Mark 16

Jisaso ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Sá wegí̵ípau' Sabarí̵á ayi rɨxa pwe'áná sí̵ápɨ tí̵nɨ Saromí tí̵nɨ awí neánɨro wí̵ápɨ tí̵nɨ pɨyomɨ waráyo xópe' wiau'wanɨgɨnɨrɨ íwa werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ bɨ bí̵ nero nɨtɨro 2sá wegí̵íwa Sade'yo wí̵á mónɨŋómɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ Jisaso xwí̵á weyárɨnɨŋe nánɨ nuro rɨxa sogwí̵ xemónaparɨŋagɨ nɨre'morí̵ná 3wiwanɨŋíwa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá gowa sí̵ŋá óí̵ maŋí̵wámɨ pí̵roŋo mɨmegwɨnárí̵ neaiipí̵rɨre'oɨ?” nɨrɨnɨrí̵ná 4wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Sí̵ŋá aga xwe'o aí rɨxa mɨmegwɨnárí̵ ninɨrɨ óí̵yi sɨŋánɨ inɨŋagɨ nɨwɨnɨro 5aŋwɨ e nɨbɨro óí̵yimɨ nɨpáwiro wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Aŋí̵nají̵ wo rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ sepiá wu' nɨyínɨmáná daiwo e'í̵ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro ududí̵ wíagí̵a 6o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ududí̵ mepanɨ. Nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Sewayí̵ne' Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso, íkí̵áyo yekwɨroárɨgí̵omɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro barɨŋoɨ. Sɨnɨ re mɨwenɨnɨ. Rɨxa wiápí̵nɨmeáɨnigɨnɨ. Omɨ tɨgí̵e aní̵á rí imónɨŋagɨ wɨní̵poyɨ. 7Rɨxa nuro wiepɨsiŋowamɨ tí̵nɨ Pitaomɨ tí̵nɨ enɨ áwaŋí̵ re ure'meápoyɨ, ‘Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ xámɨ seameaní̵árɨnɨ. Xewanɨŋo searɨŋí̵pa xí̵omɨ e sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ ure'meápoyɨ.” uráná 8íwa nɨpeyearo xwárɨpáyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ e'í̵ nuróná eŋí̵ óí̵ ero sɨrí̵ pɨkínɨro nero wáyí̵ nikárɨnɨro nánɨ ámá wíyo áwaŋí̵ murí̵ e'í̵ ugí̵awixɨnɨ.

Jisaso Mariaímɨ sɨŋánɨ wimónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Jisaso Sade'yo wí̵á mónɨŋí̵mɨ rɨxa nɨwiápí̵nɨmeámáná nurɨ Magɨdara dáŋí̵ Mariaímɨ —Apɨxí̵ í Jisaso xámɨ imí̵ó ímɨ dɨŋí̵ xɨxe'roarɨgí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' mɨxí̵ umáɨnowárɨŋírɨnɨ. Ímɨ xámɨ sɨŋánɨ sɨwá winí̵agɨ 10í nurɨ ámá Jisaso tí̵nɨ emeagí̵áwa o nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ nánɨ ámɨxí̵á yarɨŋagí̵a nɨwímearɨ Jisaso wiápí̵nɨmeáí̵ nánɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “O rɨxa sɨŋí̵ eŋagɨ sɨŋwí̵ wɨní̵ɨnɨ.” urí̵agɨ awa arí̵á nɨwiro aí dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro “Nepa neararɨnɨ.” mɨyaiwigí̵awixɨnɨ.

Jisaso wiepɨsiŋí̵ wau'mɨ wímeaŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

12E nemáná eŋáná xegí̵ wiepɨsiŋí̵ wau' Jerusaremɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ aŋí̵ wíyo nánɨ warí̵ná Jisaso xegí̵ wónɨŋí̵ nimónɨrɨ wímeáagɨ 13awau' enɨ nuri wiepɨsiŋí̵ wí̵amɨ “Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨní̵wiɨ.” urí̵agí̵i aiwɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro “Nepa neararɨŋiɨ.” mɨyaiwigí̵awixɨnɨ.

Jisaso wiepɨsiŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ womɨ wímeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14E nemáná eŋáná xegí̵ wiepɨsiŋowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wo awí neánɨro aiwá narí̵ná Jisaso sɨŋánɨ sɨwá nɨwinɨrɨ awa sɨnɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró ero dɨŋí̵ kí̵kí̵mí imónɨro yarɨŋagí̵a nánɨ mɨxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ ámɨ sɨŋí̵ eŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨmɨ nɨbɨro áwaŋí̵ searí̵áyo arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa pí nánɨ yarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 15re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwí̵á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ amɨ nemero xwɨyí̵á nionɨ nánɨ yayí̵ seainarɨŋí̵pɨ ámá nɨyonɨ áwaŋí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨ. 16Ámá gɨyí̵ arí̵á nɨseairo nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro wayí̵ meáí̵áyo Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá gɨyí̵ nionɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵róí̵áyí̵ xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ. 17Ámá nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵áyí̵ wáí̵ nurɨmerí̵ná Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ emɨmí̵ rɨpɨ epí̵rí̵árɨnɨ. Gí̵ yoí̵yo dánɨ ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnowárɨro pí̵ne' ámá wíyá mají̵á aiwɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ wigí̵ pí̵ne'yo dánɨ urɨro 18sidɨrí̵yo í̵á nɨtamɨxɨnɨrí̵ná sidɨŋí̵ nɨworɨ aiwɨ mɨpe' ero iniɨgí̵ ayáí̵ inɨŋí̵pɨ nɨnɨrɨ aiwɨ mɨpe' ero ámá sɨmɨxí̵yo we' seáyɨ e nikwiárɨro naŋí̵ imɨxɨro epí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19E nurɨmɨ Jisaso Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵ná ámɨ o tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ nánɨ we' náu'mɨnɨ e'í̵ ŋweaŋɨnigɨnɨ. E'í̵ ŋweaŋáná 20awa nuro Jisasoyá xwɨyí̵á amɨ amɨ nurɨmeróná ámá “Nepa neararɨŋoɨ.” yaiwipí̵rɨ nánɨ emɨmí̵ enɨ Ámɨná Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwíwapɨya wagí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK