Matthew 2

Sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨ dánɨ bɨgí̵áwa nánɨrɨnɨ.

Mariaí Jisasomɨ Judia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Betɨrexemɨ dánɨ nɨxɨrɨmáná eŋáná Judayí̵ ámɨná wo mɨxí̵ ináyí̵ Xerotoyɨ rɨnɨŋo Jerusaremɨyo nɨŋwearɨ xegí̵ Judayo meŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá siŋí̵ nánɨ eŋwɨpearɨgí̵á wa sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨ dánɨ nɨbɨro Jerusaremɨ nɨre'moro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Judayí̵ mɨxí̵ ináyí̵ imónɨní̵a nánɨ niaíwí̵ sɨŋí̵ xɨrɨŋo gerɨnɨ? Sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨnɨ nɨŋwearí̵ná omɨ xɨráná siŋí̵ o nánɨ ŋweáagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane nánɨ omɨ yayí̵ oumeanɨrane barɨŋwɨnɨ.” ure'meáagí̵a mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto “Niaíwo mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ nɨmu'ronɨrí̵enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ rí̵á nuxerɨ Jerusaremɨ ŋweáyí̵ ní̵nɨ enɨ dɨŋí̵ rí̵á nuxe'a u'agɨ o apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ awí neaárɨmáná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Kiraisoyɨ rɨnɨŋo, yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ negí̵ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo rí̵wamɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ ge xɨrɨpí̵rí̵a nánɨ rɨnɨnɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ Judia pɨropenɨsí̵yo re aŋí̵ yoí̵ Betɨrexemɨyo xɨrɨpaxí̵ imónɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵á wo áwaŋí̵ nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaárɨŋí̵rɨnɨ, ‘Judayí̵ aŋí̵yo aŋí̵ yoí̵ Betɨrexemɨ ŋweáyí̵ne' aŋí̵ nɨyonɨ nánɨ ámá obaxí̵yí̵ne' meŋagɨ aiwɨ segí̵ ámá wo mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ gí̵ Judayí̵ nɨyonɨ meŋweaní̵á eŋagɨ nánɨ segí̵ aŋí̵ apɨ aŋí̵ xwe' tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨní̵árɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaárɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵a Xeroto yumí̵í dɨŋí̵ nɨyaiwimáná “Siŋí̵yo eŋwɨpearɨgí̵áwa obí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ awa rɨxa báná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Siŋo gíná ŋweáagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Siŋomɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨmáná eŋáná emá ararɨ pweŋí̵rɨnɨ?” urí̵agɨ awa rɨxa áwaŋí̵ uráná o Betɨrexemɨ nánɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nuro niaíwo nánɨ píránɨŋí̵ pí̵á e'poyɨ. Rɨxa sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná nionɨ enɨ nurɨ yayí̵ seáyɨ e umemɨnɨrɨ nánɨ ámɨ nɨbɨro áwaŋí̵ nɨrí̵poyɨ.” urí̵agɨ awa arí̵á e nɨwiro wigí̵pɨ óí̵yo warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Siŋí̵ awa xámɨ sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨnɨ nɨŋwearóná wɨnɨgí̵o awamɨ xámɨ numearɨ aŋí̵ niaíwo weŋiwámɨ seáyɨ e ŋweaŋɨnigɨnɨ. 10 Siŋo e ŋweáagɨ nɨwɨnɨro seáyɨmɨ seáyɨmɨ nimónɨro dɨŋí̵ nií̵á nɨwinɨrɨ 11 aŋiwámɨ nɨpáwiro niaíwo xɨnáí Mariaí tí̵nɨ ŋweaŋagí̵i nɨwɨnɨro re egí̵awixɨnɨ. Xwí̵áyo nɨpí̵kínɨmearo omɨ yayí̵ numemáná amɨpí o nánɨ imónɨŋí̵ wigí̵ ayá rɨmɨxarɨgí̵ápɨ nɨroaro sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ íkí̵á dí̵á —Dí̵á yoí̵ pɨrakenɨsaní̵ tí̵nɨ murí̵ tí̵nɨ nánɨ rɨnɨnɨ. Dí̵á apɨ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ sɨxí̵ wí̵xau' tí̵nɨ mɨnɨ wigí̵awixɨnɨ. 12 Mɨnɨ nɨwimáná eŋáná Gorɨxo orɨŋá nupárɨrɨ rí̵mɨŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto tí̵ŋí̵ e nánɨ ámɨ mupa e'poyɨ.” urí̵agɨ wigí̵ aŋí̵ e nánɨ nuróná óí̵ xegí̵ wíyo ugí̵awixɨnɨ.

Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ e'í̵ ugí̵á nánɨrɨnɨ.

13 Awa rɨxa numáná eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Josepo orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo sɨŋánɨ nɨrónapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ niaíwo tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ nɨmeámɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ e'í̵ u'poyɨ. Sepí̵oyí̵ne' nuro re'móí̵e dánɨ ámɨ nionɨ searɨmí̵ae' nánɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Xeroto niaíwomɨ pɨkinɨ pí̵á e'napɨnɨ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 14 o árí̵wɨyimɨ aí nɨwiápí̵nɨmearɨ niaíwo tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ nɨmeámɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ nuro 15 nɨŋwearóná mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto pe'e nánɨ ŋweaagí̵árɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵á wo xwɨyí̵á Gorɨxoyá nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaárɨŋí̵ rɨpɨ “Gí̵ íwo Isipɨyí̵ aŋí̵yo ŋweaŋáná ‘Eɨnɨ.’ urɨmí̵árɨnɨ.” nɨrɨrɨ eaárɨŋí̵ apɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ Josepo niaíwomɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ nɨmeámɨ uŋɨnigɨnɨ.

Niaíwí̵yo mɨŋí̵ rɨrómí̵ emegí̵á nánɨrɨnɨ.

16 Xeroto, Jerusaremɨyo xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋo sogwí̵ í̵wiaparɨŋí̵mɨ dánɨ urí̵ne'naparɨgí̵áwa ámɨ xí̵omɨ mɨwíme'napí̵agí̵a nánɨ “Yapɨsí̵ rí̵a níwapɨyíoɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ we'agɨ xewanɨŋo awamɨ siŋo nánɨ yarɨŋí̵ wíáná awa “Íná ŋweáagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ.” urí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ porisowamɨ urowáráná awa nuro niaíwí̵ oxí̵ Betɨrexemɨ dáŋí̵yí̵yá tí̵nɨ e mɨdɨmɨdánɨ nɨŋweaxa pugí̵áyí̵yá tí̵nɨ, niaíwí̵ oxí̵ wigí̵ xwiogwí̵ wau' wo sɨnɨ mɨmu'ropa egí̵á nɨyonɨ mɨŋí̵ rɨrómí̵ emegí̵awixɨnɨ. 17 Mɨŋí̵ rɨrómí̵ eme'áná xwɨyí̵á Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Jeremaiaoyɨ rɨnɨŋo nɨwurɨyirɨ rí̵wamɨŋí̵ eaárɨŋí̵ rɨpɨ “Aŋí̵ Rama dánɨ ‘Yeyɨ.’ nɨrɨnɨrɨ ŋwí̵ eánarɨŋagɨ arí̵á wiarɨŋoɨ. Reserímɨ xií̵áíwa wigí̵ niaíwí̵ nánɨ ŋwí̵ pɨyí̵ nɨwí̵rɨnɨro wigí̵ niaíwí̵ wówɨ sɨŋwí̵ mɨwɨní̵agí̵a nánɨ mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ umɨrí̵agí̵a aiwɨ pí̵nɨ mɨwiárɨgí̵awixɨnɨ.” rí̵wamɨŋí̵ eaárɨŋí̵ apɨ íná xɨxenɨ imónɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ yigí̵á nánɨrɨnɨ.

19 Xeroto rɨxa nɨpe'áná re eŋɨnigɨnɨ. Josepo Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo sɨŋánɨ nɨrónapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 20 “Niaíwomɨ opɨkianeyɨnɨrɨ emegí̵áwa rɨxa pegí̵á eŋagɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ niaíwo tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ nɨmeámɨ dɨxí̵ Isɨrerɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ u'poyɨ.” urí̵agɨ 21 Josepo nɨwiápí̵nɨmearɨ niaíwo tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ nɨmeámɨ nurɨ Isɨrerɨyí̵ aŋí̵yo nɨre'moro 22 Josepo arí̵á re wiŋɨnigɨnɨ, “Xerotomɨ xewaxo Akereasoyɨ rɨnɨŋo xano mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ neameŋweaagí̵pa xewaxo enɨ mɨxí̵ ináyí̵ e nimónɨrɨ Judia pɨropenɨsí̵yo re neameŋweanɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ wáyí̵nɨwinɨrɨ “Arɨge nurɨ Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweámɨnɨre'ɨnɨ?” yaiwiarí̵ná Gorɨxo Josepomɨ orɨŋá nupárɨrɨ e'í̵ urowáráná epówa Judia pɨropenɨsí̵yo wiárí̵ nɨmu'roro Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ nuro 23 aŋí̵ yoí̵ Nasaretɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweaagí̵árɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵áwa ámá xiáwowayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o nánɨ re rɨgí̵ápɨ “Ayí̵ re rɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘O Nasaretɨ dáŋorɨnɨ.’ rɨpí̵rí̵árɨnɨ.” rɨgí̵á apɨ xɨxenɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ Nasaretɨ nánɨ nuro ŋweaagí̵árɨnɨ.

Copyright information for AAK