Matthew 19

Apɨxí̵ emɨ mɨmopa e'í̵rɨxɨnɨrɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso xwɨyí̵á apɨ nɨpɨnɨ nurí̵ɨsáná Gariri pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo nɨxemorɨ Judia pɨropenɨsí̵ arɨwámɨnɨ nemerɨ 2ámá oxí̵ apɨxí̵ obaxí̵ nu'mɨ uxí̵darí̵ná e sɨmɨxí̵ tí̵gí̵áyo naŋí̵ nɨwimɨxa warí̵ná 3Parisi wa Jisaso mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto meŋweaŋe emearɨŋagɨ nɨwɨnɨro “Jono wayí̵ numeaia wago eŋí̵pa xewanɨŋo xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná rí̵á omeárɨnɨ.” nɨyaiwiro nɨbɨro iwamí̵ó wíwapɨyanɨro nánɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Apɨxí̵ pí pí nánɨ nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ emɨ nɨmorí̵náyí̵, ayí̵ ananɨranɨ? Xwɨyí̵á tí̵ŋí̵ranɨ?” urí̵agí̵a 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á ‘Iwamí̵ó amɨpí ní̵nɨ nimɨxɨrí̵ná oxí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ tí̵nɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pɨ soyí̵ne' í̵á nɨroro aiwɨ sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? 5Imɨxɨŋo xwɨyí̵á ‘Ayɨnánɨ oxo xanɨyau'mɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná xegí̵ apɨxí tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨríná ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ imónɨpɨsí̵írɨnɨ.’ rɨŋí̵pɨ enɨ í̵á nɨroro aí sɨnɨ nɨjí̵á mimónɨpa reŋoɨ? 6E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ayau' xɨxegí̵nɨ imónarɨgí̵ímanɨ. Ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ nimónɨri emearɨgí̵írɨnɨ. Ayau' meánɨpɨsíi nánɨ Gorɨxo ŋwɨrárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ wí emɨ mɨmónɨpa yanɨgɨnɨ.” urí̵agɨ 7Parisiowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ neararɨŋí̵pɨ nepa eŋánáyí̵, Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná pí nánɨ re nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Dɨxí̵ apɨxímɨ emɨ nɨmorí̵ná “Ímɨ anɨŋí̵ emɨ móárɨnɨ.” nɨrɨrɨ payí̵ e nearɨ wiowárí̵ɨrɨxɨnɨ.’ Moseso pí nánɨ e rɨŋí̵rɨnɨ?” urí̵agí̵a 8Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' arí̵kí apɨxí̵ emɨ moanɨro yarɨŋagí̵a nɨseanɨrɨ nánɨ xe emɨ omópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨseanɨrɨ aiwɨ iwamí̵ó Gorɨxo xwí̵á imɨxɨŋe dánɨ wí e eŋí̵manɨ. 9Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Go go xegí̵ apɨxí̵ xámɨŋímɨ emɨ nɨmorɨ sɨwí̵ piaxí̵ weánarɨŋí̵pɨ nánɨ marí̵áɨ, ámɨ sɨŋí̵ wí nɨmearí̵ná ayí̵ í̵wí̵ inarɨŋiɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 10xegí̵ wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “‘Ámá apɨxí̵ nɨmeámáná emɨ mopaxí̵ mimónɨpa eŋánáyí̵, apɨxí̵ mɨmeapa nerí̵ná naŋí̵ imónɨpaxí̵rɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' rí̵ápɨ naŋí̵ e nimónɨrɨ aiwɨ ámá ní̵nɨ dɨŋí̵ axí̵pɨ soyí̵ne' yaiwíí̵ápa yaiwipí̵rɨme'oɨ. Sa ámá wínɨ wínɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ e yaiwipaxí̵rɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Oxowa apɨxí̵ mɨmeapa epaxí̵ imónɨŋí̵yí̵ mí̵kí̵ xɨxegí̵nɨrɨnɨ. Wa xɨnáí agwí̵yo dánɨ piáí̵ mayí̵ xɨrɨŋí̵ nánɨ apɨxí̵ mɨmeapa epaxí̵ imónɨŋoɨ. Wa piáwí̵ yónɨŋagɨ nánɨ ayí̵ awa enɨ mɨmeapaxí̵ imónɨŋoɨ. Wa Gorɨxo nánɨ wáí̵ urɨmepí̵rɨ nánɨ e'í̵áwa wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ enɨ apɨxí̵ mɨmeapaxí̵ imónɨŋoɨ. E nerɨ aí ‘Gorɨxo nánɨ wáí̵ nurɨmerí̵ná apɨxí̵ mayonɨ e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵ go go sa e yaiwíwɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Niaíwí̵ onɨmiápiamɨ we' ikwɨkwiárɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Ámá wí wigí̵ niaíwí̵piamɨ Jisaso we' seáyɨ wikwiárɨrɨ xwe' imónɨpí̵rɨ nánɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wirɨ oenɨrɨ nɨmeámɨ barɨŋagí̵a wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro mɨxí̵ urí̵agí̵a aí 14Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwí̵pia xe obí̵poyɨ. Ámá niaíwí̵ onɨmiápia xanɨyau'mɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro yarɨgí̵ápa Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ o xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ niaíwí̵pia xe obí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Pí̵rí̵ mɨwiaíkipa e'poyɨ.” nurɨrɨ 15apiamɨ we' seáyɨ e ikwɨkwiárɨmí̵ nɨwimáná e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ.

Amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo yarɨŋí̵ wiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

16Jisaso e dánɨ warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, nionɨ pí naŋí̵yí̵ nerí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ íníná ŋweámí̵a nánɨ imónɨmí̵árɨnɨ?” urí̵agɨ 17Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ pí nánɨ naŋí̵yí̵ nánɨ yarɨŋí̵ niarɨŋɨnɨ? Gorɨxo ná wonɨ naŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ joxɨ apɨ nánɨ dɨŋí̵ rɨmoarɨŋɨnɨ? E nerɨ aí joxɨ ‘Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ íníná ŋweámí̵a nánɨ oimónɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirí̵náyí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo xí̵dɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 18ámáo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yí̵ nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ ‘Nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá mɨpɨkipa erí̵ɨnɨ. Ámá wí tí̵nɨ í̵wí̵ minɨpa erí̵ɨnɨ. Í̵wí̵ mɨmeapa erí̵ɨnɨ. Ámá wo nánɨ xwɨyí̵á nɨyimárónɨrɨ yapí̵ murɨpa erí̵ɨnɨ. 19Dɨxí̵ ápomɨ tí̵nɨ inókímɨ tí̵nɨ we'yo umerí̵ɨnɨ. Ámá wíyo jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨsirɨ menarɨŋí̵pa axí̵pɨ e wirí̵ɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xí̵dɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 20ámáo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨ nɨpɨnɨ nionɨ xí̵darɨŋárɨnɨ. Nionɨ bɨ sɨnɨ mepa eŋáyí̵ gɨpɨrí̵anɨ?” urí̵agɨ 21Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Píránɨŋí̵ oimónɨmɨnɨ.’ nɨsimónɨrí̵náyí̵, nurɨ dɨxí̵ iyí̵á í̵á amɨpí nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nerɨ nɨgwí̵ nɨmearí̵ná ámá uyípeayí̵yo mɨnɨ nɨwimáná nɨbɨrɨ nionɨ nɨxí̵dí̵ɨrɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵, amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ Gorɨxo aŋí̵namɨ joxɨ nánɨ awí eámeámí̵ siáriní̵árɨnɨ.” 22Jisaso e urí̵agɨ o arí̵á nɨwirɨ amɨpí xwe' tí̵ŋo eŋagɨ nánɨ xegí̵ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ rí̵á uxe'agɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨyaiwia uŋɨnigɨnɨ.

23Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aga nepa seararɨŋɨnɨ. Amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ Gorɨxo ámá xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵e opáwianeyɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ nero aiwɨ nɨpáwipaxí̵ mimónɨnɨ. 24Rɨpɨ enɨ seararɨŋɨnɨ, ‘Kamerí̵ eŋí̵ rapɨrapí̵ gwí̵ kiwearɨgí̵á óí̵yimɨ páwipaxí̵ mimónɨnɨ. Ámá amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ kamerí̵ eŋí̵ óí̵yi mɨpáwipa yarɨŋí̵yí̵ yapɨ aŋí̵namɨ ŋweaŋoyá xwioxí̵yo páwipaxí̵ mimónɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 25wiepɨsarɨŋí̵yí̵ —Judayí̵ ní̵nɨ “Amɨpí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí meaarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo yayí̵ winarɨnɨ.” yaiwiagí̵árɨnɨ. Wiepɨsarɨŋí̵yí̵ enɨ e nɨyaiwiro nánɨ Jisaso e urí̵agɨ arí̵á nɨwiróná ududí̵ nɨwikárɨnɨro omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ rí̵í̵yí̵ nepa eŋánáyí̵, Gorɨxo ámá gɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵árí̵anɨ?” urí̵agí̵a 26Jisaso sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ Gorɨxoyá xwioxí̵yo páwipaxí̵ mimónɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo amɨpí mepa epaxí̵ wí mimónɨŋagɨ nánɨ oyá dɨŋí̵ jí̵ayí̵ tí̵nɨ ayí̵ aí ananɨ páwipaxí̵ imónɨnɨ.” uráná 27Pitao Jisaso ámáomɨ “Dɨxí̵ iyí̵á í̵á amɨpí nɨgwí̵ nánɨ bí̵ nerɨ uyípeayí̵yo mɨnɨ nɨwia numáná nɨnɨxí̵dɨrí̵náyí̵, Gorɨxo aŋí̵namɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ rɨtiní̵árɨnɨ.” urí̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á eɨ. Amɨpí noneyá ní̵nɨ rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ joxɨ rɨxí̵darɨŋwáyí̵ pí meaní̵wárɨnɨ?” urí̵agɨ 28Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xwí̵á sɨŋí̵ wɨrí imɨxáná ámá imónɨŋáonɨ rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ meŋweaŋáná soyí̵ne' enɨ negí̵ Isɨrerɨyí̵ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' eŋí̵yo xɨráowayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro mí ómómɨxɨmí̵ nero meŋweapí̵rí̵árɨnɨ. 29Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ nɨnɨxí̵dɨro nánɨ wigí̵ aŋiwámɨranɨ, xexɨrí̵meáowamɨranɨ, xexɨrí̵meáíwamɨranɨ, xanomɨranɨ, xɨnáímɨranɨ, niaíwí̵yoranɨ, xegí̵ omɨŋí̵ranɨ, pí̵nɨ nɨwiárɨrí̵ná wigí̵ amɨpí pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uí̵ápimɨ Gorɨxo wíí̵pɨ aga seáyɨ e mu'rónɨní̵árɨnɨ. Ayí̵ enɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵a nánɨ meapí̵rí̵árɨnɨ.” 30nurɨrɨ wiepɨsarɨŋowa “None Jisasomɨ xámɨ xí̵darɨŋagwɨ nánɨ seáyɨ e imónɨŋwɨnɨ.” yaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ ríná xámɨ xámɨ imóní̵áyí̵ rí̵we'ná surí̵má imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Agwɨ ríná surí̵má imóní̵áyí̵ xámɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK