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ananɨrɨnɨ. Yawawi nepaxí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵i o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ nionɨ nɨmí̵áwá awagwí enɨ nɨpɨsí̵írɨnɨ. Iniɨgí̵ waxí̵ nionɨ xe'mí̵ápɨ awagwí enɨ xepɨsí̵írɨnɨ. 40E nerɨ aiwɨ ‘Woxɨ rí̵mɨ dánɨ ŋweaɨ. Woxɨ rí̵mɨ dánɨ ŋweaɨ.’ wí earɨpaxonɨmanɨ. Gorɨxo xewanɨŋo earɨpaxí̵rɨnɨ. Xí̵o wimónarɨŋí̵ goxɨ goxɨ ‘Jisasomɨ mɨnɨ mɨnɨ ŋweápiyɨ.’ earɨpaxí̵rɨnɨ.” urarí̵ná 41wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' wí̵a Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨ e urarɨŋagí̵i arí̵á nɨwiro wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro yarí̵ná 42Jisaso “Nionɨ tí̵ŋí̵ aŋwɨ re bí̵poyɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E'máyí̵yá ámɨná meŋweagí̵áwa seáyɨ e nimónɨro wigí̵ ámáyo ayá mɨrɨmɨxí̵ peayí̵ wianarɨgí̵árɨnɨ. 43E nerɨ aiwɨ awa yarɨgí̵ápa axí̵pɨ mimónɨpanɨ. Go go segí̵ rárónɨŋí̵ nimónɨrí̵náyí̵ wí̵oyí̵ne'yá omɨŋí̵ seaiiarɨŋo nimónɨrɨ arɨrá seaíwɨnɨgɨnɨ. 44Go go xámɨ xɨráónɨŋí̵ imóní̵oxɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ ámá nɨyonɨ saŋí̵ urápɨme'ɨrɨxɨnɨ. 45Nionɨ enɨ ámá imónɨŋáonɨ aí ámá saŋí̵ nɨrápɨpí̵rɨ nánɨ weapɨŋáonɨmanɨ. Ámá ní̵nɨ nánɨ nupeirɨ gwí̵nɨŋí̵ roayíróɨmɨgɨnɨrɨ weapɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ Batimiasomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

46Jisaso wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nawínɨ sɨnɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyiro aŋí̵ áwɨnɨ e bimɨ xegí̵ yoí̵ Jeriko nɨre'moro rɨxa aŋí̵ apimɨ wiárí̵ mu'roanɨro yarí̵ná ámá sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ wo —O omɨŋí̵ mepaxo eŋagɨ nánɨ óí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ nɨŋweámáná nɨgwí̵ nánɨ tí̵nɨ aiwá nánɨ tí̵nɨ rɨxɨŋí̵ urarɨŋorɨnɨ. Xano xegí̵ yoí̵ Timiasorɨnɨ. Xí̵o xegí̵ yoí̵ Batimiasorɨnɨ. O óí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná arí̵á wíí̵yí̵ re wiŋɨnigɨnɨ. 47“Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso daiwo pwarɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ re rayiŋɨnigɨnɨ, “Jisasoxɨ, rárí̵awe' mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyáoxɨnɨ, wá nɨwianeɨ.” urarɨŋagɨ 48ámá wí mɨxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ nurɨro “Rɨxa pí̵nɨ wiáreɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ arí̵kí wínɨ eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá re rayiŋɨnigɨnɨ, “Rárí̵awe' mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyáoxɨnɨ, wá nɨwianeɨ.” urayarɨŋagɨ 49Jisaso xegí̵ pwarɨŋe nɨrómáná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ rí̵aiwá urí̵poyɨ.” urí̵agɨ ayí̵ omɨ rí̵aiwá nurɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “O wiárí̵ nɨmu'roarɨnɨrɨ ayá sí̵wí̵ mɨrɨropanɨ. Joxɨ nánɨ rí̵aiwá rɨrarɨnɨ. Rɨxa Wiápí̵nɨmeaɨ.” uráná 50iyí̵á nɨpánɨrɨ ŋweaŋí̵ nɨpírɨrɨ emɨ nɨmómɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nurɨ Jisasomɨ wímeááná 51o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí simɨ nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ sɨŋwí̵ supárɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, nionɨ rɨxa sɨŋwí̵ oanɨmɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 52o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ nánɨ dɨxí̵ sɨŋwí̵ rɨxa naŋí̵ aní̵ɨnɨ. Dɨxí̵ aŋí̵ uɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Ámɨ rɨxa sɨŋwí̵ noxoarɨ nanɨrí̵ná óí̵ e dánɨ Jisasomɨ rí̵wí̵yo nu'mɨ uŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK