Mark 9

Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋagɨ nánɨ píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ. Ámá re rogí̵á wiyí̵ne' sɨnɨ mɨpepa nerí̵ná eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ seameŋweaní̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨ imónarɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nikí̵nɨrɨ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo óráná o Pitaomɨ tí̵nɨ Jemisomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ dí̵wí̵ xwe' bimɨ nɨpeyiro wiwɨnɨ nɨŋwearí̵ná wigí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ re eŋɨnigɨnɨ. Jisaso wará xegí̵ bɨ nimónɨrɨ xegí̵ rapɨrapí̵ enɨ wí̵á nókiárɨrɨ ámá wí wayí̵ nɨrorí̵ná apí̵á e we'í̵ mɨropaxí̵ apí̵á xaíwí̵ weárɨŋɨnigɨnɨ. E yarí̵ná Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaoyɨ rɨnɨŋo tí̵nɨ eŋíná yagí̵ Moseso tí̵nɨ omɨ nɨwímeari o tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarí̵ná wiepɨsarɨŋowa wáyí̵ ayɨkwí̵ mɨwiní̵agɨ nánɨ Pitao “Píoɨ urɨmí̵ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ u'rapí xwɨyí̵á nurɨrɨ Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “None re nɨŋwearí̵ná naŋí̵rɨnɨ. Ananɨ re ŋweapaxí̵rɨnɨ. Aŋí̵ pɨpákí̵ wíkau' wí, joxɨ nánɨ wiwáyɨ, Moseso nánɨ wiwáyɨ, Iraijao nánɨ wiwáyɨ omɨraneyɨ.” nurɨmáná eŋáná agwí̵ bɨ rɨtí̵ wiáráná agwí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á bɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “O gí̵ íwí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ yiŋáorɨnɨ. Pí pí xwɨyí̵á searánáyí̵ arí̵á wípoyɨ.” uráná wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ámá wo mepa Jisasonɨ iwo ŋweaŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Iraijao nánɨ yarɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

E nɨwɨnɨmáná dí̵wí̵ mɨŋí̵yo dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨweapɨróná Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ naní̵ápɨ nánɨ ámáyo áwaŋí̵ murɨmepa e'poyɨ. Ámá imónɨŋáonɨ rɨxa nɨperɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná eŋáná íná ananɨ áwaŋí̵ urɨme'í̵rɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 10 awa dɨŋí̵nɨ í̵á nɨxɨrɨro xwɨyí̵á “Nɨperɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urí̵í̵pɨ nánɨ ududí̵ nero “Pí nánɨ rí̵a nearɨŋoɨ?” nɨrɨnɨro 11 yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Pí nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Iraijao rɨxa bɨŋí̵mɨ eŋáná rí̵wí̵yo ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵o arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵árɨnɨ.’ pí nánɨ rarɨgí̵árɨnɨ?” urí̵agí̵a 12 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ neparɨnɨ. Iraijao xámɨ nɨbɨrɨ ámá wigí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro epí̵rɨ nánɨ xwɨyí̵á nurɨrɨ aiwɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ ‘Ámá imónɨŋomɨ rí̵nɨŋí̵ nɨwiayiro xwɨrí̵á wikɨxepí̵rí̵árɨnɨ.’ xwɨyí̵á apɨ enɨ pí nánɨ rɨnɨnɨ?” nurɨrɨ 13 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa e nɨrɨro aiwɨ nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Iraijao rɨxa bí̵agɨ aiwɨ ámá rí̵wamɨŋí̵ xí̵o nánɨ eánɨŋí̵pɨ omɨ arí̵á mɨwí wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ sɨpí nɨwie'ra ugí̵awixɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Íwí̵ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ womɨ mɨxí̵ umáɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Jisaso awa tí̵nɨ ámɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ wímeanɨro nánɨ nɨweapɨro awa tí̵e ámá epí̵royí̵ eŋagí̵a nɨwɨnɨro awa ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa tí̵nɨ xwɨyí̵á sí̵mí̵ tí̵nɨ rɨnarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro 15 rɨxa aŋwɨ e báná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ Jisaso weaparɨŋagɨ nɨwɨnɨro sɨrí̵ nɨpɨkínɨro yayí̵ wianɨro nánɨ aŋí̵nɨ nuro wímeááná 16 o yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awa tí̵nɨ pí nánɨ xwɨyí̵á sí̵mí̵ tí̵nɨ rɨnarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 17 ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, gí̵ íwomɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋagɨ nánɨ maŋí̵ pí̵rónárɨnɨ. 18 Imí̵ó meaŋí̵ eááná meákí̵kwií̵ánɨ yárɨrɨ maŋí̵ sí̵wí̵ kɨrí̵wɨnɨrɨ sɨkwí̵ we' sɨwí̵á yárɨrɨ yárarɨŋí̵rɨnɨ. Nionɨ joxɨ nánɨ nɨmeáa bí̵á aiwɨ joxɨ mɨŋweaŋagɨ nánɨ dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ ‘Soyí̵ne' mɨxí̵ umáɨnowárí̵poyɨ.’ urí̵agɨ aiwɨ awa wí ananɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵manɨ.” urí̵agɨ 19 Jisaso rɨxa anɨdɨŋí̵ nɨwiaiwirɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' nionɨ tí̵nɨ nemerane emá obaxí̵ nɨseamu'róagɨ aiwɨ sɨnɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵á reŋoɨ? Arɨre searayimí̵ɨnɨ?” nurɨrɨ “Íwomɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵poyɨ.” urí̵agɨ 20 rɨxa nɨwirɨmeámɨ nɨbɨro imí̵ó Jisasomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Meaŋí̵ eááná sinapɨxwí̵ní̵ ne'ra nɨpie'rorɨ xwí̵áyo niwieága urɨ meákí̵kwií̵á pumirɨ yarɨŋagɨ 21 xanomɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sa ararɨ eŋí̵rɨnɨ?” urí̵agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨnɨ onɨmiáo dánɨ e ne'ra uŋí̵rɨnɨ. 22 Imí̵ó íwomɨ íníná xwɨrí̵á oikɨxe'mɨnɨrɨ re yarɨŋí̵rɨnɨ. Nɨxerɨ rí̵áyo ikeaárɨrɨ nɨxerɨ iniɨgí̵yo mamówárɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ “Jisaso enɨ yopa megɨnɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Ananɨ naŋí̵ imɨxɨpaxonɨrɨnɨ.’ nɨyaiwinɨrí̵náyí̵ wá nɨyeaomɨxɨrɨ arɨrá yeaiɨ.” urí̵agɨ 23 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘O naŋí̵ mimɨxɨpaxorɨnɨ.’ nɨniaiwirɨ rɨnɨrarɨŋɨnɨ? Jɨwanɨŋoxɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roɨ. Ámá gɨyí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵róí̵áyí̵ amɨpí aí ananɨ arɨrá winɨŋoɨ.” urí̵agɨ 24 íwomɨ xano apaxí̵ me' re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rómɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ aga píránɨŋí̵ wɨkwí̵rómɨ nimɨxeɨ.” urí̵agɨ 25 Jisaso ámá obaxí̵ o tí̵ŋí̵ e nánɨ mí̵rí̵ bɨmiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ imí̵ó íwomɨ xɨxe'roarɨŋomɨ mɨxí̵ numáɨnowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Maŋí̵ pí̵roárɨrɨ arí̵á pí̵roárɨrɨ eŋoxɨ íwomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨrorɨ mɨxɨxe'ropanɨ.” uráná 26 imí̵o makɨrí̵wí̵ nɨmorɨ meaŋí̵ nearɨ íwo sinapɨxwí̵ní̵ nɨyárɨrɨ weŋáná omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. Pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná íwo rɨxa nɨperí̵nɨŋí̵ weŋagɨ nɨwɨnɨro ámá obaxí̵ “Rɨxa nɨperɨ rí̵a weŋoɨ?” rarɨŋagí̵a aiwɨ 27 Jisaso xegí̵ we'yo í̵á nɨmaxɨrɨmáná mí̵eyoááná o wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 28 Nɨwiápí̵nɨmeámáná eŋáná Jisaso nurɨ aŋí̵yo nɨpáwirɨ ŋweaŋáná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa wigí̵pɨ ínɨmɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Pí nánɨ imí̵ó íwomɨ xɨxe'róomɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ mimónɨpa e'wanigɨnɨ?” urí̵agí̵a 29 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' segí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ imí̵ó tí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ menɨnɨ. Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro yarɨŋí̵ wiro nerónáyí̵, ananɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ umáɨnowárɨpaxí̵ imónɨpí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ yumí̵í “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

30 Awa aŋí̵ ayo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo áwɨnɨmɨ nurí̵ná Jisaso “Ámá nionɨ pwarɨŋagɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa oe'poyɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e yaiwiŋɨnigɨnɨ. 31 Wiepɨsarɨŋowamɨnɨ nure'wapɨyirɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ nánɨ mɨyí̵ uráná nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ. Nɨpɨkíí̵á aí sí̵á wɨyau' wɨyi óráná xwárɨpáyo nɨwe'máná ámɨ nɨwiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urayarɨŋagɨ aiwɨ 32 awa sɨnɨ nɨpɨkwɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa nero aí masɨsí̵á nɨwiro nánɨ yarɨŋí̵ bɨ mɨwigí̵awixɨnɨ.

“Go gone seáyɨ e imónaní̵wárí̵anɨ?” rɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

33 Awa aŋí̵ yoí̵ Kapaneamɨ nɨre'moro aŋí̵yo nɨpáwiro nɨŋwearí̵ná Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Óí̵ e nɨbɨrane'ná pí xwɨyí̵á nɨrɨga bí̵awixɨnɨ?” urí̵agɨ aiwɨ 34 awa “Negí̵ woxɨ goxɨ ámɨná nimónɨrɨ neameŋweaŋáná wí̵one sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ yeáyí̵ rurí̵naní̵wárɨnɨ?” nɨrɨga bí̵á eŋagɨ nánɨ ayá nero xwɨyí̵á bɨ murí̵ kikií̵á yarɨŋagí̵a 35 o e'í̵ nɨŋweámáná wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ “Soyí̵ne' awí neánɨro re ŋwe'napí̵poyɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ‘Nionɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ onurí̵nayípoyɨ.’ nɨyaiwirɨŋo re e'wɨnɨgɨnɨ. Ámá nɨyonɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨ.” nurɨrɨ 36 niaíwí̵ miá bɨ nɨmearɨ áwɨnɨ e e'í̵ nurárɨmáná we' nɨmakí̵kɨyirɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 37 “Ámá wo nionɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵ niaíwí̵ rɨpí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵yo peayí̵ mɨwianí̵ we'yo nɨmerí̵náyí̵ apimɨnɨ we'yo mɨmearɨnɨnɨ. Nionɨ we'yo nɨmerɨ gí̵ ápo, nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ we'yo umerɨ yarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ayí̵ tí̵ámɨnɨ mɨkumɨxɨnɨgí̵áyí̵ none tí̵ámɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

38 Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neaiepɨsarɨŋoxɨnɨ, none ámá wo yoí̵ joxɨyá nɨrɨrɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane o none tí̵nɨ nawínɨ memearɨŋagɨ nánɨ xe oenɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨrɨ eŋwámanɨ.” urí̵agɨ 39 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨ e imɨxáná pí̵rí̵ mɨwiaíkipanɨ. Ámá go go yoí̵ nionɨyá nɨrɨrɨ emɨmí̵ nemɨ nurɨ aŋí̵nɨ ikayí̵wí̵ nɨmearɨpaxí̵ imónɨnɨmenɨŋoɨ. 40 Ámá ayí̵ tí̵ámɨnɨ mɨkumɨxɨnɨpa nerí̵náyí̵ ayí̵ none tí̵nɨ imónɨnɨ. Ayɨnánɨ e e'í̵áyo bɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkipanɨ. 41 Ámá go go soyí̵ne' Kiraisonɨ nɨxí̵dɨro wáí̵ urɨmero yarɨŋagí̵a nánɨ arɨrá nɨseairɨ iniɨgí̵ bɨ aí niwirɨ nɨseaiapɨrí̵náyí̵, Gorɨxo e e'o nánɨ wí dɨŋí̵ arí̵á mikeamó omɨ xɨxenɨ arɨrá winí̵árɨnɨ.

Í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

42 “E nerɨ aiwɨ ámá go go niaíwí̵ rɨpiamɨ nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roanɨro yarɨgí̵ápiamɨ pí̵rí̵ wiaíkímɨnɨrɨ nerɨ í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ wíwapɨyarí̵ná Gorɨxo ‘O xwɨyí̵á mayorɨnɨ.’ mɨrí̵ rɨxa nɨpe'máná eŋáná rí̵nɨŋí̵ xwe' winí̵árɨnɨ. Sɨnɨ niaíwí̵piamɨ í̵wí̵ nánɨ mɨwiepɨsipa eŋáná ámá wa omɨ í̵á nɨxero sí̵ŋá xwe' wo siŋwí̵ tí̵nɨ gwí̵ nɨjárɨro rawɨrawáyo nɨmamówárɨrí̵náyí̵, sɨpí eŋagɨ aiwɨ rí̵nɨŋí̵ Gorɨxo wimɨnɨrɨ eŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨmanɨ. 43 Í̵wí̵ nánɨ we' í̵eapá nɨsinɨrí̵náyí̵ nɨwákwínɨrɨ emɨ morí̵ɨnɨ. E ninɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ xwe' nɨsinɨrɨ aiwɨ we' rasí̵á eŋí̵ tí̵nɨ ope'ɨrɨ aí aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ. We' nu'kau'nɨ í̵eapá nerɨ í̵wí̵ meáu' sɨnɨ u' tí̵nɨ nerí̵ná rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yómɨnɨ nurɨ rí̵á nɨrɨnɨrí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵manɨ. 45 ‘Sɨkwí̵ ru' tí̵nɨ í̵wí̵ nánɨ aŋí̵ oememɨnɨ.’ yaiwíu' sɨkwí̵ u' mɨŋí̵ nɨwákwínɨrɨ emɨ morí̵ɨnɨ. E ninɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ xwe' nɨsinɨrɨ aiwɨ sɨkwí̵ rasí̵á eŋí̵ tí̵nɨ ope'ɨrɨ aí aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ. Sɨkwí̵ ‘Í̵wí̵ nánɨ oumɨnɨ.’ yaiwiarɨŋu' tí̵nɨ eŋáná nɨperí̵ná Gorɨxo rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo nɨsikeaárɨrí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵manɨ. 47 Sɨŋwí̵ wí̵nɨyi tí̵nɨ í̵wí̵ nánɨ nɨmorí̵náyí̵ sɨŋwí̵ ayi nɨyorɨ emɨ morí̵ɨnɨ. E ninɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ xwe' nɨsinɨrɨ aiwɨ sɨŋwí̵ ná wɨyinɨ nanɨmɨ ope'ɨrɨ aí aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyirí̵náyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ. Sɨŋwí̵ í̵wí̵ nánɨ móí̵yi tí̵nɨ ne'ɨsáná nɨperí̵ná Gorɨxo rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo nɨsikeaárɨrí̵náyí̵ ayí̵ naŋí̵manɨ. 48 Rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋe xweamí̵í mɨpe' anɨŋí̵ nɨsirɨ rí̵á enɨ anɨŋí̵ rɨnɨrɨ yarɨŋerɨnɨ.

49 “Saxí̵ aiwáyo moarɨgí̵ápa Gorɨxo rí̵á enɨ ámá ní̵nɨ naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ saxí̵nɨŋí̵ e moní̵árɨnɨ. 50 Saxí̵ aiwá awí̵í imɨxarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ naŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí xegí̵ awí̵í yarɨŋí̵pɨ anɨpá nerɨ aiwánɨŋí̵ imónɨŋáná arɨge nerɨ ámɨ awí̵í enɨŋoɨ? Soyí̵ne' saxí̵nɨŋí̵ nimónɨro saxí̵ aiwáyo awí̵í imɨxarɨŋí̵pa ámá nɨyonɨ píránɨŋí̵ e nɨwirí̵náyí̵, sewanɨŋoyí̵ne' mɨmí̵eyoánɨpa nero píránɨŋí̵ nɨkumɨxɨnɨro ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK