Mark 5

Imí̵ó obaxí̵ xɨxe'roarɨŋomɨ mɨxí̵ umáɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nuro ipí yoí̵ Gaririyo jí̵arɨwámɨnɨ ámá wigí̵ yoí̵ Gegesayí̵ aŋí̵yo niwie'kí̵nɨmearo o rɨxa ewe'yo dánɨ ayoááná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ wo ámá xwárɨpáyo dánɨ nɨweapɨrɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ — O ámá xwárɨpáyo anɨŋí̵ e weagorɨnɨ. Ámá wí ainɨxí̵ aí tí̵nɨ aí gwí̵ mɨjárɨpaxí̵ yagí̵orɨnɨ. Íníná ainɨxí̵ tí̵nɨ gwí̵ xaíwí̵ wɨrí tí̵nɨ sɨkwí̵yo tí̵nɨ we'yo tí̵nɨ járarɨŋagí̵a aiwɨ o narí̵kiárɨmɨ wagorɨnɨ. Ámá wí eŋí̵ neánɨro omɨ xayɨpemɨxɨpaxí̵ yagí̵omanɨ. Xegí̵pɨ anɨŋí̵ xwárɨpáyo nɨŋwearí̵ná ikwáwɨyíná árí̵wɨyíná dí̵wí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ makɨrí̵wí̵ nɨmóa nurɨ sí̵ŋá nɨmearɨ pí̵rí̵ nuyɨkíga wagorɨnɨ. O Jisaso jí̵amɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ mí̵rí̵ nɨwerɨ wauní̵ nɨwikárɨnɨrɨ Jisaso maŋí̵ tí̵nɨ “Ámá romɨ imí̵oyí̵ne' sɨnɨ dɨŋí̵ mɨxɨxe'ropanɨ. Pí̵nɨ wiárí̵poyɨ.” urarɨŋagɨ o xwamiání̵ nɨwirɨ “Jisasoxɨ pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ?” nurɨrɨ “Gorɨxo ŋwí̵á amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e mu'roŋomɨ xewaxoxɨrɨnɨ. Wauní̵ siarɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘Rí̵nɨŋí̵ wí seaiapɨmɨme'ɨnɨ.’ neareɨ.” urí̵agí̵a Jisaso yarɨŋí̵ “Segí̵ yoí̵ pírɨnɨ?” wíáná imí̵owa re urɨgí̵awixɨnɨ, “None xwe' obaxí̵ mɨrónɨŋagwɨ nánɨ yoí̵ Rijonɨyɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ mɨxí̵ nánɨ xwe' obaxí̵ gwí̵ mónarɨgí̵á nánɨrɨnɨ. Yoí̵ Rijonɨyɨ rɨnɨŋwɨnɨ.” nurɨro 10 wauní̵ nɨwiro arí̵kí “Xwí̵á tí̵yo dánɨ imí̵one mɨxí̵ mɨneamáɨnowárɨpanɨ.” nurɨro 11 odɨpí aga xwe' obaxí̵ bɨ dí̵wí̵ wíyo miau'rárí̵ ninɨro aiwá narɨŋagí̵a nɨwɨnɨro 12 wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Imí̵one odɨpíyo rí̵wí̵mɨnɨ nɨrómáná dɨŋí̵ oxɨxe'rópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaneɨ.” urí̵agí̵a 13 Jisaso xe dɨŋí̵ oxɨxe'rópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnáná imí̵ó ámá omɨ dɨŋí̵ xɨxe'rogí̵ápɨ nɨmɨxearo ámɨ odɨpíyómɨnɨ xɨxe'róáná re egí̵awixɨnɨ. Pɨmaŋí̵ e'í̵ roŋí̵ wí e aŋí̵nɨ we'í̵áyí̵ wiárí̵ sɨwá nero anɨŋí̵nɨ ipíyo nɨpie'roro pɨyí̵ egí̵awixɨnɨ. Odɨpí ayí̵ wonɨ marí̵áɨ, 2,000 pɨyí̵ egí̵awixɨnɨ. 14 E e'áná ámá odɨpí mearɨgí̵áyí̵ aŋí̵nɨ nuro odɨpí e'í̵ápɨ nánɨ aŋí̵ e ŋweagí̵áyo áwaŋí̵ nurárɨmɨ nuro omɨŋí̵ tí̵ŋí̵ e yarɨgí̵áyo enɨ áwaŋí̵ nura eme'áná ámá ní̵nɨ “Pí rí̵a eŋoɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwí̵ wɨnanɨro nuro 15 Jisaso tí̵ŋí̵ e nɨre'moro wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋo xegí̵ yarɨŋí̵pa me' dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ aikí̵ nɨyínɨrɨ riwo e'í̵ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro xámɨ imí̵ó obaxí̵ dɨŋí̵ xɨxe'rogí̵á nánɨ “Nepa imí̵ó xɨxe'roago orí̵anɨ?” nɨyaiwiro wáyí̵ yarí̵ná 16 ámá Jisaso imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárí̵agɨ wɨní̵áyí̵ repɨyí̵ nɨwiro imí̵ó sayá meago e'í̵pɨ nánɨ tí̵nɨ odɨpí e'í̵ápɨ nánɨ tí̵nɨ repɨyí̵ wíáná 17 Jisasomɨ wauní̵ nɨwiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ xwí̵á re pí̵nɨ nɨneawiárɨmɨ uɨ.” uráná 18 o rɨxa ewe'yo pɨxemoánɨmɨnɨrɨ yarí̵ná imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'róí̵o wauní̵ nurɨrɨ “Nionɨ enɨ joxɨ tí̵nɨ waní̵wiɨ.” urarɨŋagɨ aiwɨ 19 Jisaso nionɨ tí̵nɨ xe ounɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ aŋí̵ e nánɨ nurɨ dɨxí̵ ámáyo Ámɨnáonɨ ayá nɨrɨrɨmɨxɨrɨ síápɨ nánɨ áwaŋí̵ nura u'ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 20 o nurɨ aŋí̵ Dekaporisɨyo apɨ apɨ nikwí̵róga unɨŋí̵yo áwaŋí̵ nura nemerɨ amɨpí Jisaso wíí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ nura emearí̵ná ámá ní̵nɨ dɨŋí̵ ududí̵ nɨwinɨrɨ “Arɨge nerɨ naŋí̵ e'orí̵anɨ?” yaiwiagí̵árɨnɨ.

Apɨxí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵ wímɨ tí̵nɨ miáí peŋí̵ wímɨ tí̵nɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21 Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ámɨ ewe'yo nu'í̵asáná ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ niwie'kí̵nɨmearo ewe'yo dánɨ nayoaro ipí tí̵ŋí̵ aŋwɨ e roŋáná ámá obaxí̵ nɨbɨro Jisaso tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ yarí̵ná 22 ámá wo —O Judayí̵yá rotu' aŋí̵ wíyo ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋorɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ Jairasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O nɨbɨrɨ Jisasomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ aŋwɨ e mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ wauní̵ nɨwikárɨnɨrɨ 23 wauní̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ miáí rɨxa aŋwɨ ayo nɨpepaxí̵ enɨ. Í naŋí̵ nerɨ sɨŋí̵ unɨ nánɨ joxɨ nɨbɨrɨ we' seáyɨ e ikwiáreɨ.” urí̵agɨ 24 Jisaso o tí̵nɨ nawínɨ u'áná ámá ní̵nɨ nɨxí̵dɨro ɨkwɨkwierí̵ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 25 Apɨxí̵ wí —Í xegí̵ ragí̵ anɨŋí̵ pwarí̵ná xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' mu'roŋírɨnɨ. 26 Í naŋí̵ onimɨxí̵poyɨnɨrɨ xwɨrí̵ obaxí̵yo nɨgwí̵ ayá wí nɨroaayirɨ mɨnɨ nɨwirɨ aí rí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨ naŋí̵ bɨ onɨmiápɨ me' nɨyɨpeí yarɨŋí̵rɨnɨ. Xegí̵ nɨgwí̵ anɨpá imónɨŋagɨ aí ámɨ wínɨ mɨxí̵nɨŋí̵ yomɨxarɨgí̵írɨnɨ. 27 Í Jisaso nánɨ arí̵á nɨwirí̵ná “Oyá iyí̵áyo aí amáí̵ nɨrónɨrí̵náyí̵ ámɨ naŋí̵ emí̵ɨnɨ.” nɨyaiwia nɨbɨrɨ ámá epí̵royí̵ egí̵áyo áwɨnɨ e nɨdakwirɨ rí̵wí̵mɨ dánɨ we' í̵eapá nerɨ oyá iyí̵á amáí̵ rónɨŋɨnigɨnɨ. 29 Amáí̵ rónáná ragí̵ anɨŋí̵ pwarɨŋí̵pɨ yeáyí̵ sɨkiárɨŋɨnigɨnɨ. Ragí̵ yeáyí̵ sɨkiárí̵agɨ nainenɨrɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Rɨxa naŋí̵ riyínɨ re'ɨnɨ?” yaiwiarí̵ná 30 Jisaso nɨjí̵á nimónɨrɨ “Eŋí̵ eánɨŋí̵ nionɨyá bɨ nɨnowárɨmɨ ipɨ ruŋoɨ?” nɨyaiwirɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ iyí̵áyo amáí̵ go rónɨgoɨ?” ráná 31 xegí̵ wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ ámá epí̵royí̵ nɨsiro ɨkwɨkwierí̵ nɨsiga warí̵ná pí nánɨ ‘Go gí̵ iyí̵áyo amáí̵ nɨrónɨgoɨ?’ rarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 32 apɨxí̵ e wíímɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ sagagí̵ emearɨŋagɨ 33 í “Jisaso píránɨŋí̵ nimɨxí̵í̵rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ wáyí̵ nerɨ eŋí̵ óí̵ ne'ra nɨbɨrɨ Jisasomɨ agwí̵rɨwámɨnɨ wauní̵ nɨwikárɨnɨrɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ xí̵í e'í̵pɨ nánɨ wí̵á rókiamóní̵agɨ 34 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeání̵ɨnɨ. Sɨmɨxí̵ ayá sinarɨŋí̵pɨ ámɨ wí sinɨní̵á meŋagɨ nánɨ ámɨ ayá bɨ mɨsiní̵ kikií̵á ne'ra uɨ.” nurɨrɨ 35 sɨnɨ ímɨ e urarí̵ná sɨnɨ miáí sɨmɨxí̵ weŋe mɨre'mopa nerí̵ná ámá wí rotu' aŋí̵ meweŋoyá aŋí̵ e dánɨ nɨbɨro Jisaso nánɨ re ure'meagí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋomɨ sɨnɨ ayá wí murɨŋweapanɨ. Dɨxí̵ miáí rɨxa peŋoɨ.” urarí̵ná 36 Jisaso arí̵á e nɨwirɨ rotu' aŋí̵ meweŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nerɨ aiwɨ wáyí̵ mepanɨ. Dɨŋí̵nɨ nɨnɨkwí̵róa uɨ.” nurɨrɨ 37 ámá ní̵nɨ e nurakioŋwɨrárɨmáná aiwɨ “Pitao tí̵nɨ Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨ awa nionɨ tí̵nɨ xe obí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nuro 38 rotu' aŋí̵ meweŋoyá aŋí̵ e nɨre'moro Jisaso yaiwínɨŋí̵ ninɨrɨ rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ wí yeyɨ nɨra warí̵ná wí ŋwape' rarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 39 aŋí̵yo nɨpáwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ ŋwí̵ earo yeyɨ rɨro yarɨŋoɨ? Miáí rɨxa peŋoɨnɨrɨ ŋwí̵ rɨmiearɨŋoɨ? Í sa sá wenɨ.” nurɨrɨ 40 rɨpí̵á nura warí̵ná o ámá ní̵nɨ emɨ mɨmɨxeámí̵ nerɨ miáímɨ xanɨyau' tí̵nɨ omɨ kumɨxɨnarɨgí̵á wau' wo awa tí̵nɨ aŋí̵ awawá ikwí̵rónɨŋí̵ miáí weŋí̵wámɨ nɨpáwiro 41 Jisaso miáímɨ we'yo í̵á nɨmaxɨrɨrɨ xegí̵ pí̵ne' tí̵nɨ “Tarita kumi.” nurɨrɨ —Ayí̵ agapí̵ne' “Miá ríyɨ wiápí̵nɨmeaɨ.” urarɨŋwápɨ nánɨrɨnɨ. E uráná re eŋɨnigɨnɨ. 42 Í rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' eŋagɨ nánɨ rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ yarí̵ná ayí̵ sɨrí̵ nɨpɨkínɨro “Arɨge ámɨ rí̵a wiápí̵nɨmeaŋoɨ?” nɨyaiwiro ududí̵ yarí̵ná 43 Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ e'ápɨ ámá wíyo áwaŋí̵ murɨpa e'piyɨ.” nurɨrɨ “Ímɨ aiwá bɨ mɨnɨ wípiyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK