Matthew 1

Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.

1Xwɨyí̵á rɨpɨ í̵wiárí̵awe' Jisasɨ Kiraisoyá nánɨrɨnɨ. Oyá í̵wiárí̵awe' nimóga nurɨ áwɨnɨ e mɨxí̵ ináyí̵ Depitorɨnɨ. Depitoyá í̵wiárí̵awe' nimóga nurɨ wigí̵ xiáwo írɨŋo Ebɨrí̵amorɨnɨ. 2Ebɨrí̵amo Aisakomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Aisako Jekopomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Jekopo Judaomɨ tí̵nɨ xegí̵ xexɨrí̵meáowamɨ tí̵nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 3E dánɨ Judáo xií̵áí Temaí tí̵nɨ í̵wí̵ ninɨri Pereso tí̵nɨ Serao tí̵nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Pereso Xesɨronomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Xesɨrono Ramomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 4E dánɨ Ramo Aminadapomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Aminadapo Nasonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Nasono e dánɨ Sarɨmonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 5E dánɨ Sarɨmono e'máyí̵ apɨxí Rexapí nɨmearɨ Bowasomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Bowaso Rutímɨ nɨmearɨ Obetomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Obeto e dánɨ Jesiomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 6Jesio e dánɨ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Depito e dánɨ apɨxí̵ Yuraiaoyáí nurápɨrɨ Soromonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 7Soromono e dánɨ Riabowamomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Riabowamo e dánɨ Abaisaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Abaisao e dánɨ Esaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 8Esao e dánɨ Jexosapetomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jexosapeto e dánɨ Joramomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Joramo e dánɨ Asaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 9Asaiao e dánɨ Jotanomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jotano e dánɨ Exaso emeaŋɨnigɨnɨ. Exaso e dánɨ Xesekaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 10Xesekaiao e dánɨ Manasaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Manasao e dánɨ Emosomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Emoso e dánɨ Josaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 11Josaiao —Babironɨ dáŋí̵ e'máyí̵ mɨxí̵ nɨmeáa nɨbɨro Judayo nɨpɨkiomearo ɨwí̵ nɨmearo nɨmeámɨ u'áná Judayí̵ aŋí̵ e xwiogwí̵ obaxí̵ ŋweaŋáná Josaiao e dánɨ Jekonaiaomɨ tí̵nɨ xegí̵ xexɨrí̵meáowamɨ tí̵nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jekonaiao e dánɨ Siatieromɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Siatiero e dánɨ Serababeromɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 13Serababero e dánɨ Abiudomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Abiudo e dánɨ Eraiakimomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Eraiakimo e dánɨ Esomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 14Eso e dánɨ Sedokomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Sedoko e dánɨ Ekimomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Ekimo e dánɨ Eraiatomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 15Eraiato e dánɨ Ereasaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Ereasao e dánɨ Matanomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Matano e dánɨ Jekopomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 16Jekopo e dánɨ Josepo, Mariaímɨ xiagwomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Í Jisasomɨ xɨrɨŋɨnigɨnɨ. O yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xegí̵ xiáwowayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋo eŋagɨ nánɨ xegí̵ yoí̵ bɨ Kiraisoyɨ rɨgí̵orɨnɨ. 17Ayɨnánɨ xiáwo írɨŋo Ebɨrí̵amo nemeága nɨbɨro mɨxí̵ ináyí̵ Depito emeaŋe nánɨ xiáwowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' imónɨŋí̵rɨnɨ. Xiáwo Depito ŋweaŋe dánɨ nemeága nɨbɨro Babironɨ kɨrapusí̵ omɨŋí̵ wigí̵e nánɨ xiáwowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' enɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. Omɨŋí̵ wigí̵e dánɨ Jisaso re'moŋe nánɨ ámɨ xiáwowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' imónɨŋí̵rɨnɨ.

Jisasomɨ xɨnáí xɨrɨŋe nánɨrɨnɨ.

18Xwɨyí̵á Jisasɨ Kiraiso xɨrɨŋe nánɨ rɨpɨrɨnɨ. Omɨ xɨnáí Mariaí Josepo meáwɨnɨgɨnɨrɨ ikɨyiŋí̵ nɨyárɨmáná eŋáná ayau' sɨnɨ nɨmeánɨmɨ meme' eŋáná í rɨxa Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵nɨ niaíwí̵ agwí̵ eŋɨnigɨnɨ. Í niaíwí̵ agwí̵ eŋagɨ nɨwɨnɨro 19Josepo, ímɨ meaní̵o ámá sanɨŋo eŋagɨ nánɨ “Xwɨyí̵á ímɨ ayá winɨpaxí̵ wí murɨpa oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ “Ímɨ yumí̵í emɨ omómɨnɨ.” nɨyaiwirɨ 20sɨnɨ dɨŋí̵ e nɨmóa warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Orɨŋá wɨnarí̵ná Gorɨxoyá aŋí̵nají̵ wo sɨŋánɨ nɨwimónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Josepoxɨ, mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xiáwoxɨnɨ, dɨxí̵ apɨxí̵ Mariaímɨ e'í̵ nɨwirɨ emɨ mɨmopanɨ. Niaíwo ímɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ eweáo eŋagɨ nánɨ ananɨ meaɨ. 21Í niaíwí̵ oxí̵ wo xɨrɨní̵árɨnɨ. Ámá xegí̵ imónɨgí̵áyo í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rɨxɨnɨrɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirɨ yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵á eŋagɨ nánɨ xegí̵ yoí̵ Jisasoyɨ wí̵rí̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 22Ayí̵ eŋíná wí̵á rókiamoagí̵á wo áwaŋí̵ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaárɨŋí̵ rɨpɨ “Re ení̵árɨnɨ. Apɨxí̵ oxí̵ mɨmeánɨŋí̵ wí niaíwí̵ agwí̵ nerɨ oxí̵ wo xɨránáyí̵, yoí̵ Emaniueroyɨ —Yoí̵ mí̵kí̵ ayí̵ Gorɨxo nene tí̵nɨ nawínɨ ŋweaní̵a nánɨrɨnɨ. Yoí̵ e wí̵rɨpí̵rí̵árɨnɨ.” Rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨrɨ eaárɨŋí̵ apɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ e imónɨŋɨnigɨnɨ. 24Aŋí̵nají̵ Gorɨxoyáo e urí̵agɨ Josepo sá weŋe dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵najo sekaxí̵ urí̵í̵pa nerɨ xegí̵ apɨxí̵ Mariaímɨ meaŋɨnigɨnɨ. 25Ímɨ nɨmearɨ aí sɨnɨ niaíwo mɨxɨrɨpa nerí̵ná í tí̵nɨ sá bɨ mɨwe' ne'ra nu'ɨsáná í rɨxa niaíwo xɨráná xegí̵ yoí̵ Jisasoyɨ wí̵rɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK