Mark 3

Ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámɨ rotu' aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwirɨ ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ wo ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ure'wapɨyarí̵ná 2ámá Parisi wa —Awa re rarɨgí̵árɨnɨ, “Sabarí̵áyo omɨŋí̵ nerí̵náyí̵ ayí̵ ŋwí̵árɨnɨ. Ámá aí Sabarí̵áyo naŋí̵ nimɨxɨrí̵náyí̵ ayí̵ ŋwí̵árɨnɨ.” rarɨgí̵árɨnɨ. Awa Jisaso ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ omɨ Sabarí̵áyo naŋí̵ wimɨxáná omɨ xwɨyí̵á mearanɨro nánɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro ŋweaŋagí̵a aiwɨ 3o we' kɨrɨŋí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨbɨrɨ áwɨnɨ e e'í̵ roɨ.” nurɨrɨ 4Parisiowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ dɨŋí̵ píoɨ moarɨŋoɨ? ‘Sabarí̵áyo ámáyo naŋí̵ nɨwiirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Sabarí̵áyo sɨpí nɨwikárɨrí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Sabarí̵áyo sɨmɨxí̵yo píránɨŋí̵ nimɨxɨrí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Ámá nɨpɨkirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” urí̵agɨ aiwɨ awa xwɨyí̵á bɨ murɨgí̵awixɨnɨ. 5Xwɨyí̵á bɨ murarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmerí̵ná wikí̵ nɨwóga nurɨ awa we' ikí̵ eŋomɨ wá bɨ mɨwianí̵ dɨŋí̵ kí̵kí̵mí nɨwimóga warɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ awa nánɨ dɨŋí̵ sɨpí enɨ nɨwirɨ omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “We' í̵eapá e'napeɨ.” uráná o we' í̵eapá nerí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa naŋí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. 6Rɨxa naŋí̵ imóní̵agɨ Parisiowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨpeyearo ámá mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa tí̵nɨ awí neánɨro Jisasomɨ pɨkianɨro nánɨ ínɨmɨ mekaxí̵ megí̵awixɨnɨ.

Ipípámɨ dánɨ ámá obaxí̵yo ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Jisaso, Parisiowa xí̵o nánɨ mekaxí̵ mearɨŋagí̵a, o xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ámɨ ipíwá rɨwoŋí̵mɨnɨ u'áná ámá Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ obaxí̵ omɨ nu'mɨ nuro ámá Judia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ 8wigí̵ aŋí̵ xwe' yoí̵ Jerusaremɨ áwɨnɨ e mɨrɨnɨŋí̵pimɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ xwí̵á yoí̵ Idumia ŋweáyí̵ tí̵nɨ ámá iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo orɨwámɨdánɨ ŋweáyí̵ tí̵nɨ e'máyí̵ aŋí̵ biau' Saidonɨ tí̵nɨ Taia tí̵nɨ tí̵ŋí̵ e ŋweáyí̵ tí̵nɨ ámá xwe' obaxí̵ ayí̵ Jisaso yarɨŋí̵pɨ nánɨ arí̵á nɨwiro xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmiarɨŋagí̵a 9Jisaso ámá obaxí̵ sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ e'í̵ eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ sɨmɨxí̵yí̵ omɨ amáí̵ rónanɨro nánɨ ɨkwɨkwierí̵ niga warɨŋagí̵a nánɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá obaxí̵ amáí̵ nɨnɨrónɨrí̵ná nɨnɨxoyí̵pióa nɨbarɨŋoɨ. Ewe'yo pɨxemoánɨmɨ nánɨ píránɨŋí̵ aŋwɨ e nɨtípoyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 11Ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨgí̵áyí̵ Jisasomɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ nɨpí̵kínɨmearo wauní̵ nɨwikárɨnɨro “Niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” uranɨro yarɨŋagí̵a nánɨ 12o mɨxí̵ numáɨnowárɨrí̵ná mɨxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ Gorɨxomɨ xewaxonɨ eŋagɨ nánɨ áwaŋí̵ mɨrowiáropanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Xegí̵ wiepɨsiní̵áwamɨ rí̵peaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso dí̵wí̵yo nánɨ nɨyirɨ ámá xí̵o xegí̵ wimónarɨŋowamɨ “Soyí̵ne' enɨ yapí̵poyɨ.” uráná awa enɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨyiro wímeááná 14o ámá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' xí̵o tí̵nɨ emepí̵rí̵a nánɨ imónɨro xí̵o nánɨ wáí̵ nurɨmero ámá imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ nimónɨro ero epí̵rí̵a nánɨ rí̵peaŋɨnigɨnɨ. 16Ámá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' xí̵o rí̵peaŋowa wigí̵ yoí̵ rowarɨnɨ. Wo Saimono —O Jisaso yoí̵ ámɨ bɨ Pitaoyɨ wí̵rɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ 17ámɨ wau' Sebediomɨ xewaxowau' Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨ —Awau'mɨ Jisaso yoí̵ Boanesisowau'yɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ awau' akɨrɨwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵íwau' eŋagɨ nánɨrɨnɨ. Yoí̵ e wí̵rɨŋowau' tí̵nɨ 18ámɨ wo Adɨruo tí̵nɨ ámɨ wo Piripo tí̵nɨ ámɨ wo Batoromuo tí̵nɨ ámɨ wo Matɨyuo tí̵nɨ ámɨ wo Tomaso tí̵nɨ ámɨ wo Arɨpiasomɨ xewaxo Jemisoyɨ rɨnɨŋo tí̵nɨ ámɨ wo Tadiaso tí̵nɨ ámɨ wo Saimono —O yoí̵ ámɨ bɨ Seretoyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ “E'máyí̵ ámɨ oxí̵dowáraneyɨ.” rarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ. E rɨnɨŋo tí̵nɨ 19ámɨ wo yoparo Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso —O Jisaso nánɨ mɨyí̵ rorí̵rɨmeŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ámá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ rí̵peaŋɨnigɨnɨ.

“O oboyá eŋí̵ eánɨŋí̵ tí̵nɨ yarɨnɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

20Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ámɨ aŋí̵ e nánɨ nuro ŋweaŋáná ámá obaxí̵ o tí̵ŋí̵ e awí neánɨro epí̵royí̵ wiarɨŋagí̵a nánɨ nɨyórí̵moro aiwá mɨnɨpaxí̵ wimónarɨŋagí̵a 21Jisasomɨ xexɨrí̵meáyí̵ ámá wí xí̵o nánɨ “Xewanɨŋo rɨxa mají̵á nikárɨnɨrɨ yarɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro omɨ nɨwirɨmeámɨ wanɨro nánɨ barí̵ná 22Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ mewegí̵á wa aŋí̵ yoí̵ Jerusaremɨ dánɨ nɨbɨmáná Jisaso tí̵ŋí̵ e re'mónapí̵áwa ámáyo Jisaso nánɨ re nura ugí̵awixɨnɨ, “Imí̵ó xɨráónɨŋí̵ imónɨŋo Bieseburoyɨ rɨnɨŋo —O xegí̵ yoí̵ bɨ Setenorɨnɨ. O Jisasomɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨrómáná xɨxe'roŋagɨ nánɨ o ámá imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnowárarɨnɨ.” nura warɨŋagí̵a nánɨ 23Jisaso awamɨ “Niɨwanɨŋonɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ bí̵poyɨ.” nurɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ bɨ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Seteno xegí̵ wí̵amɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ imónɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 24ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá axowa mɨxí̵ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨróná eŋí̵ mɨweánɨpa nero mɨmiaŋwí̵ upí̵rí̵árɨnɨ. 25Ámá gwí̵ axí̵rí enɨ mɨxí̵ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨróná eŋí̵ mɨweánɨpa nero xwí̵ámɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ “Seteno xegí̵ wí̵amɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨmáná 26ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seteno enɨ xegí̵ wí̵amɨ tí̵nɨ mɨxí̵ ninɨro xepɨxepá nɨrónɨrónáyí̵ wiwanɨŋowa eŋí̵ meání̵ ninɨro xopɨrárí̵ inɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ ayí̵ xewanɨŋo nánɨ dɨŋí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ “Setenoyá eŋí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ me' omɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ 27ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo ámá rí̵á rɨŋí̵ woyá iyí̵á í̵á urápekɨxe'mɨnɨrɨ nánɨ oyá aŋí̵yo nɨpáwirí̵ná amíná aŋí̵ xiáwomɨ gwí̵ nɨyirɨ nɨtɨmáná amɨpí oyá ananɨ urápekɨxenɨgɨnɨ.” nurɨrɨ 28ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨranɨ, rɨperɨrí̵ inarɨgí̵ápɨranɨ, amɨpí sɨpí ní̵nɨ ámá yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ seaiiní̵árɨnɨ. 29E nerɨ aiwɨ ámá Gorɨxoyá kwíyí̵ nánɨ rɨperɨrí̵ me'í̵áyí̵ Gorɨxo e rí̵ápɨ ámɨ wí yokwarɨmí̵ wiiní̵ámanɨ. Anɨŋí̵ e nimónɨrɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 30Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵nɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋagɨ aiwɨ awa Gorɨxoyá kwíyí̵ rɨperɨrí̵ nɨmearɨro “Jisaso imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roŋagɨ nánɨ imí̵ó wí̵amɨ mɨxí̵ umáɨnowárarɨnɨ.” rarɨŋagí̵a nánɨ Jisaso xwɨyí̵á apɨ urɨŋɨnigɨnɨ.

Xɨnáí tí̵nɨ xexɨrí̵meáowa tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

31Jisaso sɨnɨ aŋí̵yo ŋweaŋáná xegí̵ xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ nɨre'mónapɨro bí̵arɨwámɨnɨ nɨrómáná “Jisaso ní̵wiapɨrɨ sɨŋwí̵ oneanɨnɨ.” uráná 32ámá Jisasomɨ epí̵royí̵ nɨwiro mɨnɨ mɨnɨ nɨŋweaxa pugí̵á wí re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ai dɨxí̵ rɨnáí tí̵nɨ rɨrɨxí̵meáowa tí̵nɨ bí̵arɨwámɨnɨ nɨrómáná joxɨ nánɨ rarɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 33o “Ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ rí̵a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ámá gɨyí̵ gí̵ nókí tí̵nɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáowa tí̵nɨrɨnɨ?” nurɨrɨ 34ámá mɨnɨ mɨnɨ nɨŋweaxa pugí̵áyo sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmerí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ inókíwayí̵ne', nɨrɨxí̵meáowayí̵ne' rɨxa tí̵ ŋweagí̵á ayoɨ. 35Ámá gɨyí̵ Gorɨxo rɨŋí̵yo dɨŋí̵ nɨkwí̵roro xí̵darɨgí̵áyí̵ ayí̵ gí̵ inókíwánɨŋí̵ tí̵nɨ gí̵ nɨrɨxí̵meánɨŋí̵ tí̵nɨ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK