Matthew 16

“Ekɨyiŋí̵ aŋí̵namɨ dáŋí̵ neaíwapɨyiɨ.” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

Parisi wa tí̵nɨ Sajusi wa tí̵nɨ Jisasomɨ nɨwímearo “O sɨmɨxí̵yo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ nerɨ aí ekɨyiŋí̵ wí nepaxomanɨ.” nɨyaiwiro iwamí̵ó owíwapɨyaneyɨnɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ aŋí̵namɨ dáŋí̵ ekɨyiŋí̵ bɨ neaíwapɨyiɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' sí̵ápɨ tí̵nɨ yewaŋí̵ eáagɨ nɨwɨnɨrí̵ná re rarɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ, ‘Yewaŋí̵ eáí̵yí̵ re'wí̵ enɨrí̵enɨŋoɨ?’ rarɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Wí̵ápɨ tí̵nɨ enɨ bɨramɨ dánɨ kɨpɨŋí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ‘Iniá yapɨnɨrí̵enɨŋoɨ?’ rarɨgí̵áyí̵ne'xɨnɨ. Agwí̵yo yewaŋí̵ earɨ kɨpɨŋí̵ yirɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná xɨxenɨ ‘E nimónɨnɨŋoɨ.’ nɨrɨro aiwɨ amɨpí nionɨ sí̵mɨmají̵ónɨŋí̵ imɨxarɨŋápɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨróná ‘Gorɨxo e oyaiwípoyɨnɨrɨ rí̵a neaíwapɨyarɨnɨ?’ mɨyaiwiarɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne', Gorɨxomɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro segí̵ ŋwí̵áɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ í̵wí̵nɨŋí̵ niga uro niga bɨro yarɨgí̵áyí̵ne', ekɨyiŋí̵ nánɨ reaxí̵ nɨseainɨrɨ seaimónarɨŋagɨ aiwɨ ekɨyiŋí̵ wí̵á rókiamoagí̵ Jonao eŋí̵pɨnɨ seaíwapɨyimɨgɨnɨ.” nurárɨmɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ.

Yisí̵ Parisiowayá tí̵nɨ Sajusiowayá tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋowa bisí̵kerí̵á bɨ nɨpí̵rɨ nánɨ arí̵á nikeamoro Jisaso tí̵nɨ ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ nánɨ nuróná o xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' Parisiowa tí̵nɨ Sajusiowa tí̵nɨ awayá bisí̵kerí̵á nɨmɨga unɨ nánɨ imɨxarɨŋí̵ yisoɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ wáyí̵ oseainɨnɨ.” uráná wiwanɨŋowa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None bisí̵kerí̵á nɨmeámɨ mɨbí̵wá eŋagɨ nánɨ o mɨxí̵ nɨnearɨrɨ neararɨnɨ.” rɨnarí̵ná Jisaso awa e rɨnarɨŋagí̵a dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋí̵ onɨmiápɨ nɨkwí̵roarɨgí̵oyí̵ne', pí nánɨ segí̵pɨ re rɨnarɨŋoɨ, ‘None bisí̵kerí̵á nɨmeámɨ mɨbí̵wá nánɨ neararɨnɨ.’ rɨnarɨŋoɨ? Soyí̵ne' sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? Nionɨ bisí̵kerí̵á we' wu'nɨ kwɨkwɨrɨmí̵ e'áná ámá 5,000 rɨxa apánɨ náná soyí̵ne' ámɨ soxí̵ í̵á ararɨyo miárɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨseainarɨnɨranɨ? 10 Ámɨ bisí̵kerí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ámá 4,000 nánɨ kwɨkwɨrɨmí̵ e'áná soyí̵ne' soxí̵ í̵á ararɨyo miárɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ mɨseainarɨnɨranɨ? 11 Biau' nionɨ e e'áná soyí̵ne' soxí̵ í̵á obaxí̵yo miárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨ Parisiowa tí̵nɨ Sajusiowa tí̵nɨ yisí̵ awayá nánɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ searáná arɨge nero ‘O aga bisí̵kerí̵á nánɨ mɨneararɨnɨ.’ mɨyaiwí yarɨŋoɨ? Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Parisiowa tí̵nɨ Sajusiowa tí̵nɨ awayá yisí̵ nánɨ wáyí̵ oseainɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” uráná 12 xegí̵ wiepɨsarɨŋowa rɨxa re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Nepa yisí̵ bisí̵kerí̵áyo táná nɨmɨga warɨŋí̵pɨ nánɨ mɨneararɨnɨnɨ. Parisiowa tí̵nɨ Sajusiowa tí̵nɨ ure'wapɨyarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨxí̵dɨpa oe'poyɨnɨrɨ neararɨnɨ.” yaiwigí̵awixɨnɨ.

Pitao “Joxɨ Kiraisoxɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13 Jisaso pɨropenɨsí̵ aŋí̵ Sisaria Piripai tí̵ŋí̵mɨnɨ nurɨ nemerí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ iwamí̵ó yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ ámá imónɨŋáonɨ nánɨ goxɨnɨ rarɨŋoɨ?” yarɨŋí̵ e wíagɨ 14 awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Oxí̵ apɨxí̵ ‘Ámá eŋínaŋí̵ wo nɨwiápí̵nɨmearɨ rí̵a yarɨnɨ?’ nɨyaiwiro nánɨ wí re rarɨŋoɨ, ‘Jono wayí̵ nɨneameaia uŋorí̵anɨ?’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí ‘Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ mɨpe' aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋo, Eraijaorí̵anɨ?’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí ‘Wí̵á rókiamoagí̵ Jeremaiaorí̵anɨ?’ rarɨŋoɨ. Ámɨ wí ‘Ayí̵ wí̵á rókiamoagí̵áyí̵ ámɨ worí̵anɨ?’ rarɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 15 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ nionɨ nánɨ goxɨnɨ yaiwiarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 16 Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Kiraisoxɨ, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨrɨnɨ. Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋomɨ xewaxoxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 17 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jonaomɨ xewaxoxɨ Saimonoxɨnɨ, joxɨ nɨrarɨŋí̵pɨ ámá wo wí̵á mɨrɨrókiamoŋoɨ. Gí̵ ápo, aŋí̵namɨ ŋweaŋo wí̵á rɨrókiamóagɨ nánɨ joxɨ yayí̵ osinɨnɨ. 18 Rɨpɨ enɨ rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ sí̵ŋánɨŋí̵ nimónɨrɨ eŋí̵ eánɨŋoxɨrɨnɨ. Sí̵ŋá piárá eapɨnárɨŋí̵ romɨ seáyɨ e ámá nionɨyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ gí̵ aŋí̵ wiwánɨŋí̵ mɨxárɨmí̵árɨnɨ. Obo tí̵nɨ imónɨgí̵áyí̵ eŋí̵ neánɨro ámá pɨkipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ aiwɨ nionɨ tí̵nɨ imónɨgí̵áyo wí xopɨrárí̵ wipí̵rí̵ámanɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ. 19 Gorɨxo tí̵ŋí̵ e páwipí̵rí̵a nánɨ rokí̵ kínɨŋí̵ imónɨŋí̵ joxɨ siapɨmí̵árɨnɨ. Joxɨ xwí̵áyo re dánɨ ‘Ayí̵ sɨpírɨnɨ.’ ránáyí̵, Gorɨxo aŋí̵namɨ dánɨ enɨ joxɨ sɨnɨ mɨrɨpa eŋáná o xámɨ ‘Ayí̵ sɨpírɨnɨ.’ rɨní̵árɨnɨ. Joxɨ re dánɨ ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ ránáyí̵, Gorɨxo xámɨ e'mɨ dánɨ enɨ ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨní̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 20 xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ arí̵á jɨyikí̵ norɨ ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáyo nionɨ nánɨ ‘O yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ negí̵ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ.’ áwaŋí̵ e murɨpanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21 Íná dánɨ o xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ sɨŋánɨ áwaŋí̵ re nura uŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nionɨ Jerusaremɨ nánɨ u'áná negí̵ Judayí̵ ámɨnáowa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ xeanɨŋí̵ wɨwí nikáráná wa nɨnɨpɨkíagí̵a aiwɨ ámɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urarí̵ná 22 Pitao Jisasomɨ xewi jí̵amɨnɨ nɨmí̵aumáná mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, oweoɨ! ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ joxɨ nearí̵í̵pɨ wí osípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨranɨpa e'wɨnɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. Wí nɨsimónɨní̵á menɨnɨ.” urí̵agɨ aí 23 Jisaso Pitaomɨ rí̵wí̵ numorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Setenoxɨ, rí̵wí̵ rɨrɨwámɨnɨ nɨpuɨ. Joxɨ nionɨ nikɨrɨpeaánɨpaxí̵ nikárɨmɨnɨrɨ nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ. Joxɨ Gorɨxo dɨŋí̵ wimónarɨŋí̵yo nánɨ mamó ‘Jisaso rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ Jerusaremɨ dánɨ neameŋweaŋáná nionɨ seáyɨmɨ imónɨmɨnɨyí̵rí̵anɨ?’ nɨmorɨ nɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 24 wiepɨsarɨŋí̵ nowamɨnɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ‘Jisasomɨ ouxí̵dɨmɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵ goxɨ goxɨ re e'ɨrɨxɨnɨ. ‘Amɨpí nionɨ nɨgí̵pɨ nánɨ oemɨnɨ.’ yaiwíí̵yí̵ dɨŋí̵ peá nɨmorɨ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, ‘Nionɨ Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wí nɨbɨro xeanɨŋí̵ niro nɨpɨkiro nɨniro aí ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ. 25 Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵darí̵ná nɨpɨkipí̵rɨxɨnɨrɨ e'í̵ menarɨŋí̵ goxɨ goxɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵ámanɨ. E nerɨ aiwɨ e'í̵ mɨmenɨpa nerɨ ‘Nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ nɨnɨpɨkirónáyí̵ ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨŋí̵ goxɨ goxɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋwearí̵a nánɨ mearí̵árɨnɨ. 26 Ámá wo nionɨ mɨnɨxí̵dí̵ iyí̵á í̵á nɨgwí̵ amɨpí emeámɨnɨrɨ nánɨnɨ ne'ra nurɨ nɨmeáɨsáná xewanɨŋo anɨŋí̵nɨ ikeamónáná oyá amɨpí anɨŋí̵ nɨxɨrɨrɨ ŋweaní̵árí̵anɨ? Oweoɨ! Amɨpí ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ nɨmearɨ aiwɨ xewanɨŋo anɨŋí̵nɨ ikeamónáná amɨpí apɨ tí̵nɨ anɨŋí̵ ŋweaní̵a nánɨ roayírónɨpaxí̵ wí menɨnɨ. 27 Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ nikí̵nɨmɨ nɨweapɨrí̵ná xɨxí̵eá gí̵ ápo aŋí̵namɨ inarɨŋí̵pɨ aŋí̵najowa tí̵nɨ axí̵pɨ niga nɨweapɨmáná nionɨ ámáyo neyírorɨ sɨpí yarɨgí̵áyo xegí̵ enɨ sɨpí wirɨ naŋí̵ yarɨgí̵áyo naŋí̵ wirɨ emí̵árɨnɨ. 28 Nepa seararɨŋɨnɨ. Woyí̵ne' re rogí̵á royí̵ne' sɨnɨ mɨpepa egí̵ámɨ eŋáná nionɨ woyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ yeáyí̵ nɨseayimɨxemearɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ emí̵a nánɨ nikí̵nɨmɨ roŋáná woyí̵ne' sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK