Matthew 22

Ewayí̵ ikaxí̵ aiwá apɨxí̵ meanɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á wí nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, 2“Ámá xwɨyí̵á Gorɨxoyá arí̵á nɨwiro sanɨŋí̵ nimónɨro xí̵o xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ meŋweaní̵e ŋweapaxí̵ imónɨŋí̵yí̵, ayí̵ ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ wo xewaxo apɨxí̵ omeanɨrɨ nánɨ aiwá xwe' rɨyamí̵ nɨyárɨmáná 3xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá nionɨ urepeárɨmeŋáyo “Aiwá nánɨ bí̵poyɨ.” urɨme'poyɨ.’ urowáráná awa mɨxí̵ ináyo urí̵í̵pa nuro urɨme'agí̵a aiwɨ ayí̵ mɨbɨpaxí̵ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 4Mɨxí̵ ináyo xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á ámɨ wamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá nionɨ aiwá rɨpɨ nánɨ urepeárɨŋáyo re urɨme'poyɨ, “Aiwá rɨxa rɨyamí̵ yárí̵ɨnigɨnɨ.” nurɨro “Xegí̵ burɨmákau' oxí̵yí̵ tí̵nɨ sipɨsipí̵ meme' naŋwí̵ xɨxegí̵nɨ mɨnɨŋí̵rɨxa tí̵nɨ rɨxa nɨpɨkirɨ sí̵ó kɨkɨrómí̵ nerɨ sí̵ŋá exárɨnɨnɨ. Xegí̵ xewaxo apɨxí̵ meanɨ nánɨ aiwá imɨxí̵ápɨ nánɨ bí̵poyɨ.” urɨme'poyɨ.’ urowáráná awa áwaŋí̵ e urɨme'agí̵a aiwɨ 5urepeárɨmeŋí̵yí̵ aríkwí̵kwí̵ nɨwiro wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ numiro re egí̵awixɨnɨ. Wo xegí̵ aiwá omɨŋí̵yo nánɨ uŋɨnigɨnɨ. Ámɨ wo xegí̵ nɨgwí̵ omɨŋí̵ bɨ emɨnɨrɨ nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 6Wí̵a omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ í̵á nɨxɨrɨro iwaŋí̵ nɨme'pero pɨkigí̵awixɨnɨ. 7Mɨxí̵ ináyo rɨxa wikí̵ wóní̵agɨ xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵áwamɨ urowáráná awa nuro ámá xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ pɨkíí̵áyo enɨ nɨpɨkiro wigí̵ aŋí̵yí̵ enɨ rí̵á nɨyárɨmáná eŋáná 8mɨxí̵ ináyo xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á wamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ íwo apɨxí̵ meanɨ nánɨ aiwá rɨxa rɨyamí̵ inárɨnɨŋagɨ aiwɨ ámá aiwá apɨ nánɨ urepeárɨŋáyí̵ mɨbɨpaxí̵ wimóní̵agɨ nánɨ ayí̵ nɨpaxí̵ mimónɨgoɨ. 9Ayɨnánɨ soyí̵ne' xwamɨdɨgí̵yo nuro ámá óí̵ e nɨmu'rónɨrɨŋí̵yo íwo apɨxí̵ meanɨ nánɨ aiwá imɨxí̵á rɨpɨ nɨpí̵rɨ bɨpí̵rɨ nánɨ áwaŋí̵ urí̵poyɨ.’ urí̵agɨ 10omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa óí̵ wíyí̵ wíyo nuro ámá nɨmu'rónɨrí̵náyí̵ naŋí̵ aí tí̵nɨ sɨpí aí tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ nɨbɨro aŋí̵ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ imɨxárí̵iwámɨ de'rogí̵awixɨnɨ. 11Aŋí̵ iwámɨ rɨxa nɨde'roŋagí̵a mɨxí̵ ináyo ámá oxí̵ apɨxí̵ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ bí̵áyí̵ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ nɨpáwirɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá wo aiwá nánɨ nɨbɨrí̵ná aikí̵ sɨŋí̵ yínɨrɨ iyí̵á sɨŋí̵ pánɨrɨ nemo nɨbɨrɨ mɨŋweapa eŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 12re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámáoxɨnɨ, joxɨ aiwá rɨpɨ nánɨ nɨbɨrí̵ná pí nánɨ aikí̵ sɨŋí̵ yínɨrɨ iyí̵á sɨŋí̵ pánɨrɨ nemoxɨ mɨbɨpa e'í̵rɨnɨ?’ urí̵agɨ o xwɨyí̵á bɨ murarɨŋagɨ 13mɨxí̵ ináyo xegí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyí̵ne' omɨ í̵á nɨxero gwí̵ we'yo jiro sɨkwí̵yo jiro nemáná sí̵á yinɨŋí̵ bí̵arɨwámɨnɨ moaípoyɨ. Sí̵á yinɨŋeyí̵ rí̵nɨŋí̵ ayɨkwí̵ mɨwinɨpa eŋagɨ nánɨ ámá ŋwí̵ earo magí írónɨro epí̵rí̵árɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á e nurɨrɨ 14re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ámá obaxí̵yo nurepeárɨrɨ ‘Nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵poyɨ.’ nurɨrɨ aiwɨ neyírorí̵ná ámá naŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ árí̵ní̵ meaní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Nɨgwí̵ takisí̵ nánɨ e'máyo wiarɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

15Parisiowa Jisaso e rarɨŋagɨ arí̵á nɨwimowa nuro mekaxí̵ nɨrɨro omɨ pasánɨŋí̵ numero xwɨyí̵ápai ŋwɨráranɨro nánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ yapí̵ re ure'wapɨyaní̵wɨnɨ, ‘Takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ e'máyí̵ nearáparɨgí̵ápɨ sɨnɨ mɨnɨ wianɨre'wɨnɨ?’ uraní̵wɨnɨ. O ‘Oweoɨ, sɨnɨ mɨnɨ mɨwipa e'poyɨ.’ ránáyí̵, e'máyí̵ omɨ í̵á nɨxero gwí̵ yipí̵ráoɨ. E mɨrɨpa nerɨ ‘Oyɨ, seyí̵ne' mɨnɨ nɨwirí̵ná apánɨ yarɨŋoɨ.’ ránáyí̵, ámá omɨ xí̵darɨgí̵á ámɨ arí̵á bɨ mɨwí nero pí̵nɨ wiárɨpí̵ráoɨ.” nɨrɨnɨro 16wiwanɨŋowayá wiepɨsarɨgí̵á wamɨ tí̵nɨ ámá mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵á wamɨ tí̵nɨ Jisaso nɨŋwearɨ ure'wapɨyarɨŋe nánɨ urowárí̵agí̵a awa nuro Jisasomɨ re ure'meagí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ nɨneare'wapɨyirí̵ná nepánɨ neare'wapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ. Ámá Ámɨnáowayá sɨŋwí̵yo dánɨ aí xwɨyí̵á ámɨ xegí̵ bɨ mɨrí̵ axí̵pɨnɨ rarɨŋoxɨrɨnɨ. Sɨpí rɨrɨ naŋí̵ rɨrɨ yarɨŋí̵manɨ. Joxɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyánɨ nepánɨ xɨxenɨ neare'wapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ.” Weyí̵ e numearɨro yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, 17“Joxɨ none neareɨ. Dɨxí̵ dɨŋí̵ arɨre simónarɨnɨ? Judayene e'máyí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyɨ rɨnɨŋomɨ takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ mɨnɨ wiarɨŋwápɨ mɨnɨ nɨwirí̵ná ‘Apánɨ yarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ? ‘Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agí̵a aí 18Jisaso awa sɨpí wikáranɨro yarɨŋagí̵a dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋí̵ rɨrɨ sɨpí rɨrɨ yarɨgí̵á royí̵ne', pí nánɨ iwamí̵ó níwapɨyarɨŋoɨ? 19E'máyí̵yá nɨgwí̵ nene takisí̵ nánɨ wiarɨŋwá wo sɨŋwí̵ wɨnɨmɨ sɨwá nípoyɨ.” urí̵agɨ awa nɨgwí̵ xí̵o urí̵í̵ wo nɨmearo sɨwá wíáná 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ romɨ sí̵mɨmaŋí̵ imɨxɨnɨŋí̵ tí̵ tí̵nɨ yoí̵ eánɨŋí̵ tí̵ tí̵nɨ goyárɨnɨ?” urí̵agɨ 21awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ayí̵ e'máyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisaoyárɨnɨ.” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí Sisaoyá imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ayí̵ Sisaomɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Gorɨxoyá imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná xewanɨŋomɨ mɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ ámá Gorɨxo xewanɨŋónɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ e urí̵agɨ 22awa arí̵á e nɨwiro dɨŋí̵ ududí̵ nero pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.

“Ámá ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Sí̵á axí̵yimɨ Judayí̵ Sajusiyɨ rɨnɨgí̵á wí —Sajusiowa re rarɨgí̵áwarɨnɨ, “Ámá pɨyí̵yí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵ámanɨ.” E rarɨgí̵áwa nɨbɨro “None enɨ o neararɨŋí̵pa ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrane mají̵á owikɨxeáraneyɨ.” nɨyaiwiro Jisasomɨ yarɨŋí̵ nɨwiróná 24re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, Moseso eŋíná re nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵rɨnɨ, ‘Ámá wo niaíwí̵ memeá pe'ánáyí̵ xogwáo náo apɨxí̵ aní nɨmearɨ xexɨrí̵meáoyá niaíwí̵ wiemeaíwɨnɨgɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ.” nurɨro 25ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ urɨgí̵awixɨnɨ, “Xɨráxogwá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵á none tí̵nɨ ŋweaŋwáwa re egí̵awixɨnɨ. Xɨráo xámɨŋo apɨxí̵ nɨmearɨ niaíwí̵ memeá pe'áná 26xogwáo xí̵o tí̵ŋo xɨráoyá apɨxí̵ aní nɨmearɨ aí o enɨ niaíwí̵ memeá pe'áná wí̵a enɨ ímɨ wo wo nɨmearo aí niaíwí̵ memeá penowíánáyí̵ 27í enɨ yoparí̵ rí̵wí̵yo peŋɨnigɨnɨ.” Ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨmáná 28Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ Gorɨxo mí ómómɨxɨmí̵ ení̵íná wiápí̵nɨmeááná xɨráxogwá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' imónɨgí̵áwa apɨxí go goyá imónɨní̵árí̵anɨ? Pí nánɨ? Ayí̵ awa nowanɨ meagí̵í eŋagɨ nánɨrɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxoyá nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ oyá eŋí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ mají̵á eŋagí̵a nánɨ majɨmají̵á nero xeŋwí̵nɨ rarɨŋoɨ. 30Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá pegí̵áyí̵ nɨwiápí̵nɨmearóná aŋí̵nají̵ yapɨ nero apɨxí̵ mearo wiro epí̵rí̵ámanɨ. 31E nerɨ aí xwɨyí̵á ámá pegí̵áyí̵ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo re searɨŋí̵pɨ ‘Nionɨ Ŋwí̵á Ebɨrí̵amoyáonɨ tí̵nɨ Aisakoyáonɨ tí̵nɨ Jekopoyáonɨ tí̵nɨ awayáonɨrɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ soyí̵ne' sɨnɨ í̵á mɨropa egí̵áranɨ? Oweoɨ, í̵á nɨroro aiwɨ nɨjí̵á mimónɨpa nero rarɨŋoɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá pegí̵áyí̵ nánɨ Ŋwí̵áomanɨ. Ámá sɨnɨ dɨŋí̵ tí̵ŋí̵yí̵ nánɨ Ŋwí̵áorɨnɨ.” nurɨrɨ awa dɨŋí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Negí̵ arí̵owa pegí̵á eŋagɨ aiwɨ wigí̵ dɨŋí̵ sɨnɨ sɨŋí̵ rimónɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urí̵agɨ 33ámá oxí̵ apɨxí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ arí̵á nɨwiro o xwɨyí̵á ure'wapɨyarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ ududí̵ nɨwiga ugí̵awixɨnɨ.

Ŋwí̵ ikaxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

34Jisaso Sajusiowa xwɨyí̵á nɨmeámɨ bí̵ápɨ gwí̵ mɨŋí̵nɨŋí̵ wákwíagɨ nánɨ ámɨ bɨ murarɨŋagí̵a Parisiowa sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro awanɨ axí̵mɨnɨ awí neánárɨmáná 35wigí̵ wo —O ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ meweŋí̵yí̵ worɨnɨ. O Jisasomɨ yapí̵ nɨwíwapɨyirane mají̵á owikɨxeáraneyɨnɨrɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, 36“Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yí̵ nɨyonɨ gí̵pɨ seáyɨ e imónɨnɨ?” urí̵agɨ 37Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, ‘Dɨxí̵ Ámɨná Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨŋwɨrárɨrí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ erí̵ɨnɨ.’ Ŋwí̵ ikaxí̵ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ seáyɨ e imónɨnɨ. 39Ŋwí̵ ikaxí̵ ‘Jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí sinarɨŋí̵pa ámá joxɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵yí̵ nánɨ enɨ dɨŋí̵ sɨpí axí̵pɨ e wirí̵ɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ enɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. 40Xwɨyí̵á Moseso tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ eagí̵á nɨpɨnɨ ŋwí̵ ikaxí̵ mí̵kí̵ rɨpiau'mɨ ɨkwɨkwí̵rí̵ inɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Kiraisoyɨ rɨnɨŋo niaíwí̵ goyáorɨnɨ?” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

41Parisiowa sɨnɨ awí eaárɨnɨŋáná Jisaso yarɨŋí̵ bɨ nɨwirɨ 42re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kiraiso, ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o nánɨ segí̵ dɨŋí̵ arɨrerɨnɨ? Niaíwí̵ goyáorɨnɨ yaiwiarɨŋoɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitomɨ xiáworɨnɨ.” urí̵agí̵a 43o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kiraiso sa Depitomɨ xiáwo eŋánáyí̵, o kwíyí̵ Gorɨxoyá tí̵nɨ rí̵wamɨŋí̵ nearí̵ná o nánɨ arɨge ‘Gí̵ Ámɨnáorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋí̵rɨnɨ, 44‘Ámɨná Gorɨxo gí̵ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ tí̵nɨ mɨxí̵ imónɨgí̵áyo xopɨrárí̵ rɨwiimí̵ae' nánɨ gí̵ we' náu'mɨ dánɨ ŋweaɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ? 45Depito Kiraiso, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵o nánɨ ‘Gí̵ Ámɨnáorɨnɨ.’ rɨŋí̵yí̵ arɨge nerɨ ámɨ xegí̵ xiáwo imónɨnɨ?” nurɨrɨ awa re oyaiwípoyɨnɨrɨ “Kiraiso Depitomɨ xiáwo imónɨŋagɨ aiwɨ seáyɨ e mu'rónɨŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨ xewaxorí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e uráná 46ámá ayí̵ ní̵nɨ “Kiraiso, ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵o sa Depitomɨ xiáworɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ wíyí̵yá nɨwiápí̵nɨmearɨ murɨpaxí̵ wimóní̵agɨ ámɨ íná dánɨ yarɨŋí̵ bɨ mɨwigí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK