Matthew 17

Jisaso nikí̵nɨrɨ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nurɨrɨ rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo óráná Pitaomɨ tí̵nɨ Jemisomɨ tí̵nɨ xogwáo Jonomɨ tí̵nɨ awamɨnɨ nɨwirɨmeámɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵ sepiá bimɨ nánɨ wigí̵pɨ nɨyiro 2nɨŋwearo Jisaso wiepɨsarɨŋí̵ wau' wo awa sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ re eŋɨnigɨnɨ. O xegí̵ bɨ imónɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵ oyá sogwí̵nɨŋí̵ anɨrɨ rapɨrapí̵ oyá wí̵á nókirí̵ná xwɨní̵á eaárɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 3E e'áná wí̵á rókiamoagí̵á wau' Moseso tí̵nɨ Iraijao tí̵nɨ —Awau' eŋíná pegí̵íwau'rɨnɨ. Awau' o tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨrónapɨri o tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarí̵ná 4Pitao Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, none re nɨŋwearí̵ná naŋí̵rɨnɨ. Nionɨ aŋí̵ wíkau' wiwá re opákímɨnɨ. Joxɨ nánɨ wiwáyɨ. Moseso nánɨ wiwáyɨ. Iraijao nánɨ wiwáyɨ.” 5sɨnɨ e urarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Agwí̵ wí̵á wu'rárɨŋɨnigɨnɨ. Agwí̵ wí̵á wu'ráráná re eŋɨnigɨnɨ. Agwí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Ayí̵ oyí̵ gí̵ niaíwí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋáorɨnɨ. O amɨpí yarɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ yayí̵ ninarɨnɨ. O pí pí searánáyí̵ arí̵á wirí̵ɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ 6wiepɨsarɨŋowa arí̵á e nɨwiro xwí̵ámɨ nɨpí̵kínɨmearo wáyí̵ nikárɨnɨro warí̵ inɨŋáná 7Jisaso awa wegí̵e aŋwɨ e nɨbɨrɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' wáyí̵ mepanɨ. Wiápí̵nɨmeápoyɨ.” uráná 8awa sagagí̵ eme'í̵áyí̵ Jisaso ámá wo tí̵nɨ mɨró xegí̵pɨ roŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋowa Iraijao nánɨ yarɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

9Awa dí̵wí̵ mɨŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨwero Jisaso óí̵ e dánɨ arí̵á jɨyikí̵ norɨ ŋwí̵ ikaxí̵ xaíwí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ sɨnɨ xwárɨpáyo dánɨ mɨwiápí̵nɨmeapa eŋáná soyí̵ne' e'de sɨŋwí̵ wɨní̵ápɨ nánɨ ámá wíyo áwaŋí̵ murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.” urí̵agɨ 10wiepɨsarɨŋowa yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa pí nánɨ re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Wí̵á rókiamoagí̵ Iraijao ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáomɨ xámɨ umeaní̵árɨnɨ.’ pí nánɨ rarɨgí̵árɨnɨ?” yarɨŋí̵ e wíáná 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iraijao nɨbɨrɨ ámá wigí̵ dɨŋí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ wáí̵ nurɨmerɨ píránɨŋí̵ imɨxɨní̵árɨnɨ. 12E nerɨ aí nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá Iraijaónɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo rɨxa bɨŋí̵ eŋagɨ aiwɨ ayí̵ “Xámɨ umeanorí̵anɨ?” mɨyaiwí sɨŋwí̵ mí mɨwómɨxɨpa nero wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwiro pɨkigí̵awixɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ enɨ axí̵pɨ e nɨniro rí̵nɨŋí̵ niapɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” uráná 13xegí̵ wiepɨsarɨŋowa “Jisaso e neararɨŋí̵yí̵ ayí̵ Jono wayí̵ nɨneameaia uŋo nánɨ rɨneararɨnɨ? Oyɨ, ayí̵ orɨnɨ.” yaiwigí̵awixɨnɨ.

Niaíwí̵ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ womɨ naŋí̵ wimɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14O tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wau' wo awa tí̵nɨ oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵a tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ egí̵e re'móáná ámá wo nɨbɨrɨ Jisasoyá sí̵mɨmaŋí̵mɨ dánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 15“Ámɨnáoxɨnɨ, gí̵ íwo xóxwí̵ nerɨ aga sɨpí ikeamónarɨnɨ. Wínɨ wíná rí̵áyo ikeaárɨnɨrɨ iniɨgí̵yo eámorɨ yarɨŋagɨ nánɨ joxɨ wá orunɨnɨ. 16Joxɨ sɨnɨ e'mɨ ŋweaŋáná nionɨ dɨxí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵ŋí̵ re nɨmeámɨ bí̵agɨ aiwɨ awa naŋí̵ mɨnimɨxɨyipa e'í̵á eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 17Jisaso anɨŋí̵ winí̵agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' agwɨ ríná ŋweagí̵áyí̵ne' dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro mepa ero dɨŋí̵ xeŋwí̵nɨ moro yarɨgí̵á tɨyí̵ne', ‘O íníná nene tí̵nɨ nɨŋwearɨ arɨrá neainí̵árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Nionɨ xwiogwí̵ ararɨ re nɨŋwearɨ seare'wapɨyarí̵ná Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro eŋí̵ eánɨŋí̵ oyá gíná nɨjí̵á imónɨpɨrí̵árɨnɨ?” nurɨrɨ xanomɨ “Íwomɨ aŋwɨ re nɨmeámɨ beɨ.” nurɨrɨ 18rɨxa aŋwɨ e nɨmeámɨ báná Jisaso imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵ mɨxí̵ umáɨnáná imí̵ó pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná íwo axíná naŋí̵ eŋɨnigɨnɨ. 19Rí̵wí̵yo wiepɨsarɨŋowa Jisaso xegí̵pɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro nɨbɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Pí nánɨ imí̵ó íwomɨ dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋo none mɨxí̵ umáɨnáná e'í̵ mu' eŋoɨ?” urí̵agí̵a 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ dɨŋí̵ onɨmiápɨ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ imí̵ó o arí̵á nɨseaimɨ muŋoɨ.” nurɨrɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Masɨte' aiwá siyí̵ negí̵ omɨŋí̵yo ɨwí̵ urarɨŋwáyí̵ aga onɨmiápɨ nerɨ aí rí̵we'ná nerápɨrɨ nɨrorí̵ná íkí̵ánɨŋí̵ roarɨŋí̵rɨnɨ. Segí̵ dɨŋí̵ Gorɨxomɨ wɨkwí̵róí̵áyí̵ apí̵nɨŋí̵ nerí̵náyí̵, ‘Dí̵wí̵ mɨŋí̵ rɨpɨxɨnɨ nurɨ wí e roɨ.’ uráná ananɨ arí̵á nɨseaimɨ nurɨ wí e ropaxí̵rɨnɨ. Soyí̵ne' apí̵nɨŋí̵ nerí̵náyí̵, amɨpí wí mimɨxɨpaxí̵ imónɨní̵ámanɨ. Ní̵nɨ ananɨ epaxí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 21[E nerɨ aí imí̵ó eŋí̵ eánɨŋí̵ rónɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wirɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnɨrɨ nerí̵nánɨ mɨxí̵ umáɨnɨpaxí̵rɨnɨ.”]

Jisaso ámɨ áwaŋí̵ “Nɨnɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo awí neánɨróná o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ nánɨ ámá wo mɨyí̵ nurɨnɨŋoɨ. 23Mɨyí̵ nuráná awa nɨnɨpɨkiro aiwɨ ámɨ sí̵á wɨyau' wɨyi weŋáonɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ awa ayá sɨpí wiŋɨnigɨnɨ.

Takisí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nánɨ urápɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

24Awa rɨxa aŋí̵ yoí̵ Kapaneamɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ re'móáná ámá aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nánɨ nɨgwí̵ xwe' wau' xwiogwí̵ ayí̵ ayo urápayarɨgí̵áwa Pitaomɨ re ure'meagí̵awixɨnɨ, “Segí̵ seaiepɨsarɨŋo aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwá nánɨ nɨgwí̵ wau' tarɨŋoranɨ?” urí̵agí̵a 25o “Oyɨ.” nurɨmɨ nurɨ aŋí̵yo nɨpáwirɨ Jisaso nánɨ e urí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ murɨnɨŋáná Jisaso xámɨ xɨxewisí̵ ikaxí̵ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Saimonoxɨnɨ, dɨŋí̵ joxɨyá arɨrerɨnɨ? Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵á tí̵yo meŋweagí̵áyí̵ ámáyo takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nurápɨróná wigí̵ ámá imónɨgí̵áyo uráparɨgí̵áranɨ? Ámá xeŋwí̵ wíyo uráparɨgí̵áranɨ?” urí̵agɨ 26o “Xeŋwí̵yo uráparɨgí̵árɨnɨ.” uráná Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨnánɨ wigí̵ imónɨgí̵áyí̵ takisí̵ nánɨ áxeŋwarí̵ inɨpaxí̵ menɨnɨ. 27Yawawi enɨ Gorɨxo mɨxí̵ ináyí̵ aŋí̵namɨ meŋweaŋoyáwawi imónɨŋagwí̵i nánɨ awa nɨgwí̵ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwá nánɨ áxeŋwarí̵ inɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ aiwɨ awa wikí̵ dɨŋí̵ yeaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ ipíwámɨ nánɨ nurɨ kipayá nɨmorɨ peyí̵ iwamí̵ó ápe'omɨ maŋí̵ í̵á neroámɨxɨmáná nɨgwí̵ bɨ weŋagɨ wɨnɨrí̵ɨnɨ. Nɨgwí̵ apɨ nɨmeámɨ nurɨ joxɨ tí̵nɨ nionɨ tí̵nɨ nánɨ nawínɨ mɨnɨ yeawiɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK