Matthew 15

Ámɨnáyí̵ eŋíná e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

Íná Parisi wa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵á wa tí̵nɨ Jerusaremɨ dánɨ nɨbɨro Jisasomɨ nɨwímearo re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ arí̵owa e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ yarɨŋoɨ? Aiwá nanɨrí̵ná pí nánɨ arí̵owa rɨgí̵ápɨ we' wayí̵ mɨrónɨpa nero narɨgí̵árɨnɨ?” Jisasoyá wiepɨsarɨŋowa we' wayí̵ nɨrónɨro aiwɨ xiáwowa egí̵ápa axí̵pɨ mɨyarɨŋagí̵a nánɨ e uráná Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ segí̵ seárí̵awe'wa e'rowiápí̵nɨgí̵ápimɨ xí̵danɨro nánɨ pí nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxoyá rɨnɨŋí̵pimɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ yarɨgí̵árɨnɨ? Gorɨxo rɨŋí̵pɨ rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Dɨxí̵ rɨnomɨ we'yo merɨ rɨnáímɨ we'yo merɨ erí̵ɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xano nánɨranɨ, xɨnáí nánɨranɨ, pí̵ne' sɨpí umeararí̵náyí̵ ayo emɨ opɨkímópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrí̵ɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ aiwɨ ámá gɨyí̵ xanomɨranɨ, xɨnáímɨranɨ, ‘Amɨpí nionɨ nɨsiapɨrɨ arɨrá sipaxí̵pɨ nánɨ Gorɨxomɨ urepeárɨŋá eŋagɨ nánɨ bɨ mɨnɨ siapɨpaxí̵manɨ.’ urarɨŋagí̵a soyí̵ne' sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨróná re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Ayí̵ xaneyo we'yo mɨmepa yarɨŋagɨ aiwɨ apánɨ yarɨŋoɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' e nerí̵ná Gorɨxoyá rɨnɨŋí̵yí̵ xórórí̵ nero segí̵ seárí̵awe'wa e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨnɨ seáyɨ e mí̵eyoarɨgí̵árɨnɨ. Naŋí̵ rɨro sɨpí rɨro yarɨgí̵oyí̵ne', xwɨyí̵á Gorɨxo rɨŋí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵pɨ soyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ re rɨnɨnɨ, ‘Ámá tɨyí̵ “Gorɨxomɨ we'yo píránɨŋí̵ mearɨŋwɨnɨ.” nɨrɨro aiwɨ nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mɨnɨyipa yarɨgí̵árɨnɨ. E neróná ámáyo amɨpí ámá wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nánɨ nure'wapɨyiróná yapí̵ re nurɨro “Xwɨyí̵á tɨyí̵ Gorɨxoyárɨnɨ.” nurɨro nánɨ “Gorɨxomɨ seáyɨ e umearɨŋwɨnɨ.” nɨrɨróná Gorɨxonɨyá yoí̵nɨ surí̵má rarɨgí̵árɨnɨ.’ Aisaiao xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nɨwurɨyirɨ soyí̵ne' nánɨ xɨxenɨ rí̵wamɨŋí̵ e eaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Rɨpɨ piaxí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10 “Ámá oxí̵ apɨxí̵ re epí̵royí̵ egí̵áyí̵ obí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ ayí̵ rɨxa aŋwɨ e awí eánáráná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á nɨniro nɨjí̵á imóní̵poyɨ.” nurɨrɨ 11 ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí ámá nɨnɨro gwí̵ nárearɨgí̵ápɨ piaxí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵manɨ. Amɨpí xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ móí̵ápɨ, ayí̵ piaxí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 12 Xegí̵ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ Parisiowamɨ e nurɨrí̵ná ‘Sí̵mirɨrí̵ mɨwiarɨŋɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a aí 13 o Parisiowa nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rí̵we'ná Gorɨxo aiwá xí̵o ɨwí̵á murɨŋí̵ nɨyonɨ emɨ yɨyoámí̵ ení̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 14 ámɨ Parisiowa nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' awa nánɨ ayá sí̵wí̵ mɨsearopanɨ. Awa sɨŋwí̵ supárɨgí̵áwa sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo nipemeámɨ warɨgí̵áwa yapɨ imónɨŋoɨ. Ámá sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ wo sɨŋwí̵ supárɨŋí̵ womɨ nipemeámɨ nurí̵ná nɨwau'nɨ xwárɨŋwí̵yo pie'ropɨsí̵iɨ. Ayɨnánɨ ayá sí̵wí̵ mɨsearopanɨ.” urí̵agɨ 15 Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ewayí̵ xwɨyí̵á ámá aiwá nɨnɨro gwí̵nárearɨgí̵ápɨ nánɨ rí̵ápɨ áwaŋí̵ neareɨ.” urí̵agɨ 16 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ seaiepɨsarɨŋáoyí̵ne' enɨ sɨnɨ mají̵á rɨseainarɨnɨ? 17 Amɨpí ámá ní̵ápɨ arí̵owa egí̵ápa we' wayí̵ nɨrónɨro nɨnɨrí̵náranɨ, awa egí̵ápa me' nɨnɨrí̵náranɨ, agwí̵yo nínɨŋɨsáná íkí̵ nemoro nánɨ piaxí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵manɨ. 18 E nerɨ aiwɨ xwioxí̵yo dánɨ í̵wí̵ amɨpí nánɨ dɨŋí̵ móí̵ápɨ piaxí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ. 19 Xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ nɨmoro yarɨgí̵ápɨ ‘Sɨpí oimɨxɨmɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵á rɨpɨrɨnɨ. Ámá pɨkirɨ ero ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ inɨro ero sɨwí̵ piaxí̵ eánɨpaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ niga uro í̵wí̵ mearɨ ero yapí̵ rɨrɨ ero ámá wí nánɨ ikayí̵wí̵ rɨrɨ ero 20 yarɨgí̵ápɨ nɨmorí̵ná wiwanɨŋí̵yo piaxí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá we' wayí̵ mɨrónɨpa nerɨ aiwá nɨnɨrí̵ná wiwanɨŋí̵yo wí piaxí̵ weaarɨŋí̵manɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

E'máyí̵ apɨxí̵ wí dɨŋí̵ xɨxenɨ wɨkwí̵roŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21 O e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ pɨropenɨsí̵ e'máyí̵ aŋí̵ Taia tí̵nɨ Saidonɨ tí̵nɨ tí̵ŋí̵ e emearí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 22 E'máyí̵ apɨxí̵ Kenanɨ dáŋí aŋí̵ apiau' tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨbɨrɨ jí̵amɨne dánɨ nuxí̵dɨrí̵ná rí̵aiwá re nura uŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwoxɨnɨ, joxɨ wá nɨwianeɨ. Gí̵ miáímɨ imí̵ó dɨŋí̵ nɨxɨxe'rorɨ xɨxeanɨŋí̵ wikárarɨnɨ.” nura warɨŋagɨ aiwɨ 23 Jisaso xí̵o enɨ bɨ murarɨŋagɨ nánɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro arí̵kí re urayigí̵awixɨnɨ, “Apɨxí̵ rí arí̵kí rí̵aiwá tí̵nɨ neaxí̵darɨŋagɨ nánɨ joxɨ xegí̵ miáímɨ imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵pɨ mɨxí̵ numáɨnowárirɨ ‘Emɨnɨ.’ urowáreɨ.” urayíagí̵a aí 24 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ e'máyo arɨrá wimɨnɨrɨ bɨŋáonɨmanɨ. Gí̵ Isɨrerɨyí̵ —Ayí̵ sipɨsipí̵ xiáwo píránɨŋí̵ mɨmearí̵ná amɨ amɨ uniamoarɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 25 í aŋwɨ e nɨbɨrɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, arɨrá niɨ.” urí̵agɨ 26 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aiwá niaíwí̵ narɨgí̵ápɨ nurápɨrɨ sí̵wíyo mɨnɨ wiarí̵náyí̵, jíxɨ ‘O naŋí̵ yarɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ aí 27 í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, wauyene sí̵wínɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ nepa nɨrarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí sí̵wíyí̵ xiáwo aiwá íkwiaŋwí̵yo e'í̵ nɨŋweámáná aiwá nɨnɨrɨ yuní̵ mamówárí̵ e'í̵yí̵ mɨmeání̵ yarɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 28 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ aga dɨŋí̵ xɨxenɨ nɨnɨkwí̵rorɨ rarɨŋagɨ nánɨ jíxɨ simóní̵í̵yí̵ xɨxenɨ nimónɨnɨŋoɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Xemiáí naŋí̵ eŋɨnigɨnɨ.

Sɨmɨxí̵ obaxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

29 Jisaso e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ipí Gaririwámɨ nɨpwerɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nánɨ nɨyirɨ e'í̵ ŋweaŋáná 30 ámá oxí̵ apɨxí̵ ayá wí o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨyoamiro wí sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyo nɨme'ra yoaro sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo nɨme'ra yoaro xwɨyí̵á marí̵ maŋí̵ pí̵rónɨgí̵áyo nɨme'ra yoaro sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ obaxí̵ tí̵gí̵áyo nɨme'ra yoaro nero xegí̵ sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e tayarí̵ná o naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wiŋɨnigɨnɨ. 31 Naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wiarɨŋagɨ oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ maŋí̵ pí̵rónɨgí̵áyí̵ ámɨ xwɨyí̵á rɨro eŋí̵ kɨrɨŋí̵ egí̵áyí̵ ámɨ u' u'roro sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ ámɨ aŋí̵ uro sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵ ámɨ sɨŋwí̵ anɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro ayá nɨrɨwamónɨro Ŋwí̵á Isɨrerɨyí̵yáomɨ yayí̵ seáyɨ e umegí̵awixɨnɨ.

Oxí̵ 4,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32 Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá oxí̵ apɨxí̵ tɨyí̵ nionɨ tí̵nɨ sí̵á wɨyau' rɨxa ŋweaŋwárɨnɨ. Wigí̵ aiwá nɨpí̵rí̵yí̵ meŋagɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ sɨpí niarɨnɨ. Nionɨ ayí̵ agwí̵ wiarí̵ná nurowárɨrí̵náyí̵, óí̵ e sɨŋwí̵ xaxá upeyinɨgɨnɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 33 wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá dɨŋí̵ meaŋí̵ rɨmɨnɨyoɨ. Gɨmɨ nurane aiwá ámá none tí̵nɨ epí̵royí̵ egí̵á tɨyí̵ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyinɨ nánɨ urápanɨre'wɨnɨ?” urí̵agí̵a 34 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' bisí̵kerí̵á ararɨ maxɨrɨŋoɨ?” urí̵agɨ awa “Bisí̵kerí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' tí̵nɨ peyí̵ orá yeáyí̵ bia tí̵nɨrɨnɨ.” urí̵agí̵a 35 o oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyo “Xwí̵áyo e'í̵ nɨŋweaxa u'poyɨ.” nurɨmáná 36 bisí̵kerí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apɨ tí̵nɨ peyí̵ apia tí̵nɨ nurápɨrɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirɨ kwɨkwɨrɨmí̵ nerɨ wiepɨsarɨŋowamɨ wiayíáná awa nurápɨro ámáyo yaŋí̵ nɨwia u'áná 37 ayí̵ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyíagɨ wiepɨsarɨŋowa aiwá ayí̵ nɨnɨro tí̵ápia nɨmeamero soxí̵ í̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau'mɨ magwí̵ nɨmiro tɨgí̵awixɨnɨ. 38 Apɨxí̵ tí̵nɨ niaíwí̵ tí̵nɨ marí̵áɨ, oxowa aiwá apɨ ní̵áwa 4,000 imónɨgí̵árɨnɨ. 39 Jisaso “Segí̵ aŋí̵ u'poyɨ.” nurowárɨmáná wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ewe'yo nɨpɨxemoánɨro nuro Magadanɨ iwie'kí̵nɨmeagí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK