Mark 4

Ewayí̵ ikaxí̵ wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámɨ ipí Gariri imaŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ nure'wapɨyirɨ ámá xwe' obaxí̵ awí neánɨro epí̵royí̵ wiarɨŋagí̵a o ewe'yo nɨpɨxemoánɨrɨ e'í̵ nɨŋwearɨ ámá ní̵nɨ sɨnɨ ipí imaŋí̵ e ŋweaŋáná 2o nure'wapɨyirí̵ná xɨxewisí̵ xwɨyí̵á amɨpí obaxí̵ nánɨ nure'wapɨyirɨ 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á e'poyɨ. Ámá wo o xegí̵ omɨŋí̵yo axí̵pɨ wití̵ siyí̵ nɨwiáróa umɨnɨrɨ nánɨ nurɨ 4xwí̵á yuní̵ ikɨxeárɨnɨŋe píránɨŋí̵ nɨwiáróa nurɨ aiwɨ wí óí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ pie'róáná iŋí̵ nɨbɨro mɨmeání̵ eŋɨnigɨnɨ. 5Ámɨ wí sí̵ŋá ínɨmɨ yapɨnɨŋáná xwí̵á onɨmiápɨ seáyɨ e eŋáná wiáróí̵yí̵ xwí̵á akwɨní̵ánáɨ eŋagɨ nánɨ apaxí̵ me' nerápɨmáná 6sogwí̵ nɨwepí̵nɨrɨ xaíwí̵ anarí̵ná pɨpɨŋí̵ mɨwárɨŋagɨ nánɨ nɨyɨweánɨrɨ yeáyí̵ yárɨŋɨnigɨnɨ. 7Ámɨ wí emí̵ pɨpɨŋí̵ arí̵kiárɨnɨŋe wiáróí̵yí̵ emí̵ pɨpɨŋí̵yo dánɨ nerápɨrɨ xeŋwɨrárɨŋagɨ nánɨ wití̵ siyí̵ apɨ ná mɨweŋɨnigɨnɨ. 8Ámɨ wí xwí̵á naŋí̵ e wiáróí̵yí̵ píránɨŋí̵ nerápɨrɨ xwe' nerɨ ná nɨkɨkɨreánɨrí̵ná wí xwe' onɨmiápɨ nɨwerɨ wí xwe' obaxí̵ nɨwerɨ wí aga dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á mɨropaxí̵ weŋɨnigɨnɨ.” nurɨrɨ 9ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' wití̵ siyí̵ nánɨ nionɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rí̵á apɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Eŋíná rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ewayí̵ ikaxí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Idáná o xegí̵pɨ ŋweaŋáná wiepɨsarɨŋowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵nɨ ámá wí xí̵o tí̵nɨ emearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ wigí̵pɨ ewayí̵ xwɨyí̵á xí̵o rí̵í̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wiarí̵ná 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á Gorɨxo seyí̵ne' xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ eŋíná dánɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨ nionɨ rɨxa wí̵á searókiamoarɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ró wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ne'ra warɨgí̵áyo nionɨ ure'wapɨyarí̵ná mí̵kí̵pɨ arí̵á mɨní ewayí̵ xwɨyí̵á rarɨŋápɨnɨ arí̵á niarɨŋoɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵ánɨ urarɨŋɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo ámá nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ró wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ne'ra warɨgí̵áyí̵ nánɨ eŋíná nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá ayí̵ wigí̵ uyí̵nií̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamóánáyí̵ Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiinɨgɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á arí̵á nɨwirí̵ná arí̵á nɨwiro aiwɨ nɨjí̵á mimóní̵ ero sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro aiwɨ dɨŋí̵ mɨmó ero epí̵rɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵ánɨ urɨní̵árɨnɨ.’ Aisaiao eŋíná rí̵wamɨŋí̵ e eaŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nionɨ xɨxenɨ e yarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ wití̵ siyí̵ wiároŋí̵ mí̵kí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

13O ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ewayí̵ xwɨyí̵á nionɨ rí̵ápɨ sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nɨjí̵á mimónɨpa nerí̵náyí̵, ewayí̵ xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋá nɨpɨnɨ arɨge nerɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ? Mí̵kí̵pɨ áwaŋí̵ osearɨmɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. 14Ámá wití̵ siyí̵ wiároarɨŋoyí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ wáí̵ nemerɨ urɨmearɨŋónɨŋí̵ imónɨnɨ. 15Ámá wí wití̵ siyí̵ óí̵pá tí̵nɨ pie'róí̵pɨ iŋí̵ nɨbɨrɨ manarɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ arí̵á wíí̵ápɨ Seteno ayí̵ Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨxɨnɨrɨ aŋí̵nɨ nɨbɨrɨ pí̵rɨpí̵rí̵ nɨwirɨ emɨ mɨmeámí̵ yarɨŋí̵rɨnɨ. 16Ámá ámɨ wí wití̵ siyí̵ sí̵ŋá ínɨmɨ yapɨnɨŋáná seáyɨ e xwí̵á onɨmiápɨ eŋáná wiáróí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ arí̵á nɨwiróná yayí̵ nɨwinɨrɨ nɨxí̵danɨro yarí̵ná 17xwɨyí̵á ná ínɨmɨ pɨpɨŋí̵nɨŋí̵ mɨwárɨŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ xí̵darɨgí̵ámanɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ xí̵danɨro yarɨŋagí̵a nánɨ ámá wí nɨbɨro nepa eŋí̵ neánɨro rí̵a xí̵darɨŋoɨnɨrɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyirɨ xeanɨŋí̵ wikeáráná apaxí̵ me' pí̵nɨ wiárarɨgí̵árɨnɨ. 18Ámá ámɨ wí wití̵ siyí̵ emí̵ pɨpɨŋí̵ arí̵kiárɨnɨŋe wiáróí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ enɨ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ arí̵á nɨwiro aiwɨ 19amɨpí xwí̵áyo dáŋí̵ nánɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ nɨmoro ‘Amɨpí wí nionɨ mɨnɨmu'ropa oninɨ.’ nɨyaiwiro amɨpí wí nánɨ ‘Arɨge nímeaní̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwia nurí̵náyí̵ wití̵ emí̵ nerápɨrɨ xeŋwɨrárarɨŋí̵ yapɨ nimónɨro aiwá ná mɨkɨkɨreánarɨŋí̵yí̵ yapɨ imónarɨgí̵árɨnɨ. 20Ámá ámɨ wí wití̵ siyí̵ xwí̵á naŋí̵ imónɨŋe wiáróí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ nɨkwí̵roro píránɨŋí̵ nɨxí̵dɨróná wití̵ siyí̵ aiwá ná wí xwe' onɨmiápɨ werɨ wí xwe' obaxí̵ werɨ wí aga dɨŋí̵ nɨmorɨ í̵á mɨropaxí̵ werɨ yarɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ ramɨxí̵ nánɨrɨnɨ.

21O wiepɨsarɨŋowa “Ámá ayo anɨŋí̵ yumí̵í winí̵árɨnɨ.” yaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ sɨnɨ ewayí̵ xwɨyí̵á nánɨ áwaŋí̵ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Ámá ramɨxí̵ nɨmɨxárómáná sɨxí̵ xwe' wá nɨmearɨ upɨxákwiárɨpí̵rɨxɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? ‘Pieŋí̵ íkwiaŋwí̵yo ínɨmɨ tɨpí̵rɨxɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, íkwiaŋwí̵yo sɨŋánɨŋí̵ e tarɨgí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 22re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á eŋíná dánɨ Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨranɨ, amɨpí pí̵ní̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, nɨpɨnɨ sɨŋánɨ imónɨní̵árɨnɨ. 23Xwɨyí̵á nionɨ seararɨŋápɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ.” nurɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á nɨnirí̵ná dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmoro arí̵á nirí̵ɨnɨ. E nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨjí̵á nimónɨro sɨnɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nɨmoro arí̵á nɨnia nurí̵náyí̵, oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨjí̵á ámɨ wínɨ nimóga upí̵rí̵árɨnɨ. E mepa nerí̵náyí̵, pí̵ne' nionɨ seararɨŋápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro íkí̵ nemoro nerí̵náyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨpɨ nɨjí̵á wí imónɨpí̵rí̵ámanɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨpɨ nɨjí̵á onɨmiápɨ imónɨgí̵áyí̵ aí xewanɨŋo ámɨ pí̵rɨpí̵rí̵ winí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ wití̵ siyí̵ xegí̵pɨ erápɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26O sɨnɨ ámá e ŋweagí̵á nɨyonɨ xwɨyí̵á Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵a nánɨpɨ nurɨrí̵ná ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵ápɨ re imónɨnɨ. Ámá wo omɨŋí̵yo nánɨ nurɨ wití̵ siyí̵ nɨwiáróa nu'ɨsáná 27sá werɨ wiápí̵nɨmearɨ yarí̵ná wití̵ siyí̵ rɨxa nerápɨrɨ xwe' nerɨ o ‘Arɨge nerápɨrɨ rí̵a peyarɨnɨ?’ yaiwiarí̵ná 28xegí̵pɨ xwí̵áyo dánɨ nɨpeyirɨ ɨwí̵ niga nɨyirɨ siyí̵ nerɨ ná nɨkɨkɨreága nɨpeyirɨ 29yóí̵ e'áná rɨxa mipaxí̵ eŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná kirá nɨmearɨ mɨwákwímí̵ yarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ axí̵pɨ iwamí̵ó nerí̵ná ayí̵ dɨŋí̵ “Arɨge nerí̵ná xwe' imónɨní̵árɨnɨ?” nɨyaiwiro aiwɨ “Xegí̵pɨ xwe' imónɨní̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ masɨte' siyí̵ nánɨrɨnɨ.

30Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí pí ewayí̵ xwɨyí̵á nɨrɨrane Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ nánɨ raní̵wɨnɨ? 31O nɨbɨrɨ neameŋweaní̵ápɨ masɨte' aiwá siyí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Masɨte' aiwá siyí̵ nurɨrí̵ná aga onɨmiápia wiároarɨgí̵a aiwɨ 32nerápɨmáná xwe' nerɨ aiwá ní̵nɨ negí̵ omɨŋí̵yo yarɨŋí̵pimɨ seáyɨ e nɨmu'rorɨ reŋí̵ sepiá wiexáráráná iŋí̵ nɨbɨrɨ ye'wí̵ ínɨrɨwámɨnɨ tarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ “Iwamí̵óyí̵ nene onɨmiápɨ nerɨ aiwɨ rí̵we'ná ámá xwe' obaxene Gorɨxo neameŋweaní̵árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. 33Xwɨyí̵á Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ nurɨrí̵ná ámá ayí̵ arí̵á wipaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ewayí̵ xwɨyí̵á obaxí̵ axí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ nura nurɨ 34sɨŋánɨ áwaŋí̵ bɨ murí̵ ewayí̵ xwɨyí̵ánɨ nura nurɨ aiwɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨnɨ nɨŋwearí̵ná ewayí̵ xwɨyí̵á xí̵o urarɨŋí̵ mí̵kí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ urayiŋɨnigɨnɨ.

Ipí imeamí̵kwí̵ yarɨŋagɨ samɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

35O ewayí̵ xwɨyí̵á nura nu'ɨsáná sí̵ápɨ tí̵nɨ axíná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ oxemoaneyɨ.” uráná 36awa ámá obaxí̵ e awí eánɨgí̵áyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ewe' Jisaso e'í̵ nɨŋwearɨ e dánɨ pí̵ne' ure'wapɨyarɨŋí̵pámɨ enɨ nɨpɨxemoánɨro Jisaso tí̵nɨ nuro ewe' wí enɨ awa tí̵nɨ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 37Rí̵wɨpí bɨrɨ iniɨgí̵ enɨ imeamí̵kwí̵ erɨ nerí̵ná ewe'yo mɨmeámí̵ yarí̵ná ewe'yo iniɨgí̵ rɨxa nɨróga wiápí̵nɨmeaarɨŋagɨ nɨwɨnɨro 38Jisaso ewe' íkwe'mɨŋí̵mɨnɨ íkwiaŋwí̵yo sá weŋomɨ saiwiárí̵ nɨwiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, none rɨxa iniɨgí̵ namianɨrɨ yarɨŋwáyoɨ! Joxɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ rɨweŋɨnɨ?” uráná 39o nɨwiápí̵nɨmearɨ re eŋɨnigɨnɨ. “Rí̵wɨpí samɨŋí̵ oweárɨnɨ.” rɨrɨ “Iniɨgí̵ imeamí̵kwí̵ yarɨŋí̵pɨ enɨ samɨŋí̵ oweárɨnɨ.” rɨrɨ e'áná apaxí̵ me' rí̵wɨpí samɨŋí̵ werɨ iniɨgí̵ enɨ samɨŋí̵ werɨ yáráná 40re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' pí nánɨ wáyí̵ seainarɨnɨ? Dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa nero nánɨ wáyí̵ rɨseainarɨnɨ?” urí̵agɨ 41awa óí̵ nikárɨnɨro nánɨ wigí̵pɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Pí ámáorí̵anɨ? Imɨŋí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ o ráná arɨre ámánɨŋí̵ arí̵á nɨwirɨ samɨŋí̵ rí̵a weŋoɨ?” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK