Matthew 10

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxowárɨrɨ sekaxí̵ urɨrɨ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ “Awí eání̵poyɨ.” nurɨmáná awa ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnowárɨro ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyo tí̵nɨ uraní̵ xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵áyo tí̵nɨ naŋí̵ imɨxɨro epaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋí̵ weámɨxowárɨŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa, we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwa wigí̵ yoí̵ rowarɨnɨ. Xámɨŋo Saimonorɨnɨ. Ámɨ yoí̵ bɨ Pitaoyɨ wí̵rɨnɨŋorɨnɨ. Xegí̵ xogwáo Adɨruorɨnɨ. Sebediomɨ xewaxowau' Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨrɨnɨ. Piripo tí̵nɨ Batoromuo tí̵nɨrɨnɨ. Tomaso tí̵nɨ Matɨyuo tí̵nɨ —O takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ urápagorɨnɨ. O tí̵nɨrɨnɨ. Arɨpiasomɨ xewaxo Jemiso tí̵nɨ Tadiaso tí̵nɨrɨnɨ. Saimono —O ámá “E'máyo mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.” rarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emeagorɨnɨ. O tí̵nɨ Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso —O Jisaso nánɨ mɨyí̵ urɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨrɨnɨ. Jisaso we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ nurowárɨrí̵ná sekaxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nuróná e'máyí̵yá aŋí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ mupanɨ. Samariayí̵ —Ámá ayí̵ Judayí̵ tí̵nɨ xepɨxepá rónarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵yá aŋí̵yo nánɨ enɨ mupanɨ. Soyí̵ne' negí̵ Isɨrerɨyí̵ —Ayí̵ sipɨsipí̵ xiáwo píránɨŋí̵ mɨmearí̵ná amɨ amɨ uniamoarɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨnɨ u'poyɨ. Soyí̵ne' nuróná wáí̵ re urɨmerí̵ɨnɨ, ‘Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨneairɨ neameŋweanɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ urɨmero ámá sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ ero ámá pe'í̵áyo dɨŋí̵ sɨxí̵ numímoro saiwiárí̵ wiro ámá peyɨyí̵ tí̵gí̵áyo wigí̵ wará naŋí̵ wimɨxɨro imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yo mɨxí̵ umáɨnowárɨro eme'í̵rɨxɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ anɨpá eŋí̵ seaeámɨxowárí̵áyí̵ nánɨ soyí̵ne' ámá sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ nɨwirí̵ná nɨgwí̵ nánɨ murɨpa nero sa anɨpá naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. Soyí̵ne' nɨwanɨro nerí̵ná nɨgwí̵ sɨxí̵ ímoarɨgí̵áyo nɨgwí̵ xwe'ranɨ, onɨmiáranɨ, nɨmearo sɨxí̵ nímoro nɨmeámɨ mupa ero 10 í̵á árupiaŋí̵ aí tí̵nɨ nimanɨmɨ mupa ero iyí̵á wu'kau' raiwakɨyí̵ mepa ero sɨkwí̵ su' nɨyínɨro aiwɨ ámɨ wau' mɨmeapa ero xoyí̵wá nɨmaxɨrɨmɨ mupa ero e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá arɨrá wiarɨgí̵omɨ ananɨ aiwá mɨnɨ wiarɨŋagí̵a nánɨ soyí̵ne' enɨ aiwá ananɨ seaiapɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ amɨpí nɨmeámɨ mupa e'í̵rɨxɨnɨ. 11 Aŋí̵ xwe' bimɨranɨ, onɨmiá bimɨranɨ, nɨre'morí̵ná ámá aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ ámá go go í̵wí̵ amɨpí mɨyarɨŋomɨ nɨwɨnɨrí̵ná oyá aŋí̵yo nɨpáwiro aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ upí̵rí̵íná nánɨ o tí̵nɨnɨ we'í̵rɨxɨnɨ. 12 Ámá ‘O tí̵nɨ oweaneyɨ.’ yaiwíí̵oyá aŋí̵yo nɨpáwirí̵ná ayo yayí̵ nɨwiro ‘ “Gorɨxo píránɨŋí̵ oseamenɨ.” neaimónarɨnɨ.’ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 13 Ayí̵ enɨ yayí̵ nɨseairo segí̵ pí̵ne' arí̵á seaipí̵rɨ nánɨ wimónánáyí̵, soyí̵ne' yayí̵ nɨwirí̵ná urí̵ápɨ ananɨ ‘Xe oimónɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ e mɨseaipa seaíánáyí̵, soyí̵ne' yayí̵ nɨwirí̵ná urí̵ápɨ ‘Anɨpá oimónɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 14 Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ wigí̵ aŋí̵yo nánɨ nɨseaipemeámɨ mupa ero soyí̵ne'yá xwɨyí̵á arí̵á mɨseaimónɨpa ero e'ánáyí̵ aŋí̵ iwámɨranɨ, aŋí̵ apimɨranɨ, pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná ámá e ŋweagí̵áyí̵ ‘Gorɨxo xeanɨŋí̵ neaikárɨní̵a nánɨ tiyí̵ re'oɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ segí̵ sɨkwí̵yo sikí̵ xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nɨyárɨmɨ u'í̵rɨxɨnɨ. 15 Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ ámá eŋíná aŋí̵ yoí̵ Sodomɨyo ŋweaagí̵áyí̵ tí̵nɨ Gomora ŋweaagí̵áyí̵ tí̵nɨ aga rɨkɨkɨrí̵ó ne'ra wagí̵áyo Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wikárɨní̵á eŋagɨ aiwɨ ámá soyí̵ne' arí̵á mɨseaíí̵áyo xeanɨŋí̵ ayo wikárɨní̵ápa axí̵pɨ xɨxenɨ e wikárɨní̵ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

“Xeanɨŋí̵ seaímeaní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16 “Nionɨ soyí̵ne' sipɨsipí̵ mɨxí̵ xɨxe mepa yarɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵oyí̵ne' ámá sí̵wí sayí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ searowárarɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' nuróná ámá ayí̵ nánɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ u'í̵rɨxɨnɨ. Sidɨrí̵ yarɨŋí̵pa dɨŋí̵ e'mɨ saímí̵ moro iŋí̵ xawiówí̵ uyí̵nií̵ bɨ me' awayinɨ yarɨŋí̵pa ero ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ. 17 Soyí̵ne' nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ ámá wí í̵á nɨseaxero negí̵ Judayí̵ ámɨná xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e xwɨrɨxí̵ seamepí̵rɨ nánɨ seawárɨro negí̵ rotu' aŋí̵yo dánɨ sɨkwí̵á ragí̵ punɨ nánɨ seaearo 18 soyí̵ne' pí̵ne' nionɨyá e'máyí̵ arí̵á egí̵e dánɨ áwaŋí̵ urɨpí̵rɨ nánɨ gapɨmanowa tí̵nɨ mɨxí̵ ináyowa tí̵nɨ tí̵ŋí̵ e nɨseameámɨ nuro seawárɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 19 E seawárɨpí̵rí̵a aiwɨ rɨxa xwɨyí̵á urɨpí̵rɨ ínánɨnɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ urɨpí̵rɨ eŋagɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ nɨsearorɨ ‘Arɨre uranɨre'wɨnɨ? Pí pí uranɨre'wɨnɨ?’ mɨyaiwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 20 Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Awa rɨxa xwɨrɨxí̵ seamearí̵ná segí̵ dɨŋí̵yo dánɨ urɨpí̵rí̵ámanɨ. Segí̵ se'no Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ urɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ mɨsearopa e'í̵rɨxɨnɨ. 21 Xɨráxogwáowau' wí̵o Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ wí̵o ámá wí omɨ opɨkípoyɨnɨrɨ mɨyí̵ urɨrɨ xano xewaxo nánɨ mɨyí̵ urɨrɨ niaíwí̵yí̵ xanɨyau' nánɨ mɨyí̵ urɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 22 Soyí̵ne' nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ ámá ní̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiapí̵rí̵a aiwɨ gɨyí̵ gɨyí̵ sí̵á yoparí̵pɨ nionɨ weapɨmí̵áyi nánɨ eŋí̵ neánɨro ŋweáí̵áyí̵ne' Gorɨxo ananɨ yeáyí̵ nɨseayimɨxemeaní̵árɨnɨ. 23 Aŋí̵ bimɨ nɨseapɨkianɨro nánɨ nu'mɨ seame'ánáyí̵, ámɨ aŋí̵ bimɨ nánɨ e'í̵ u'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Isɨrerɨyí̵ aŋí̵yo pí̵ne' nionɨyá wíyo sɨnɨ murɨnɨŋáná ámá imónɨŋáonɨ weapɨmí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

24 Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa “Omɨ sɨpí wikárɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ none enɨ sɨpí neaikárɨpaxí̵rɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wiepɨsarɨŋowa wigí̵ ure'wapɨyarɨŋomɨ seáyɨ e imónarɨgí̵ámanɨ. Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa enɨ wigí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵omɨ seáyɨ e wimónarɨgí̵ámanɨ. 25 Wiepɨsarɨŋowa wigí̵ ure'wapɨyarɨŋo tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrí̵náyí̵, ayí̵ apánɨrɨnɨ. Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa enɨ wigí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵o tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrí̵náyí̵, ayí̵ apánɨrɨnɨ. Se'nonɨ ikayí̵wí̵ imí̵óyo xɨráónɨŋí̵ imónɨŋoyɨ nɨnɨrɨrónáyí̵, gí̵ niaíwoyí̵ne' enɨ aŋɨpaxí̵ searɨpí̵rí̵árɨnɨ.

“Wáyí̵ wipaxo rorɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26 “Ámá í̵wí̵ ínɨmɨ dánɨ e'í̵áyí̵ranɨ, ikayí̵wí̵ yumí̵í rí̵áyí̵ranɨ, rí̵we'ná nɨpɨnɨ sɨŋánɨ imónɨní̵á eŋagɨ nánɨ ayo wáyí̵ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 27 Xwɨyí̵á amɨpí nionɨ ínɨmɨ dánɨ árí̵wɨyíná searí̵ápɨ soyí̵ne' ikwáwɨyíná áwaŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Amɨpí nionɨ yumí̵í ikaxí̵ searí̵ápɨ aŋí̵ rɨkwí̵yo nɨxeŋweámáná áwaŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 28 Ámá nɨseapɨkiróná waránɨ seapɨkipaxí̵rɨnɨ. Dɨŋí̵ enɨ seaxekwapaxí̵ meŋagɨ nánɨ wáyí̵ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo wará aí tí̵nɨ dɨŋí̵ aí tí̵nɨ rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo seaikeaárɨpaxí̵ imónɨŋo nánɨ wáyí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. 29 Ámá makerí̵áyo nánɨ nurí̵ná iŋí̵ sirí̵kwá wau' bí̵ nerí̵ná nɨgwí̵ rí̵á nɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ bí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí segí̵ se'no mɨwimónɨpa nerí̵náyí̵, wo ananɨ nɨperɨ xwí̵áyo pie'roarɨŋí̵manɨ. Soyí̵ne' iŋí̵ onɨmiápiamɨ mu'rónɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo amɨpí wí mɨwímeapa oenɨrɨ sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵náyí̵, wí nɨseaímeaní̵á eŋagɨ ámá nánɨ wáyí̵ mepanɨ. Segí̵ mɨŋí̵yo dí̵á í̵á ropaxí̵ mimónɨŋagɨ aí Gorɨxo nɨjí̵á eŋagɨ nánɨ re yaiwíí̵rɨxɨnɨ, ‘O nene nánɨ aga nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ ananɨ píránɨŋí̵ neamenɨgɨnɨ.’ yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 32 Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘Jisasomɨ xí̵darɨŋáonɨrɨnɨ.’ uránáyí̵ nionɨ enɨ gí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘O nionɨ nɨxí̵darɨŋorɨnɨ.’ urɨmí̵árɨnɨ. 33 E nerɨ aí gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ nánɨ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.’ uránáyí̵ nionɨ enɨ o nánɨ gí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋoyá sɨŋwí̵yo dánɨ ‘O nionɨ mají̵árɨnɨ.’ urɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Kirá mɨxí̵ nání̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pá nɨmeámɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

34 O ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nánɨ ‘Ámá nɨyonɨ pɨyí̵á wí̵rɨmí̵ánɨrɨ bɨŋorɨnɨ.’ mɨniaiwipanɨ. Gorɨxoyá xwɨyí̵á kirá mɨxí̵ nání̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pá nɨmeámɨ bɨŋárɨnɨ. 35 Arí̵á niarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ arí̵á mɨniarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa xepɨxepá oróní̵poyɨnɨrɨ nɨmeámɨ bɨŋárɨnɨ. Xewaxo xanomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wirɨ xemiáí xɨnáímɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wirɨ xewaxo xiepí xií̵áímɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wirɨ oiní̵poyɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ. 36 Ámá xwɨyí̵á nionɨyá nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ mɨxí̵ wimónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 37 Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xanomɨranɨ, xɨnáímɨranɨ, dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵pimɨ nionɨ nɨyinɨnɨ nánɨ mɨmu'rónɨpa nerí̵náyí̵, ámá nionɨyá imónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ xewaxomɨranɨ, xemiáímɨranɨ, dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵pimɨ nionɨ nɨnɨyinɨnɨ nánɨ mɨmu'rónɨpa nerí̵náyí̵, nionɨyá imónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. 38 Gɨyí̵ gɨyí̵ ‘Jisasomɨ ouxí̵dɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ aí xeanɨŋí̵ nɨniro nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨrɨ mɨnɨxí̵dí̵ e'í̵ e'í̵áyí̵ ayí̵ nionɨyá imónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. 39 Ámá goxɨ goxɨ ‘Nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nuxí̵dɨrí̵náyí̵, nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ xewanɨŋoxɨ e'í̵ nɨmenɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵ámanɨ. E nerɨ aí gɨyí̵ gɨyí̵ e'í̵ mɨmenɨpa nerɨ ‘Nionɨ Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wí nɨnɨpɨkirónáyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Nipemeámɨ seau'í̵á gɨyí̵ gɨyo Gorɨxo naŋí̵ wiiní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

40 O ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨyí̵ gɨyí̵ soyí̵ne' wáí̵ urɨmearí̵ná arí̵á nɨseairo naŋí̵ nɨseairónáyí̵ nionɨ searowárarɨŋagɨ nánɨ nioní̵nɨŋí̵ niro Gorɨxo nɨrowáre'napɨŋomí̵nɨŋí̵ enɨ wiro yarɨŋoɨ. 41 Ámá gɨyí̵ ámá wo Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋo eŋagɨ nánɨ ‘Ámá ro Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋorí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nipemeámɨ xegí̵ aŋí̵yo nánɨ u'oyí̵ rí̵we'ná Gorɨxo xegí̵ wí̵á rókiamoarɨgí̵áyo yayí̵ nɨwirɨ ayá rɨmɨxarɨŋí̵pɨ mɨnɨ winí̵ápa axí̵pɨ e winí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ ámá wo we' rónɨŋo eŋagɨ nánɨ ‘Ámá ro we' rónɨŋorí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nipemeámɨ u'oyí̵ rí̵we'ná Gorɨxo ámá we' rónɨgí̵áyo yayí̵ nɨwirɨ ayá rɨmɨxarɨŋí̵pɨ mɨnɨ winí̵ápa axí̵pɨ e winí̵árɨnɨ. 42 Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ soyí̵ne' nionɨyá seaiapɨsarɨŋáoyí̵ne' eŋagɨ nánɨ iniɨgí̵ imɨŋí̵ rɨŋí̵ kapɨxí̵ wá seaiapánáyí̵ Gorɨxo ‘Omɨ wíɨmɨgɨnɨ.’ yaiwíí̵pɨ anɨpá imónɨní̵ámanɨ. Oweoɨ! Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Gorɨxo mɨnɨ winí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK