Mark 8

Ámá 4,000 ayo aiwá wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Íná rí̵wí̵yo Jisaso ámá obaxí̵ ámɨ o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ nɨyárɨro wigí̵ aiwá rɨxa meŋagɨ nɨwɨnɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ 2re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨyí̵ sí̵á wɨyau' wɨyi nionɨ tí̵nɨ re nɨŋwearóná wigí̵ aiwá rɨxa nowárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ wá nonarɨnɨ. 3Wí aŋí̵ aíwɨmɨ dánɨ bí̵agí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ ayí̵ sɨnɨ agwí̵ nánɨ yarí̵ná nurowárɨrí̵náyí̵ ‘Sɨŋwí̵ xaxá nɨwinɨrɨ eŋí̵ sɨrɨrɨŋwí̵ nɨwinɨrɨ ná neága upí̵rɨxɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 4xegí̵ wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Aŋí̵ mɨmɨrɨnɨŋí̵ re aiwá ámá tɨyí̵ xɨxenɨ nɨpí̵rɨ nánɨ ge bí̵ yaní̵wɨnɨ?” urí̵agí̵a 5o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ bisí̵kerí̵á ararɨrɨnɨ?” uráná “We' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' tí̵ŋwáonerɨnɨ.” urí̵agí̵a 6o ámá epí̵royí̵ egí̵áyo “Xwí̵ámɨ e'í̵ nɨŋweaxa u'poyɨ.” nurɨrɨ bisí̵kerí̵á nɨmearɨ Gorɨxomɨ aiwá apɨ nánɨ yayí̵ nɨwimáná kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ wiepɨsarɨŋowamɨ mɨnɨ wíáná nurápayiro ámá ayo mɨnɨ nɨwia nuro 7wigí̵ peyí̵ bia eŋagɨ Jisaso apia enɨ nurápɨrɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Peyí̵ rɨpia enɨ yaŋí̵ nɨwia u'poyɨ.” urí̵agɨ xí̵o urí̵í̵pɨ yarí̵ná 8ámá ní̵nɨ rɨxa nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyíagɨ wiepɨsarɨŋowa ayí̵ aiwá nɨnɨro e tí̵ápia nɨmeaayiro soxí̵ í̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau'mɨ aumau'mí̵ nero magwí̵ miárɨgí̵awixɨnɨ. 9Ámá 4,000 aiwá apɨ nɨgí̵awixɨnɨ. Jisaso ayí̵ aiwá nɨnɨmáná eŋáná wigí̵ aŋí̵ e nánɨ nurowárɨmɨ 10ewe'yo wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nɨpɨxemoánɨro nɨmeámɨ ugí̵awixɨnɨ. Ipíyo orɨwámɨ dánɨ aŋí̵ yoí̵ Darɨmanuta tí̵ŋí̵ e niwie'kí̵nɨmearo ayoagí̵awixɨnɨ.

“Emɨmí̵ bɨ neaíwapɨyiɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

11Parisi wa nɨwímearo rɨxa sí̵mí̵ tí̵nɨ u'rapí xwɨyí̵á nurɨro omɨ iwamí̵ó wíwapɨyanɨro nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Aŋí̵namɨ dáŋí̵ emɨmí̵ bɨ neaíwapɨyiɨ.” urí̵agí̵a 12Jisaso awa nánɨ xegí̵ xwioxí̵yo dánɨ mɨŋí̵ nɨpe'nɨrɨ “Iniɨ!” nɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayí̵ agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' pí nánɨ ‘Emɨmí̵ neaíwapɨyiɨ.’ nɨrarɨŋoɨ? E nɨrarɨŋagí̵a aiwɨ emɨmí̵ soyí̵ne' nɨrarɨgí̵ápɨ wí nemɨme'ɨnɨ.” nurɨrɨ 13ayo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ewe'yo nɨpɨxemoánɨro ipíyo orɨwámɨ dánɨ nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ yisí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Nuróná aiwá nánɨ dɨŋí̵ arí̵á nikeamoro bisí̵kerí̵á ná bɨnɨ ewe'yo weŋí̵pɨnɨ nɨmeámɨ warí̵ná 15Jisaso Parisiowa naŋí̵ rayiro sɨpí rayiro yarɨŋí̵pa wiepɨsarɨŋowa axí̵pɨ yanɨro nerí̵ná omɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ropa nero rí̵wí̵ nɨmopí̵rɨxɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á nurɨrí̵ná sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' píránɨŋí̵ eme'poyɨ. Bisí̵kerí̵á yisí̵ —Bisí̵kerí̵á sɨnɨ sɨŋí̵ eŋáná yisí̵ onɨmiápɨ tí̵á aiwɨ nɨmɨnɨ íkwiaŋwí̵ neapɨnárɨrɨ nɨmɨga wiápí̵nɨmearɨŋí̵rɨnɨ. Yisí̵ Parisiowayá tí̵nɨ Xerotoyá tí̵nɨ nánɨ wáyí̵ nero eme'poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Uyí̵nií̵ yisí̵nɨŋí̵ wigí̵ xwioxí̵yo íkwiaŋwí̵ eapɨnɨnɨgɨnɨrɨ e urarí̵ná 16wiwanɨŋowa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None bisí̵kerí̵á meŋagɨ nánɨ neararɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a 17o arí̵á nɨwirɨ mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ ‘Bisí̵kerí̵á mayonerɨnɨ.’ rɨnarɨŋoɨ? Sɨnɨ sɨŋwí̵ oxoaro dɨŋí̵ moro mepa reŋoɨ? Segí̵ mɨŋí̵ sí̵ŋánɨŋí̵ rimónɨnɨ? 18Sɨŋwí̵ tí̵gí̵oyí̵ne' aiwɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa rɨyarɨŋoɨ? Arí̵á tí̵gí̵oyí̵ne' aiwɨ arí̵á mɨyarɨŋí̵ reŋoɨ? Nionɨ bisí̵kerí̵á we' wu' nu'nɨ kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ ámá 5,000yo mɨnɨ wiŋá nánɨ dɨŋí̵ mɨseainarɨnɨranɨ? 19Aiwá ayí̵ nɨnɨro tí̵ápɨ soxí̵ í̵á xwe' ararɨyo aumau'mí̵ yárɨgí̵awixɨnɨ?” urí̵agɨ awa “We' wu'kau' sɨkwí̵ wau' apimɨ aumau'mí̵ yárɨŋwanigɨnɨ.” urí̵agí̵a 20o ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ bisí̵kerí̵á ámá 4,000yo nɨkwɨrɨrɨ wiŋápɨ soxí̵ í̵á ararɨyo miárɨgí̵awixɨnɨ?” urí̵agɨ awa “We' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau'mɨ miárɨŋwanigɨnɨ.” urí̵agí̵a 21o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' sɨnɨ mají̵á rimónɨŋoɨ? ‘Aiwá meŋáná árí̵none mɨneaiapɨpaxorɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋoɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22E nurí̵ɨsáná nuro aŋí̵ yoí̵ Betɨsaidayo niwie'kí̵nɨmearo nayoaro emearí̵ná ámá wí sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ wo Jisaso píránɨŋí̵ imɨxɨnɨ nánɨ nɨme'ra nɨbɨro wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ naŋí̵ imɨxɨre'ɨnɨ?” urí̵agí̵a 23Jisaso sɨŋwí̵ supárɨŋomɨ we'yo í̵á nɨxɨrɨmɨ aŋí̵ Betɨsaida e nɨwárɨmɨ nurɨ yánɨ e dánɨ nɨrómáná oyá sɨŋwí̵yo reaŋwí̵ nu'rɨrɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ amɨpí wí sɨŋwí̵ rɨwɨnɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 24o sɨŋwí̵ nanɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wí aŋí̵ emearɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ aiwɨ íkí̵ánɨŋí̵ imónɨŋagí̵a wɨnɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 25ámɨ bɨ we' sɨŋwí̵yo seáyɨ e wikwiáráná o rɨxa sɨŋwí̵ anɨŋí̵ nanárɨrɨ xegí̵ sɨŋwí̵ rɨxa naŋí̵ e'agɨ amɨpí nɨyonɨ xɨxenɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 26Xɨxenɨ wɨnáná Jisaso o xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurowárɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ aŋí̵ e nánɨ nurí̵ná ámɨ Betɨsaida tí̵yo nánɨ mupanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao “Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nuro aŋí̵ xwe' yoí̵ Sisaria Piripai tí̵ŋí̵yo ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ nánɨ nurí̵ná awamɨ yarɨŋí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáyí̵ nionɨ nánɨ arɨre rarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 28awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Wí re rarɨŋoɨ, ‘Jono wayí̵ nɨneameaia wago ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵a yarɨnɨ?’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí re rarɨŋoɨ, ‘Eŋíná Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ mɨpe' aŋí̵namɨ peyiŋí̵ Iraijaoyɨ rɨnɨŋo nɨweapɨrɨ rí̵a yarɨnɨ?’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí re rarɨŋoɨ, ‘Eŋíná Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵á wo nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵a yarɨnɨ?’ rarɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 29o sɨnɨ yarɨŋí̵ nɨwirí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ e nɨrɨro aiwɨ sewanɨŋoyí̵ne' nionɨ nánɨ gorɨnɨ rarɨŋoɨ?” urí̵agɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Kiraisoxɨ, nene yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋoxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 30o ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nionɨ e eŋáonɨ nánɨ áwaŋí̵ murɨpa e'poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Áwaŋí̵ “Nionɨ nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31Xewanɨŋo nánɨ iwamí̵ó nure'wapɨyirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ rí̵nɨŋí̵ xwe' wí meámí̵árɨnɨ. Negí̵ mebáowa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ nionɨ rí̵wí̵ nɨmóáná wa nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná ámɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 32pí̵ne' sɨŋánɨ e rɨmóagɨ Pitao Jisasomɨ nɨmeámɨ nurɨ yánɨmɨ nɨrómáná rɨxa mɨxí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ nerɨ “E wí mɨnearɨpanɨ.” urarí̵ná 33Jisaso omɨ rí̵wí̵ numorɨ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná omɨ mɨxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Setenoxɨnɨ, pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ uɨ.” nɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pitaoxɨ amɨpí nánɨ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨmó ámá wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ moarɨŋɨnɨ.” nurí̵ɨsáná 34ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo “Eɨnɨ.” nurɨrɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nawínɨ awí neánɨmáná eŋáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' woxɨ nionɨ yarɨŋápa emɨnɨrɨ nánɨ nionɨ tí̵nɨ nurí̵náyí̵ re erí̵árɨnɨ. Dɨxí̵ simónarɨŋí̵pɨ wí me' rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorɨ re nɨyaiwirɨ ‘Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wa íkí̵áyo nɨnɨyekwɨroárɨro nɨnɨpɨkiróná ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨxí̵dɨrí̵árɨnɨ. 35Ámá go go ‘Jisasomɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵ ámá wa nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nánɨ nionɨ mɨnɨxí̵dí̵ xegí̵ wará e'í̵ nɨmenɨrɨ nerí̵ná xewanɨŋo anɨŋí̵nɨ ikeamónɨní̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá go go nionɨ nɨnɨxí̵dɨrɨ xwɨyí̵á yayí̵ seainarɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ emearɨŋagɨ nánɨ pɨkíánáyí̵, o anɨŋí̵nɨ mikeamóní̵ nionɨ nɨnɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeánɨní̵árɨnɨ. 36Ámá go go nionɨ mɨnɨxí̵dí̵ iyí̵á í̵á nɨgwí̵ amɨpí emeámɨnɨrɨ nánɨnɨ ne'ra nurɨ nɨmeáɨsáná xewanɨŋo anɨŋí̵nɨ ikeamónáná ayí̵ naŋí̵ranɨ? Oweoɨ! Amɨpí ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ mɨmu'ropa nerɨ aiwɨ xewanɨŋo anɨŋí̵ ikeamónáná amɨpí apɨ tí̵nɨ xegí̵ wará anɨŋí̵ ŋweaní̵a nánɨ roayírónɨpaxí̵manɨ.” nurɨrɨ 38re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' nuro ámá agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nemerí̵ná nionɨ nánɨ ayá seainɨrɨ pí̵ne' nionɨ rarɨŋápɨ enɨ nánɨ ayá seainɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ ámáyo yumí̵í nɨwirí̵náyí̵, ámá imónɨŋáonɨ nɨweapɨrí̵ná ikí̵nɨŋáonɨ weapɨrɨ gí̵ ápo xwɨní̵á eaarɨŋí̵pa nionɨ enɨ xwɨní̵á eaŋáonɨ aŋí̵nají̵ wa tí̵nɨ weapɨrɨ nerɨ xí̵o nánɨ enɨ ayá nɨninɨrɨ ‘Go rí̵anɨ?’ rɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK