Matthew 21

Jerusaremɨyo nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ re'moarɨgí̵ápa re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jerusaremɨ rɨxa aŋwɨ e imónáná dí̵wí̵ Oripi tí̵ŋí̵ e aŋí̵ yoí̵ Betɨpasi rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'mómáná Jisaso wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ nurowárɨrí̵ná 2re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí aŋí̵ jí̵apimɨ nánɨ nuri dogí xɨnáí xegí̵ miá tí̵nɨ e yurárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨríná nɨwau'nɨ níkweari nɨmeámɨ bí̵piyɨ. 3Ámá wo sɨŋwí̵ neanɨrɨ ‘Awagwí pí nánɨ íkweaarɨŋiɨ?’ earánáyí̵, re urí̵piyɨ, ‘Ámɨnáo seáyɨ e e'í̵ nɨŋwearɨ nɨmeámɨ umɨnɨrɨ yearowárɨŋoɨ.’ uráná xiáwo apaxí̵ me' eaiapowáre'napɨnɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 4Wí̵á rókiamoagí̵ wo nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ eaŋí̵pɨ, “Saionɨ —Jerusaremɨ nánɨ nɨrɨro aiwɨ dí̵wí̵ bɨ nánɨ Saionɨyɨ rarɨgí̵árɨnɨ. E ŋweagí̵áyo re urí̵poyɨ, ‘Arí̵á e'poyɨ. Segí̵ mɨxí̵ ináyo awayiní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ dogí xwe'omɨ marí̵áɨ, dogí miá womɨ aí nɨŋweámáná seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ barɨnɨ.’ urí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ Jisaso awau'mɨ e urowárɨŋɨnigɨnɨ. 6Wiepɨsarɨŋí̵ awau' nuri Jisaso urí̵í̵pa e neri 7dogí miá tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ níkweari nɨmeámɨ nɨbɨri wigí̵ iyí̵á dogí miáomɨ seáyɨ e nikwiárɨro Jisaso seáyɨ e nɨŋwearɨ nɨmeámɨ warí̵ná 8mɨxí̵ ináyí̵yo yayí̵ wianɨro nánɨ yarɨgí̵ápa ámá oxí̵ apɨxí̵ epí̵royí̵ nero nu'mɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ obaxí̵ Jisaso iyí̵áyo seáyɨ e nosaxa opunɨrɨ wigí̵ iyí̵á nɨpírɨro óí̵ e íkwiaŋwí̵ neapára uro wí we'wí̵ ɨwí̵ nɨdoayiro íkwiaŋwí̵ neapára uro nerí̵ná 9xámɨ umeaarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵wí̵yo uxí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá re nura ugí̵awixɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwo romɨ yayí̵ seáyɨ e dánɨ oumeaneyɨ. Ámá Ámɨná Gorɨxo urowáre'napɨŋí̵ ro —Negí̵ arí̵owa o nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋáná xwiogwí̵ obaxí̵ mu'roagí̵rɨnɨ. O Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ. Gorɨxo seáyɨ e'mɨ ŋweaŋomɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ oumeaneyɨ.” Rí̵aiwá e nɨra nuróná oxí̵ nike'a nuro 10rɨxa Jerusaremɨ re'móáná e ŋweagí̵áyí̵ mí̵rí̵ mí̵rí̵ neamero re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá o go nánɨ rí̵a rarɨŋoɨ?” rɨnarí̵ná 11oxí̵ apɨxí̵ xí̵o tí̵nɨ warɨgí̵áyí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Nasaretɨ dáŋo, Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ Jisaso nánɨ rarɨŋwɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Ámá aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ dánɨ bí̵ inarɨgí̵áyí̵ emɨ mɨmeámí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Jisaso aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámá aŋí̵ iwámɨ ínɨmɨ dánɨ bí̵ inarɨgí̵áyo mɨxí̵dámí̵ wiowárɨrɨ ámá nɨgwí̵ senisí̵ ninayiro tarɨgí̵áyí̵yá íkwiaŋwí̵ mɨmɨwiárí̵ erɨ ámá iŋí̵ xawiówí̵ rɨdɨyowá nánɨ bí̵ inarɨgí̵áyí̵ íkwiaŋwí̵ e'í̵ ŋweaarɨgí̵ápɨ mɨmɨwiárí̵ erɨ nerɨ 13mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ riwá nánɨ rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Aŋí̵ Gorɨxonɨyáiwá ámá xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nipí̵rí̵a nániwárɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ aí soyí̵ne' í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa axí̵pí̵nɨŋí̵ nero nánɨ aŋí̵ riwá í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵yá aŋí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 14E nurɨrɨ sɨnɨ aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ emearí̵ná sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵ wí tí̵nɨ sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ wí tí̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ báná o naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wíagɨ 15apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Jisaso emɨmí̵ e e'í̵pɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro niaíwí̵ o nánɨ aŋiwámɨ ínɨmɨ dánɨ rí̵aiwá re nɨra warɨŋagí̵a, “Negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáwo romɨ seáyɨ e oumeaneyɨ.” nɨra warɨŋagí̵a arí̵á e nɨwiro nánɨ wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro 16mɨxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Pí̵ne' niaíwí̵ joxɨ nánɨ rarɨgí̵áyí̵ arí̵á rɨwiŋɨnɨ?” urí̵agí̵a Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oyɨ, arí̵á nɨwirɨ aiwɨ soyí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxo nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, ‘Dɨŋí̵ joxɨyáyo dánɨ niaíwí̵ onɨmiápia tí̵nɨ sɨnɨ amɨŋí̵ narɨŋí̵pia tí̵nɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ rɨmepí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ soyí̵ne' í̵á nɨroro aí rɨxa agwɨ xɨxenɨ imóní̵agɨ nɨwɨnɨro aí sɨnɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 17E nurɨmo awamɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpeyearɨ aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋí̵ yoí̵ Betani nánɨ nurɨ e sá weŋɨnigɨnɨ.

Íkí̵á pikí̵na ramɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ ámɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨbɨrí̵ná agwí̵ wíáná 19wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Íkí̵á pikí̵ wɨna óí̵ e jí̵ina roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ “Sogwí̵ bɨ odanɨmɨnɨ.” nɨyaiwimɨ nurɨ aŋwɨ e dánɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Sogwí̵ mɨwepa ɨwí̵nɨ inárɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ íkí̵ánamɨ nɨramɨxɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íkí̵á pikí̵ rɨnaxɨ, sogwí̵ wínɨ werí̵ámanɨ.” uráná apaxí̵ me' yɨweárɨŋɨnigɨnɨ. 20Apaxí̵ me' yɨweárí̵agɨ wiepɨsarɨŋowa e nɨwɨnɨro ududí̵ nɨwiro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Íkí̵á pikí̵ ana arɨre nerɨ apaxí̵ me' yɨweárɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 21Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ, ‘Soyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro dɨŋí̵ biau' mɨmaxɨrɨpa ero “Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ íkí̵á rɨna e epaxí̵namanɨ.” mɨyaiwipa ero nerí̵náyí̵, ayí̵ xɨxenɨ nionɨ yarɨŋápa nimónɨnɨŋoɨ. Íkí̵á rɨna nánɨnɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Dí̵wí̵ mɨŋí̵ apimɨ aí “Rɨpɨxɨnɨ nurɨ rawɨrawáyo pie'roɨ.” uránáyí̵ xɨxenɨ e nimónɨnɨŋoɨ. 22Pí pí nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorí̵náyí̵, xɨxenɨ axí̵pɨ e simɨxɨyiní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“‘Ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

23O ámɨ Jerusaremɨ nɨre'morɨ rɨxa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámáyo ure'wapɨyarí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ wigí̵ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ nɨwímearo re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ arɨge nimónɨrɨ amɨpí nene aŋí̵ riwámɨ ínɨmɨ dánɨ yarɨŋwápɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ yarɨŋɨnɨ? ‘Joxɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ go rɨrí̵agɨ e yarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a aí 24Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ yarɨŋí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨyápɨ áwaŋí̵ nɨránáyí̵, nionɨ enɨ ‘Apɨ eɨ.’ nɨrí̵o nánɨ áwaŋí̵ searɨmí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 25re urɨŋɨnigɨnɨ, “Yarɨŋí̵ nionɨyá rɨpɨ seaimí̵ɨnɨ. Jono wayí̵ nɨneameaia uŋo wayí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ neameaiŋí̵ranɨ? Xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ neameaiŋí̵ranɨ?” Yarɨŋí̵ e wíáná wiwanɨŋowa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “‘Jono Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ eŋí̵rɨnɨ.’ uránáyí̵, re nearɨnɨŋoɨ, ‘Soyí̵ne' pí nánɨ arí̵á mɨwí egí̵árɨnɨ?’ nearɨnɨŋoɨ. 26E nerɨ aí ‘O xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ eŋí̵rɨnɨ.’ uránáyí̵, ámá sɨpí̵á re epí̵royí̵ egí̵áyí̵, ‘Jono Gorɨxoyá wí̵á rókiamoŋorí̵anɨ?’ yaiwiarɨgí̵áyí̵ iwaŋí̵ neame'pepí̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨro 27Jisasomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “None mají̵árɨnɨ. Jono dɨŋí̵ goyá tí̵nɨ eŋí̵rí̵anɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ ‘Amɨpí apɨ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ eɨ.’ nɨrí̵o nánɨ áwaŋí̵ searɨmɨme'ɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ xɨráxogwáowau' nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

28“E nerɨ aí ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ nánɨ segí̵ dɨŋí̵ arɨre yaiwiarɨŋoɨ? Ámá wo xegí̵ niaíwí̵ wau' tí̵ŋo xámɨ xɨráomɨ nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Íwe, joxɨ negí̵ wainí̵ omɨŋí̵yo nánɨ nurɨ omɨŋí̵ eɨ.’ urí̵agɨ 29o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Oyɨ, numí̵ɨnɨ.’ nurɨmáná muŋɨnigɨnɨ. 30Xano xogwáomɨ nurɨ axí̵pɨ ‘Omɨŋí̵yo nánɨ nurɨ omɨŋí̵ eɨ.’ uráná o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Oweoɨ, numɨme'ɨnɨ.’ nurɨmáná rí̵wí̵yo dɨŋí̵ sɨpí nɨyaiwirɨ ‘Gí̵ ápomɨ “Oweoɨ.” pí nánɨ rí̵a urí̵ɨnɨ?’ nɨyaiwimɨ nurɨ omɨŋí̵ eŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨmáná 31awamɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awau' go go xano urí̵í̵pa xɨxenɨ arí̵á nɨwirɨ eŋɨnigɨnɨ?” urí̵agɨ awa “Xogwáorɨnɨ.” urí̵agí̵a Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Apɨxí̵ ede dánɨ iyí̵ oikɨxearɨgí̵íwa tí̵nɨ ámá í̵wí̵ yarɨgí̵á, takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵á tí̵nɨ Gorɨxoyá xwioxí̵yo ananɨ nɨpáwiro ŋweapí̵rí̵a aiwɨ soyí̵ne' páwipaxí̵ mimónɨŋoɨ. 32Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Jono nɨbɨrɨ we' rónɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ seare'wapɨyíagɨ aí soyí̵ne' xɨráo eŋí̵pa arí̵á mɨwigí̵awixɨnɨ. Apɨxí̵ iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵íwa tí̵nɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ nearáparɨgí̵áwa tí̵nɨ xogwáo eŋí̵pa Jonomɨ arí̵á nɨwiro sanɨŋí̵ imónarɨŋagí̵a soyí̵ne' sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro aí xogwáo eŋí̵pa ámɨ rí̵wí̵yo dɨŋí̵ sɨpí nɨyaiwiro ‘None pí nánɨ arí̵á mɨwipa yarɨŋwɨnɨ?’ nɨyaiwiro sanɨŋí̵ mimónɨgí̵awixɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ wainí̵ omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áyí̵ nánɨrɨnɨ.

33“Ewayí̵ xwɨyí̵á ámɨ bɨ rɨpɨ arí̵á nípoyɨ. Ámá xwí̵á tí̵ŋí̵ wo wainí̵ uraxí̵ ɨwí̵á nurɨrɨ xwí̵ná nɨrorɨ wainí̵ xegí̵ iniɨgí̵ nɨpí̵rí̵a nánɨ wainí̵ sogwí̵ xoyɨkímí̵ ení̵a nánɨ sí̵ŋáyo óí̵ nimorɨ wainí̵ omɨŋí̵yo áwɨnɨmɨ aŋí̵ awí ŋweapí̵rí̵a nánɨ seáyɨ e'mɨ nɨmɨra nɨpeyirɨ ne'ɨsáná ámá wí umeipí̵rí̵a nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Wainí̵ sogwí̵ niáí̵ e'ánáyí̵, bɨ soyí̵ne' segí̵ mearo nionɨ gí̵ mearɨ emí̵a nánɨ nionɨyá omɨŋí̵ rɨpimɨ ananɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnipí̵rí̵áranɨ?’ nurɨmɨ aŋí̵ wíyo ememɨnɨrɨ nánɨ nurɨ nɨŋweaŋɨsáná 34wainí̵ sogwí̵ rɨxa niáí̵ e'áná xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyí̵ne' nuro wainí̵ nionɨ nánɨ nɨtíí̵ápɨ nurápauípoyɨ.’ urowárí̵agɨ aí 35omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa xí̵o urowárí̵áwamɨ womɨ iwaŋí̵ me'pero womɨ pɨkiro womɨ sí̵ŋá earo egí̵awixɨnɨ. 36Omɨŋí̵ xiáwo ámɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ obaxí̵ onɨmiápɨ wamɨ urowárí̵agɨ aí omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa xámɨŋowamɨ wigí̵ápa axí̵pɨ wigí̵awixɨnɨ. 37Ámɨ rí̵wí̵yo o xegí̵ xewaxo nurowárɨrɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgí̵ íwomɨyí̵ xwɨyí̵á xɨxenɨ arí̵á wipí̵ráoɨ.’ yaiwíagɨ aí 38omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa xewaxo barɨŋagɨ nɨwɨnɨro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, ‘Xanoyá dɨŋí̵ tí̵ŋo nimónɨrɨ amɨpí meaní̵o iwo barɨnɨ. Oyá amɨpí meaní̵wá nánɨ omɨ opɨkianeyɨ.’ nɨrɨnɨro 39omɨ í̵á nɨxero omɨŋí̵yo bí̵anɨrɨwámɨnɨ nɨmoairo pɨkigí̵awixɨnɨ.” Jisaso e nurɨrɨ Judayí̵ ámɨnáowa re oyaiwípoyɨnɨrɨ “None omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨŋwáone'nɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ rɨneararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨmáná 40ayo yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Omɨŋí̵ xiáwo nɨbɨrí̵ná omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwamɨ pí winɨgɨnɨ?” urí̵agɨ 41awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Sɨpí yarɨgí̵áwamɨyí̵ enɨ sɨpí nɨwikárɨmáná ámɨ ámá wa ‘Xwiogwí̵ ayí̵ ayo wainí̵ sogwí̵ niáí̵ e'áná ananɨ nɨdɨrane o nánɨ utianí̵wárɨnɨ.’ yaiwíí̵áwamɨ re urɨní̵árɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ rɨpɨ sɨŋwí̵ nɨwɨníí̵rɨxɨnɨ.’ urɨní̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a 42Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ewayí̵ xwɨyí̵á ámá Gorɨxo seyí̵ne' yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ enɨ ‘Sí̵ŋá aŋí̵ mɨrarɨgí̵áwa sí̵ŋá awiaxí̵ nánɨ pí̵á nerí̵ná wo “Sɨpírɨnɨ.” nɨrɨro emɨ móí̵o nánɨ Gorɨxo “Sí̵ŋá o tí̵nɨ xámɨ nɨtɨrí̵náyí̵, aŋí̵ eŋí̵ neánɨrɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ.” nɨrɨrɨ sí̵ŋá o nɨmearɨ táná aŋí̵ eŋí̵ neánɨrɨ naŋí̵ imónɨŋí̵rɨnɨ. Gorɨxo e e'í̵ eŋagɨ nánɨ nene sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná aga imɨrɨŋí̵ mimónɨŋagɨ wɨnɨŋwɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ soyí̵ne' sɨnɨ í̵á mɨropa egí̵áranɨ? Oweoɨ, í̵á nɨroro aiwɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨŋoɨ. 43Ayɨnánɨ gí̵ Judayí̵ne' re seararɨŋɨnɨ, ‘ “Gorɨxo nene xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ píránɨŋí̵ neameŋweaní̵árɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! Omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨniarɨgí̵áwa yapɨ arí̵kí ne'ra warɨgí̵áyí̵ne' Gorɨxo xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo nɨpáwiro oŋweápoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ seanɨní̵ámanɨ. Ámá xeŋwí̵ wí sanɨŋí̵ nimónɨro we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ opáwípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨní̵árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 44Xwasí̵wí̵ yeáyí̵ bimɨ sí̵ŋá nɨpie'rorɨ nearí̵ná yuní̵ wárarɨŋí̵pa sí̵ŋáonɨ ámá gɨyo gɨyo nɨpie'rorɨ nearí̵ná axí̵pɨ xwasí̵wí̵ yuní̵nɨŋí̵ imɨxɨmí̵árɨnɨ.” Jisaso xí̵o sí̵ŋáónɨŋí̵ nimónɨrɨ nánɨ e urí̵agɨ 45apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ wiwanɨŋowa nánɨ rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro “None nánɨ rí̵a rarɨnɨ?” nɨyaiwiro 46“Omɨ rɨxa í̵á oxɨraneyɨ.” yaiwíí̵áyí̵ oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ Jisaso nánɨ “Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋorí̵anɨ?” yaiwiarɨŋagí̵a nánɨ ámɨ wáyí̵ nero wí e megí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK