Mark 2

Eŋí̵ sɨwímí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso, sí̵á wí rɨxa nóra nu'ɨsáná, o ámɨ aŋí̵ yoí̵ Kapaneamɨyo nánɨ nurɨ xegí̵ aŋí̵yo ínɨmɨ ŋweaŋáná ámá obaxí̵ arí̵á re nɨwiro “O ámɨ xegí̵ aŋí̵yo ŋweanɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwiro nɨbɨro 2awí neánɨro nɨpáwiro aŋí̵yo ínɨmɨ de'roro aŋí̵ í̵wí e enɨ pí̵kwɨpí̵kwí̵ inɨro yarí̵ná o ámá ayí̵ nɨyonɨ wáí̵ nɨwirɨ pí̵ne' repɨyí̵ wiarí̵ná 3ámá wa eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋí̵ womɨ —O aŋí̵ epaxomanɨ. Omɨ íkwiaŋwí̵yo nikwiárɨro níkwónɨmɨ nɨbɨro aí 4ámá aŋí̵ í̵wí e pí̵kwɨpí̵kwí̵ inɨŋagí̵a nɨwɨnɨro aŋí̵yo nɨpáwiro Jisaso tí̵ŋí̵ e tɨpaxí̵ meŋagɨ nánɨ nɨmeámɨ nɨpeyiro aŋí̵ rí̵wí̵ seáyɨyo dánɨ aŋí̵ sí̵á bɨ Jisaso ŋweaŋe nu'pɨyiro íkwiaŋwí̵ xí̵o weŋí̵namɨ mɨdɨmɨdánɨ gwí̵ nɨyurárárɨro gwí̵yo í̵á nɨxɨrɨmáná aŋí̵ sí̵á u'pɨyíí̵e dánɨ awayinɨ mamówáráná 5Jisaso awa xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro “O negí̵ ámá eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ ananɨ naŋí̵ imɨxɨpaxí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íwe, joxɨ í̵wí̵ ikárɨnɨŋí̵ rɨxa yokwarɨmí̵ siiarɨŋɨnɨ.” uráná 6Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa Jisaso ure'wapɨyarɨŋí̵pɨ arí̵á wianɨro nánɨ e nɨŋwearí̵ná Jisaso eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ e urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwiro ínɨmɨ dɨŋí̵ re nɨmóa ugí̵awixɨnɨ, 7“Pí nánɨ rí̵a urarɨnɨ? Nionɨ Gorɨxonɨnɨrɨ yokwarɨmí̵ rɨwiiarɨnɨ? Sa Gorɨxonɨ í̵wí̵ yokwarɨmí̵ wiiarɨŋorɨnɨ. Ámá ro Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ numearɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?” yaiwiarí̵ná 8Jisaso xegí̵ kwíyí̵yo dánɨ awa ínɨmɨ dɨŋí̵ e nɨmóa warɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' pí nánɨ nionɨ nánɨ ínɨmɨ ‘O í̵wí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiipaxomanɨ.’ nɨmóa warɨŋoɨ?” nurɨrɨ 9ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo í̵wí̵ ikárɨnɨŋí̵ nionɨ yokwarɨmí̵ wiíánáyí̵ ínɨmɨ imónɨŋagɨ nánɨ ámá woxɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ ámá eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋí̵ womɨ ‘Rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ uɨ.’ uránáyí̵ o naŋí̵ imóní̵agɨ ámá nɨyí̵ne'nɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 10re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨyí̵ne'nɨ nionɨ nánɨ re yaiwipí̵rɨ nánɨ, ‘Ámá imónɨŋo ananɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ í̵wí̵ ikárɨní̵ápɨ ananɨ yokwarɨmí̵ wiipaxorɨnɨ.’ niaiwipí̵rɨ nánɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ naní̵poyɨ.” nurɨrɨ 11eŋí̵ sɨwímí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ aŋí̵ e nánɨ uɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 12O rɨxa naŋí̵ nimónɨrɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ íkwiaŋwí̵ xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ peyeaŋɨnigɨnɨ. E e'áná ámá ayí̵ sɨrí̵ nɨpɨkínɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e numero re rɨgí̵awixɨnɨ, “Nene eŋíná dánɨ aiwɨ ámá wo ro yarɨŋí̵pa axí̵pɨ re yarɨŋagɨ mɨwɨnagwárɨnɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Ripaiomɨ “Nɨxí̵deɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso ámɨ aŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ipí imaŋí̵pá tí̵ŋí̵ e ŋweaŋáná oxí̵ apɨxí̵ niaíwí̵ ní̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ bayarɨŋagí̵a o nure'wapɨya nurɨ 14sɨnɨ ipí imaŋí̵pámɨ nɨpurí̵ná Arɨpiasomɨ xewaxo Ripaio —O takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨŋorɨnɨ. O opisí̵ aŋí̵yo e'í̵ nɨŋwearɨ xegí̵ omɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ rí̵wí̵yo nɨxí̵deɨ.” uráná o nɨwiápí̵nɨmeámɨ rí̵wí̵yo nuxí̵dɨrɨ nuro 15Ripaioyá aŋí̵yo nɨpáwiro Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nɨŋwearo aiwá nɨnɨro ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á wa tí̵nɨ (Eŋíná Judayí̵ aŋí̵yo takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ urápɨgí̵áwa takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nurápɨrí̵náyí̵ wigí̵ meapí̵rí̵a nánɨ nɨgwí̵ seáyɨ e bɨ í̵wí̵ urápagí̵á eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ awa nánɨ xwioxí̵yo dánɨ wikí̵ nɨwónɨro kí̵kí̵mí nɨwimónɨrɨ yagí̵árɨnɨ.) Awa tí̵nɨ í̵wí̵ yarɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ ámá ayí̵ obaxí̵ Jisasomɨ nɨxí̵dɨro nánɨ ayí̵ enɨ nawínɨ Jisaso tí̵nɨ aiwá nɨnɨro yarí̵ná 16ámá Parisiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ wayá ámá Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa Jisaso ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵á wa tí̵nɨ í̵wí̵ yarɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ aiwá nawínɨ narɨŋagí̵a nɨwɨnɨro xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ Jisaso nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “O pí nánɨ ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵á awa tí̵nɨ í̵wí̵ yarɨgí̵á ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro yarɨŋoɨ? O naŋí̵ rɨyarɨnɨ?” urarí̵ná 17Jisaso e urarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá sɨmɨxí̵ mepa nerí̵ná xwɨrí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨgí̵ámanɨ. Sɨmɨxí̵ tí̵gí̵áyí̵ warɨgí̵árɨnɨ. Nionɨ enɨ ámá ‘Nionɨ nɨgí̵pɨ we' rónɨŋɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyí̵ nánɨ mɨbɨŋárɨnɨ. Ámá ‘Nionɨ í̵wí̵ yarɨŋáonɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyí̵ wigí̵ uyí̵nií̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiíáná ayí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Pí nánɨ aiwá ŋwí̵á mɨŋweaayarɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

18Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá ŋwí̵á bɨ mɨŋweapa yarɨŋagí̵a Jono wayí̵ numeaia warɨŋoyá wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ámá Parisiyɨ rɨnɨŋowa tí̵nɨ aiwá nánɨ ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnayiróná Jonoyá wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Parisiowayá wiepɨsarɨgí̵á wa tí̵nɨ nawínɨ nuro Jisasomɨ nɨwímearo re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jonoyá neaiepɨsarɨŋone tí̵nɨ Parisiowayá neaiepɨsarɨgí̵one tí̵nɨ aiwá nánɨ ŋwí̵á ŋwɨrárɨnayarɨŋwɨnɨ. Pí nánɨ joxɨyá wiepɨsarɨŋowa aiwá ŋwí̵á mɨŋweá yarɨŋoɨ?” uráná 19Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá apɨxí̵ sɨŋí̵ ŋwɨrárí̵o sɨnɨ ŋweaŋáná oyá nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa aiwá ŋwí̵á nɨxeŋwɨrárɨnɨro yarɨgí̵áranɨ? Oweoɨ, o sɨnɨ awa tí̵nɨ ŋweaŋáná aiwá ŋwí̵á xeŋwɨrárɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. 20E nerɨ aiwɨ o apɨxí̵ nɨmearɨ nɨŋweaŋɨsáná eŋáná ámá wí omɨ aní̵nɨmɨxáná íná aiwá ŋwí̵á ŋweapí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ xewanɨŋo apɨxí̵ sɨŋí̵ ŋwɨrárí̵ónɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ. 21Ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá rapɨrapí̵ eŋínaŋí̵ nɨyíga bagí̵á wu' axenɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná rapɨrapí̵ sɨŋí̵ sɨnɨ wayí̵ mɨrónɨŋí̵ wu' nɨmearo nupákiro gwí̵ kiwearɨgí̵ámanɨ. E yanɨro e'í̵áyí̵ wayí̵ róáná sɨŋí̵ upákíí̵u' nɨkɨkarínɨrɨ eŋí̵ nɨpɨperí̵ná eŋínaŋu' xwe' naxega unɨŋoɨ.” nurɨrɨ ayí̵ wigí̵ eŋíná dánɨ “Nene e nerí̵ná we' rónɨŋí̵ nimónɨrane nɨperí̵náyí̵, ananɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ peyaní̵wárɨnɨ.” nɨra wagí̵ápɨ sɨnɨ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ oyá xwɨyí̵á sɨŋí̵ tí̵nɨ nawínɨ ɨkwieropí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e urɨŋɨnigɨnɨ. 22Ámɨ axí̵pɨ oyaiwípoyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá iniɨgí̵ wainí̵ sɨŋí̵ nɨmearo meme' wará sɨxí̵ soyí̵ axí̵yo iwají̵á yarɨgí̵ámanɨ. Iwají̵á yanɨro e'í̵áyí̵ nu'pɨyimɨ nɨpurɨ sɨxí̵ soyí̵wá enɨ rɨxa sɨpí enɨŋoɨ. Wainí̵ sɨŋí̵ meme' wará sɨxí̵ sɨŋí̵yo iwají̵á yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Sabarí̵áyo ŋwí̵áxɨnɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

23Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Sabarí̵áyo aŋí̵ nemero wití̵ aiwá omɨŋí̵ tí̵ŋí̵ e óí̵yo nɨpurí̵ná wiepɨsarɨŋowa wití̵ siyí̵ nɨyíraga warí̵ná 24ámá Parisiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ wa omɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Awa pí nánɨ ‘Sabarí̵áyo ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ nɨwiaíkiro wití̵ aiwá nɨyírɨro narɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 25Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' xwɨyí̵á negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depito nánɨ eánɨŋí̵pɨ í̵á nɨroro aiwɨ dɨŋí̵ wí mɨmoarɨŋoɨ. Eŋíná Depito, ámá Abaiataoyɨ rɨnɨŋo —O eŋíná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' worɨnɨ. O xegí̵ Judayí̵ Gorɨxomɨ rɨdɨyowá wianɨro nánɨ sení̵á aŋí̵ pákínɨŋí̵yo meweŋáná, Depito tí̵nɨ xegí̵ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa tí̵nɨ aiwá meŋagɨ nánɨ agwí̵ wiarí̵ná o sení̵á aŋí̵ pákínɨŋiwámɨ nɨpáwirɨ bisí̵kerí̵á Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tɨnɨŋí̵pɨ umeaíáná Depito nɨnɨrɨ xegí̵ ámáyo enɨ nɨnɨrɨ wiŋɨnigɨnɨ. Bisí̵kerí̵á apɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwanɨ ananɨ nɨpaxí̵rɨnɨ. Apɨ Depito nɨnɨrɨ aiwɨ Gorɨxo o nánɨ xwɨyí̵á bɨ murí̵ eŋáná gí̵ wiepɨsarɨŋá rowa enɨ agwí̵ wiarɨŋagɨ nánɨ yarí̵ná pí nánɨ xwɨyí̵ánɨ meararɨŋoɨ?” nurɨrɨ 27re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ámá xámɨ nimɨxárɨmáná sí̵á wɨyi kikií̵á ŋwearo dɨŋí̵ sɨxí̵ yínɨro epí̵rɨ nánɨ Sabarí̵á tɨŋí̵rɨnɨ. Sabarí̵á xámɨ nɨtɨrɨ ámá rí̵wí̵yo Sabarí̵áyo mewepí̵rí̵a nánɨ imɨxɨŋí̵manɨ. 28Ayɨnánɨ ámá imónɨŋáonɨ Sabarí̵á ayo aí xiáwonɨrɨnɨ. Nionɨ ‘Sabarí̵áyo ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨpaxí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK