Mark 7

Piaxí̵ weaarɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Parisi wa tí̵nɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa tí̵nɨ, Jisaso sɨnɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo ŋweaŋáná, awa Jerusaremɨ dánɨ nɨbɨro Jisasoyá wiepɨsarɨŋowa wigí̵ Judayí̵ xiáwowa yagí̵ápa me' aiwá nɨnɨróná xámɨ we' igwí̵á mɨwíró we' piaxí̵ weaŋáná aiwá narɨŋagí̵a nɨwɨnɨro Jisaso tí̵ŋí̵ e axí̵ e awí neánárɨro — Parisiowa tí̵nɨ wigí̵ Judayí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ nene piaxí̵ neaeanɨgɨnɨrɨ wigí̵ xiáwowa yagí̵ápɨ aiwá nɨnɨróná xámɨ píránɨŋí̵ we' igwí̵á wímoarɨgí̵árɨnɨ. Ayí̵ makerí̵áyo nánɨ nuro aiwá bí̵ nemɨ aŋí̵ e nánɨ nɨbɨróná enɨ piaxí̵ neaeanɨgɨnɨrɨ igí̵á meánɨpa nerí̵ná aiwá mɨnarɨgí̵árɨnɨ. Xiáwowa e'rowiápí̵nɨgí̵áyí̵ anɨŋí̵ miní̵ í̵á nɨmaxɨrɨro nɨxí̵dɨro sɨnɨ axí̵pɨ nero kapɨxí̵ tí̵nɨ xwárí̵á sɨxí̵ tí̵nɨ suyupenɨxí̵ tí̵nɨ íkwiaŋwí̵ sá wearɨgí̵ápɨ tí̵nɨ igí̵á eaagí̵ápa axí̵pɨ igí̵á eaarɨgí̵árɨnɨ. Parisiowa tí̵nɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e axí̵ e awí neánárɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ negí̵ arí̵owa nero neare'wapɨyigí̵ápɨ nɨwiaíkiro we' piaxí̵ aí tí̵nɨ aiwá narɨgí̵árɨnɨ?” urí̵agí̵a Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo soyí̵ne' naŋí̵ rɨro sɨpí rɨro yarɨgí̵oyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋí̵rɨnɨ, ‘Ámá tɨyí̵ “Gorɨxomɨ we'yo píránɨŋí̵ mearɨŋwɨnɨ.” nɨrɨro aiwɨ Gorɨxonɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mɨnɨyipa yarɨgí̵árɨnɨ. E nero ámáyo amɨpí ámá wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nánɨ nure'wapɨyiróná yapí̵ re nurɨro “Xwɨyí̵á tɨyí̵ Gorɨxo rɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨro nánɨ “Gorɨxomɨ seáyɨ e mearɨŋwɨnɨ.” nɨrɨróná Gorɨxonɨyá yoí̵nɨ surí̵má rarɨgí̵árɨnɨ.’ Aisaiao soyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ e nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵rɨnɨ. Soyí̵ne' ámá e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nɨxí̵dɨróná ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵pɨ íkí̵ nɨnemoro yarɨŋoɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵pɨ wiaíkiro amɨpí segí̵ arí̵owa e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ xí̵dɨro yanɨro nánɨ dɨŋí̵ obɨbaxí̵ nɨmoro óí̵ imoarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 10 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Eŋíná xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵pɨ Moseso nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋɨnigɨnɨ, ‘Dɨxí̵ ápowamɨ tí̵nɨ inókíwamɨ tí̵nɨ we'yo merí̵ɨnɨ.’ E nɨrɨrɨ nearɨ ámɨ rɨpɨ nɨrɨrɨ eaŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá xanomɨranɨ, xɨnáímɨranɨ, ikayí̵wí̵ umearí̵í̵yí̵ emɨ pɨkímópoyɨ.’ Moseso e nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ aiwɨ 11 soyí̵ne' ámá wí xɨnáíwamɨranɨ, xanowamɨranɨ, re urarí̵ná ‘Amɨpí nionɨ we'yo nɨrɨmerí̵ná arɨrá nɨsirɨ siapɨpaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ nánɨ rɨxa Gorɨxomɨ re urí̵anigɨnɨ, “Nionɨ nɨsiapɨmí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ nánɨ arɨge joxɨ nɨsiapɨrɨ arɨrá simí̵ɨnɨ? Oweoɨ, aípagwí nánɨ wí menɨnɨ.’ Parisioyí̵ne' ámá wí xanɨyau'mɨ e urarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná ‘O apánɨ yarɨnɨ.’ nɨrɨro 12 o xanɨyau'mɨ píránɨŋí̵ we'yo mɨmepa yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro aiwɨ o ayau'mɨ xe bɨ arɨrá owinɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵ámanɨ. 13 E nerí̵ná soyí̵ne' sɨwí̵ arí̵owa e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nɨxí̵dɨro xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵ rɨpɨ xórórí̵ nero wiaíkiarɨŋoɨ. E yarɨgí̵ápa nerí̵ná xwɨyí̵á Gorɨxoyá xwe' wí enɨ nɨwiaíkia warɨŋoɨ.” Jisaso Parisiowamɨ e nurɨmáná 14 ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo “Aŋwɨ e bí̵poyɨ.” nurɨrɨ ayí̵ rɨxa aŋwɨ e báná o “Nɨyí̵ne'nɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ.” nurɨrɨ 15 ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá ámá nɨnɨrí̵ná gwí̵náreáí̵ápɨ wí piaxí̵ weaarɨŋí̵manɨ. Pí pí xwioxí̵yo dánɨ peyeaarɨŋí̵pɨ ámáyo piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 16 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á nionɨ rí̵á rɨpɨ nánɨ arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ.” nurí̵ɨsáná 17 ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo e nɨwárɨmɨ nurɨ aŋí̵yo nɨpáwirɨ nɨŋwearɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa ewayí̵ xwɨyí̵á xí̵o urí̵í̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wíáná 18 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ dɨŋí̵ mayoyí̵ne'ranɨ? Xwɨyí̵á ‘Aiwá ámá nɨnɨrí̵ná gwí̵náreáí̵ápɨ wí xí̵omɨ piaxí̵ weaarɨŋí̵manɨ.’ searí̵ápɨ soyí̵ne' sɨnɨ mí̵kí̵ nánɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨŋí̵ reŋoɨ?” nurɨrɨ áwaŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá wí ámáyo piaxí̵ eapaxí̵ mimónɨnɨ. 19 Pí nánɨyɨ? Ayí̵ aiwá gwí̵náreááná nɨwerɨ írɨwí̵yo ínɨŋí̵ rí̵wí̵yo íkí̵ emoarɨgí̵á eŋagɨ nánɨrɨnɨ.” nurɨrɨ —E nurɨrí̵ná aiwá ní̵nɨ nánɨ “Ananɨ nɨpaxí̵rɨnɨ.” rɨŋí̵rɨnɨ. 20 Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga pípɨ ámáyo piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ? Ayí̵ pí pí dɨŋí̵ xwioxí̵yo dánɨ peyeáí̵pɨ, amɨpí sɨpí nánɨ móí̵pɨ ámáyo piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ. 21 Xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ yaiwíí̵ápimɨ dánɨ rɨpɨ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Í̵wí̵ amɨpí wí nánɨ dɨŋí̵ moro í̵wí̵ inɨro apɨxí̵ erápenɨro amɨpí í̵wí̵ mearo ámá pɨkíxwɨrí̵ó ero oxí̵ apɨxí̵ iyí̵ nánɨ niga uro 22 sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨro rɨkɨkɨrí̵ó ero yapí̵ wíwapɨyiro ayá bɨ me' arí̵kí niga uro sɨpí dɨŋí̵ wiaiwiro xwɨyí̵ápámɨ ŋwɨrárɨro mɨxí̵ kí̵nɨro majɨmají̵á ikárɨnɨro yarɨgí̵ápɨ 23 apɨ nɨpɨnɨ ámá dɨŋí̵yo ínɨmɨ dánɨ nɨmorí̵ná piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Gɨrikɨyí̵ apɨxí̵ wí dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24 O ewayí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵ apɨ nurɨmɨ aŋí̵ e dánɨ nurɨ aŋí̵ yoí̵ Taia tí̵ŋí̵ e nɨre'morɨ aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwirɨ ámá e ŋweáyí̵ “Aŋí̵ riwámɨ o mɨŋweanɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nerɨ sá ŋweaŋagɨ aiwɨ ámá wí omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmearo 25 apɨxí̵ wí “Jisaso aŋí̵ iwámɨ ŋweanɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ í xegí̵ xemiáí imí̵ó xɨxe'roarɨŋí eŋagɨ nánɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ aŋí̵nɨ nɨbɨrɨ sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e wauní̵ nɨwikárɨnɨrɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ 26 — Í Judayí̵ apɨxímanɨ. Gɨrikɨyí̵ apɨxírɨnɨ. Pinisiayí̵ aŋí̵yo pɨropenɨsí̵ Siriayɨ rɨnɨŋe dáŋírɨnɨ. Í Jisasomɨ “Gí̵ miáímɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowáre'napeɨ.” arí̵kí urayarɨŋagɨ 27 o í aŋí̵ mɨdáŋí eŋagɨ nánɨ “Xámɨ gí̵ Judayí̵ saŋí̵ ourápɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ niaíwí̵ aiwá nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyinɨ nɨwirí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵rɨnɨ. Niaíwí̵yí̵yá aiwá nurápɨrɨ sí̵wíyo nɨwirí̵ná ayí̵ naŋí̵manɨ.” uráná 28 í “Nepa aŋí̵ mɨdáŋínɨ sí̵wíní̵nɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nepa rarɨŋɨnɨ. E nerɨ aiwɨ sí̵wí re yarɨŋí̵rɨnɨ. Íkwiaŋwí̵yo dánɨ niaíwí̵ aiwá nɨnɨro yuní̵ mamówárí̵ápɨ mɨmeání̵ yarɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 29 o “Í nepa wauní̵ nikárɨnɨrɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨnɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ naŋí̵ nɨrí̵í̵yí̵ nánɨ dɨxí̵ miáímɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵pɨ rɨxa mɨxí̵ umáɨní̵ɨnɨ. Dɨxí̵ aŋí̵ uɨ.” urí̵agɨ 30 í ámɨ xegí̵ aŋí̵yo nánɨ nurɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xemiáí imí̵ó pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'í̵ eŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ sá weŋagɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ.

Arí̵á tí̵nɨ maŋí̵ tí̵nɨ pí̵rónɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31 Jisaso ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ yoí̵ Taia tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋí̵ yoí̵ Saidonɨ tí̵ŋí̵ e áwɨnɨ e nurɨ xwí̵á yoí̵ Dekaporisɨyo nurí̵ná ipí Gaririyo nɨre'morɨ yarí̵ná 32 ámá wí ámá arí̵á pí̵rónárɨrɨ xwɨyí̵á pí̵rónárɨrɨ eŋí̵ womɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ nɨbɨro wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “O naŋí̵ enɨ nánɨ we' seáyɨ e ikwiáreɨ.” urí̵agí̵a 33 Jisaso ámá awí eánárɨgí̵e dánɨ omɨ nɨmeámɨ nurɨ egí̵pɨ nerí̵ná Jisaso xegí̵ we' oyá arí̵á óí̵yo wíxwárɨrɨ xegí̵ we'yo reaŋwí̵ nu'rɨnɨmáná oyá aíwí̵yo ikwiárɨrɨ nemáná 34 sɨŋwí̵ aŋí̵namɨ nanɨmáná rí̵mɨŋí̵ nɨrɨrɨ xegí̵ pí̵ne' tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Epata.” —Wigí̵ pí̵ne' “Oxoaɨ.” nurɨrí̵ná “Epata.” rarɨgí̵árɨnɨ. E uráná re eŋɨnigɨnɨ. 35 Xegí̵ arí̵á oxoánɨrɨ aíwí̵ saŋí̵ wiarɨŋí̵pɨ nayí̵ erɨ nerɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ nɨra warí̵ná 36 Jisaso ámɨ ámá awí eánárɨgí̵áyo nɨwímearɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ wíápɨ áwaŋí̵ murɨmepanɨ.” urí̵agɨ aiwɨ amɨ amɨ nemero arí̵kí áwaŋí̵ nɨra nuro 37 ayá nɨrɨwamóga nuro re nɨra ugí̵awixɨnɨ. “Amɨpí o e'í̵pɨyí̵ aga naŋí̵nɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Arí̵á pí̵rónarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aíwí̵ saŋí̵ mearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aí píránɨŋí̵ imɨxáná arí̵á ero xwɨyí̵á rɨro yarɨgí̵árɨnɨ.” nɨra ugí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK