Mark 15

Jisasomɨ Pairato tí̵ŋí̵ e wárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Wí̵á mónɨŋí̵mɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ awa Judayí̵ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á ní̵nɨ tí̵nɨ awí neánɨro xwɨyí̵á nimɨxárɨmáná Jisasomɨ gwí̵ nɨyiro nɨmeámɨ nuro e'máyí̵yá gapɨmaní̵ Pairatoyɨ rɨnɨŋomɨ mɨnɨ wíáná 2o Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Judayí̵yá mɨxí̵ ináyoxɨranɨ?” Yarɨŋí̵ e wíagɨ Jisaso “Ayí̵ joxɨ rarɨŋɨnɨ.” uráná 3apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ uxekwí̵moarí̵ná 4Pairato ámɨ Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á joxɨyá wí nɨwiápí̵nɨmearɨ mɨrɨpaxí̵ rɨsiarɨnɨ? Ayí̵ xwɨyí̵á ‘Joxɨnɨ.’ rɨxekwí̵moarɨgí̵áyí̵ onɨmiápɨ nɨrɨro mɨyarɨŋoɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 5Jisaso xwɨyí̵á wákwipaxí̵ aiwɨ ámɨ pí̵ne' bɨ mɨrí̵agɨ nánɨ Pairato dɨŋí̵ ududí̵ nɨwiga uŋɨnigɨnɨ.

Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

6Sí̵á Aŋí̵najo Judayo Mu'roŋí̵yi imónɨŋáná xwiogwí̵ ayí̵ ayo Judayí̵ nuro wigí̵ gwí̵ ŋweagí̵á wo nánɨ e'máyí̵ gapɨmanomɨ yarɨŋí̵ wíáná o ayí̵ nionɨ nánɨ yayí̵ onípoyɨnɨrɨ nɨmɨxearɨ uwáriagí̵rɨnɨ. 7Íná ámá wo Barabasoyɨ rɨnɨŋo —O ámá wa tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo “Wauyowamɨ mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.” nɨrɨnɨro awa tí̵nɨ mɨxí̵ ninɨróná o ámá womɨ pɨkíagɨ e'máyí̵ omɨ tí̵nɨ ámá xí̵o tí̵nɨ nɨroro mɨxí̵ egí̵áwamɨ tí̵nɨ gwí̵ yíagí̵a nánɨ o íná kɨrapusí̵ aŋí̵yo ŋweaŋorɨnɨ. 8O nánɨ oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ aiwá apɨ nánɨ awí eánɨgí̵áyí̵ e'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairatomɨ nuro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Xwiogwí̵ ayí̵ ayo negí̵ ámá gwí̵ ŋweagí̵á wo neaiapagí̵pa ámɨ wo neaiapɨre'ɨnɨ?” urí̵agí̵a 9Pairato “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa Jisasomɨ sɨpí dɨŋí̵ nɨwiaiwiro nánɨ gwí̵ nɨyiro nɨmeámɨ nɨbɨro niapáoɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Jisasoyɨ rɨnɨŋo seawárimɨnɨre'ɨnɨ?” urí̵agɨ aiwɨ 11apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa wí̵á mónɨŋí̵mɨ ámá aiwá apɨ nánɨ epí̵royí̵ egí̵áyo re rɨnárɨme'í̵á nánɨ “Jisaso pí enɨŋoɨ! O nánɨ yarɨŋí̵ mɨwipanɨ. Barabaso nánɨ yarɨŋí̵ wípoyɨ.” rɨnárɨme'í̵á eŋagɨ nánɨ 12ayí̵ Pairatomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Barabaso neawáriɨ.” urí̵agí̵a Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayí̵ne'yá mɨxí̵ ináyí̵ urɨgí̵omɨ pÍ emí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ 13ayí̵ xɨxewiámí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Íkí̵áyo yekwɨroáreɨ.” urí̵agí̵a 14Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí í̵wí̵ e'í̵ nánɨ e emí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ aiwɨ awa xɨxewiámí̵ nura nuro “Íkí̵áyo yekwɨroáreɨ.” urayarɨŋagí̵a 15Pairato ayo oyapemɨxɨmɨnɨrɨ nerɨ re eŋɨnigɨnɨ. Barabaso nɨmɨxearɨ nuwárimáná xegí̵ porisowa Jisasomɨ iwaŋí̵ xaíwí̵ nɨme'pe'í̵asáná eŋáná awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ nɨmeámɨ nuro íkí̵áyo yekwɨroárí̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Omɨ rɨperɨrí̵ umearɨro íkí̵áyo yekwɨroárɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.

16Porisowa Jisasomɨ nɨmeámɨ gapɨmanoyá aŋiwámɨ —Aŋí̵ yoí̵ ayí̵ Pɨretoriumɨyɨ rɨnɨŋiwámɨrɨnɨ. Aŋí̵ iwámɨ nɨpáwiro wauyí̵ porisí̵ nowamɨnɨ “Eɨnɨ.” nurɨro “Omɨ rɨperɨrí̵ ome'peaneyɨ.” nɨrɨnɨro re egí̵awixɨnɨ. 17Rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋí̵ wu' mɨxí̵ ináyí̵ yínarɨgí̵á wu' nɨmearo omɨ nuyírɨro ópɨyá eŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ wɨrí nɨkí̵kɨyimáná mɨxí̵ ináyí̵ amɨnaŋwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ mɨŋí̵yo dí̵kínarɨgí̵ápa mɨŋí̵yo xaíwí̵ udí̵kiárɨro nemáná 18mɨxí̵ ináyí̵yo yayí̵ wiarɨgí̵ápa rɨperɨrí̵ nɨwiro re urayigí̵awixɨnɨ, “Judayí̵yá mɨxí̵ ináyoxɨrɨnɨ.” nurayirí̵ná 19wegwí̵á tí̵nɨ mɨŋí̵yo iwaŋí̵ earo reaŋwí̵ u'rɨro xómɨŋí̵ nɨyɨkwiro mɨŋí̵ xwí̵áyo ɨkwí̵roro nero 20rɨxa rɨperɨrí̵ nume'pe'í̵asáná rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋu' nɨwirɨro ámɨ xegu' nuyírɨro íkí̵áyo yekwɨroáranɨro nánɨ nɨme'ra nuro 21óí̵ e nurí̵ná ámá obaxí̵ pwarɨgí̵á womɨ xegí̵ yoí̵ Saimonoyɨ —O aŋí̵ yoí̵ Sairini dáŋorɨnɨ. Xewaxo yoí̵ Arekɨsadaorɨnɨ. Xexɨrí̵meáo yoí̵ Rupasorɨnɨ. Omɨ porisowa í̵á nɨxero “Jisaso nánɨ íkí̵á yoxáí̵ rɨpá nɨmeámɨ wuiɨ.” nurɨro 22Jisasomɨ nɨme'ra nuro dí̵wí̵ bɨ Gorɨgota rɨnɨŋí̵pimɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ ámá mɨŋí̵ gɨxweá nánɨrɨnɨ. Dí̵wí̵ apimɨ nɨre'moro 23ámá wa Jisaso rí̵nɨŋí̵ bɨ mɨwinɨpa oenɨrɨ marɨsɨní̵á murí̵yɨ rɨnɨŋí̵ bɨ iniɨgí̵ wainí̵yo niwayɨmorɨ mɨnɨ wianɨro yarɨŋagí̵a aí o murápí̵ “Oweoɨ.” uráná 24porisowa omɨ íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨro xegí̵ rapɨrapí̵ yaŋí̵ menanɨro sáru'yo dánɨ “None go meanɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨrɨnɨro sáru' egí̵awixɨnɨ.

25Jisasomɨ 9:00 a.m. imónáná rɨxa sogwí̵ xaíwí̵ anarí̵ná íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨro 26ámá ní̵nɨ “O í̵wí̵ rɨpɨ e'í̵ nánɨ rɨpɨkiarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ íkí̵á wárá nɨmearo “Judayí̵yá mɨxí̵ ináyorɨnɨ.” nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ e nearo íkí̵áyo seáyɨ e nɨpí̵rauro 27ámá ámáyá amɨpí í̵wí̵ pɨkioráparɨgí̵íwau' enɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e mɨdɨmɨdánɨ nɨyekwɨroárɨro nánɨ 28rí̵wamɨŋí̵ eŋíná Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, “O í̵wí̵ yarɨgí̵á tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨgí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨŋɨnigɨnɨ.

29Ámá Jisasomɨ mɨnɨ mɨnɨ nɨmu'roayiro ikayí̵wí̵ numearɨro payí̵ nɨwianɨróná mɨŋí̵ kɨrí̵kɨrí̵ nimeaayiro re rɨgí̵awixɨnɨ, “Re rɨŋoxɨranɨ? ‘Niɨwanɨŋonɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nɨpɨnearɨ gí̵ niɨwɨnɨ sí̵á wɨyau' wɨyimɨ ámɨ mɨrɨmí̵árɨnɨ.’ rɨŋoxɨ 30eŋí̵ neánɨrɨ jɨwanɨŋoxɨ eŋí̵ nɨyoárɨmɨ wepí̵neɨ.” urayarí̵ná 31apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ enɨ ikayí̵wí̵ numearɨro re rɨgí̵awixɨnɨ, “O eŋí̵ neánɨrɨ ámáyo arɨrá wiago aí xewanɨŋo arɨrá minɨpaxí̵rɨnɨ. 32Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋí̵ ro Isɨrereneyá mɨxí̵ ináyí̵ rɨnɨŋí̵ royɨ íkí̵áyo seáyɨ e dánɨ nɨyoárɨnɨmɨ wepí̵ní̵agɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane'náyí̵, dɨŋí̵ wɨkwí̵roaní̵wɨnɨ.” rarí̵ná ámá Jisaso tí̵ŋí̵ e mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨgí̵íwau' enɨ omɨ ikayí̵wí̵ axí̵pɨ umearɨgí̵isixɨnɨ.

Jisaso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

33Ayí̵ e ne'ra nu'í̵asáná eŋáná rɨxa 12:00 ikwawedí̵ imónáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵ nɨmɨnɨ sí̵á nɨyinárɨrɨ sí̵á nɨyinárɨŋɨsáná sí̵á tí̵nɨ 3:00 dánɨ ámɨ wí̵á ókíáná re eŋɨnigɨnɨ. 34Jisaso rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨrɨ xegí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Eroi, Eroi, rama sabakɨtani?” nɨrɨrɨ aga pí̵ne' “Gí̵ Gorɨxoxɨnɨ! Gí̵ Gorɨxoxɨnɨ, pí nánɨ emɨ nɨmóɨnɨ?” urarɨgí̵ápa Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ e rí̵agɨ 35ámá e rówapɨgí̵á wa arí̵á nɨwiro re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ai! Rɨxa Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ mɨpe' aŋí̵namɨ peyiŋo Iraijao nánɨ rí̵aiwá rarɨnɨ.” nɨrɨro 36ámá wo írɨkwí̵ nɨmearɨ iniɨgí̵ wainí̵ niáí̵ yarɨŋí̵pimɨ igí̵á nearɨ wegwí̵á wá tí̵nɨ ayɨŋwí̵ nikɨroárɨmáná wegwí̵áwámɨ nɨmaxɨrɨmáná o bɨ nɨnɨrɨ sɨŋí̵ oenɨrɨ nánɨ seáyɨ e'mɨ nɨwimɨxánɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Iraijao omɨ íkí̵á tí̵nɨ eŋí̵ onɨŋí̵ nɨyoarɨ nɨmeámɨ wepí̵nɨnɨ aŋí̵namɨ dánɨ weapɨnɨrí̵enɨŋoɨ?” rí̵agɨ 37Jisaso rí̵aiwá ámɨ bɨ eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨmo dɨŋí̵ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ. 38Dɨŋí̵ nɨyámɨga u'áná rapɨrapí̵ sepiá aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá awawá ŋwí̵á tí̵ŋí̵mɨnɨ epaŋioárɨnɨŋu' áwɨnɨ e axowárɨnɨŋɨnigɨnɨ.

39Porisowayá seáyɨ e imónɨŋo Jisaso nɨpearí̵ná sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ nɨrorɨ Jisaso pe'agɨ nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ nɨyámɨga e u'agɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá royí̵ neparɨnɨ. Gorɨxomɨ xewaxorɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

40Apɨxí̵ wíwa enɨ Jisaso pe'áná ná jí̵amɨ nɨrómáná sɨŋwí̵ wɨnarogí̵íwa wigí̵ yoí̵ ríwarɨnɨ. Mariaí —Í aŋí̵ yoí̵ Magɨdara dáŋírɨnɨ. Í tí̵nɨ apɨxí̵ Mariaíyɨ rɨnɨŋí̵ ámɨ wí —Í Jemiso onaxomɨ tí̵nɨ Josesomɨ tí̵nɨ xɨnáírɨnɨ. Í tí̵nɨ ámɨ wí Saromíyɨ rɨnɨŋí tí̵nɨrɨnɨ. 41Íwa Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo emearí̵ná nu'mɨ nuro arɨrá wigí̵íwarɨnɨ. Ámɨ obaxí̵ wíwa enɨ o tí̵nɨ Gariri dánɨ Jerusaremɨ aŋí̵yo nánɨ bɨgí̵íwa Jisasomɨ pɨkiarí̵ná jí̵amɨ dánɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ xwí̵á weyárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

42Rɨxa sí̵ápɨ tí̵nɨ sí̵á ayi Sabarí̵á nánɨ amɨpí píránɨŋí̵ imɨxárarɨgí̵áyimɨ 43Aramatia dáŋí̵ Josepo —O Judayí̵ mebá seáyɨ e imónɨgí̵á worɨnɨ. O Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ umeŋweaní̵a nánɨ dɨŋí̵ nɨkɨkayorɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋorɨnɨ. O masɨsí̵á mɨwí dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨmɨ e'máyí̵ gapɨmaní̵ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ e'í̵ nɨrómáná Jisaso pɨyo nánɨ “Ananɨ omeámɨnɨ?” nurɨrɨ yarɨŋí̵ wíáná 44Pairato Jisaso rɨxa rí̵a pe'ɨnigɨnɨrɨ “Porisowamɨ mearɨŋo obɨnɨ.” nɨrɨrɨ poriso rɨxa báná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Jisaso rɨxa rɨpe'ɨnigɨnɨ? Sɨnɨ mɨpepa re'ɨnigɨnɨ?” nurɨrɨ 45poriso “O rɨxa pe'ɨnigɨnɨ.” rí̵agɨ Pairato arí̵á e nɨwirɨ Aramatia dáŋí̵ Josepo Jisaso pɨyomɨ xe omeanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵agɨ 46Josepo nurɨ rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ wu' bí̵ nerɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ pɨyomɨ nɨyoarɨ nɨmeámɨ nɨwepí̵nɨrɨ e nɨtɨmáná wigí̵ yarɨgí̵ápa xopɨxopí̵ nɨróa numáná xwárɨpáyo nánɨ nɨmeámɨ nurɨ —Xwárɨpá ayi sí̵ŋáyo óí̵ rɨxárɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Ayimɨ nɨtɨmáná sí̵ŋá xwe' wo mɨmegwɨnárí̵ nɨme'ra nɨpuro óí̵ maŋí̵wámɨ rɨtí̵ nerí̵ná e'í̵ rárárɨŋɨnigɨnɨ. 47E yarí̵ná Magɨdara dáŋí̵ Mariaí tí̵nɨ Josesomɨ xɨnáí Mariaíyɨ rɨnɨŋí tí̵nɨ “Jisaso ge tɨpí̵rɨre'oɨ?” nɨyaiwiri sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨgí̵isixɨnɨ.

Copyright information for `AAK