Matthew 11

Jono Jisasomɨ yarɨŋí̵ wipɨsi nánɨ urowárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ sekaxí̵ e nurí̵ɨsáná ure'wapɨyemerɨ wáí̵ urɨmerɨ emɨnɨrɨ nánɨ e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Judayí̵ aŋí̵ amɨ amɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo nánɨ uŋɨnigɨnɨ.

2Jono wayí̵ numeaia warɨŋo gwí̵ nɨŋweámáná arí̵á re wiŋɨnigɨnɨ, “Jisaso e yarɨnɨ. E yarɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ xí̵o xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáráná 3awau' nuri yarɨŋí̵ re wigí̵isixɨnɨ, “Jono ‘Ámá wo rí̵wí̵yo bɨní̵árɨnɨ.’ rarɨŋoxɨranɨ? Wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaanɨ nánɨ wo sɨnɨ rí̵a barɨnɨ?” urí̵agí̵i 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nuri amɨpí nionɨ yarí̵ná sɨŋwí̵ naní̵ípɨ tí̵nɨ arí̵á níí̵ípɨ tí̵nɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwiri áwaŋí̵ ure'meápiyɨ. 5Nionɨ yarí̵ná ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ oxoaro sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ naŋí̵ nimónɨro aŋí̵ ero peyɨyí̵ tí̵gí̵áyí̵ wará naŋí̵ inɨro arí̵á pí̵rónɨgí̵áyí̵ arí̵á ero pe'í̵áyí̵ wiápí̵nɨmearo ámá uyípeayí̵ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ none wáí̵ nemerane urarɨŋwápɨ arí̵á wiro yarɨŋagí̵a nánɨ Jonomɨ áwaŋí̵ e ure'meápiyɨ. 6Rɨpɨ enɨ ‘Nionɨ nánɨ ámá go go sí̵mí̵ tí̵nɨ wikí̵ dɨŋí̵ “O pí rí̵a yarɨnɨ?” mɨniaiwipa nerí̵náyí̵, yayí̵ owinɨnɨ.’ ure'meápiyɨ.” nurowárɨrɨ 7awau' rɨxa gwí̵ aŋí̵ Jono ŋweaŋiwá tí̵ŋí̵ e nánɨ warí̵ná ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo Jono nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ nurí̵ná pí ámáyo wɨnanɨro wagí̵árɨnɨ? Ámá samɨŋí̵ imɨŋí̵ onɨmiápɨ nerɨ aí rí̵wí̵ ɨwí̵ apaxí̵ me' wiŋwí̵ yarɨŋí̵pa yarɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro wagí̵áranɨ? Oweoɨ! 8E nerɨ aí pí ámáyo wɨnanɨro wagí̵árɨnɨ? Ámá rapɨrapí̵ yarapayí̵ eŋí̵ wu' yínɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro ámá dɨŋí̵ meaŋe wagí̵áranɨ? Oweoɨ! Ámá rapɨrapí̵ yarapayí̵ naŋí̵nɨ nɨyínɨro mɨxí̵ ináyí̵yí̵yá aŋí̵yo ŋweaarɨgí̵árɨnɨ. 9E nerɨ aí seyí̵ne' pí nánɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ wagí̵árɨnɨ? Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ womɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro wagí̵áranɨ? Oyɨ, e nerɨ aí ‘O Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋomanɨ. Seáyɨ e mu'roŋorɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 10Xwɨyí̵á Gorɨxo xewaxomɨ urɨŋí̵pɨ wí̵á rókiamoagí̵ Marakaio nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ rɨpɨ, ‘Arí̵á eɨ. Gorɨxonɨ gí̵ xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárɨmí̵áo joxɨ gí̵ íwoxɨ xámɨ rɨmeanɨ nánɨ urowárɨmí̵árɨnɨ. O joxɨ nánɨ ámáyo nurɨrí̵ná óí̵nɨŋí̵ simoiní̵árɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ apɨ Jono nánɨ rɨnɨnɨ. 11Nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Jono ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o nánɨ óí̵nɨŋí̵ imoŋo eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ aiwɨ wo Jonomɨ seáyɨ e imónɨnɨ xɨrɨgí̵ámanɨ. E nerɨ aiwɨ gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ nɨxí̵dɨro Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwiro yarɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á nionɨ nánɨ wáí̵ nurɨmeipí̵rí̵pɨ Jono wáí̵ urɨmeŋí̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ ámá ayí̵ oní̵pɨ aiwɨ Jonomɨ enɨ seáyɨ e wimónɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 12Jono wayí̵ nɨneameaia warɨŋo xwɨyí̵á ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nɨneairɨ neameŋweaní̵a nánɨ ámá wo urowáre'napɨnɨŋoɨ.’ iwamí̵ó searɨŋíná dánɨ ámá uyí̵nií̵ yarɨgí̵áyí̵ ‘Gorɨxoyá xwioxí̵yo arɨge páwianɨre'wɨnɨ?’ nɨyaiwiro pí̵rí̵ í̵kwieámí̵ ne'ra páwianɨro yarɨŋoɨ. 13Ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápɨ tí̵nɨ Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ seameŋweaní̵a nánɨyí̵ wí̵á nɨrókiamóa nɨbɨro Jono yoparí̵ o axí̵pɨ rɨŋí̵rɨnɨ. 14Eŋíná wí̵á rókiamoagí̵áyí̵ wo re rɨŋí̵pɨ, ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ápɨ rɨxa nimónɨmɨnɨrɨ aŋwɨ e eŋánáyí̵ ámá wo wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaónɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo bɨní̵árɨnɨ.’ rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ Jono rɨxa bɨŋí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' omɨ nɨmímɨnɨrí̵náyí̵, o Iraijao imónɨŋí̵pa imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 15Arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' píránɨŋí̵ nionɨyá xwɨyí̵ápɨ arí̵á erí̵ɨnɨ.

16“E nerɨ aí pí ewayí̵ xwɨyí̵á nɨsearɨrɨ re searɨmí̵ɨnɨ, ‘Ámá agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' ayí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ.’ searɨmí̵ɨnɨ? Seyí̵ne' niaíwí̵ rɨpiánɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Niaíwí̵ bí̵bia makerí̵á tí̵ŋí̵ e e'í̵ nɨŋwearo bí̵bia tí̵nɨ nií̵á yanɨro nerí̵ná rí̵aiwá re urarɨŋoɨ, 17‘Nene seyí̵ne' sɨmɨnɨŋí̵ epí̵rɨ nánɨ soŋí̵ eaarí̵ná seyí̵ne' sɨmɨnɨŋí̵ me'oɨ. Nene seyí̵ne' ŋwape' rɨpí̵rɨ nánɨ ŋwape' ráná ŋwape' saŋí̵ mɨnearápáoɨ.’ E urarí̵ná niaíwí̵ anɨŋí̵ winarɨŋí̵pia yapɨ imónɨŋoɨ. 18Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Jono nɨbɨrí̵ná aiwá ámá wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ wainí̵ tí̵nɨ mɨní̵ ŋwí̵á ŋweaŋáná ámá wí dɨŋí̵ mamó o nánɨ ‘Imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roŋagɨ nánɨ yarɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. 19Ámá imónɨŋáonɨ nɨbɨrí̵ná aiwá iniɨgí̵ amɨpí ananɨ narí̵ná ámá wí ‘Ámá royí̵ aiwá tí̵nɨ iniɨgí̵ wainí̵ tí̵nɨ rɨwí̵ eŋí̵ nerɨ ayá wí narɨŋorɨnɨ. Ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵áwa tí̵nɨ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵orɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. Agwɨ e nɨrɨro aí idáná nionɨ yarɨŋápɨ tí̵nɨ Jono yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ aiwánɨŋí̵ ná we'ánáyí̵ re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámá imónɨŋo tí̵nɨ Jono tí̵nɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ naŋí̵ yagí̵írɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Aŋí̵ bɨ bimɨ ŋweáyí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋagí̵a ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20Jisaso e nurí̵ɨsáná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo nurɨrí̵ná aŋí̵ o emɨmí̵ obaxí̵ wíwapɨyiŋí̵pɨ yoí̵ nɨrɨrɨ ámá ayo ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro mɨŋweá e'agí̵a mɨxí̵ nurɨrɨ 21re urɨŋɨnigɨnɨ, “Korasinɨyo ŋweáyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Gorɨxo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ seaikárɨní̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí oseainɨnɨ. Betɨsaida ŋweáyí̵ne' aweyɨ! Sí̵á wɨyi seyí̵ne' enɨ mají̵á seaórɨní̵árɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Emɨmí̵ segí̵ aŋí̵yo seaíwapɨyiŋápɨ e'máyí̵ aŋí̵ yoí̵ Taiayɨ rɨnɨŋí̵yo tí̵nɨ Saidonɨyɨ rɨnɨŋí̵yo tí̵nɨ nɨwíwapɨyirɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ámá aŋí̵ apiau'mɨ ŋweáyí̵ eŋíná wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ piaxí̵ nɨweánɨro ayá í̵á nɨxɨrɨnɨro nánɨ iyí̵á írɨkwí̵ pánɨro rí̵á uráwí̵yo iwieánɨro yanɨrɨ egí̵árɨnɨ. 22Nepa seararɨŋɨnɨ. Sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ ámá Taia ŋweáyo tí̵nɨ Saidonɨ ŋweáyo tí̵nɨ winí̵ápa axí̵pɨ seainí̵ámanɨ. Seyí̵ne'yá seáyɨ e imónɨnɨ. 23Kapaneamɨ ŋweáyí̵ne' enɨ ‘Gorɨxo aŋí̵namɨ nánɨ nɨneame'napɨní̵árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! Rí̵á anɨŋí̵ wearɨŋí̵yo nánɨ wepí̵rí̵árɨnɨ. Emɨmí̵ nionɨ segí̵ aŋí̵ e seaíwapɨyiŋápɨ eŋíná Sodomɨ ŋweáyí̵, rɨkɨkɨrí̵ó yarɨŋagí̵a Gorɨxo rí̵á mamówárɨŋí̵yí̵ sɨŋwí̵ nɨnanɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ nɨsanɨro agwɨ ŋweaŋwá re nánɨ nɨŋweaxa banɨro egí̵árɨnɨ. 24Nepa seararɨŋɨnɨ. Sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ Sodomɨ ŋweaagí̵áyo winí̵ápa xɨxenɨ axí̵pɨ seainí̵ámanɨ. Seyí̵ne'yá seáyɨ e imónɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ emɨmówárí̵ inɨpí̵ráoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Jisaso e nurɨmáná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápoxɨnɨ, Ámɨná aŋí̵na imɨxɨrɨ xwí̵á imɨxɨrɨ nerɨ tɨŋoxɨnɨ, xwɨyí̵á nionɨ urarɨŋá rɨpɨ nánɨ ámá ‘Nionɨ nɨjí̵onɨrɨnɨ. Go nɨre'wapɨyinɨŋoɨ?’ yaiwinarɨgí̵áyo yimárorɨ ámá niaíwí̵ onɨmiápia yapɨ ‘Anɨŋí̵ onɨre'wapɨyípoyɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyo wí̵á urókiamorɨ e'agɨ nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ orɨmemɨnɨ. 26Ápoxɨnɨ, joxɨ e simónarɨŋagɨ nánɨ dɨxí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ e imónɨnɨ.” nurɨrɨ 27ámáyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ ápo xwɨyí̵á amɨpí oyá nɨpɨnɨ bɨ yumí̵í mɨní nɨpɨnɨ í̵ánɨŋí̵ niepí̵xí̵niasiŋí̵rɨnɨ. Ámá ní̵nɨ aiwɨ wo xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ xewaxonɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨnɨ. Gí̵ áponɨ nɨjí̵á imónɨnɨ. Ámá wo xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ gí̵ ápo nánɨ enɨ nɨjí̵á mimónɨnɨ. Xewaxonɨnɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. E nerɨ aí ámá xewaxonɨ ‘Gí̵ ápo nánɨ xe nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.’ nɨyaiwirɨ o nánɨ wí̵á wókímɨxarɨŋáyí̵ ayí̵ enɨ gí̵ ápo nánɨ nɨjí̵árɨnɨ. 28Ayɨnánɨ sekaxí̵ ‘Rɨpɨ e'poyɨ. Rɨpɨ e'poyɨ.’ nɨrɨga uŋí̵pɨ píránɨŋí̵ ouxí̵dɨmɨnɨrɨ nerí̵ná saŋí̵ xwe' nɨmearí̵nɨŋí̵ nɨmeámɨ nuro anɨŋí̵ seainarɨŋí̵yí̵ne', nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ sá ŋweapí̵rɨ nánɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵poyɨ. 29Nionɨ ámá nɨpenionɨ nimónɨrɨ seáyɨ e mimónarɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ saŋí̵ nionɨyá íkí̵ánɨŋí̵ xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ nurí̵náyí̵ nionɨ seare'wapɨyíáná segí̵ dɨŋí̵ emɨmówárí̵ inɨpí̵ráoɨ. 30Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á nionɨyá saŋí̵nɨŋí̵ nɨmeámɨ upí̵rí̵pɨ ayí̵ saŋí̵ seainɨmenɨŋoɨ. Nayí̵ seainí̵ eŋagɨ nánɨ ananɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK