Mark 12

Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á wí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ Parisiowamɨ tí̵nɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo wainí̵ uraxí̵ ɨwí̵á nurɨrɨ xwí̵ná nɨrorɨ wainí̵ xegí̵ iniɨgí̵ nɨpí̵rí̵a nánɨ wainí̵ sogwí̵ xoyɨkímí̵ ení̵a nánɨ sí̵ŋáyo óí̵ nɨrɨxɨrɨ wainí̵ omɨŋí̵yo áwɨnɨmɨ aŋí̵ awí ŋweapí̵rí̵a nánɨ seáyɨ e'mɨ nɨmɨra nɨpeyirɨ ne'ɨsáná ámá wí sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵dipí̵rí̵a nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Wainí̵ sogwí̵ niáí̵ e'ánáyí̵ bɨ soyí̵ne' segí̵ mearo nionɨ gí̵ mearɨ emí̵a nánɨ nionɨyá omɨŋí̵ rɨpimɨ ananɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnipí̵rí̵áranɨ?’ nurɨmɨ aŋí̵ wíyo ememɨnɨrɨ nánɨ nurɨ nɨŋweáɨsáná 2wainí̵ rɨxa niáí̵ eŋáná xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á womɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ nionɨyá wainí̵ omɨŋí̵yo nánɨ nurɨ iniɨgí̵ wainí̵ awa nionɨ nánɨ nimɨxɨrɨ iwají̵á niáríí̵ápɨ nurápɨyauiɨ.’ urowárí̵agɨ o nurɨ 3omɨŋí̵yo re'móáná awa re egí̵awixɨnɨ. Í̵á nɨxero we' neáí̵asáná anɨpáomɨ urowárɨgí̵awixɨnɨ. 4Anɨpáomɨ urowárí̵agí̵a nánɨ omɨŋí̵ xiáwo ámɨ xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á ámɨ womɨ urowáráná awa re egí̵awixɨnɨ. Omɨ xegí̵ mɨŋí̵yo mɨŋí̵ roro sɨpí wikárɨro wíagí̵a 5omɨŋí̵ xiáwo ámɨ wo urowáráná omɨ nɨpɨkiro tí̵agí̵a o ámɨ wamɨ urowáráná wíyo iwaŋí̵nɨ nearo wárɨro wíyo nɨpɨkiro tɨro ne'í̵asáná eŋáná 6ámɨ wo xegí̵ xewaxo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo sɨnɨ eŋagɨ omɨ nurowárɨrí̵ná re rɨŋɨnigɨnɨ, ‘ “Gí̵ íwo eŋagɨ nánɨ sɨpí wí mɨwimɨxɨpa nero arí̵á wipí̵ráoɨ.” nimónarɨnɨ.’ rí̵í̵ aiwɨ 7xewaxo re'móáná wainí̵ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, ‘Íwí̵ ro xanoyá dɨŋí̵ tí̵ŋo eŋagɨ nánɨ omɨŋí̵ rɨpɨ ní̵nɨ negí̵pɨ meaaní̵wá nánɨ opɨkianeyɨ.’ nɨrɨnɨro 8omɨ í̵á nɨxero nɨpɨkiro omɨŋí̵yo bí̵anɨrɨwámɨnɨ moaigí̵awixɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ 9re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ xiáwo omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwamɨ pí winɨŋoɨ? O nɨbɨrɨ awamɨ xwɨrí̵á nikɨxerɨ ámɨ sɨŋí̵ wa sɨŋwí̵ uwɨnipí̵rí̵a nánɨ wárɨnɨŋoɨ.” nurɨrɨ 10re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵ rɨpɨ enɨ í̵á mɨropa egí̵áranɨ? ‘Sí̵ŋá aŋí̵ mɨrarɨgí̵áwa sí̵ŋá awiaxí̵ nánɨ pí̵á nerí̵ná wo “Sɨpírɨnɨ.” nɨrɨro emɨ móí̵o nánɨ Gorɨxo “Sí̵ŋá o tí̵nɨ xámɨ nɨtɨrí̵náyí̵ aŋí̵ eŋí̵ neánɨrɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ.” nɨrɨrɨ sí̵ŋá o nɨmearɨ táná aŋí̵ eŋí̵ neánɨrɨ naŋí̵ imónɨŋí̵rɨnɨ. 11Gorɨxo e e'í̵ eŋagɨ nánɨ nene sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná aga naŋí̵ imónɨŋagɨ wɨnarɨŋwárɨnɨ.’ E eánɨŋí̵pɨ soyí̵ne' í̵á mɨropa egí̵áranɨ?” urí̵agɨ 12awa “None nánɨ dɨŋí̵ nɨneaiaiwirɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwiro rɨxa í̵á oxɨraneyɨnɨrɨ e'í̵áyí̵ ámá sɨpí̵á Jisasomɨ arí̵á wianɨro nánɨ o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ egí̵á nánɨ wáyí̵ nero nánɨ omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.

Nɨgwí̵ e'máyo takisí̵ nánɨ wiarɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

13Awa nuro ínɨmɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ pasánɨŋí̵ nurɨrane yapí̵ re ure'wapɨyaní̵wɨnɨ, ‘Nɨgwí̵ nánɨ takisí̵ e'máyí̵ nearáparɨgí̵ápɨ sɨnɨ mɨnɨ wianɨre'wɨnɨ? Mɨnɨ mɨwipa yanɨre'wɨnɨ?’ uraní̵wɨnɨ. O ‘Oweoɨ, sɨnɨ mɨnɨ mɨwipa e'poyɨ.’ ránáyí̵, wauyowa omɨ í̵á nɨxero gwí̵ yipí̵ráoɨ. E mɨrɨpa nerɨ ‘Oyɨ, seyí̵ne' mɨnɨ nɨwirí̵ná apánɨ yarɨŋoɨ.’ ránáyí̵, ámá sɨpí̵áyí̵ ámɨ arí̵á bɨ mɨwí nero pí̵nɨ wiárɨpí̵ráoɨ.” nɨrɨnɨro Parisi wa tí̵nɨ mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro emearɨgí̵á wa tí̵nɨ xwɨyí̵á apɨ tí̵nɨ pasánɨŋí̵ uranɨro nánɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e urowáráná 14awa omɨ nɨwímearo weyí̵ numearɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, nɨneare'wapɨyirí̵ná nepánɨ neare'wapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ. Ámá ámɨnáowayá sɨŋwí̵yo dánɨ aí xwɨyí̵á ámɨ xegí̵ bɨ mɨrí̵ axí̵pɨnɨ rarɨŋoxɨrɨnɨ. Sɨpí rɨrɨ naŋí̵ rɨrɨ yarɨŋí̵manɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxoyánɨ xɨxenɨ neare'wapɨyarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “E'máyí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyɨ rɨnɨŋomɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ mɨnɨ wiarɨŋwápɨ sɨnɨ mɨnɨ wiayanɨre'wɨnɨ? Pí̵nɨ wiáranɨre'wɨnɨ? 15Sɨnɨ ananɨ mɨnɨ wianɨre'wɨnɨ? Mɨnɨ mɨwipa yanɨre'wɨnɨ?” urí̵agí̵a aiwɨ o “Yapí̵ nɨre'wapɨyanɨro rɨnɨrarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' pí nánɨ yapí̵ pasánɨŋí̵ níwapɨyarɨŋoɨ? E'máyí̵yá moní̵ bɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨ nɨmeámɨ bí̵poyɨ.” nurɨrɨ 16rɨxa nɨmeámɨ báná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ rɨpimɨ yoí̵ goyá tí̵nɨ sí̵mɨmaŋí̵ goyá tí̵nɨ ŋweanɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “E'máyí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyá ŋweanɨ.” urí̵agí̵a 17o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sisaoyá sí̵mɨmaŋí̵ ŋweaŋagɨ nánɨ ayí̵ oyárɨnɨ. Ayɨnánɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ ámá Gorɨxo xewanɨŋónɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rópoyɨnɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí Gorɨxoyánɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ Gorɨxomɨ enɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ.” uráná awa ududí̵ ayá wí winɨŋɨnigɨnɨ.

“Ámá ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Ámá Judayí̵ wa Sajusiyɨ rɨnɨŋí̵ wa —Sajusiowa re rarɨgí̵áwa, “Ámá nɨpe'máná eŋánáyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmeapaxí̵manɨ.” rarɨgí̵áwarɨnɨ. Awa nɨbɨro Jisasomɨ nɨwímearo 19mɨŋí̵ niroro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, Moseso eŋíná nene nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ bɨ re nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Ámá wo sɨnɨ niaíwí̵ memeá pe'ánáyí̵ xegí̵ apɨxí sɨnɨ ŋweaŋánáyí̵ pe'omɨ xexɨrí̵meáowa wo niaíwí̵ wiemeainɨ nánɨ aní meáwɨnɨgɨnɨ.’ e nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ.” nurɨmáná 20ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨgí̵awixɨnɨ, “Xexɨrí̵meáowa we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' eŋáná wo apɨxí̵ wí nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'ánáyí̵ 21ámɨ xexɨrí̵meáowa wo anímɨ nɨmearɨ o enɨ niaíwí̵ memeá pe'ánáyí̵ 22xexɨrí̵meáowa ámɨ wo awau' egí̵ípa axí̵pɨ nerɨ 23nowanɨ enɨ e ne'ra nuro niaíwí̵ wí memeá nɨpe'máná eŋánáyí̵ apɨxí enɨ peŋɨnigɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á Jisasomɨ e nurɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Rí̵we'ná ámá pegí̵á ní̵nɨyí̵ wiápí̵nɨmeááná xexɨrí̵meá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awa enɨ nɨwiápí̵nɨmearí̵ná apɨxí̵ axímɨ meagí̵áwa eŋagɨ nánɨ apɨxí go go meaŋagɨ wɨnaní̵wárí̵anɨ?” yarɨŋí̵ e wíáná 24Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa ero eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á mimónɨpa ero nero nánɨ xwɨyí̵á wasɨwá rarɨŋoɨ. 25Pegí̵áyí̵ nɨwiápí̵nɨmearóná ámɨ meánɨpí̵rí̵ámanɨ. Aŋí̵nají̵ aŋí̵namɨ ŋweáwa imónɨgí̵ápa axí̵pɨ e ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. 26E nɨrɨrɨ aiwɨ segí̵ dɨŋí̵ ‘Pegí̵áyí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapaxí̵manɨ.’ yaiwiarɨgí̵áyí̵ nánɨ xwɨyí̵á bɨ osearɨmɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pegí̵áyí̵ ámɨ nɨwiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á eŋíná Moseso íkí̵á onɨmiánáɨna rí̵á mɨní̵ ápiáwí̵ wearɨŋagɨ wɨnɨŋí̵pɨ nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵á mɨropa regí̵awixɨnɨ? Moseso rí̵á apimɨ sɨŋwí̵ wɨnáná xegí̵ xiáwowa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awa pegí̵ámɨ eŋáná aiwɨ omɨ Gorɨxo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ dɨxí̵ ráwowa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awayá Ŋwí̵á imónɨŋáonɨrɨnɨ.’ E urí̵agɨ nánɨ awa pegí̵áwa aiwɨ wigí̵ dɨŋí̵ sɨnɨ sɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo ‘Awayá Ŋwí̵áonɨrɨnɨ.’ rɨpaxí̵rɨnɨ. 27O ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro pe'í̵á aí ayí̵ sɨnɨ wigí̵ Ŋwí̵áorɨnɨ. Ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró pegí̵á tí̵nɨ sɨnɨ sɨŋí̵ ŋweagí̵á tí̵nɨ aiwɨ wigí̵ Ŋwí̵áomanɨ. Soyí̵ne' dɨŋí̵ aga wasɨwá moarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ŋwí̵ ikaxí̵ gí̵mɨnɨ gɨpɨ seáyɨ e imónɨnɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

28Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wo nɨbɨrɨ Jisaso Sajusiowa tí̵nɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro rɨnarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ Jisaso rɨxa píránɨŋí̵ ureŋwɨpearɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ nɨyonɨ gí̵mɨnɨ gɨpɨ seáyɨ e imónɨnɨ?” yarɨŋí̵ e wíagɨ 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ rɨpɨrɨnɨ, ‘Isɨrerɨyí̵ne' arí̵á e'poyɨ. Negí̵ Ámɨná Gorɨxo ná wonɨ onɨrɨnɨ. 30Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná onɨmiápɨ onɨmiápɨ muyipa e'poyɨ. Dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiro dɨŋí̵ wɨkwí̵roro eŋí̵ neánɨro xí̵dɨro e'í̵rɨxɨnɨ.’ Ŋwí̵ ikaxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ apɨrɨnɨ. 31Ámɨ axí̵pɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ bɨ rɨpɨrɨnɨ, ‘Ámá aŋí̵ nemerí̵ná sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵yí̵ nánɨ wará dɨxí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí siarɨŋí̵pa axí̵pɨ dɨŋí̵ sɨpí wirí̵ɨnɨ.’ Ámɨ bɨ eánɨŋí̵pɨ apɨrɨnɨ. Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵yí̵ rɨpiau'mɨ wí seáyɨ e mimónɨnɨ.” urí̵agɨ 32ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ meweŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, neparɨnɨ. Joxɨ xɨxenɨ mɨŋí̵ nirorɨ re rí̵ɨnɨ, ‘Gorɨxo ná wonɨ onɨrɨnɨ. Axí̵pɨ ónɨŋí̵ wo mimónɨnɨ. 33Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiro dɨŋí̵ wɨkwí̵roro eŋí̵ neánɨro xí̵dɨro erí̵ɨnɨ. Ámá aŋí̵ nemerí̵ná sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵yí̵ nánɨ wará dɨxí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí siarɨŋí̵pa axí̵pɨ dɨŋí̵ sɨpí wirí̵ɨnɨ.’ Joxɨ xɨxenɨ e rí̵ɨnɨ. Ámá Gorɨxo nánɨ sipɨsipí̵ bɨ mɨní̵ nonɨ rí̵á nikeaárɨrónáranɨ, bɨ nɨnɨro rɨdɨyowá nɨyárɨrónáranɨ, nerí̵náyí̵ naŋí̵ yarɨgí̵á aiwɨ ámá Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ apiau'mɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ seáyɨ e imónɨnɨ.” urí̵agɨ 34Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ meweŋo dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmorɨ naŋí̵ e urarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ sɨnɨ e nɨmóa nurí̵náyí̵ nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵e nánɨ páwipaxí̵ imónɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ ámɨ rí̵wí̵yo ámá ní̵nɨ ayá urarɨŋagɨ nánɨ wí yarɨŋí̵ ámɨ bɨ owimɨnɨrɨ mɨbɨpa egí̵awixɨnɨ.

“Kiraiso niaíwí̵ goyáorɨnɨ?” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

35O sɨnɨ Judayí̵yá aŋí̵ sipɨsipí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nure'wapɨyirí̵ná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa pí nánɨ re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ niwiarorí̵ná sa xiáwo mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyáo imónɨní̵árɨnɨ.’ pí nánɨ rarɨgí̵árɨnɨ? 36Depito Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵nɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ re nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxo gí̵ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ we' náu'mɨnɨ nɨŋwearɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨ ŋweaŋáná mɨxí̵ sianɨro bí̵áyo xopɨrárí̵ rɨwiimí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.’ 37Depito rí̵wamɨŋí̵ apɨ nɨrɨrɨ nearí̵ná arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ ‘Gí̵ Ámɨnáoyí̵ rí̵agɨ nánɨ arɨge nerɨ sa xegí̵ xewaxo imónɨnɨ?” urí̵agɨ ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ xegí̵ xwɨyí̵á arí̵á nɨwiróná yayí̵ winɨŋɨnigɨnɨ.

“Ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápa mepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

38O sɨnɨ nure'wapɨyirí̵ná re nura uŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa yarɨgí̵ápɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Awa ámá weyí̵ oneame'poyɨnɨrɨ rapɨrapí̵ sepiá nɨyínɨmɨ aŋí̵ emero ámá yayí̵ ‘Ámɨnáoxɨní̵ onearí̵poyɨnɨrɨ awí eánarɨgí̵e aŋí̵ emero 39rotu' aŋí̵yo nɨpáwirí̵náranɨ, aiwá imɨxarɨgí̵e nɨŋwearí̵náranɨ, sí̵mí̵ sí̵mí̵ e ŋwearo 40apɨxí̵ aníwamɨ amɨpí ní̵nɨ í̵wí̵ urápanɨro nánɨ ero ámá arí̵á egí̵e dánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná anɨŋí̵ nɨwia uro yarɨgí̵ápɨ seyí̵ne' mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Rí̵we'ná Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná awa xwɨyí̵á xwe' meárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Apɨxí̵ aní̵ wí nɨgwí̵ tɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

41O sɨnɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ aŋí̵ nemerí̵ná nurɨ Gorɨxo nánɨ nɨgwí̵ tayarɨgí̵e orɨwámɨnɨ e e'í̵ nɨŋweámáná ámá obaxí̵ nɨmu'roayiróná nɨgwí̵ tarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nɨgwí̵ xwe' tí̵gí̵áyí̵ xwe' tarɨŋagí̵a nɨwɨní̵ɨsáná wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 42Apɨxí̵ aní̵ uyípeayí̵ wí omɨ nɨmu'rorɨ moní̵ rí̵á nɨŋí̵ biau' tí̵agɨ nɨwɨnɨmáná 43xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Apɨxí̵ aní̵ amɨpí mayí̵ rí Gorɨxo nánɨ nɨgwí̵ onɨmiá ná biau'nɨ tí̵í̵ aiwɨ ámá ní̵nɨ tí̵áyo seáyɨ e imónɨnɨ. 44Ámá nɨgwí̵ xwe' tí̵áyí̵ ná sɨnɨ nɨweŋáná obaxí̵ tarɨŋagí̵a aiwɨ apɨxí̵ ríyí̵ mayí eŋagɨ aiwɨ xegí̵ nɨgwí̵ aiwá nánɨ bí̵ epaxí̵pɨ ní̵nɨ tɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK