Mark 11

Jerusaremɨyo nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ re'moarɨgí̵ápa re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jerusaremɨ tí̵ŋí̵ aŋwɨ e nɨre'morí̵ná aŋí̵ onɨmiá biau' xegí̵ yoí̵ rɨpiau'rɨnɨ. Betɨpasi tí̵nɨ Betani tí̵nɨ apiau'rɨnɨ. Aŋí̵ apiau'yí̵ dí̵wí̵ xegí̵ yoí̵ Oripipá tí̵ŋí̵ e nɨre'moro Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí aŋí̵ dayo ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ nánɨ nuri rɨxa nɨre'mori dogí sɨpɨkí̵ wo ámá wí sɨnɨ seáyɨ e e'í̵ mɨŋwearɨgí̵o gwí̵ yurárɨnɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná níkweari nɨmeámɨ bí̵piyɨ. 3Ámá wí ‘Pí nánɨ íkweaarɨŋiɨ?’ yarɨŋí̵ e eaíánáyí̵, re urí̵piyɨ, ‘Yegí̵ Ámɨnáo dogí romɨ seáyɨ e nɨxeŋwearɨ unɨ nánɨ íkweaarɨŋwiɨ. Rɨxa nɨxeŋwearɨ nɨmeámɨ numáná ámɨ re wí̵re'napɨnɨŋoɨ.’ urí̵piyɨ.” urowáráná 4awau' nuri ámá wíyoyá aŋí̵ í̵wí e dogí sɨpɨkí̵ wo gwí̵ nɨyurárɨnɨmáná óí̵ e roŋagɨ nɨwɨnɨri íkweaarí̵ná 5ámá wí dae rogí̵áyí̵ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Awagwí pí nánɨ dogí o íkweaarɨŋiɨ?” urí̵agí̵a 6awau' Jisaso “Re urí̵piyɨ.” urí̵í̵pɨ axí̵pɨ uráná ayí̵ xe oíkweápiyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵agí̵a 7awau' dogí sɨpɨko Jisaso tí̵ŋí̵ e nɨme'ra nɨbɨri nɨwárɨmáná Jisaso seáyɨ e e'í̵ xeŋweanɨ nánɨ wigí̵ iyí̵á seáyɨ e ikwiáráná o seáyɨ e nɨxeŋwearɨ nɨmeámɨ warí̵ná 8ámá obaxí̵ wí eŋíná mɨxí̵ ináyowamɨ yayí̵ wianɨro nánɨ wigí̵ iyí̵á nɨpírayiro óí̵ e íkwiaŋwí̵ neapára warɨgí̵ápa axí̵pɨ wigí̵ iyí̵á óí̵ e íkwiaŋwí̵ neapára warí̵ná wí óí̵pá tí̵ŋí̵ e írɨmɨŋí̵ nání̵nɨŋí̵ íkwiaŋwí̵ nɨdoro óí̵ e íkwiaŋwí̵ neapára warí̵ná 9Jisaso áwɨnɨ e eŋáná xámɨ warɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵wí̵yo warɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Ámá Ámɨná Gorɨxo urowáre'napí̵agɨ barɨŋí̵ ro oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ. 10Arí̵owa mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xwioxí̵yo ŋweaagí̵ápa xwioxí̵ nene ŋweaní̵wá nánɨ nimóga barɨŋí̵pɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Aŋí̵namɨ seáyɨ e imónɨŋomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ.” nɨra ugí̵awixɨnɨ.

Íkí̵á pikí̵ wɨnamɨ ramɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Rɨxa Jerusaremɨ nɨre'moro Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ wáí̵ ikwí̵rónɨŋí̵ e dánɨ wenɨŋí̵ amɨ amɨ nemerɨ rɨxa sí̵á órarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵nɨ nawínɨ aŋí̵ yoí̵ Betani nánɨ nuro sá wegí̵á 12wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ Betani pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná Jisaso agwí̵ wíagɨ 13wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Íkí̵á yoí̵ pikí̵yɨ rɨnɨŋí̵ wɨna, ɨwí̵ inɨŋí̵na jí̵amɨ jí̵ina roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sogwí̵ nánɨ pí̵á emɨnɨrɨ aŋwɨ e nurɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ná mɨwe' ɨwí̵nɨ inarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ xegí̵ ná wearɨŋíná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ná mɨweŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 14wiepɨsarɨŋowa arí̵á egí̵e dánɨ íkí̵ánamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “íkí̵á rɨnaxɨnɨ, ámá wí sogwí̵ mɨdanɨpa epí̵rí̵a nánɨ ná mɨwepa sa anɨŋí̵ re e'ɨrɨxɨnɨ.” urarí̵ná wiepɨsarɨŋowa arí̵á wigí̵awixɨnɨ.

Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ mɨxí̵ urowárapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Jerusaremɨ nɨre'moro aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiro Jisaso re eŋɨnigɨnɨ. Ámá aŋí̵ iwámɨ ínɨmɨ bí̵ inarɨgí̵áyo mɨxí̵dámí̵ wiowárɨrɨ ámá nɨgwí̵ senisí̵ ninayiro tarɨgí̵áyí̵yá íkwiaŋwí̵ mɨmɨwiárí̵ erɨ ámá iŋí̵ xawiówí̵ rɨdɨyowá nánɨ bí̵ inarɨgí̵áyí̵ íkwiaŋwí̵ e'í̵ ŋweaarɨgí̵ápɨ mɨmɨwiárí̵ erɨ 16ámá saŋí̵ amɨpí xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ aŋí̵ iwámɨ áwɨnɨmɨ aŋwɨ e imónɨŋe xemoarɨgí̵áyo pí̵rí̵ wiaíkímí̵ wirɨ eŋɨnigɨnɨ. 17E nemáná iwamí̵ó nure'wapɨyirí̵ná mɨŋí̵ nirorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Re mɨrɨnɨpa renɨ, ‘Aŋí̵ Gorɨxonɨyáiwá nánɨ re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, “Ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urɨpí̵rí̵a nánɨ oyá aŋiwárɨnɨ.” rɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa renɨ? E nɨrɨnɨrɨ aiwɨ soyí̵ne' í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa axí̵pí̵nɨŋí̵ nero nánɨ aŋí̵ riwá í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵yá aŋí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

18Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ ámá wí “Jisaso e neararɨnɨ. E neararɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro ámáyí̵ o xwɨyí̵á ure'wapɨyarɨŋí̵yí̵ nánɨ rɨxa dɨŋí̵ nɨpɨkínɨro ní̵nɨ Jisasomɨnɨ xí̵dɨpí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ nero ínɨmɨ omɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxí̵ nɨme'ra ugí̵awixɨnɨ. 19Sí̵á ayí̵ ayo sí̵á órarí̵ná o wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Jerusaremɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro aŋí̵ wíyo sá weagí̵árɨnɨ.

Pikí̵na yɨweárɨŋagɨ wɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

20Jisaso wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ sá wegí̵á wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo Jerusaremɨ nánɨ nurí̵ná wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Íkí̵á pikí̵na mí̵kí̵ aí tí̵nɨ rɨxa yeáyí̵ yárí̵agɨ nɨwɨnɨro 21Pitao Jisaso agíná e'í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ winí̵agɨ mɨŋí̵ sí̵ŋá neánɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, íkí̵á pikí̵na joxɨ agíná ramɨxárí̵í̵na rɨxa yɨweánárɨnɨnɨ.” urí̵agɨ 22o “Emɨmí̵ nionɨ e'ápa awa enɨ epaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa u'poyɨ. 23Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ ‘Dí̵wí̵ rɨpá nɨja rawɨrawáyo opie'ronɨ.’ rɨrɨ dɨŋí̵ ná bɨnɨ morɨ xí̵o rí̵í̵pɨ ‘Xɨxenɨ imónɨnɨŋoɨ.’ yaiwirɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ enɨŋoɨ. 24Ayɨnánɨ soyí̵ne' woxɨ woxɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵ná ‘Nionɨ re emí̵árɨnɨ.’ urɨro omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ.’ yaiwiro nerí̵náyí̵, oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ. 25Soyí̵ne' woxɨ woxɨ e'í̵ nɨroro Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵náyí̵, ámá wí sɨpí seaikárí̵áyí̵ wikí̵ mɨwónɨpa nero yokwarɨmí̵ wiíí̵rɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵, segí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋo sɨpí soyí̵ne' wimɨxí̵ápɨ nánɨ enɨ yokwarɨmí̵ seaiiní̵árɨnɨ. 26E mepa nerí̵náyí̵, aŋí̵namɨ ŋweaŋo soyí̵ne' maŋí̵ pí̵rí̵ wiaíkigí̵ápɨ nánɨ yokwarɨmí̵ seaiiní̵ámanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“ ‘Ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

27Rɨxa Jerusaremɨ nɨre'moro Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ aŋí̵ emearí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ omɨ nɨwímearo 28re urɨgí̵awixɨnɨ, “Aga go rɨrí̵agɨ ámá aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwá riwámɨ bí̵ inarɨgí̵áyo mɨxí̵dámí̵ e'ɨnigɨnɨ? Dɨŋí̵ goyá tí̵nɨ e e'ɨnigɨnɨ?” urí̵agí̵a 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ yarɨŋí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨyápɨ áwaŋí̵ nɨránáyí̵, nionɨ enɨ ‘E e'ɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋo nánɨ ananɨ áwaŋí̵ searɨmí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 30re urɨŋɨnigɨnɨ, “Yarɨŋí̵ nionɨyá rɨpɨrɨnɨ. Jono wayí̵ nɨneameaia wago aŋí̵namɨ ŋweaŋoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wayí̵ nɨneameaia wagí̵ranɨ? Xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yagí̵ranɨ? Nionɨyá apɨ nánɨ xámɨ áwaŋí̵ nɨrí̵poyɨ.” uráná 31wiwanɨŋowa dɨŋí̵ nɨmoro ínɨmɨ yarɨŋí̵ re niga ugí̵awixɨnɨ, “None ‘Jono Gorɨxo dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ yagí̵rɨnɨ.’ áwaŋí̵ e nurɨrane'náyí̵ o re nearɨnɨŋoɨ, ‘Pí nánɨ Jono searagí̵pɨ nánɨ mɨkwí̵ropa ne'ra ugí̵awixɨnɨ?’ nearɨnɨŋoɨ.” nɨrɨnɨro 32ámɨ ínɨmɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None ‘Jono xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ yagí̵rɨnɨ.’ uranɨre'wɨnɨ? Oweoɨ. Ámá sɨpí̵á re epí̵royí̵ egí̵áyí̵ iwaŋí̵ neaeapí̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨro —Judayí̵ ní̵nɨ Jono nánɨ “Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ worí̵anɨ?” yaiwiarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ “Apɨ enɨ xɨxenɨ urɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” nɨrɨnɨro ámá iwaŋí̵ neaeapí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ nero nánɨ áwaŋí̵ murí̵ 33re urɨgí̵awixɨnɨ, “Oweoɨ, none mají̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a Jisaso “Nionɨ enɨ ‘Joxɨ e e'ɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋo nánɨ áwaŋí̵ wí nɨsearɨmɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK