Matthew 12

“‘Sabarí̵áyo ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵yo pí nánɨ xórórí̵ yarɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Íná Sabarí̵á wɨyimɨ Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ óí̵ wití̵ omɨŋí̵ áwɨnɨmɨ inɨŋí̵yo nuróná wiepɨsarɨŋowa agwí̵ wíagɨ wití̵ siyí̵ sɨŋí̵ yɨyírɨní̵ yarɨŋagí̵a 2Parisiowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowa ‘Sabarí̵áyo ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵yo aiwá pí nánɨ miarɨŋoɨ?” urí̵agí̵a aí 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depito tí̵nɨ xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa tí̵nɨ agwí̵ wíáná egí̵ápɨ Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo rí̵wamɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ sɨnɨ í̵á mɨroarɨŋí̵ reŋoɨ? Oweoɨ, soyí̵ne' í̵á nɨroro aiwɨ dɨŋí̵ nɨpɨkwɨnɨ mɨmoarɨŋoɨ. 4Depito sení̵á aŋí̵ Gorɨxo nánɨ aiwá peaxí̵ tarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ bisí̵kerí̵á Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tarɨgí̵ápɨ o tí̵nɨ xegí̵ ámá tí̵nɨ nánɨ ‘Ŋwí̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ —Apɨ ‘Sa apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwanɨ ananɨ nɨpaxí̵rɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Bisí̵kerí̵á apɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o umeaíáná Depito nurápɨrɨ ní̵agɨ aiwɨ Gorɨxo mɨxí̵ bɨ murɨŋɨnigɨnɨ. 5Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ re rɨnɨŋí̵pɨ enɨ sɨnɨ í̵á mɨroarɨŋí̵ reŋoɨ, ‘Sabarí̵áyo apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiro rɨdɨyowá neróná sí̵á “Omɨŋí̵ ní̵nɨ ŋwí̵áxɨnɨ.” rɨnɨŋí̵yi xórórí̵ nero aiwɨ xwɨyí̵á meárɨnarɨgí̵ámanɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ í̵á mɨroarɨŋí̵ reŋoɨ? Soyí̵ne' í̵á nɨroro aiwɨ sɨnɨ nɨpɨkwɨnɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨŋoɨ. 6Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa Sabarí̵á ayimɨ xórórí̵ nero aiwɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nero nánɨ xwɨyí̵á mɨmeárɨnɨpa yarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ ámá wo re roŋí̵ royí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ seáyɨ e mu'ronɨ.” xewanɨŋo nánɨ e nurɨrɨ 7ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵, Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵ rɨpɨ ‘Nionɨ ámá wí wíyo wá nɨwianɨrɨ arɨrá owípoyɨnɨrɨ nánɨ nimónarɨnɨ. Nionɨ nánɨ rɨdɨyowánɨ onípoyɨnɨrɨ nánɨ mɨnimónarɨnɨnɨ.’ rí̵wamɨŋí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ apɨ nánɨ soyí̵ne' dɨŋí̵ nɨmoro í̵á nɨxɨrɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ámá nionɨyá rowamɨ, wiwanɨŋowa xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ mimónɨgí̵á rowamɨ xwɨyí̵á uxekwí̵moanɨro e'í̵ámanɨ. 8Ámá imónɨŋáonɨ Sabarí̵á xiáwonɨ eŋagɨ nánɨ ‘Sabarí̵áyo ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨpaxí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

We' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9O e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ wigí̵ rotu' aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwirɨ ŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 10Ámá we' kɨrɨŋí̵ eŋí̵ wo e ŋweaŋagɨ Parisiowa Jisasomɨ xwɨyí̵á meárɨpí̵rɨ nánɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “‘Negí̵ “Sabarí̵áyo ŋwí̵áxɨnɨ.” rɨnɨŋí̵yo ámá sɨmɨxí̵yo naŋí̵ nimɨxɨrí̵ná xórórí̵ mepaxí̵rɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agí̵a 11o xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' woxɨ, sipɨsipí̵ wo tí̵ŋoxɨ Sabarí̵áyo sipɨsipo xwárɨŋwí̵yo pie'róánáyí̵, sipɨsipomɨ mɨmɨxeaarɨŋí̵ranɨ? Oweoɨ, apaxí̵ me' mɨxeaarɨŋí̵rɨnɨ. 12Ámá sipɨsipí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagɨ nánɨ Sabarí̵áyo aí ámáyo naŋí̵ nɨwimɨxɨrí̵náyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 13we' kɨrɨŋí̵ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ we' iru' pí̵mɨxeɨ.” urí̵agɨ ámáo we' iru' pí̵mɨxáná we' naŋí̵ wí̵u'nɨŋí̵ axí̵pɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. 14Naŋí̵ wí̵u'nɨŋí̵ axí̵pɨ imóní̵agɨ Parisiowa nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨpeyearo wáí̵ e dánɨ omɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxí̵ megí̵awixɨnɨ.

Gorɨxo Rí̵peaŋo nánɨrɨnɨ.

15Jisaso Parisiowa xí̵o nánɨ mekaxí̵ mearɨŋagí̵a nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ nu'mɨ xí̵darɨŋagí̵a sɨmɨxí̵ egí̵á nɨyonɨ naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ nerí̵ná 16ámáyo áwaŋí̵ urɨpí̵rɨxɨnɨrɨ “Nionɨ siíápɨ nánɨ áwaŋí̵ murɨmepa e'poyɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ. 17Xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ rɨpɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ Jisaso e eŋɨnigɨnɨ, 18“Arí̵á e'poyɨ. Ámá ro gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋónɨŋí̵ imónɨní̵a nánɨ rí̵peaŋáorɨnɨ. Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáorɨnɨ. Gí̵ kwíyí̵ enɨ omɨ wíáná e'máyí̵ ‘E nerí̵ná we' rónɨŋí̵ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ imónaní̵wárí̵anɨ?’ yaiwipí̵rɨ nánɨ wáí̵ urepeárɨní̵árɨnɨ. 19O nɨpeniorɨnɨ. Ámá wí tí̵nɨ xɨxewiámí̵ nɨrɨnɨrɨ wíyo xwamiání̵ nɨwirɨ ení̵ámanɨ. Sí̵mí̵ óí̵yo dánɨ xwamiání̵ yarɨŋagɨ wɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. 20O ámá eŋí̵ samɨŋí̵ nɨwe'mɨ emearɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná sɨxí̵ mɨŋí̵ eaaroarɨŋí̵wánɨŋí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná wíyo í̵á wekɨmɨxɨní̵ámanɨ. O ámá wí ramɨxí̵ gwí̵ ápiáwí̵ wearɨŋí̵rí rɨxa nɨyupárɨmɨnɨrɨ yarɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná í̵á supɨmɨxɨní̵ámanɨ. Xegí̵ e ení̵ápa arí̵kí ne'ra nu'ɨsáná we' rónɨŋí̵ xí̵o yarɨŋí̵pɨ seáyɨ e imónɨní̵árɨnɨ. 21E'máyí̵ ‘O arɨrá neaíwɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwiro omɨ dɨŋí̵ ukɨkayopí̵rí̵árɨnɨ.” Xwɨyí̵á Gorɨxo e rɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ Jisaso nemerí̵ná axí̵pɨ e eŋɨnigɨnɨ.

“Oboyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨnɨ.” rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

22Ámá womɨ imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roŋáná maŋí̵ pí̵rónɨrɨ sɨŋwí̵ supárɨrɨ eŋomɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra nɨbɨro wáráná Jisaso imí̵ó mɨxí̵ numáɨnowárɨrɨ píránɨŋí̵ wimɨxáná o xwɨyí̵á rɨrɨ sɨŋwí̵ anɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 23E e'áná oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ ududí̵ niga nuro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “‘Ámá royí̵ ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyá xiáworɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋwɨnɨ? Oweoɨ, omanɨ.” rɨnarɨŋagí̵a 24Parisiowa arí̵á e nɨwiro re rɨgí̵awixɨnɨ, “O imí̵ó xɨráónɨŋí̵ imónɨŋo —O xegí̵ yoí̵ bɨ Bieseburoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Oyá dɨŋí̵yo dánɨ Jisaso imí̵ó mɨxí̵ umáɨnarɨŋorɨnɨ.” rarí̵ná 25Jisaso awa e rɨnarɨŋagí̵a dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gwí̵ axí̵rí xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ ninɨrónáyí̵ ayí̵ aŋí̵ mɨwiárekɨxɨnɨpaxí̵rɨnɨ. Ámá aŋí̵ bimɨ ŋweáyí̵ranɨ, aŋí̵ wiwámɨ ŋweagí̵áyí̵ranɨ, enɨ xepɨxepá nɨrónɨro mɨxí̵ ninɨrónáyí̵, axí̵pɨ aŋí̵ mɨwiárekɨxɨnɨpaxí̵rɨnɨ. 26Nionɨ Obo —Oyá yoí̵ bɨ Setenoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Nionɨ oyá dɨŋí̵yo dánɨ xegí̵ imí̵óyo mɨxí̵ numáɨnowárɨrí̵náyí̵, axí̵yí̵ rɨxa xepɨxepá nɨrónɨro nánɨ arɨge nero eŋí̵ neánɨro ropí̵ráoɨ? Oweoɨ. E nero aiwɨ soyí̵ne' nionɨ nánɨ re rarɨŋoɨ, ‘Setenoyá eŋí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnowárarɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. 27Nionɨ imí̵ó xɨráónɨŋí̵ imónɨŋo, Bieseburoyá dɨŋí̵yo dánɨ imí̵ó mɨxí̵ numáɨnowárɨrí̵náyí̵, segí̵ wiepɨsarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ goyáyo dánɨ mɨxí̵ umáɨnowárarɨgí̵árɨnɨ? Ayí̵ awa re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ mɨxí̵ umáɨnowárarɨŋwárɨnɨ.’ rarɨgí̵áyí̵ nánɨ awa xwɨyí̵á seamearɨpí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨ segí̵ wa yarɨgí̵ápa yarɨŋagɨ aiwɨ soyí̵ne' pí nánɨ nɨxekwí̵moarɨŋoɨ? 28E nerɨ aí nionɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ tí̵nɨ imí̵ó mɨxí̵ umáɨnánáyí̵, dɨŋí̵ re yaiwirí̵ɨnɨ, ‘Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweanɨ rɨxa írí̵anɨ?’ yaiwirí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 29“Obo eŋí̵ eánɨŋo aiwɨ Jisaso seáyɨ e imónɨŋorɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo eŋí̵ eánɨŋí̵ woyá amɨpí í̵wí̵ meámɨnɨrí̵ná xámɨ xí̵omɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ gwí̵ nɨjárɨmáná ananɨ nɨpáwirɨ xegí̵ amɨpí meanɨgɨnɨ.” nurɨrɨ 30ámá ní̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro xí̵dɨro epí̵rɨxɨnɨrɨ pí̵rí̵ rakiámí̵ wianɨro yarɨgí̵áyí̵ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ tí̵ámɨnɨ mimónɨgí̵áyí̵, ayí̵ nionɨ tí̵nɨ mɨxí̵ imónɨŋwáyí̵rɨnɨ. Ámá nionɨ tí̵nɨ sipɨsipí̵ awí meaárɨpa yarɨgí̵áyí̵ sipɨsipí̵ xí̵dí̵xí̵dowárí̵ yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 31re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨnánɨ nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Pí pí í̵wí̵ yarɨgí̵á tí̵nɨ ámá wíyo pí pí rɨperɨrí̵ umeararɨgí̵á tí̵nɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirɨ aiwɨ ámá gɨyí̵ ámá wo Gorɨxoyá kwíyí̵ tí̵nɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná rɨperɨrí̵ numerɨ “Ayí̵ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ tí̵nɨ mɨyarɨnɨnɨ.” umearí̵áyo Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ menɨnɨ. 32Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ ámá imónɨŋáonɨ pí̵ne' sɨpí nɨnɨrɨrɨ aiwɨ Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ wiiní̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxoyá kwíyí̵ nánɨ pí̵ne' sɨpí rí̵áyí̵ agwɨ rínáranɨ, ná rí̵wí̵yoranɨ, Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiiní̵á menɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Íkí̵á sogwí̵ naŋí̵ wearɨŋí̵nánɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ.” urɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

33Awa “Jisaso naŋí̵nɨ yarɨŋagɨ nánɨ ‘Oboyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨnɨ.’ rɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ xewanɨŋo nánɨ ewayí̵ ikaxí̵ rɨpɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' íkí̵á wɨna sogwí̵ naŋí̵ weŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Íkí̵á naŋí̵narɨnɨ.’ rɨrí̵ɨnɨ. Íkí̵á wɨna sogwí̵ sɨpí weŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Íkí̵á rɨna sɨpínarɨnɨ.’ rɨrí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 34mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Weaxí̵á miáoyí̵ne', rɨxa sɨpínɨ imónɨŋagí̵a nánɨ arɨge nero pí̵ne' naŋí̵ rɨpí̵ráoɨ? Oweoɨ, ámá pí pí dɨŋí̵ aumau'mí̵ inɨgí̵áyí̵ e dánɨ rarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' pí̵ne' naŋí̵ wí rɨpaxí̵ menɨnɨ. 35Ámá naŋí̵yí̵ wigí̵ ayá tí̵ŋí̵pɨ mearɨgí̵ápa dɨŋí̵ naŋí̵nɨ aumau'mí̵ ninɨro nánɨ xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná naŋí̵nɨ rarɨgí̵árɨnɨ. Ámá sɨpíyí̵ sɨpí nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmoro aumau'mí̵ ninɨro nánɨ xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná sɨpínɨ rarɨgí̵árɨnɨ. 36Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ nerɨ xwɨrɨxí̵ nɨmerí̵ná sɨpí ikaxí̵ amɨpí u'rapí rarɨgí̵á ní̵nɨ nánɨ yarɨŋí̵ imɨmí̵ wiarí̵ná e dánɨ urɨpí̵rí̵árɨnɨ. 37Gorɨxo sewanɨŋoyí̵ne' rarɨgí̵áyo dánɨ xwɨrɨxí̵ nɨseamerɨ re searɨní̵árɨnɨ, “Xwɨyí̵á tí̵ŋoxɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á mayoxɨrɨnɨ.” searɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ekɨyiŋí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

38E urí̵agɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa tí̵nɨ Parisi wa tí̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “‘None “Gorɨxo rɨrowáre'napɨŋoxɨrí̵anɨ?” yaiwianɨ nánɨ aŋí̵namɨ dáŋí̵ ekɨyiŋí̵ bɨ neaíwapɨyiɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 39o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne', Gorɨxomɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro segí̵ ŋwí̵áɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ í̵wí̵nɨŋí̵ niga uro niga bɨro yarɨgí̵áyí̵ne' ekɨyiŋí̵ nánɨ reaxí̵ nɨseainɨrɨ seaimónarɨŋagɨ aiwɨ ekɨyiŋí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Jonao eŋí̵pɨnɨ seaíwapɨyimɨgɨnɨ. 40O peyí̵ xwe' womɨ agwí̵yo ínɨmɨ ínɨŋáná sí̵á wɨyau' wɨyi órɨŋí̵pa ámá imónɨŋáonɨ xwí̵áyo ínɨmɨ weŋáná sí̵á wɨyau' wɨyi nórɨní̵árɨnɨ. 41Ámá eŋíná aŋí̵ yoí̵ Ninipayɨ rɨnɨŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ —Ayí̵ Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jonao Gorɨxoyá xwɨyí̵á wáí̵ urɨme'áná ayí̵ wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweagí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ ámá wonɨ Jonaomɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨ re e'í̵ nɨrómáná seararɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a nánɨ ámá Ninipayɨ ŋweaagí̵áyí̵ sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ nɨwiápí̵nɨmearo xwɨyí̵á seameárɨpí̵rí̵árɨnɨ. 42Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ apɨxí̵ eŋíná Sibayí̵ aŋí̵yo meŋweaŋí —Í mɨxí̵ ináyí̵ Soromono nɨjí̵á seáyɨ e nimónɨrɨ rɨrɨmí̵ yarí̵ná arí̵á wimɨnɨrɨ nánɨ aŋí̵ aga ná jí̵amɨ dánɨ bɨŋírɨnɨ. Í ámá wonɨ Soromonomɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨ re e'í̵ nɨrómáná seararɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a nánɨ í sí̵á ayimɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xwɨyí̵á seameárɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Imí̵ó xegí̵ wínɨyo wirɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

43Ámá ayí̵ “Nene Jono nearáná sanɨŋí̵ onɨmiápɨ nerane aiwɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ rónɨŋí̵ imónanɨgɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ámɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ umáɨnowáráná ámá womɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná iniɨgí̵ mayí̵mɨ ‘Ge ge sá oŋweámɨnɨ?’ nɨyaiwia nemerɨ pí̵á nɨmegɨnɨme'ɨsáná 44re yaiwiarɨŋí̵rɨnɨ, ‘Gí̵ ámɨ aŋí̵ axí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨŋae' nánɨ oumɨnɨ.’ nɨyaiwimɨ nurɨ aŋí̵ rɨxa síí̵ peárɨnɨrɨ píránɨŋí̵ imɨxárɨnɨrɨ yárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sɨnɨ aní̵á imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ 45ámɨ nurɨ imí̵ó we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' í̵wí̵ neróná xí̵omɨ seáyɨ e mu'roro egí̵áyo nɨwirɨmeámɨ nuro axomɨ nɨxɨxe'roro e ŋweaarɨgí̵árɨnɨ. Xámɨ sɨpí imónago aí ínáyí̵ aga sɨpí ikeamónɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

46Jisaso sɨnɨ ámá xí̵o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo xwɨyí̵á urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Xɨnáí tí̵nɨ xogwáowa tí̵nɨ nɨbɨro “Omɨ ge dánɨ xwɨyí̵á uranɨre'wɨnɨ?” nɨyaiwiro bí̵anɨrɨwámɨnɨ roŋáná 47ámá wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, dɨxí̵ rɨnáí tí̵nɨ rɨgwáowa tí̵nɨ joxɨ xwɨyí̵á rɨranɨro nánɨ wáí̵ e bɨraiyí̵ roŋoɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 48o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ neparɨnɨ. Gí̵ inókí tí̵nɨ gwí̵áowa tí̵nɨ wáí̵ e nɨroro aiwɨ ámá aga gí̵ inókíwa gwí̵áowa imónɨgí̵áyí̵ ayí̵ gɨyí̵rɨnɨ?” nurɨrɨ 49xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo we' árɨxá nɨwirɨ ámá omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ inókíwa gwí̵áowánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ ámá tí̵ ŋweagí̵áyí̵rɨnɨ. 50Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ gí̵ ápo aŋí̵namɨ ŋweaŋo wimónarɨŋí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ ayí̵ gí̵ gwí̵áowa napíwa inókíwánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK