Matthew 14

Jono wayí̵ umeaiarɨŋomɨ pɨkigí̵á nánɨrɨnɨ.

1Íná mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto —O Gariri pɨropenɨsí̵ meŋweaŋorɨnɨ. O xwɨyí̵á Jisaso nánɨ yaní̵ niwe'a warɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ 2xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ nionɨ pɨkiŋáo, Jono wayí̵ numeaia uŋorɨnɨ. Rɨxa xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ nánɨ emɨmí̵ ayí̵ ne'ra warɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ nánɨ Xeroto e urɨŋɨnigɨnɨ. Xámɨ O Jono sɨnɨ emearí̵ná xegí̵ xexɨrí̵meáo Piripoyá apɨxí Xerodiasíyɨ rɨnɨŋí nurápɨrɨ meáagɨ nánɨ Jono xwɨyí̵á re urárayiŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáoyá apɨxí nurápɨrɨ nɨmearí̵náyí̵, ‘Ayí̵ Nɨpɨkwɨnɨ yarɨŋɨnɨ.’ rɨyaiwinarɨŋɨnɨ?” urayarɨŋagɨ nánɨ Xeroto xegí̵ porisí̵yo urowáráná awa nuro omɨ í̵á nɨxero gwí̵ nɨyiro nɨmeámɨ nɨbɨro gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárí̵agí̵a 5Xeroto Jono nánɨ “Omɨ opɨkímɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aiwɨ ámá oxí̵ apɨxí̵ “Jono Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ worɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ wáyí̵ nerɨ “Nionɨ enɨ nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sa gwí̵ aŋí̵yo wárɨŋɨnigɨnɨ. 6E nɨwárɨmáná eŋáná sí̵á Xerotomɨ xɨnáí xɨrɨŋí̵yi imónáná Xeroto xegí̵ ámá wa tí̵nɨ aiwá nimɨxɨro narí̵ná omɨ xiepí Xerodiasímɨ xemiáí nɨbɨrɨ áwɨnɨ e nɨrómáná sɨmɨnɨŋí̵ eŋɨnigɨnɨ. Í sɨmɨnɨŋí̵ yarí̵ná Xeroto sɨmɨnɨŋí̵ í yarɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ nɨwinɨrɨ 7xwí̵á e dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ jíxɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Pí pí nánɨ nionɨ rɨxɨŋí̵ nɨránáyí̵ nɨsiapɨmí̵ɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná 8í xɨnáí tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ ámɨ nɨbɨrɨ xɨnáí urepɨsíí̵pɨ axí̵pɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Porisí̵ wa Jono wayí̵ numeaia warɨŋoyá siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwiro mɨŋo sɨŋwí̵ wɨnɨmɨ nánɨ pɨrerɨxí̵yo nɨtɨro nɨmeámɨ nɨbɨro oniapí̵poyɨ.” uráná 9Xeroto dɨŋí̵ sɨpí wíagɨ aiwɨ awa tí̵nɨ aiwá nawínɨ narɨgí̵e dánɨ urí̵agɨ nánɨ porisí̵ wamɨ í urí̵í̵pɨ axí̵pɨ sekaxí̵ nurɨrɨ 10urowáráná wo gwí̵ aŋí̵yo nánɨ nurɨ e dánɨ Jonomɨ siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ 11mɨŋo pɨrerɨxí̵yo nɨtɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ miáímɨ mɨnɨ wíáná í nurápɨrɨ nɨmeámɨ nurɨ xɨnáímɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. 12E e'áná Jono xegí̵ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro pɨyomɨ nɨmearo nɨmeámɨ nuro xwí̵á nɨweyárɨmowa nuro Jisasomɨ áwaŋí̵ urɨgí̵awixɨnɨ.

Oxí̵ 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso xwɨyí̵á Jono nánɨ arí̵á nɨwirɨ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ewe'yo nɨpɨxemoánɨrɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ xegí̵pɨ warɨŋagɨ aiwɨ oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ aŋí̵ bɨ bimɨ dáŋí̵yí̵ “Jisaso ewe'yo puŋoɨ.” rɨní̵agɨ arí̵á nɨwiro yánɨ óí̵yo nu'mɨ ugí̵awixɨnɨ. 14Jisaso rɨxa ipí imaŋí̵pá tí̵ŋí̵ e niwie'kí̵nɨmearɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ wigí̵ sɨmɨxí̵yí̵ píránɨŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ yarí̵ná 15sí̵ápɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Re ámá dɨŋí̵ meanɨnɨ. Sí̵á wórɨnɨgɨnɨ. Joxɨ ámá ní̵nɨ wigí̵ aiwá bí̵ nero nɨpí̵rɨ nánɨ aŋí̵ onɨmiápia amɨ amɨ ŋweameŋí̵yo nánɨ urowárapeɨ.” urí̵agí̵a aí 16Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ nupaxí̵ mimónarɨnɨ. Soyí̵ne' aiwá wí mɨnɨ wípoyɨ.” urí̵agɨ 17awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ aiwá xwapí̵ menɨnɨ. Sa bisí̵kerí̵á we' ná wu'nɨ tí̵nɨ peyí̵ yeáyí̵ wau'nɨ tí̵nɨrɨnɨ.” urí̵agí̵a 18o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨmeámɨ bí̵poyɨ.” nurɨrɨ 19rɨxa nɨmeámɨ báná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ aráyo e'í̵ oŋweápoyɨ.” sekaxí̵ e nurɨmáná bisí̵kerí̵á we' wu' tí̵nɨ peyí̵ wau' tí̵nɨ nɨmearɨ aŋí̵namɨ sɨŋwí̵ nanánɨmáná Gorɨxomɨ aiwá apɨ nánɨ yayí̵ nɨwirɨ bisí̵kerí̵á kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ mɨnɨ wíáná awa oxí̵ apɨxí̵ e'í̵ ŋweáí̵áyo yaŋí̵ nɨwia warí̵ná 20ámá ní̵nɨ aiwá apɨ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyiŋɨnigɨnɨ. Agwí̵ ímɨ uyíagɨ wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro aiwá rɨxa apánɨ nɨnɨro e tí̵ápia nɨmeamero soxí̵ í̵á we' wu'kau' sɨkwí̵ wau'mɨ nɨmeaayiro aumau'mí̵ nero magwí̵ nɨmiro tɨgí̵awixɨnɨ. 21Niaíwí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ tí̵nɨ nɨnɨrɨ aiwɨ oxowanɨ ámá 5,000 aiwá apɨ nɨgí̵awixɨnɨ.

Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa aiwá ámá ayí̵ nɨnɨro tí̵ápia soxí̵ í̵áyo magwí̵ nɨmiro táná re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ oxí̵ apɨxí̵ tí̵yo urowáraparí̵ná soyí̵ne' ewe'yo nɨpɨxemoánɨro ipíwámɨ jí̵arɨwámɨnɨ nánɨ xámɨ nɨmeápoyɨ.” nurɨrɨ 23awa rɨxa nɨpɨxemoánɨro u'áná ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo enɨ nurowárapɨmáná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urɨmɨnɨrɨ nánɨ xegí̵pɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nánɨ nɨyirɨ rɨxa sí̵á nóra warɨŋí̵ tí̵nɨ xegí̵pɨ ŋweaŋáná 24ewe'pá sɨnɨ ipí áwɨnɨ e warí̵ná iniɨgí̵ ewe'pámɨ imeamí̵kwí̵ merɨ imɨŋí̵ enɨ ewe' sí̵mí̵mɨ dánɨ bɨrɨ nerɨ yarí̵ná 25rɨxa wí̵á nánɨ isí̵á yinɨŋáná Jisaso ipíyo nosaxa nɨbɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ rɨxa wímeámɨnɨrɨ yarí̵ná 26awa wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa barɨŋagɨ nɨwɨnɨro wáyí̵ nikárɨnɨro “Pɨyɨŋí̵ siwí wo rí̵a barɨnɨ?” nɨrɨro “Yeyɨ!” rekárɨnarí̵ná 27Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' wáyí̵ mikárɨnɨpanɨ. Ayí̵ nionɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨro ŋweápoyɨ.” urí̵agɨ 28Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ayí̵ nepa joxɨ eŋánáyí̵, ‘Joxɨ enɨ ipíyo nosaxa nɨbɨrɨ nímeaɨ.’ nɨreɨ.” urí̵agɨ 29Jisaso “Beɨ.” urí̵agɨ Pitao ewe'pámɨ dánɨ nayoarɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nosaxa nurɨ aí 30imɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ wáyí̵ e'í̵yí̵ re eŋɨnigɨnɨ. Ipíyo rɨxa nurí̵pínɨrí̵ná rí̵aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ iniɨgí̵ namimɨgɨnɨ! Ámɨnáoxɨnɨ, árí̵wí̵ nɨmeaɨ!” uráná 31o aŋí̵nɨ í̵eapá nɨyaurɨ we'yo nɨmaxɨrɨrɨ nɨmí̵eyoarɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋí̵ onɨmiápɨ nɨkwí̵roarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. Pitaoxɨnɨ, joxɨ ‘Jisasoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ipíyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa umí̵ɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ aí ámɨ pí nánɨ ‘Oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ e epaxonɨmanɨ.’ yaiwiarɨŋɨnɨ?” nurɨrɨ 32awau' rɨxa ewe'yo pɨxemoánáná re eŋɨnigɨnɨ. Imɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ wiárɨŋɨnigɨnɨ. 33Imɨŋí̵ pí̵nɨ wiáráná ewe'yo ŋweagí̵áyí̵ mɨŋí̵ ewe'yo nɨkwí̵roro omɨ yayí̵ numerí̵ná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neparɨnɨ. Joxɨ niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Sɨmɨxí̵yí̵ Jisasomɨ amáí̵ nɨrónɨro naŋí̵ egí̵á nánɨrɨnɨ.

34Awa ipíyo orɨwámɨ dánɨ nɨre'moro aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Genesaretɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e iwie'kí̵nɨmeááná 35ámá e dáŋí̵yí̵ Jisasomɨ mí nɨwómɨxɨro aŋí̵ nɨpimɨnɨ áwaŋí̵ nɨrɨnárɨmáná wigí̵ ámá sɨmɨxí̵ yarɨgí̵á ní̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra nɨbɨro wáráná 36sɨmɨxí̵yí̵ rɨxɨŋí̵ re urayigí̵awixɨnɨ, “Joxɨyá iyí̵á sírí̵wí̵yo amáí̵ onɨróní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaneɨ.” nurɨro ní̵nɨ amáí̵ e nɨrónayiro nánɨ naŋí̵ egí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK