Matthew 20

Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵yo wiigí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵namɨ ŋweaŋo ámá xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵áyo yaŋí̵ numeirí̵ná ayí̵ mɨraxwí̵ rónɨŋí̵ imónɨnɨ. O wí̵á mónɨŋí̵mɨ 6:00 a.m. imónáná ámá xegí̵ wainí̵ omɨŋí̵yo wiipí̵rɨ wirɨmeámɨnɨrɨ nánɨ nurɨ 2ámá wa ‘Sí̵á rɨyimɨ nánɨ xɨxegí̵nɨ íkwí̵ wɨna neaiapáná omɨŋí̵ siianí̵wɨnɨ.’ urí̵agí̵a xegí̵ omɨŋí̵yo nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ. 3Ámɨ 9:00 a.m. imónáná awí eánarɨgí̵e nánɨ nurɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Wa re kikií̵á riwa roŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ 4re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyí̵ne' enɨ gí̵ omɨŋí̵ niipí̵rɨ nánɨ u'poyɨ. Sí̵ápɨ tí̵nɨ soyí̵ne' omɨŋí̵ niíí̵ápɨ nánɨ nɨgwí̵ xɨxenɨ seaiapɨmí̵ɨnɨ.’ urí̵agɨ awa enɨ nuro omɨŋí̵ wiigí̵awixɨnɨ. 5Ámɨ sogwí̵ áwɨnɨ e eŋáná rɨxa 12:00 imónáná nurɨ ámɨ wa e kikií̵á roŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ axí̵pɨ e urowárɨŋɨnigɨnɨ. Ámɨ 3:00 p.m. imónáná axí̵pɨ e eŋɨnigɨnɨ. 6Ámɨ rɨxa 5:00 p.m. aŋwɨ e imónáná nurɨ ámɨ wa e kikií̵á roŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Sí̵á rɨyi nɨyimɨnɨ pí nánɨ kikií̵á re roŋoɨ?’ urí̵agɨ 7awa re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Ámá wo “Nɨgí̵ omɨŋí̵ niípoyɨ.” mɨnearí̵one eŋagɨ nánɨ roŋwɨnɨ.’ urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyí̵ne' enɨ omɨŋí̵ niipí̵rɨ gí̵ wainí̵ omɨŋí̵yo nánɨ u'poyɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. 8Sí̵ápɨ tí̵nɨ wainí̵ omɨŋí̵ xiáwo bosɨwomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ omɨŋí̵ niiarɨgí̵áwamɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ nɨgwí̵ mɨnɨ nɨwirí̵ná rí̵wí̵yo u'í̵áwamɨ nɨwia nurɨ xámɨ u'í̵áwamɨ nɨwirɨ pí̵nɨ wiáreɨ.’ urí̵agɨ 9o nurɨ mɨraxwo urí̵í̵pa yarí̵ná ámá 5:00 p.m. dánɨ u'í̵áwa nɨbɨrí̵ná xɨxegí̵nɨ íkwí̵ wɨnánɨ wɨnánɨ nɨmeáa ugí̵awixɨnɨ. 10Ámá wí̵á mónɨŋí̵mɨ dánɨ u'í̵áwa nɨbɨrí̵ná nɨgwí̵ seáyɨ e meapí̵ráoɨnɨrɨ e'í̵áyí̵ awa enɨ xɨxenɨ axí̵pɨ íkwí̵ wɨnánɨ wɨnánɨ nɨmeáa ugí̵awixɨnɨ. 11Íkwí̵ wɨnánɨ wɨnánɨ nɨmeáa nurí̵ná mɨraxwo omɨŋí̵ xiáwo nánɨ anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨro 12omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Sí̵ápɨ tí̵nɨ nuro omɨŋí̵ onɨmiápɨ e'í̵áwamɨ none wí̵á mónɨŋí̵mɨ dánɨ nurane yarí̵ná sogwí̵ xaíwí̵ neanarí̵one tí̵nɨ xɨxenɨ pí nánɨ mɨnɨ wíɨnɨ?’ urí̵agí̵a aí 13o awayá womɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ ámae', nionɨ sɨpí wí mɨsikárí̵ɨnɨ. Joxɨ wí̵á mónɨŋí̵mɨ dánɨ re mɨnɨrɨpa re'ɨnigɨnɨ, “Joxɨ íkwí̵ wɨna niapɨrɨ nánɨ omɨŋí̵ siimí̵ɨnɨ.” mɨnɨrɨpa re'ɨnigɨnɨ? 14Nɨgwí̵ nionɨ siapí̵á dɨxí̵pɨ nɨmeámɨ uɨ. Ámá sí̵ápɨ tí̵nɨ e'í̵ ro “Nɨgwí̵ xɨxenɨ axí̵pɨ owimɨnɨ.” nimóní̵agɨ nánɨ joxɨ siapí̵ápa axí̵pɨ mɨnɨ wíɨnɨ. 15Amɨpí nionɨ gí̵yí̵ niɨwanɨŋonɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwirí̵náyí̵, “Ayí̵ nɨpɨkwɨnɨmanɨ.” rɨniaiwiarɨŋɨnɨ? Nionɨ yaŋí̵ ewanií̵ nimónɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ joxɨ sɨpí dɨŋí̵ rɨniaiwiarɨŋɨnɨ?’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso “None xámɨ xí̵darɨŋagwɨ aí rí̵wí̵yo xí̵dí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ neaiapɨní̵árí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨmáná 16re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ ríná xámɨ xámɨ imóní̵áyí̵ rí̵we'ná surí̵má imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Agwɨ ríná surí̵má imóní̵áyí̵ xámɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵ápɨ nánɨ ámɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Jisaso óí̵ Jerusaremɨ nánɨ warɨgí̵áyo umɨnɨrɨ nánɨ nerí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ nɨwirɨmeámɨ ná dámɨne onɨmiápɨ óí̵ e nuróná re urɨŋɨnigɨnɨ, 18“Arí̵á e'poyɨ. Rɨxa Jerusaremɨ nánɨ warɨŋwɨnɨ. E re'móáná ámá imónɨŋáonɨ nánɨ mɨyí̵ uráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨnɨmearɨróná nionɨ nánɨ re rɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámá romɨ opɨkípoyɨ.’ nɨrɨnɨro 19e'máyí̵ nionɨ rɨperɨrí̵ nɨmearɨro sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkiro íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨro epí̵rɨ nánɨ mɨnɨ nɨnɨwiro aiwɨ sí̵á wɨyau' wɨyi óráná xwárɨpáyo dánɨ ámɨ wiápí̵nɨmeámí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋí̵ wau'mɨ xɨnáí rɨxɨŋí̵ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

20Jerusaremɨ nánɨ óí̵yo warí̵ná Sebediomɨ xewaxowau' —Ayí̵ Jemiso tí̵nɨ xogwáo Jono tí̵nɨrɨnɨ. Awau' tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ “Jisaso rɨxa Jerusaremɨ nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ neameŋweanɨyí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro nɨbɨro wauní̵ rɨxɨŋí̵ uranɨro nánɨ mɨŋí̵ xwí̵áyo ɨkwí̵róagí̵a 21Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sepí̵oyí̵ne' o pí oneainɨrɨ niarɨŋoɨ?” urí̵agɨ í xegí̵ niaíwowau' wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ seáyɨ e owimóní̵piyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ neameŋweaŋáná gí̵ niaíwí̵ rowau' wí̵o we' náu'mɨ dánɨ ŋwearɨ wí̵o we' onamɨŋu'mɨ dánɨ ŋwearɨ epɨsí̵i nánɨ reɨ.” urí̵agɨ aí 22Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sepí̵oyí̵ne' yarɨŋí̵ niarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa nero nánɨ yarɨŋí̵ niarɨŋoɨ.” nurɨrɨ ewayí̵ ikaxí̵ ámá wa xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨrí̵ná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awagwí iniɨgí̵ sɨxí̵ nionɨ nɨmí̵áwá ananɨ nɨpaxí̵ imónɨpɨsí̵íranɨ?” urí̵agɨ awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ananɨ nɨpaxowawirɨnɨ.” urí̵agí̵i 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ nionɨ nɨmí̵áwá awagwí enɨ nɨpɨsí̵írɨnɨ. E nerɨ aí ‘Wí̵oxɨ rí̵mɨ dánɨ ŋweaɨ. Wí̵oxɨ rí̵mɨ dánɨ ŋweaɨ.’ wí earɨpaxí̵ mimónɨŋɨnɨ. Wau' gowau' mɨdɨmɨdánɨ ŋweapɨsí̵i nánɨ gí̵ ápo rɨxa rárɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ nionɨ e earɨpaxí̵ wí menɨnɨ.” urí̵agɨ 24wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' wí̵a awau' Jisasomɨ yarɨŋí̵ e wíagí̵i arí̵á nɨwiro nánɨ wikí̵ dɨŋí̵ wiaiwiarɨŋagí̵a aí 25Jisaso xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. E'máyí̵yá ámá ámɨná meŋweagí̵áwa seáyɨ e nɨwimónɨro paimɨmí̵ wiarɨgí̵árɨnɨ. Wigí̵ ámá eŋí̵ rɨŋí̵ meŋweagí̵áwa enɨ seáyɨ e nɨwimónɨro ‘Xe nonenɨnɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ oneauróní̵poyɨ.’ nɨyaiwiro yarɨgí̵árɨnɨ. 26‘Awa seáyɨ e nɨwimónɨro yarɨgí̵ápa soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nimónɨro mepa oe'poyɨ.’ nimónarɨnɨ. ‘Gí̵ wí̵amɨ seáyɨ e oimónɨmɨnɨ.’ yaiwinarɨŋí̵ goxɨ goxɨ awayá omɨŋí̵ wiiarɨŋoxí̵nɨŋí̵ wimóneɨ. 27‘Neaiepɨsarɨŋone wonɨ xámɨ xámɨ oimónɨmɨnɨ.’ yaiwinarɨŋí̵ goxɨ goxɨ ámá wí joxɨ nánɨ re rɨpí̵rɨ nánɨ, ‘O wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá wiarɨnɨ.’ rɨpí̵rɨ nánɨ joxɨ e erí̵ɨnɨ. 28Ámá imónɨŋáonɨ yarɨŋápa axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ ámá wí arɨrá níí̵rɨxɨnɨrɨ bɨŋámanɨ. Nionɨ ámá nɨyonɨ arɨrá wirɨ nionɨ nupeirí̵ná gwí̵nɨŋí̵ uroayírorɨ emɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Sɨŋwí̵ supárɨgí̵íwau'mɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

29O tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aŋí̵ yoí̵ Jerikoyɨ rɨnɨŋí̵yo dánɨ warí̵ná oxí̵ apɨxí̵ ayá wí nu'mɨ warí̵ná 30re eŋɨnigɨnɨ. Ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵íwau' óí̵ maŋí̵pá tí̵nɨ ŋweagí̵íwau' “Jisaso rimanɨ pwarɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiri rí̵aiwá re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨnae', negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwoxɨnɨ wá yeawianeɨ.” ráná 31ámá obaxí̵ Jisasomɨ xámɨ umeagí̵áyí̵ rí̵mɨŋí̵ tí̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Awagwí rí̵aiwá mɨrɨpa e'piyɨ.” urí̵agí̵a aiwɨ awau' arí̵kí wínɨ eŋí̵ tí̵nɨ re rɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨnae', joxɨ negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwoxɨnɨ, wá yeawianeɨ.” urí̵agí̵i 32Jisaso e e'í̵ nɨrónapɨmáná óí̵ e dánɨ rí̵aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí o pí oyeainɨrɨ rarɨŋiɨ?” urí̵agɨ 33awau' aŋwɨ e nɨbɨri re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ yegí̵ sɨŋwí̵ oyeaoxoanɨrɨ rarɨŋwiɨ.” urí̵agí̵i 34Jisaso awau' nánɨ wá wuní̵agɨ egí̵ sɨŋwí̵yo we' seáyɨ e wikwiáráná re egí̵isixɨnɨ. Nɨwau'nɨ sɨŋwí̵ noxoari nanɨmáná nu'mɨ uxí̵dɨgí̵isixɨnɨ.

Copyright information for `AAK