Mark 14

Jisaso nánɨ mɨxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.

1Rɨxa sí̵á wɨyau' óráná sí̵á eŋíná aŋí̵najo Judayo mu'roŋí̵ nánɨ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ iwamí̵ó narɨgí̵áyi —Eŋíná sí̵á ayi Judayo Isipɨyí̵ mɨxí̵ ináyo í̵á xeŋwɨrárɨŋáná Gorɨxo niaíwí̵ xámɨŋí̵ ní̵nɨ opɨkímɨnɨrɨ aŋí̵nají̵ oyáo urowárɨŋí̵ aiwɨ Judayí̵ Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ urí̵í̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro nɨnɨro sipɨsipí̵ nɨpɨkiro ówaŋí̵yo ragí̵ xópe' yárí̵á eŋagɨ nánɨ aŋí̵najo ayo mu'roŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ xwiogwí̵ o o pwe'áná Judayí̵ Gorɨxo eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨwinɨpa enɨgɨnɨrɨ sipɨsipí̵ nɨpɨkiro bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ u'rapí nimɨxɨro narɨgí̵árɨnɨ. Rɨxa sí̵á wɨyau' óráná sí̵á aŋí̵najo Judayo mu'roŋí̵ nánɨ bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ iwamí̵ó narɨgí̵áyi imónɨní̵a eŋáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ awa Jisasomɨ arɨge ínɨmɨ í̵á nɨxɨrɨro pɨkianɨre'wɨnɨro ínɨmɨ mekaxí̵ nɨmero 2re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Sí̵á ayimɨ ámá ní̵nɨ aiwá imɨxanɨro epí̵royí̵ egí̵áyimɨ ayí̵ mɨxí̵ e'pí̵mɨxamoanɨgɨnɨrɨ mɨpɨkipa e'wanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Apɨxí̵ wí omɨ werɨxí̵ wiwayɨmoŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Jisaso ámɨ aŋí̵ yoí̵ Betani nánɨ nurɨ Saimono peyɨyí̵ imónagoyá aŋí̵yo nɨŋwearɨ aiwá narí̵ná apɨxí̵ wí werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ sɨxí̵ wá —Sɨxí̵ awá nɨgwí̵ aga xwe' roŋí̵wárɨnɨ. Awá nɨmeámɨ nɨbɨrɨ í̵á nóxayimɨxɨrɨ Jisasomɨ mɨŋí̵yo iwayɨmóáná 4wa wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Í pí nánɨ werɨxí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵pɨ xwɨrí̵á ikɨxearɨnɨ? 5Nene werɨxí̵ apɨ nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, nɨgwí̵ K300 seáyɨ e nɨmearane ámá uyípeayí̵yo arɨrá nɨwirane mɨnɨ wipaxí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨro ímɨ mɨxí̵ urarí̵ná 6Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xe oenɨ. Pí nánɨ ayá wí urarɨŋoɨ? Í naŋí̵ niarɨnɨ. 7Ámá uyípeayí̵ sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ anɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ gínɨ gíná ‘Ayo arɨrá owianeyɨ?’ nɨrɨrí̵ná ananɨ arɨrá wipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ anɨŋí̵ re ŋweámí̵ámanɨ. 8Í ‘Arɨge nerí̵ná Jisasomɨ arɨrá wimí̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ xwárɨpáyo nɨtɨpí̵rɨ eŋagɨ nánɨ anɨŋí̵nɨ xámɨ gí̵ waráyo xópe' niárarɨnɨ. 9Nepa seararɨŋɨnɨ. Xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ xwɨyí̵á nionɨ nánɨ yayí̵ seainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nemero nurɨmerí̵ná apɨxí̵ rí nionɨ werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ rɨpɨ niwayɨmóí̵pɨ nánɨ enɨ repɨyí̵ wíáná ‘Jisasomɨ apɨxí̵ wí e iyí reŋɨnigɨnɨ?’ yaiwipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Judaso mɨyí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Jisasoyá wiepɨsarɨŋí̵ wo, Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judasoyɨ rɨnɨŋo apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ Jisaso nánɨ mɨyí̵ urɨmɨnɨrɨ nurɨ nɨwímearɨ 11mɨyí̵ uráná awa yayí̵ nero apaxí̵ me' re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nɨgwí̵ siapaní̵wɨnɨ.” urí̵agí̵a Judaso nurɨ Jisaso xegí̵pɨ ŋweáage awa ananɨ í̵á xɨrɨpí̵rí̵e sɨŋwí̵ wɨnárɨmɨnɨrɨ omɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨmeŋɨnigɨnɨ.

Aiwá Aŋí̵nají̵ Mu'roŋí̵yi nánɨ nɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

12Bisí̵kerí̵á yisí̵ mayí̵ iwamí̵ó narɨgí̵íná rɨxa aŋí̵najo Judayo sí̵á ayimɨ mu'roŋí̵ nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ sipɨsipí̵ miá pɨkiarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa Jisasomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ge nurane aiwá aŋí̵najo neamu'roŋí̵yi nánɨ rí̵á yeaarɨŋwápɨ joxɨ tí̵nɨ nawínɨ naní̵pɨ rɨyamí̵ yáraní̵wɨnɨ?” urí̵agí̵a 13o wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ nurowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨ nánɨ nuri aŋí̵yo áwɨnɨmɨ ámá wo iniɨgí̵ sɨxí̵ nɨxɨrɨmɨ warɨŋagɨ órórí̵ ninɨrónáyí̵ nu'mɨ u'isixɨnɨ. 14Nu'mɨ nuri aŋí̵ o páwíiwámɨ awagwí enɨ nɨpáwiri aŋí̵ xiáwomɨ yarɨŋí̵ re wíisixɨnɨ, ‘Yeare'wapɨyarɨŋo re rí̵ɨnigɨnɨ, “Gí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá Aŋí̵najo Neamu'roŋí̵yi nánɨ nɨnɨrí̵ná aŋí̵ awawá gɨwámɨ dánɨ nanɨre'wɨnɨ?” rí̵ɨnigɨnɨ.’ uráná 15o aŋí̵ awawá seáyɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵wá íkwiaŋwí̵ ní̵nɨ rɨxa píránɨŋí̵ imɨxárɨnɨŋí̵wá sɨwá eainɨŋoɨ. E eaíáná awagwí e aiwá none nánɨ rɨyamí̵ e'isixɨnɨ.” urí̵agɨ 16awau' nɨpeyeari aŋí̵pimɨ nánɨ nuri Jisaso urí̵í̵pa xɨxenɨ neri aiwá Aŋí̵najo Mu'roŋí̵yi nánɨ rɨyamí̵ egí̵isixɨnɨ.

17Sí̵ápɨ tí̵nɨ Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵nɨ awau' aiwá rɨyamí̵ e'í̵íe nánɨ nuro 18aŋí̵yo nɨpáwiro nɨŋwearo aiwá nɨnɨróná Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Aiwá narɨŋwá rone woxɨ nionɨ nánɨ mɨyí̵ nurɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 19awa ayá sɨpí wíagɨ wo wo re urayigí̵awixɨnɨ, “Nionɨmanɨ. Nionɨmanɨ.” urayarí̵ná 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “We' wu'kau' sɨkwí̵ wau' egí̵oyí̵ne' woxɨrɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨ tí̵nɨ mu'yo eagwianarɨŋwáone woxɨrɨnɨ. 21Woxɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá ámá imónɨŋáonɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nirí̵ɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ nánɨ mɨyí̵ urí̵oxɨyí̵ sí̵á wɨyi joxɨ mají̵á rórɨní̵á eŋagɨ nánɨ aweyɨ! Xɨnáí omɨ mɨxɨrɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22Sɨnɨ aiwá nɨnɨróná o bisí̵kerí̵á bɨ nɨmearɨ Gorɨxomɨ apɨ nánɨ yayí̵ nɨwimáná kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ yaŋí̵ nɨwia nurí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “ Nɨrápí̵poyɨ. Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ.” nurɨmáná 23wainí̵ iniɨgí̵ kapɨxí̵ wá nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirɨ awamɨ mɨnɨ wíáná nowanɨ nɨga warí̵ná 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wainí̵ rɨpɨyí̵ gí̵ ragí̵rɨnɨ. Nionɨ ámá ní̵nɨ nánɨ nɨpɨkíáná ragí̵ nionɨyá xwí̵áyo pwarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná soyí̵ne' re yaiwipí̵rí̵árɨnɨ, ‘Xwɨyí̵á sɨŋí̵ “Nionɨ nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ yeáyí̵ seayimɨxemeámí̵árɨnɨ.” re'roárɨŋí̵yí̵ neparɨnɨ.’ yaiwipí̵rí̵árɨnɨ. 25Nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ iniɨgí̵ wainí̵ ámɨ wí mɨní̵ ne'ra nu'ɨsáná Gorɨxo rɨxa xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵e ŋweaŋáná ámɨ sɨŋí̵ nɨmí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 26soŋí̵ bɨ nɨrɨmowa nɨpeyearo dí̵wí̵ Oripiyo nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

“Pitaoxɨ rí̵wí̵ nɨmorí̵ɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á nípoyɨ, ‘Gorɨxo sipɨsipí̵ mearɨŋomɨ pɨkioreawáráná sipɨsipí̵ ní̵nɨ wɨwínɨ umiamonɨŋoɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ soyí̵ne' wáyí̵ nero nionɨnɨ niepɨsamopí̵ráoɨ. 28E nerɨ aiwɨ nionɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná Gariri pɨropenɨsí̵yo xámɨ seameámí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 29Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ siepɨsamopí̵rɨ aiwɨ nionɨ wí e emɨme'ɨnɨ.” urí̵agɨ 30Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Sí̵á rɨyimɨ karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá biau' mɨrɨpa eŋáná jɨwanɨŋoxɨ biau' bɨ re rayirí̵ɨnɨ, ‘Jisaso tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋá wonɨmanɨ.’ biau' bɨ rayirí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 31Pitao arí̵kí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wa nionɨ tí̵nɨ nawínɨ nɨyeapɨkirɨ aiwɨ nionɨ wí ‘Jisaso nánɨ mají̵onɨrɨnɨ.’ rɨmɨme'ɨnɨ.” urarí̵ná wiepɨsarɨŋí̵ wí̵a enɨ axí̵pɨ rɨgí̵awixɨnɨ.

Ojɨkwí̵íyo dánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32Awa ojɨkwí̵í yoí̵ Gesemaniyo nɨre'moro Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wimɨ nánɨ yimɨ soyí̵ne' re ŋweápoyɨ.” nurɨrɨ 33Pitaomɨ tí̵nɨ Jemisomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ nurí̵ná ayá sí̵wí̵ nurorɨ dɨŋí̵ rí̵á uxearɨŋagɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨŋagɨ nánɨ rɨxa nɨpepaxí̵ niarɨnɨ. Soyí̵ne' re xwayí̵ nanɨro ŋweápoyɨ.” nurɨmɨ 35jí̵amɨnɨ e onɨmiápɨ nurɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵ná imónɨpaxí̵ eŋánáyí̵ awa mɨnɨpɨkí wiárí̵ onɨmu'rí̵poyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 36“Gí̵ ápe, joxɨ ananɨ mepaxí̵ wí mimónɨnɨ. Nɨpɨkianɨro yarɨgí̵á iniɨgí̵ yíkí̵ yarɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ rɨpɨ ananɨ emɨ nɨmamorɨre'ɨnɨ? Nionɨ yarɨŋí̵ nɨsirɨ aiwɨ gí̵ dɨŋí̵ xí̵dɨmɨme'ɨnɨ. Dɨxí̵ dɨŋí̵ pí pí yaiwíí̵yí̵ nɨrɨxí̵dɨmí̵ɨnɨ.” Gorɨxomɨ e nurɨmɨ 37nɨbɨrɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Awa sa weŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Saimonoxɨ sá rɨweŋɨnɨ? Wenɨŋí̵ nero onɨmiápɨ mɨŋweapaxí̵ rɨseaimónarɨnɨ? 38Obo nɨbɨrɨ yapí̵ seaíwapɨyinɨgɨnɨ. Sɨŋwí̵ nanɨrɨ nɨŋwearo Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵poyɨ. Dɨŋí̵ tí̵nɨ ananɨ ‘Jisasomɨ pí pí wímeáí̵yí̵ xí̵daní̵wɨnɨ.’ nɨyaiwiro aiwɨ segí̵ wará nánɨ ayá nɨrɨmɨxɨnɨro nánɨ e'í̵ seainɨnɨŋoɨ.” nurɨmɨ 39nurɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wíí̵pɨ axí̵pɨ ámɨ nɨwimáná 40ámɨ nɨbɨrɨ awa wigí̵ sɨŋwí̵ sipí̵xɨpí̵xí̵ winarɨŋagɨ nánɨ sá órówapɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ xwɨyí̵á bɨ murí̵agí̵a nɨwɨnɨrɨ ámɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wimɨnɨrɨ nurɨ nɨŋweaŋɨsáná 41nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨnɨ sá riwoyí̵ne' rɨweŋoɨ? Kikií̵á rɨyarɨŋoɨ? Rɨxarɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ pasá níáná í̵wí̵ yarɨgí̵áwa í̵á nɨxepí̵rɨ rɨxa agwɨrɨnɨ. 42Wiápí̵nɨmeápoyɨ. Rɨxa owaneyɨ. Pasá nino rɨxa iwo barɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ pasá umeŋí̵ nánɨrɨnɨ.

43Sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwa Judaso apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ Judayí̵ mebáowamɨ tí̵nɨ mɨyí̵ uráná awa wigí̵ ámá iwaŋí̵ tí̵nɨ kirá tí̵nɨ í̵á xɨrɨgí̵áwamɨ awí nearo Judaso tí̵nɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ wí̵re'napáná awa nɨbɨro Jisaso wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ urarí̵ná wímeagí̵awixɨnɨ. 44Jisasomɨ nɨwímearóná Judaso óí̵ e nuróná re urí̵í̵pa, “Nionɨ pasánɨŋí̵ numerɨ omɨ kíyí̵ nɨmiau'nɨrí̵ná sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ re seaiarɨŋɨnɨ, ‘O Jisasorɨnɨ.’ Omɨ soyí̵ne' í̵á nɨxɨrɨro nɨme'ra u'poyɨ.” Óí̵ e nuróná e urí̵í̵pa 45rɨxa Jisasomɨ nɨwímearí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋwɨ e nurɨ “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ” nurɨrɨ kíyí̵ miau'nɨŋɨnigɨnɨ. 46Kíyí̵ miau'náná omɨ mí̵rí̵ nuro í̵á xɨrɨgí̵awixɨnɨ. 47Í̵á xɨrarí̵ná ámá Jisasoyá xí̵o tí̵nɨ rogí̵á wo kirá arerɨxí̵yo we'rónɨŋí̵pɨ nɨmɨxearɨ ámá Jisasomɨ í̵á xɨrarɨgí̵á womɨ —O apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiarɨŋorɨnɨ. Omɨ mɨŋí̵ orómɨnɨrɨ e'í̵yí̵ pí̵rí̵ nɨmoyí̵kirɨ arí̵á mɨŋí̵ nɨwirí̵piearɨ mamówárɨŋɨnigɨnɨ. 48E e'áná Jisaso mɨxí̵ bí̵áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyo í̵á xɨranɨro nánɨ mɨxí̵ nimónɨmɨ warɨgí̵ápa nionɨ enɨ í̵á nɨxɨranɨro nánɨ mɨxí̵ nimónɨmɨ rɨbarɨŋoɨ? 49Sí̵á ayí̵ ayimɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ sɨŋánɨ nimónɨrɨ seare'wapɨyarí̵ná soyí̵ne' wí í̵á mɨnɨxɨrarɨgí̵awixɨnɨ. Pí nánɨ? Ayí̵ pí̵ne' Gorɨxoyá nionɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ yarɨŋoɨ.” urarí̵ná 50wiepɨsarɨŋí̵ nowanɨ omɨ nɨwiepɨsamoárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ. 51Awa nɨwiepɨsamoárɨmɨ u'áná niaíwí̵ sɨkɨŋí̵ Jisasomɨ xí̵darɨŋí̵ wo rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵nɨ xopɨxopí̵ nɨrónɨmɨ nɨbɨrɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e axí̵ e rónapáná mɨxí̵ bí̵áyí̵ omɨ í̵á xɨranɨro e'í̵áyí̵ 52rapɨrapí̵ u' nɨpírɨpeárɨmɨ aikí̵ mayo e'í̵ uŋɨnigɨnɨ.

Árí̵wɨyimɨ Jisasomɨ xwɨrɨxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.

53Mɨxí̵ bí̵áyí̵ Jisasomɨ nɨmeámɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ nuro e wáráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ awí eánarí̵ná 54Pitao Jisasomɨ mɨxí̵ bí̵áyí̵ nɨmeáa warí̵ná ná rí̵wí̵yo nu'mɨ nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá ákɨŋáyo nɨpáwirɨ porisowa tí̵nɨ nɨŋweámáná rí̵á imónarí̵ná 55apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á nowanɨ tí̵nɨ awa ámá sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnarogí̵á wí xwɨyí̵á Jisasomɨ ananɨ nɨpɨkipaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ orí̵poyɨnɨrɨ nero aiwɨ Jisasomɨ pɨkipaxí̵ bɨ mɨrarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro ŋweaŋáná 56ámá obaxí̵ omɨ nuxekwí̵moayiro aiwɨ axí̵pɨnɨ mɨrí̵ bɨ bɨ nɨra nurí̵ná 57ámá wí e'í̵ nɨroro Jisasomɨnɨ yapí̵ nuxekwí̵moro re urɨgí̵awixɨnɨ, 58“Nene o re rarɨŋagɨ arí̵á wiŋwanigɨnɨ, ‘Nionɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵á riwá, ámá we' tí̵nɨ mɨrɨgí̵á riwá nɨpɨneámáná sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ wiwá, we' tí̵nɨ mɨmɨrɨpa egí̵á wiwá mɨrɨmí̵árɨnɨ.’ rarɨŋagɨ wiŋwanigɨnɨ.” urarɨŋagí̵a aiwɨ 59xwɨyí̵á apɨ aí axí̵pɨnɨ mɨrí̵ bɨ bɨ nɨra warɨŋagí̵a nɨwɨnɨro 60apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋo nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋwɨ e nɨbɨrɨ Jisasoyá sí̵mí̵ e nɨrómáná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ xwɨyí̵á ‘Joxɨrɨnɨ.’ rɨxekwí̵moarɨgí̵áyo xwɨyí̵á joxɨyá wí enɨ mɨrɨpaxí̵ rɨsiarɨnɨ?” urí̵agɨ aiwɨ 61Jisaso xwɨyí̵á wákwipaxí̵ aiwɨ kí̵kí̵mí nimónɨrɨ xwɨyí̵á bɨ murarɨŋagɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋo yarɨŋí̵ ámɨ bɨ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨ, nene yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋoxɨranɨ?” urí̵agɨ 62Jisaso “Nionɨrɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋoyá we' náu'mɨnɨ ŋwearɨ agwí̵ tí̵nɨ weapɨrɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 63apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋo wikí̵ nɨwónɨrɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ xegí̵ rapɨrapí̵ naxerɨ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á wí̵amɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnarogí̵áyí̵ rí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ wí ɨkwí̵roanɨme'wɨnɨ. 64Xewanɨŋo Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ umeararí̵ná soyí̵ne' rɨxa arí̵á wíoɨ. Dɨŋí̵ soyí̵ne'yá pí ‘Oyaneyɨ.’ yaiwiarɨŋoɨ?” uráná awa “Xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpaxí̵ mimónɨgoɨ. Rɨxa opɨkípoyɨ.” nɨrí̵asáná 65wa re egí̵awixɨnɨ. Reaŋwí̵ u'rɨro írɨkwí̵ sɨŋwí̵yo rɨtí̵ nɨyárɨmáná iwaŋí̵ earo re urɨro, “Wí̵á rókiamoarɨŋoxɨnɨ, amɨpí ínɨmɨ e'í̵ápɨ áwaŋí̵ ragoxɨ, iwaŋí̵ go reaarɨnɨ? Áwaŋí̵ neareɨ.” urɨro ne'í̵asáná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá awí mearoarɨgí̵áwamɨ mɨnɨ wíáná awa enɨ sí̵mɨmaŋí̵yo we' upɨkákwiayigí̵awixɨnɨ.

Pitao “O nánɨ mají̵onɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

66Pitao, awa aŋí̵yo ínɨmɨ Jisasomɨ xwɨrɨxí̵ me'pero iwaŋí̵ earo yarí̵ná, o mí̵de ákɨŋáyo ínɨmɨ ŋweaŋáná apɨxí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋoyá omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wí nɨbɨrɨ 67Pitao rí̵á imónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨŋɨsáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ enɨ Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso tí̵nɨ emearɨgí̵áyí̵ woxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 68Pitao “Oweoɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ rarɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” nurɨmɨ nɨwerɨ í̵wíyi tí̵ŋí̵ e e'í̵ roŋáná 69apɨxí̵ apɨyá axí enɨ nɨwerɨ o e roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámá e rówapɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ omɨ árɨxá nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá oyí̵ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ emearɨgí̵á worɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 70o “Oweoɨ. Nionɨmanɨ.” nurɨrɨ roŋáná ámɨ rí̵wí̵yo ámá e rówapɨgí̵áyí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neparɨnɨ. Joxɨ awa tí̵nɨ emearɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋoxɨ eŋagɨ nánɨ Jisaso tí̵nɨ emearɨŋoxɨrɨnɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ 71Pitao sɨpí ikaxí̵ nɨrɨrɨ xwí̵á e dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá soyí̵ne' rarɨgí̵o nánɨ mají̵onɨrɨnɨ.” rɨxa uráná re eŋɨnigɨnɨ. 72Karí̵karí̵ rí̵aiwá ámɨ bɨ rí̵agɨ arí̵á nɨwirɨ Jisaso “Sí̵á rɨyimɨ karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá biau' mɨrɨpa eŋáná joxɨ ‘Jisaso nánɨ nionɨ mají̵onɨrɨnɨ.’ biau' bɨ rayirí̵ɨnɨ.” urí̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwinɨrɨ yapí̵ urí̵í̵yí̵ nánɨ ayá sɨpí wíagɨ ŋwí̵ eaŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK